PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 5 (CD) | 707--727
Tytuł artykułu

Swoboda manewru w działaniach bojowych

Warianty tytułu
Freedom of Maneuver in Fight Actions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost liczby użytkowników dróg skłania do podejmowania badań nad poziomem swobody ruchu, uznawanym jako miara warunków ruchu, uwzględniająca odczucia użytkowników dróg co do płynnego przemieszczania się po drogach. Wyróżnia się wiele czynników mających wpływ na przemieszczanie, uwzględnianych także do badania tej problematyki w siłach zbrojnych. Są to jednak czynniki przydatne w warunkach pokojowych, gdy nie uwzględnia się czynników zewnętrznych występujących w czasie kryzysu i wojny a wiec czynników związanych z oddziaływaniem przeciwnika. Szczególnie istotne jest to w Tylnej Strefie Działań, gdzie utrzymanie swobody manewru determinuje efektywne działania sił w Strefie Działań Bezpośrednich. Wnioski z licznych ćwiczeń wskazują na wagę tego problemu, dlatego też celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń i ich wpływu na swobodą ruchu oraz możliwości utrzymania jej na właściwym poziomie. Rozważania prowadzono na bazie analizy literatury związanej z ruchem drogowym oraz analizy ćwiczeń prowadzonych w siłach zbrojnych. W rozdziale pierwszym dokonano umiejscowienia manewru i swobody działania w klasyfikacji działań taktycznych co pozwoliło zidentyfikować obszar największych potrzeb i zagrożeń w tym zakresie. W rozdziale drugim na podstawie zdefiniowanego przemieszczanie oraz swobody manewru dokonano analizy wpływu infrastruktury drogowej na przemieszanie sił szczególnie w tylnej strefie działań oraz analizy zakłóceń swobody manewru ze strony dwóch zasadniczych zagrożeń: działań specjalnych i uchodźców. W rozdziale trzecim na bazie wcześniejszych analiz dokonano syntezy możliwych działań w celu zminimalizowania zagrożeń i utrzymania właściwej swobody manewru. (abstrakt oryginalny)
EN
The increase in the number of road users induces research into the level of freedom of movement, recognized as a measure of traffic conditions, taking into account the feelings of road users regarding smooth travel on roads. There are many factors affecting the movement, also taken into account in the study of this issue in the armed forces. However, these are factors useful in peaceful conditions, when external factors occurring during the crisis and war are not taken into account, and so factors related to the impact of the opponent. This is especially important in the Rear Action Zone, where maintaining the freedom of maneuver determines the effective actions of the forces in the Direct Action Zone. The conclusions from numerous exercises indicate the importance of this problem, therefore the aim of the article is to present the risks and their impact on freedom of movement and the ability to maintain it at the right level. The considerations were based on the analysis of literature related to road traffic and analysis of exercises conducted in the armed forces. In the first chapter, maneuvering and freedom of action in the classification of tactical activities were made, which allowed to identify the area of the greatest needs and threats in this area. In the second chapter, on the basis of the defined displacement and freedom of maneuver, an analysis of the impact of road infrastructure on the mixing of forces, especially in the back zone of operations, was made and analysis of disturbances of freedom of maneuver on the part of two basic threats: special activities and refugees. In the third chapter, based on previous analyzes, possible actions have been synthesized in order to minimize the risks and maintain a proper freedom of maneuver. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
707--727
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. O powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U.2015.827 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. O wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.2015.525. j.t.)
 • Regulamin działań wojsk lądowych, Warszawa 2008 r.
 • Regulamin działań wojsk inżynieryjnych wojsk lądowych, DWLąd. 2011 r.
 • Doktryna "Transport i ruch wojsk Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", DD/4.4(B), Bydgoszcz 2014 r.
 • Dokument doktrynalny "Zasady wojskowego ruchu drogowego", DU-4.4.4(B), Warszawa 2015 r.
 • Dokument doktrynalny "Procedury działania pododdziałów regulacji ruchu", DU-4.4.4.1, Warszawa 2015 r.
 • Repetytorium "Inżynieria ruchu drogowego", Warszawa 2015 r.
 • Elak L. "Podstawy działań taktycznych", AON 2014 r.
 • Drumowicz S. "Aktualność klasycznych zasad walki C. Clausewitza we współczesnej sztuce wojennej", AON 2012 r.
 • Gondek S., Ostrowski K. , "Metoda obliczania przepustowości dróg dwupasowych dwukierunkowych - stan obecny", Kraków 2017 r.
 • Lidwa W. "Dylematy taktyki", AON 2013 r.
 • Maj J. "Nowe aspekty sztuki wojennej w XXI wieku", WAT 2017 r.
 • Modelewski K. "Inteligentny transport", Poligraf 2019 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577352

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.