PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 7 | nr 2 | 7--26
Tytuł artykułu

Metodyczne wyzwania wobec procesu analizy strategicznej w warunkach kooperacji oraz rozwoju nowych form organizacyjnych przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Challenges in the Methodology of the Process of Strategic Analysis in the Context of Cooperation and the Development of New Organizational Forms of Enterprisesa
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor stawia pytania o aktualność i adekwatność klasycznych metod i procedur analizy strategicznej oraz o warunki wykorzystania klasycznych narzędzi analizy w nowych uwarunkowaniach. Ze względu na rosnącą liczbę narzędzi analizy strategicznej autor skupia uwagę na aspektach proceduralnych procesu analizy. Artykuł ma charakter koncepcyjny i opiera się na badaniach wtórnych - studiach literatury oraz analizie wcześniej prowadzonych badań. Rozważania dotyczą trzech aspektów: 1) identyfikacji najważniejszych uwarunkowań procesów ko-operacji, 2) analizy wcześniej realizowanych badań w ramach nurtu zasobowego (RBV) oraz 3) oceny obecnego stanu wiedzy w zakresie standardów i metod analizy strategicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The author asks questions about the validity and adequacy of classic methods and procedures of the process of strategic analysis and the conditions for using classical tools in new areas. Due to the growing number of tools of strategic analysis, the author focuses on the procedural aspects of the strategic analysis process. The article is conceptual in character and is based on secondary research. These studies focus on three aspects: 1) identification of the most important conditions of cooperation processes, 2) analysis of previously carried out research in the Resource-Based View (RBV) perspective; and 3) assessment of the current state of knowledge in the field of standards for the process of strategic analysis.(original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
7--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Barney, J. (1991).Firm resources and sustained competitive cdvantage. Journal of Management, 12(1), March.
 • Błaszczyk, M. (2017). Przedsiębiorstwo jako elastyczny system zasobów. Handel Wewnętrzny, 3(368), 63 (LXIII), Maj - Czerwiec. Warszawa. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 • Błaszczyk, M. (2018). Strategic synergies and perspective of their evaluation. Man-agement Sciences. Nauki o Zarządzaniu, 23(4), 9-17. Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics.
 • Błaszczyk, M. (2019). Mechanizmy tworzenia przewagi konkurencyjnej w procesie formułowania strategii przedsiębiorstwa. W: J. W. Pietrewicz i R. Sobiecki (red.), W poszukiwaniu konkurencyjnej przewagi (s. 29-63). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Czakon, W. (2006). Zasobowe uwarunkowania tworzenia sieci międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne ujęcie zasobowe (s. 155-164). Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 • Doz, Y. L. i Hamel, G. (1998). Alliance advantage. The art of creating value through partnering. Boston: Harvard Business School Press.
 • Dyer, J. H. i Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. The Academy of Management Re-view, 23, 4 (October), 660-679.
 • Dziurski, P., Gregorczyk, S. i Wachowiak, P. (2018). Organizacja kreatywna - istota i cechy. W: P. Wachowiak i S. Gregorczyk (red.), Organizacja kreatywna. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Fleisher, C. S. i Bensoussan, B. E. (2007). Business and competitive analysis. Effective application of new and classic methods. New Jersey: FT Press, Upper Saddle River.
 • Gierszewska, G. i Romanowska, M. (1994, 1997, 2009, 2016). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • Godziszewski, B. (2001). Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa. To-ruń: Wydawnictwo UMK w Toruniu.
 • Grant, R. M. (2011). Współczesna analiza strategii. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Hamel, G. i Prahalad, C. K. (1990), The core competencies of the corporation. Harvard Business Review, May - June.
 • Hamel, G. i Prahalad, C. K. (1999). Przewaga konkurencyjna jutra. Warszawa: Business Press.
 • Jurek-Stępień, S. (red.) (2003). Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Metody analizy - przykłady. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Jurek-Stępień, S. (red.). (2007). Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Metody analizy - przykłady. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Kałkowska, J., Pawłowski, E., Trzcielińska, J., Trzcieliński, S. i Włodarkiwicz-Klimek, H. (2010). Zarządzanie strategiczne. Metody analizy strategicznej z przykładami. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Kaplan, R. S. i Norton, D. P. (2009). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kaplan, R. S. i Norton, D. P. (2011a). Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kaplan, R. S. i Norton, D. P. (2011b). Dopasowanie w biznesie. Jak stosować strategiczną kartę wyników. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kochalski, C. i Nowicki, J. (2016). Analiza strategiczna jako narzędzie projektowania strategii ekorozwoju. W: C. Kochalski (red.), Zielony controling i finanse. Podstawy teoretyczne (s. 119-139). Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Kozioł, K. (2010). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na poziomie makrootoczenia. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,17, 77-88. Muzeum Historii Polski.
 • Krupski, R. (2005). Elastyczność organizacji jako odpowiedź na turbulentne otoczenie. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Krupski, R. (2006). Kierunki rozwoju ujęcia zasobowego zarządzania strategicznego. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne - ujęcie zasobowe. Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing, 53-62
 • Krupski, R. (2011). Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości strategicznych. Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 • Lewandowski, M. (2009). Motywy nabywcy i sprzedawcy. W: W. Frąckowiak (red.), Fuzje i przejęcia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Lisiński, M. (2004). Metody planowania strategicznego. Warszawa: PWE.
 • Łobejko, S. (2010). Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Łobejko, S. i Pierścionek, Z. (red.). (2011). Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Malewska, K. i Sajdak, M. (2017). Wpływ dynamicznych zdolności na zwinność strategiczną przedsiębiorstwa. W: K. Krzakiewicz i S. Cyfert (red.), Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Marchesnay, M. (1994). Zarządzanie strategiczne. Geneza i Rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Mesjasz, C. i Szarucki, M. (2017). Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(9).
 • Mikołajewicz, G. i Nowicki, J. (2016).Wybrane aspekty analizy strategicznej w przedsiębiorstwach Amica, Aquanet, B. Braun, PKN Orlen i Solaris Bus & Coach. W: C. Kochalski (red.), Zielony controling i finanse. Studium przypadków (s. 37-49). Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Pierścionek, Z. (1995). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Pierścionek, Z. (2001). Fuzje i przejęcia w procesie globalizacji przedsiębiorstw. Warszawa: Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Pierścionek, Z. (2011). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pierścionek, Z. i Jurek-Stępień, S. (red.). (2006). Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach UE. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Porter, M. E. (1980). Competitive strategy. Techniques for analyzing industries and competitors. NY: The Free Press.
 • Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. The Free Press.Quinn, J. B. (1993). Managing the intelligent enterprise: Knowledge & service-based strategies. Planning Review, 21(5), September/October.
 • Romanowska, M. (2006). Dostosowanie strategii przedsiębiorstwa do jego zasobów. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne ujęcie zasobowe. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 91-95. Wałbrzych.
 • Romanowska, M. (2008). Problemy i dylematy analizy strategicznej. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy. Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 • Romanowska, M. (2013). Perspektywy rozwoju analizy strategicznej. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne Quo Vadis?. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 22, 197-203.
 • Spekman, R. E., Isabella, L. A. i MacAvoy, T. (2000). Alliance competence. Maximizing the value of your partnership. John Wiley & Sons.
 • Stalk, G., Evans, P. i Shulman, L. E., (1992). Competing on capabilities: The new rules of corporate strategy. Harvard Business Review, March - April.
 • Stankiewicz, M. J. (2002, 2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 • Szymański, W. (2011). Zmiany kosztów transakcyjnych w dostosowywaniu przedsiębiorstw do wyzwań współczesnej gospodarki. W: R. Sobiecki i J. W. Pietrewicz (red.), Koszty transakcyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Teece, D. J., Pisano, G. i Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18.Urbanowska-Sojkin, E. (red.). (2008). Praktyka zarządzania strategicznego, studia polskich przypadków. Warszawa: PWE.
 • Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5.
 • Zanoni, A. B. (2012). Strategic analysis. Processes and tools. New York: Routledge Research in Strategic Management, Routledge
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577078

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.