PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 25 | 71--86
Tytuł artykułu

Partnerstwo lokalne jako realizacja zasady pomocniczości i decentralizacji w polityce społecznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowany artykuł stanowi próbę analizy realizacji zasady pomocniczości i decentralizacji w formie partnerstwa lokalnego w obszarze polityki społecznej. Artykuł ma charakter przeglądowy, zawiera analizę literatury przedmiotu, dokumentów prawnych, raportów badawczych itp. Zaprezentowano w nim kolejno: genezę i ewolucję zasady pomocniczości i decentralizacji polityki społecznej, ewolucję koncepcji zarządzania publicznego, partnerstwo i współzarządzanie jako nowy kierunek działań w lokalnej polityce społecznej. Artykuł przedstawia również wnioski z analizy treści strategii krajowych określających metody realizacji polityk publicznych w Polsce. W warstwie empirycznej wykorzystano także wyniki badań realizowanych w ramach projektu "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+". W badanym obszarze aktywizacji osób w wieku 50+ instytucje i organizacje lokalne rzadko realizują wspólne projekty (poza ustawowo regulowaną współpracą w realizacji zadań publicznych). Współpraca ma przede wszystkim charakter nieformalny, doraźny. Polega na wymianie informacji, rzadko wiąże się z formalnym określeniem zasad i form współdziałania czy powołaniem odrębnego konsorcjum na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć. Kluczowym wnioskiem wynikającym z naszych analiz jest deficyt partnerstwa uniemożliwiający realizację postulowanych partycypacyjnych form zarządzania, a to z kolei skutecznie utrudnia realizację lokalnej polityki społecznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The presented paper is an attempt to as ses how the principles of subsidiarity and decentralization in the form of local partnership are realized in the sphere of social policy. It contents the review of literature, legislation, reports from the research and other accessible sources of knowledge (information). It presents the origin and the evolution of the ideas of subsidiarity and decentralization of social policy, the evolution of public governance concepts, partnership and co-governance as a new direction of local social policy. The paper presents conclusions from the analyses of contents of national strategies, which define methods of public policies realization in Poland. As to the empirical aspects it presents the results of the research project "The equalization of chances of persons over 50 years of age at the labour market". The researched activisation of persons over 50 proves, that local institutions and organizations seldom use common projects (apart from the cooperation which is legally regulated/bound). Cooperation has mostly an informal and casual character. It includes the exchange of information, seldom refers to formally defined principles and forms of cooperation, seldom sets up a separate consortium for the realization of common undertakings. A key conclusion from the analysis is the lack of partnership which would allow for the realization of postulated participative forms of management, which in turn effectively makes the realization of local social policy more difficult.(original abstract)
Rocznik
Tom
25
Strony
71--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Boni M. (2006), Decentralizacja polityki społecznej (głos w dyskusji), w: S. Golinowska, M. Boni (red.), Nowe dylematy polityki społecznej, Warszawa, CASE.
 • 2. Bovaird T., Löffler E. (2003), Understanding Public Management and Governance, w: T. Bovaird, E. Löffler (red.), Public Management and Governance, London-New York, Routledge.
 • 3. Clark T.N., Hoffmann-Martinot V. (red.) (1998), The New Political Culture, Boulder, CO, Westview.
 • 4. Golinowska S., Boni M. (red.) (2006), Nowe dylematy polityki społecznej, Warszawa, CASE. http://www.dps.pl/radar/ue/subsydiarnosc.php [dostęp: 28.06.2014].
 • 5. Izdebski H. (2006), Introduction to Public Administration and Administrative Law, Warszawa, Liber.
 • 6. Jessop B. (2007), Promowanie "dobrego rządzenia" i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, "Zarządzanie Publiczne", nr 2.
 • 7. John P. (2001), Local Governance in Western Europe, London, Sage.
 • 8. Krajewski Z. (2009), Unia Europejska - geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • 9. Kryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B., Wiktorowicz J. (red.) (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 10. Kukulak-Dolata I. (2012), Działania powiatowych urzędów pracy w zakresie aktywizacji zatrudnienia osób 45+. Raport cząstkowy z badania jakościowego w ramach "Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce", Uniwersytet Łódzki (materiał wewnętrzny niepublikowany).
 • 11. Kulesza M., Sześciło D. (2013), Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa, LEX a Wolters Kluwer business.
 • 12. Lisek-Michalska J. (2012), Raport z badania jakościowego jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach "Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce", Uniwersytet Łódzki (materiał wewnętrzny niepublikowany).
 • 13. Niewiadomski Z. (red.) (2001), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Bydgoszcz-Warszawa, Oficyna Wydawnicza Branta.
 • 14. Przywojska J. (2012), Raport z badania jakościowego organizacji pozarządowych w ramach "Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce", Uniwersytet Łódzki (materiał wewnętrzny niepublikowany).
 • 15. Regulski J. (1998), Nowy ustrój, nowe szanse, nowe problemy, w: Podstawowe wartości i założenia reformy ustrojowej w Polsce, Reforma administracji publicznej, Zeszyt I, Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Reform Ustrojowych Państwa.
 • 16. Rysz-Kowalczyk B. (red.) (2011), Polityka społeczna gmin i powiatów: kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa.
 • 17. Sitek M. (2004), Reforma administracyjna 1998, w: I. Jackiewicz (red.), Budowanie instytucji państwa 1989-2001, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe.
 • 18. Szczupak B., Czornik M. (2001), Środowisko przedsiębiorczości a konkurencyjność miasta. Materiał z konferencji "Przemiany strukturalne - przedsiębiorczość - konkurencyjność miast i regionów", V edycja konferencji, Ustroń.
 • 19. United Nations Development Programme, Democratic Governance, http://www.undp.org/ governance/about.htm [dostęp: 10.04.2009].
 • 20. Zawicki M. (2011), Nowe Zarządzanie Publiczne, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576884

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.