PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 (29) | 83--109
Tytuł artykułu

Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju organizacji - podejście zintegrowane

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Knowledge and Innovations as Factors of Organizational Development - An Integrated Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne organizacje funkcjonują w burzliwym i konkurencyjnym otoczeniu, dlatego muszą poszukiwać skutecznych sposobów własnego rozwoju. Jednym z takich sposobów jest systemowe tworzenie innowacji usprawniających i radykalnych oraz wdrażanie ich w poszczególnych obszarach funkcjonalnych. Sprawne tworzenie innowacji, traktowanych jako ważny czynnik rozwoju organizacji, uwarunkowane jest dostępem do odpowiednich zasobów wiedzy. W publikacji autor proponuje nową koncepcję zarządzania organizacjami, które są ukierunkowane na rozwój. Istotą tej koncepcji jest objęcie zarządzania innowacjami i zarządzania wiedzą jednym systemem zarządzania. Koncepcja ta wzbogacona jest kilkoma rozwiązaniami modelowymi. W publikacji podjęto próbę realizacji dwóch celów: 1) poznawczego, polegającego na wykazaniu: istoty rozwoju organizacji; istoty innowacje i ich roli w rozwoju organizacji; istoty wiedzy oraz jej roli w kreowaniu innowacji; a także wzajemnych relacji między wiedzą, innowacjami i rozwojem organizacji, 2) utylitarnego, polegającego na zaproponowaniu kilku rozwiązań modelowych w zakresie zarządzania innowacjami, zarządzania wiedzą oraz zintegrowanego podejścia do zarządzania wiedzą, innowacjami w kontekście rozwoju organizacji. Postępowanie zarządzających według tych modeli może przyczynić się do racjonalizacji procesów informacyjno-decyzyjnych ukierunkowanych na rozwój organizacji oparty na wiedzy i innowacjach. Celem publikacji jest wykazanie, że między elementami proponowanej koncepcji zarządzania występują wzajemne relacje przyczynowo-skutkowe. Do przygotowania artykułu wykorzystano dwie metody badawcze: analizę poznawczo - krytyczną piśmiennictwa oraz metodę projekcyjną. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary organizations function in a stormy and competitive environment, that's why they have to look for efficient methods for own development. One of such methods is the systemic creation of facilitating and radical innovations, as well as implementing them in particular functional areas. Efficient creation of innovations treated as an important factor for the development of organizations, is determined by access to appropriate resources of knowledge. In the publication the author proposes a new concept of managing organizations which are focused on development. The essence of this concept is covering innovation management and knowledge management with one management system. This concept is enriched with some model solutions. In this publication an attempt was made to achieve two goals: 1) cognitive goal, which involves highlighting: the essence of development of an organization; the essence of innovations and their role in the development of an organization; the essence of knowledge and its role in the creation of innovations; as well as mutual relations between knowledge, innovations and the development of an organization, 2) utilitarian goal, which involves proposing a few model solutions in the area of innovation management, knowledge management and an integrated approach to managing knowledge, innovations in the context of development of an organization. Managers by following these models can contribute to the rationalization of the information/decision-making processes focused on the development of an organization based on knowledge and innovations. The goal of this publication is showing that between the elements of the proposed concept of management there are mutual cause and effect relations. Two research methods were used to prepare this article: cognitive-critical analysis of literature and the projective method. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--109
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Barbaroux, P. (2012). Identifying collaborative innovation capabilities within knowledge-intensive environments. Insights from the ARPANET project. European Journal of Innovation Management, 15 (2).
 • Baruk, J. (2018). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w UE. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 46 (1).
 • Baruk, J. (2016). Innowacje marketingowe w organizacjach przemysłowych i usługowych. Marketing i Rynek, (5).
 • Baruk, J. (2015). Zarządzanie działalnością innowacyjną w organizacjach naukowych i badawczo-rozwojowych. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 17 (3).
 • Baruk, J. (2014). Wspomaganie działalności innowacyjnej wiedzą. W: A. Stabryła, T. Małkus (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. (233-244). Kraków: Mfiles.pl Encyklopedia Zarządzania.
 • Baruk, J. (2009). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Baruk, J. (1992). Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Buczkowska, A. (2012). Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 684 (45).
 • Drucker, P. (1995). Zarządzanie w czasach burzliwych. Kraków: Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik.
 • Encyklopedia powszechna PWN. (1987). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Eurostat (2004). Task Force Meeting on Oslo Manual Revision. Luxembourg: Eurostat, Item 3, Chapter 3.
 • Fernando, W.M.S.N. i Dasanayaka, S.W.S.B. (2018). Impact of Technological Innovation on the Growth of Internationalized Small Enterprises: A Case Study Based on Tech-Based Internationalized Seafood Processing Small Enterprises of Puttalam District i Sri Lanka. Eurasian Journal of Business and Management, 6 (1).
 • Girard, J.P. (2006). Where is the knowledge we have lost in managers? Journal of Konwledge Management, 10 (6).
 • Griffin, R.W. (2007). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Innobarometer (2016). Innobarometer 2016 - UE business innovation trends. Report. Flash Eurobarometer 433 - TNS Political&Social. European Commission.
 • Joaquim, I.M. (2017). Theoretical Approach of Science, Technology and Innovation for Economic Growth in Mozambique. Science Journal of Business and Management, 5 (3).
 • Matejun, M. (2015). Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne. Łódź: Politechnika Łódzka.
 • Nonaka, I. i Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext.
 • Okwemba, E. (2018). Influence of Knowledge Management Capabilities on Performance of Telecommunication Companies in Kenya. International Journal of Business and Management Invention, 7 (6).
 • Prahalad C.K. i Ramaswamy V. (2005). Przyszłość konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Prahalad, C.K. i Krishnan, M.S. (2010). Nowa era innowacji. Warszawa: Wydawnictwo Profesjonalne PWN.
 • Probst, G., Raub, S. i Romhardt, K. (2004). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Puto, A. (2017). Cele rozwojowe współczesnych przedsiębiorstw - wyniki badań własnych. Handel Wewnętrzny, 1 (3).
 • Strategia "Europa 2020", http://www.mg.gov.pl (dostęp z dnia 09.10.2015).
 • Tsoukas, H. i Vladimirous, E. (2001). What is organizational knowledge? Journal of Management Studies, 38 (7).
 • Uzkurt, C., Kumar, R., Kimzan., H. S. i Eminoglu, G. (2013). Role of innovation in the relationship between organizational culture and firm performance. European Journal of Innovation Management, 16 (1).
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2007). Rozwój i decyzje strategiczne dużych firm produkcyjnych. W: S. Lachiewicz i I. Staniec (red.), Sytuacja ekonomiczna, organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej (29-38). Łódź: Wydawnictwo Media Press.
 • Wallace, J.C., Butts, M.M., Johnson, P.D., Stevens, F.G. i Smith, M.B. (2013). A Multilevel Model of Employee Innovation: Understanding the Effects of Regulatory Focus, Thriving, and Employee Involvement Climate. Journal of Management, Vol. XX (X).
 • Zhen, Y., F. i Junwen, F. (2013). Basic Factors Influencing the Sustainable Development Capability of Chinese Property and Casualty Insurance Enterprises. Management Science and Engineering, 7 (2).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576802

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.