PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. nr 60 | 242--254
Tytuł artykułu

Innovation Management: Subject Re-evaluation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zarządzanie innowacjami: przewartościowania w kierunku podmiotowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł o charakterze koncepcyjnym postuluje zmianę paradygmatu myślenia o zarządzaniu innowacjami. Rosnące przekonanie o znaczeniu innowacji dla zwiększania przewagi konkurencyjnej firm i międzynarodowej pozycji gospodarki narodowej, nie idzie w parze ze skutecznością zarządzania innowacjami. Odnosi się to w szczególności do grupy tzw. krajów goniących, do których należy Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Legło to u podstaw zaproponowania koncepcji zarządzania innowacjami w ujęciu podmiotowym i jej operacjonalizacji, w kontekście potrzeb wynikających ze współczesnych trendów rozwojowych. Przyjęto hipotezę o konieczności i możliwości dowartościowania podmiotowej roli jednostki (człowieka) w procesie innowacyjnym. Dlatego celem artykułu jest rozłożenie na czynniki pierwsze innowacyjności jako zdolności wprowadzania innowacji, a następnie wprowadzenie ich do podmiotowego modelu innowacyjności. Hipoteza dowodzona jest przez wykazywanie, że nowe podejście otwiera perspektywę uczynienia z innowacyjności uniwersalnej kompetencji (metakompetencji), co stanowi przesłankę wzrostu skuteczności zarządzania innowacjami w postaci większej intensywności wprowadzania innowacji. Ta wyższa skuteczność osiągalna jest pośrednio, przez wcześniejsze ukształtowanie odpowiednich postaw i zachowań innowacyjnych ludzi. Wyniki prowadzonych badań wzbogacają wiedzę z zakresu przyczyn niedostatecznej innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki jako całości. Wyznaczają jednocześnie kierunki dalszych poszukiwań badawczych, w tym nad instytucjonalnymi uwarunkowaniami innowacji i innowacyjności, ponieważ postawy i zachowania innowacyjne ludzi pozostają pod wpływem splotu instytucji behawioralnych. Z badań wyłaniają się także kierunki integrowania zarządzania innowacjami w ujęciu podmiotowym z polityką innowacyjną rządów i reformami instytucjonalnymi zorientowanymi na upowszechnianie postępu cywilizacyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is of a conceptual character and proposes a change in the paradigm of thinking about innovation management. The growing belief in the importance of innovation for increasing the competitive advantage of companies and the international position of the national economy does not go hand in hand with the effectiveness of innovation management. This applies in particular to the so-called catching-up countries, which include Poland and other countries of Central and Eastern Europe. It was the basis for proposing the concept of innovation management from the subjective approach and its operationalization in the context of the needs arising from contemporary development trends. The author proposes appreciating the subjective role of the individual (a human being) in the innovation process. Therefore, the purpose of the article is to dissect the innovation process as the capacity to implement innovations, and then integrate them into the subjective approach of innovativeness. The hypothesis is proved by demonstrating that the new approach opens the perspective of causing that innovativeness becomes a universal competence (meta-competence), which may lead to an increase in the effectiveness of innovation management in the form of higher innovation intensity. This higher efficiency is indirectly achieved by shaping the appropriate innovative attitudes and behaviours of people. The results of the conducted research will increase understanding of the reasons for insufficient innovation in Polish enterprises and the economy as a whole. At the same time, they set the direction for further research, including institutional conditions for innovation and innovativeness, because people's innovative attitudes and behaviours are influenced by a series of behavioural institutions. The study also indicates some directions for integrating innovation management in the subject approach with the innovation policy of governments and institutional reforms oriented towards the dissemination of civilization progress. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
242--254
Opis fizyczny
Twórcy
 • Rzeszow University of Technology I. Łukasiewicz
Bibliografia
 • Andersson, M., Braunerhjelm, P., Thulin, P. (2011). Creative Destruction and Productivity. Entrepreneurship by Type, Sector and Sequence. Swedish Entrepreneutship Forum Working Paper, 08, 1-32.
 • Bajenescu, T.-M. (2019). Open Innovation in Technology Upgrading. FAIMA Business & Management Journal, 7 (2), 15-30.
 • Bal-Woźniak, T. (2015a). Creating Sustainable Enterprise Using the Substantive Innovativeness Model. In: O'Riordan L., Zmuda P., Heinemann S. (eds.), New Perspectives on Corporate Social Responsibility: Locating the Missing Link (pp. 89-108). Wiesbaden: Springer Gabler. DOI: 10.1007/978-3-658-06794-6.
 • Bal-Woźniak, T. (2015b). Innovativeness as a Meta-Competence of Enterprises and Catching Up Economies of the Twenty-First Century. International Journal of Humanities and Social Science, 5 (10), 222-232.
 • Bal-Woźniak, T. (2016). Organizational Innovativeness: Objective and Subjective Approach and Their Implications. International Journal of Advances in Management and Economics, 5 (1), 62-72.
 • Bratnicka, K. (2015). Creativity and effectiveness in organizations. A new approach to an old question, Management, 19 (1), 33-45. DOI: 10.1515/manment-2015-0003.
 • Carayannis, E.G., Barth, Th.D., Campbell, D.F.J. (2012). The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 1 (2). DOI:10.1186/2192-5372-1-2.
 • Chun, H., Kim, J-W., Morck, R., Yeung, B. (2008). Creative Destruction and Firm Specific Performance Heterogeneity. Journal of Financial Economics, 89 (1), 109-135. DOI: 10.1016/j.jfineco.2007.06.005.
 • Cyrek, M. (2017). Modernization of employment structures enhancing socioeconomic cohesion in the European Union countries. Journal of International Studies, 10 (3), 189-205. DOI: 10.14254/2071-8330.2017/10-3/14.
 • Czarniawska, B. (2010). Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa: Poltext.
 • Czudec, A., Kata R., Wosiek, M. (2019). Reducing the development gaps between regions in Poland with the use of European Union funds. Technological and Economic Development of Economy, 25 (3), 447-471. DOI: 10.3846/tede.2019.9483.
 • EIS (2019). European Innovation Scoreboard 2019. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/ facts-figures/scoreboards/index_en.htm. Main report - ETAY19181ENN-9July2019. pdf (2019.07.30).
 • Foster, R., Kaplan, S. (2001). Creative Destruction: Why Companies That Are Built to Last Underperform the Market - And How to Successfully Transform Them. New York: McKinsey & Company.
 • Francik, A., Szczepańska-Woszczyna, K., Dacko-Pikiewicz, Z. (2018). Innovation as an Impetus to Change in Organization Management. In: K. Szczepańska-Woszczyna, Z. Dacko-Pikiewicz (eds.), Innovation Processes in the Social Space of the Organization (pp. 1-19). New York: Nova Science Publishers.
 • GII (2019). The Global Innovation Index 2019. Creating Healthy Lives - The Future of Medical Innovation. Ithaca - Fontainebleau - Geneva: Cornell University, INSEAD, WIPO. Retrieved from: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_ gii_2019.pdf (2019.07.30).
 • Helzer, E.G., Kim, Sh.H. (2019). Creativity for Workplace Well-Being. Academy of Management Perspectives, 33 (2), 134-147. DOI: 10.5465/amp.2016.0141.
 • Hooghe, L., Marks, G. (2003). Unraveling the Central State, but How? Types of Multilevel Governance. American Political Science Review, 97 (2), 233-243. DOI: 10.1017/ S0003055403000649.
 • Jasiński, A.H. (2014). Industrial R&D as a Key to Innovativeness? Polish Experiences. Triple Helix Association Magazine - Hélice, 3 (3), 17-22.
 • Kraśnicka, T., Głód, W., Wronka-Pośpiech, M. (2018). Management innovation, pro-innovation organisational culture and enterprise performance: testing the mediation effect. Review of Managerial Science, 12 (3), 737-769. DOI: 10.1007/s11846-017-0229-0.
 • Laloux, F. (2014). Reinventing Organizations. A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness. Brussels: Nelson Parker.
 • Marin-Garcia, J.A., Andreu-Andrés, A., Atares-Huerta, L., Aznar-Mas, L.E., Garcia-Carbonell, A., de Guevara, F.G.L,, Fleta, B.M., Perez-Peñalver, M.J., Watts, F. (2016).
 • Proposal of a Framework for Innovation Competencies Development and Assessment (FINCODA). Working Papers on Operations Management, 7 (2), 119-126. DOI: 10.4995/wpom.v7i2.6472.
 • North, D.C. (1990). Understanding the Process of Economic Change. Princeton: Princeton University Press.
 • ONZ (2015). Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1). New York: United Nations. Retrieved from: Sustainabledevelopment. un.org/21252030AgendaforSustainableDevelopmentweb.pdf (2015.09.25).
 • Oslo Manual (2018). Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Ed. Paris: OECD, Eurostat. Retrieved from: https://www. oecd.org/sti/inno/oslo-manual-2018-info.pdf (2018.10.22).
 • Paliokaitė, A. (2019). An innovation policy framework for upgrading firm absorptive capacities in the context of catching-up economies. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15 (3), 103-129. DOI: 10.7341/20191534.
 • Pomykalski, A., Pomykalski, P. (2013). Integration processes in managing innovations in a region. Management, 17 (1), 46-57.
 • Przyborowska, B., Błajet, P. (2014). Innovative competences in professional and private life. Edukacja Dorosłych, 70 (1), 87-96.
 • Schumpeter, J. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Brothers. Shabunova, A.A., Leonidova, G.V., Ustinova, K.A. (2018). Theoretical Approaches to Studying People's Motivation for Creative Labor Activity in the Socio-Humanitarian Thought. Economic & Social Changes: Facts, Trends, Forecasts, 11 (40), 90-109. DOI: 10.15838/esc.2018.4.58.6.
 • Skrzypek, E. (2013). Uwarunkowania efektywności organizacyjnej w nowej ekonomii (Organisational Effectiveness in the New Economy). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 47 (1), 167-178.
 • Słodowa-Hełpa, M. (2015). Conditions of integrated development. In: L. Jańczuk (ed.), Integrated Regional Development: conceptual, financial and organizational Aspects (pp. 34-57). Lublin: The John Paul II Catholic University of Lublin.
 • Tidd, J., Bessant, J.R. (2018). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 6th Edition. Hoboken NJ: John Wiley & Sons.
 • Tkach, A. (2019). Lifelong learning as integrational resource of Knowledge Economy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 58 (2), 231-239. DOI: 10.15584/ nsawg.2019.2.18.
 • Trott, P. (2008). Innovation Management and New Product Development, 4th Edition. Harlow: Financial Times Prentice Hall.
 • Turner, J.H. (1997). The Institutional Order. Economy, Kinship, Religion, Polity, Law and Education in Evolutionary and Comparative Perspective. New York: Addision-Wesley Educational Publishers.
 • Ujwary-Gil, A. (2017). The business model and intellectual capital in the value creation of firms: A literature review. Baltic Journal of Management, 12 (3), 345-358. DOI: 10.1108/BJM-10-2016-0224.
 • Woźniak, M.G. (2019a). Integrated development and modernisation of human capital are needed. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 60 (4), 7-30. DOI: 10.15584/ nsawg.2019.4.1.
 • Woźniak, M.G. (2019b). Ownership transformation in Poland after 1990. Blows and shadows in a theoretical and practical context. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 57 (1), 81-106. DOI: 10.15584/nsawg.2019.1.6.
 • Zastempowski, M., Przybylska, N. (2016). Cooperation in Creating Innovation in Polish Small and Medium-Sized Enterprises in the Light of Empirical Studies. Journal of Competitiveness, 8 (2), 42-58. DOI: 10.7441/joc.2016.02.04.
 • Zorska, A. (2011). Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technicznej. In: A. Zorska (ed.), Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce (pp. 19-54). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577346

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.