PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 33 | nr 4 Przemiany przemysłu i jego otoczenia w układach przestrzennych = Changes in Industry and Its Environment in Spatial Systems | 260--282
Tytuł artykułu

Nowe zintegrowane planowanie w kontekście kształtowania i rozwoju terenów przemysłowych i usługowych w regionach metropolitalnych

Warianty tytułu
New Integrated Planning in the Context of Shaping and Development of Industrial and Service Areas in Metropolitan Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest identyfikacja grup krajów Unii Europejskiej podobnych co do struktury zatrudnienia w ujęciu dynamicznym, z wykorzystaniem metody aglomeracyjnej najdalszego sąsiedztwa. W ocenie wykorzystano informacje o zatrudnieniu w krajach Unii Europejskiej, dokumentowane m.in. w podziale na 10 sekcji: rolnictwo, przemysł, budownictwo, handel, informacja, finanse i ubezpieczenia, nieruchomości, usługi profesjonalne, sfera budżetowa, kultura. Analizowane są podobieństwa struktur zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2017. Dla każdego roku osobno wyznaczono macierz odległości (niepodobieństwa) struktur zatrudnienia pomiędzy krajami UE. Wykorzystując tę macierz, zastosowano taksonomiczną metodę aglomeracyjną najdalszego sąsiedztwa, która po metodzie Warda jest drugą co do skuteczności metodą odkrywania grup podobnych w zbiorach analizowanych obiektów. Wybór metody zdeterminowany był wykorzystaną miarą odległości, jak również jej elastycznością - na podstawie analizy porównawczej uzyskanych dendrogramów - poziomu cięcia dendrogramu. W pracy, po obserwacji otrzymanych drzew klasyfikacyjnych, przyjęto odległość krytyczną jako 0,15. Oznacza to, że dwie grupy obiektów mogą być połączone, jeżeli najdłuższa odległość pomiędzy obiektami należącymi do różnych podgrup nie przekracza 0,15. Przy cięciu dendrogramu na poziomie 0,15 otrzymano dla każdego roku podział krajów UE na grupy zbliżone co do struktury zatrudnienia. Okazało się, że Luksemburg oraz Rumunia we wszystkich latach stanowiły osobne, jednoelementowe grupy. Dla pozostałych krajów wyróżniono trzy zasadnicze grupy. Poddano analizie zmiany składu grup w czasie oraz dynamikę średnich struktur dla grup.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to identify groups of European Union countries similar in terms of employment structures, applying the furthest neighbour agglomerative clustering procedure with dynamic approach. The employment data for UE countries is reported in 10 sections: agriculture, industry, construction, trade, information, finance and insurance, real estate, professional services, administration, culture. A research presented covers the period of 2008-2017. Distance matrices for the dissimilarity of employment structures in EU countries have been calculated separately for each year. Then, the furthest neighbour method has been applied (which is next to Ward method in group identification efficiency) with the critical agglomerative distance of 0.15. It means that two groups can be merged if the furthest distance between objects belonging to different groups is not bigger than 0.15. Cutting dendrograms in this way we found that the resulting groups of countries for consecutive years are rather similar. Luxemburg and Romania formed a single -object groups in every year. Three main groups have been identified within other EU countries. Dynamics of these groups content, and average structures is discussed.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Agenda terytorialna i reformujący ją Traktat lizboński z 13 grudnia 2017 roku, art. 3 (2019, 7 czerwca). Pozyskano z https://www.espon.eu/tools-maps/regional-typologies
 • Belof, M. (2013). Teoria a praktyka planowania regionalnego. Doświadczenia polskie w planowaniu przestrzennym po 1998 r. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 148-150.
 • BOE (Aencia Estatal Boletín Oficial del Estado) (2019, 9 czerwca). Pozyskano z https://www.boe.es/legislacion/codigos
 • Contin, A. (2019, 7 czerwca). Prezentacja "Metropolitan landscapes. Resilient articulation of the interface between city, agriculture and nature promoting the quality of dwelling and ensure the human well-being within the metropolis" o projekcie MS [lab] TELLme na 10th IALE World Congress, July 1-5, 2019; Milano. Pozyskano z www.researchgate.net/publication/333371485_IALE19_World_Congress_Landscape_Ecology_MSLab_TELLme_will_organise_ the_Symposium_Metropolitan_Landscapes_Resilient_articulation_of_the_interface_between_city_agriculture_and_nature_promoting_the_qual
 • Contin, A., Sanna, S. (2019) (2019, 7 czerwca). Training for education, learning and leadership towards a new metropolitan discipline - Metropolitan Architecture: A Ground Project. New typologies and land uses. Pozyskano z https://www.researchgate.net/publication/333648735_190207_lecture_TELLme_ContinPOIiS/Ogloszenia_POIiS/Aktualnosci/ KDP_01_-_Katalog_dobrych_praktyk.pdf
 • Grochowski, M. (2017, 11 stycznia). Regionalne obserwatoria terytorialne jako instrument monitorowania regionalnego, warsztaty w Białobrzegach, 20-21 maja 2011 roku. Pozyskano z http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-970b-40b1-8f65-4313-a77a-ad10f26196ff/c/msr_7_grochowski.pdf
 • Guranowska-Gruszecka, K., Łaskarzewska, M. (2018). Węzły miasta. Warszawa: Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 10-14.
 • Izdebski, H. (2010). Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego - potrzeba rozwiązywania problemu Metropolii. W: A. Lutrzykowski, R. Gawłowski (red.). Metropolie. Wyzwanie polskiej polityki miejskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 15-23.
 • Janas, K., Jarczewski, W. (red.) (2017) (2019, 20 czerwca). Raport o stanie polskich miast. Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych. Kraków: Obserwatorium Polityki Miejskiej. Instytut Rozwoju Miast. Pozyskano z http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/ uploads/2017/10/OPM_IRM_Zarz dzanie-i-wsp praca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych_Raport-o-stanie-polskich-miast_2017.pdf
 • Kaczmarek, T. (2005). Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Kaczmarek, T., Mikuła, T. (2007). Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Kodeks urbanistyczno-budowlany. Wersja z 30 września 2016 r. - konsultacje publiczne (2016) (2019, 20 czerwca). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Pozyskano z http://mib.gov.pl/files/ 0/1797410/projektKUB.pdf
 • Kolipiński B. (2012, 20 września). Pozyskano z www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_ i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Docomenst/Ekspertyza_Lad_przestrzenny_w_Polsce_stan_i_problemy_20072011.pdf
 • Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego metropolii Poznań - projekt (2015, luty). Poznań: Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pozyskano z https://drive.google.com/file/d/0B8ZDvm0g4d_VeUtzQThDeFQ1cVk/view
 • Lackowska, M. (2009). Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce: między dobrowolnością a imperatywem. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Markowski, T. (2011). Terytorialny wymiar zintegrowanej polityki rozwoju - oczekiwania i wyzwania wobec planowania i systemu instytucjonalnego. Prezentacja na posiedzeniu plenarnym KPZK w Warszawie w dniu 13 września 2011 r.
 • Markowski, T. (2017) (2019, 20 czerwca). Prognozy społeczno -gospodarcze w aktach planowania przestrzennego jako próba racjonalizacji popytu na tereny rozwojowe. Pozyskano z https://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=13708
 • Mikuła, Ł., Kaczmarek, T. (red.) (2016). Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań - problemy, metody, osiągnięcia. Poznań: Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i innych ustaw z 15 kwietnia 2019 r.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach polityki rozwoju z 29 marca 2019 r.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2013 z dnia 21 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 189/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
 • Specyfikacja danych Land Use (2013). D2.8.III.4 Data Specification on Land Use - Draft Guidelines. Pozyskano z http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_Data Specification_LU_v3.0.pdf
 • Stelmach-Fita, B., Pękalska, M., Bartoszczuk, P. (2018). Usługi informacyjne w zakresie nowego zintegrowanego planowania jako czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstw. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(3), 216-236.
 • Stelmach-Fita, B., Pękalska, M., Bartoszczuk, P. (2017). Monitorowanie oraz udostępnianie informacji o zjawiskach społeczno -gospodarczych i przestrzennych w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(3), 167-184.
 • Stelmach-Fita, B., Brodowicz, D. (2017). Baza wiedzy o regionie i jej rola w rozwoju terytorium. Biuletyn KPZK PAN, 268, 186-208.
 • The Governance of Land Use (2019, 9 czerwca). COUNTRY FACT SHEET SPAIN. Pozyskano z https://www.oecd.org/regional/regional-policy/land-use-Spain.pdf
 • Zaucha, J. (2012) (2019, 9 czerwca). Synteza aktualnego stanu wiedzy dot. rozwoju sustensywnego i spójności terytorialnej w planowaniu przestrzennym ( Analiza dokumentów UE BSR i polskich). Sopot: Instytut Rozwoju. Institute for Development Working Papers. Pozyskano z http://instytut-rozwoju.org/WP/IR_WP_5.pdf
 • Vergas-Tetmajer, A. (2017). Miasta w politykach UE i świadomości społecznej. W: T. Majda, I. Mironowicz (red.). Manifesty urbanistyczne w poszukiwaniu współczesnego modelu miasta. Biblioteka Urbanisty, 143.
 • Zuziak, Z.K. (2018). Węzły miejskości a modele przestrzenne struktur miejskich. Z notatek nt. synergii w urbanistycznych konstrukcjach śródmieść. Budownictwo i Architektura, 17(3), 107-129.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577268

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.