PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 386 | 135--144
Tytuł artykułu

Konsekwencje ewidencyjno-sprawozdawcze zmian w zakresie aktualizacji wartości ekspozycji kredytowych w bankach stosujących przepisy Ustawy o rachunkowości

Autorzy
Warianty tytułu
Recording and Reporting Consequences of Changes in the Field of Updating the Value Of Credit Exposures in Banks Applying the Accounting Act
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wyniku finansowym banku stosującego regulacje Ustawy o rachunkowości należy uwzględnić zgodnie z zasadą ostrożności rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty i skutki innych zdarzeń. W praktyce oznacza to m.in. aktualizację ekspozycji kredytowych poprzez odpisy, które obecnie w polskich regulacjach przyjmują postać rezerw celowych i odpisu aktualizującego należności odsetkowe, ponieważ w ostatnim czasie zmodyfikowano przepisy prawne w tym zakresie. Celem artykułu jest prezentacja aktualnego stanu prawnego w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących na ekspozycje kredytowe oraz ewidencyjno-sprawozdawczych konsekwencji zmian w tym zakresie. W artykule poddano analizie obowiązujące akty prawne oraz dokonano krytycznej analizy literatury. W celu sformułowania końcowych wniosków posłużono się metodą syntezy. (abstrakt oryginalny)
EN
In the financial result of a bank applying the provisions of the Accounting Act, account should be taken, in accordance with the principle of precautionary provision, for a known risk entity that risks losing losses and the effects of other events. In practice, this means updating credit exposures through write-downs, which currently in Polish regulations take the form of specific provisions and a write-down updating interest receivables, because in recent times legal regulations in this respect have been modified. The aim of the article is to present the current legal status in the area of creating revaluation write-offs for credit exposures and recording and reporting consequences of changes in this area. The article analyzes the binding legal acts and critically analyzes the literature. In order to formulate final conclusions, the synthesis method was used. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
135--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Czajor P. (2016), Wpływ modelu utraty wartości aktywów finansowych na obraz sytuacji finansowej banków oraz jednostek o niefinansowym profilu działalności, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 285, s. 59-68.
 • Hońko S., Mućko P. (2014), Informacje o utracie wartości ekspozycji kredytowych w sprawozdaniach finansowych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Journal of Management and Finance", vol. 12, nr 2, s. 205-219.
 • Orzeszko T. (2006), Rezerwy na ryzyko kredytowe jako przedmiot norm rachunkowości bankowej [w:] Z. Messner (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t. II, Akademia Ekonomiczna, Katowice, s. 325-355.
 • Rozporządzenie Komisji UE 2016/2067 z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 "Instrumenty finansowe", Dz.Urz.UE L z 2016 r., nr 323/1.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz.U. z 2017 r., poz. 1082 z póżn.zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.U. z 2013 r., poz. 329 z późn.zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. z 2019 r., poz. 520 z późn.zm.
 • Rozporządzenie Parlamantu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, Dz.Urz.UE, nr L 176/1.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie Ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2017 r., nr 61.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 2018 r., poz. 2187 z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn.zm.
 • Wiszniowski E. (2013), Model szacowania utraty wartości instrumentów finansowych w założeniach MSSF nr 9 - rachunkowość czy inżynieria finansowa? "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 313, s. 170-188.
 • Wszelaki A. (2009), Wykorzystanie rezerw celowych w podejmowaniu decyzji zarządczych w bankach [w:] H. Buk, A. Kostur (red.), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, Akademia Ekonomiczna, Katowice, s. 465-474.
 • Wszelaki A. (2012), Wycena ekspozycji kredytowych banku komercyjnego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 82, s. 199-207.
 • Wszelaki A. (2016), Zasady wyceny należności kredytowych w bankach w świetle regulacji MSR/MSSF, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 445, s. 247-256.
 • [www 1] Rekomendacje dla banków: Rekomendacja R - dotycząca zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania: odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe; Rekomendacja S - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie; Rekomendacja T - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, www.knf.gov.pl (dostęp: 20.03.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576780

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.