PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 (30) | 35--55
Tytuł artykułu

Oczekiwania studentów wobec kadry dydaktycznej jako czynniki warunkujące poprawę kapitału relacyjnego uczelni

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Expectations of Students towards the Didactic Staff as Factors Conditioning the Improvement of the University's Relational Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmieniające się dynamicznie otoczenie społeczno-gospodarcze, w jakim funkcjonują uczelnie wymagało od nich podjęcia na przestrzeni ostatnich lat działań ukierunkowanych na wprowadzenie istotnych zmian w obszarze realizowanej działalności marketingowej. Typowa kompozycja instrumentów marketingowych wymaga jednak innego podejścia z uwagi na specyfikę branży oraz klienta, do którego jest skierowana. Celem artykułu jest identyfikacja oczekiwań względem realizacji usług edukacyjnych a rolą i wpływem kadry dydaktycznej na procesy kreowania wizerunku uczelni. Zidentyfikowane oczekiwania mogą mieć istotny wpływ na przyszłą politykę kadrową władz uczelni, również w kontekście "Konstytucji dla Nauki" i nowych propozycji mających na celu podniesienie roli i znaczenia kadry dydaktycznej. Na podstawie wyników przeprowadzonego wśród studentów uczelni publicznej badania, autorka artykułu wyciąga istotne wnioski dotyczące relacji student-wykładowca, które oddając opinie respondentów, stanowią podstawę dla zaproponowania rozwiązań mających na celu wsparcie kadry dydaktycznej w osiąganiu doskonałości procesów kształcenia i współpracy ze studentami. (abstrakt oryginalny)
EN
The dynamically changing social-economic environment in which universities operate required from them in the recent years taking measures aimed at introducing significant changes in the area of conducted marketing activity. However, a typical composition of marketing instruments requires a different approach due to the specific character of the branch and the targeted client. The purpose of this article is the identification of expectations with regard to the implementation of educational services, as well as the role and influence of didactic personnel on the processes of building a university's image. The identified expectations may have a major impact on the future personnel policy of university authorities, also in the context of "Constitution for Science" and new proposals which are supposed to elevate the role and significance of the didactic personnel. On the basis of a survey conducted among the students of a public university, the author of the article draws important conclusions concerning the student-lecturer relationship, which reflecting the respondents' opinions constitute a basis for proposing solutions aimed at supporting the didactic personnel in their effort to bring perfection to the processes of education and cooperation with students. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Adamska, M. (2011). Analiza kapitału rynkowego i jego wpływ na funkcjonowanie organizacji. W: A. Adamik (red.), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 43-54.
 • Altkorn, J. (1999). Strategia marki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Białoń, L. (2012). Budowanie wizerunku szkoły wyższej jako mega narzędzia marketingu. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczy, 4, s. 367-385.
 • Bratnicki, M., Strużyna, J. (red.) (2002). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.
 • Cenker, E.M. (2007). Public Relations. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Dawidziuk, S. (2012). Marka uczelni we współczesnym świecie. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczy, 4, s. 389-396.
 • Dryl, T. (2012). Zaufanie jako element zarządzania marką. Zarządzanie i Finanse, 2, s. 43-53.
 • Durvasula, S., Lysonski, S., Madhavi, A.D. (2011) Beyond service attributes: do personal values matter? Journal of Services Marketing, Vol. 25 Issue: 1, 33-46.
 • Fazlagić, J. (2013). Struktura kapitału intelektualnego jako kontekst dla tworzenia strategii szkół wyższych, E-mentor, 2 (49), 4-11.
 • Gordon, I. (1999). Relationship Marketing: New Strategies, Techniques and Technologies to Win the Customers You Want and Keep Them Forever. John Wiley and Sons Publishers.
 • GUS: Główny Urząd Statystyczny (2009). Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r. Informacje i opracowania statystyczne. https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_szkoly_wyzsze_2008.pdf (06.09.2018).
 • GUS: Główny Urząd Statystyczny (2017). Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. Informacje i opracowania statystyczne. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2016-r-,2,13.html (06.09.2018).
 • GUS: Główny Urząd Statystyczny (2018). Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2017/2018. Dane wstępne z 15.06.2018 r. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/8/5/1/szkolnictwo_wyzsze_w_roku_akademickim_2017-2018_dane_wstepne.pdf (06.09.2018).
 • HEA: Higher Education Academy (2011). A Good Practice Guide to Learning Relationships in Higher Education. www.heacademy.ac.uk/system/files/northumbria_guide_to_relationships_dec_11_1.pdf (27.08.2017).
 • Kotler, Ph., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Warszawa: Wydawnictwo M.T. Biznes.
 • Kumar, D. (2014). Relationship Marketing: a new dimension of marketing. International Journal of Research, Vol. 1, Issue: 7, 1045-1049.
 • MNiSW: Ministerstwo Nauki i Szkolanictwa Wyższego (2013). Szkolnictwo Wyższe w Polsce 2013. Raport MNiSW z dnia 22 lipca 2013 r. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf (03.10.2017).
 • MNiSW: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002016 (08.10.2018).
 • Nicolescu, L. (2009). Applying marketing to higher education: scope and limits. Management & Marketing, Vol. 4, Issue: 2, 35-44.
 • Perspektywy (2018). Ranking Uczelni Akademickich 2018. http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-uczelni-akademickich (07.09.2018)
 • Piróg, D. (2014). Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego nr 28, s. 115-128.
 • Pluta-Olearnik, M. (red.) (2009). Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Siwiński, W. (2013). Nowa misja uniwersytetów: zdolność konkurowania. W: J. Woźnicki (red.), Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku. Warszawa: Instytut Społeczeństwa Wiedzy Fundacji Rektorów Polskich, 127-132.
 • Stokburger-Sauer, N., Ratneshwar, S., & Sen, S. (2012). Drivers of consumer-brand identification. International Journal of Research in Marketing, 29 (4), 406-418.
 • Styś, A. (2004). Marketing jako proces kreowania wartości. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomiva 179, 19-25.
 • Sztumski, J. (2005). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Szwajca, D. (2012). Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Todorescua, L.L., Popescu-Mitroia, M.M., Greculescub, A. (2015). Changes in Students' Expectations from Teachers' Roles in Secondary Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 197, 190-196.
 • Zieliński, G., Lewandowski, K. (2012). Determinanty percepcji jakości usług edukacyjnych w perspektywie grup interesariuszy. Zarządzanie i Finanse, r. 10, nr 3, cz. 3, 42-54.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576906

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.