PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 7 | nr 4 | 56--61
Tytuł artykułu

Teachers's attachments to their place of work and their working locality. A case study of geography teachers in the Silesian Voivodeship (Poland)

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The authors of the article sought to answer the questions: do geography teachers feel a tie with their place of work, what is the strength of this relationship and what factors influence these declared ties with the place. A step towards knowing the answers is the declared subjective assessment of emotional relationships with such a place. To this end, surveys were conducted among geography teachers. Due to their profession, they are a social group having a wide range of influence on young people and their attitudes towards their local geographical environment. Organizational reasons (the ability to reach teachers of all schools through the information exchange platform between Board of Education and school heads - so-called the headmasters panel) decided to examine a selected group of respondents - geography teachers of the Silesian Voivodeship. Google questionnaire was used as an electronic form of data collection. The research was quantitative and only partly qualitative. The analysis of the obtained results gave an interesting view of the perception of teachers' relations with the place where their school is located - their place of work. Almost all respondents declared the existence of a territorial bond with their place of work. The workplace itself is an important factor in the formation and strength of these ties. The length of residence in a given place was also important, and its type (town or a village) and size were less important. For half of the surveyed teachers, it was difficult for them to indicate the distinguishing feature (symbol) of their place of work, regardless of whether they were inhabitants or commuters from elsewhere. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
56--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland
autor
Bibliografia
 • Awramiuk A. 2009. Pogranicze kultur. Percepcja "własnego regionu" przez uczniów a edukacja regionalna. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Bartnicka M. 1986. Percepcja przestrzeni miejskiej Warszawy na przykładzie dzielnicy Ochota. "Przegląd Geograficzny", 58, (1-2): 165-189.
 • Bartnicka M. 1989. Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy. Studium geografii percepcji." Dokumentacja Geograficzna", IGiPZ PAN, 2, 92.
 • Beatley T. 2004. Native to nowhere. Sustaining home and community in a global age. Island Press, Washington.
 • Boğaç C. 2009. Place attachment in a foreign settlement. "Journal of Environmental Psychology", 27, 2: 267-278.
 • Bokszański Z. 1989. Tożsamość. Integracja. Grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjalistycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Brown G., Raymond Ch. 2007. The relationship between place attachment and landscape values: Toward mapping place attachment. "Applied geography", 27, 2: 89-111.
 • Casey E.S. 1997. The fate of place. A philosophical history. University of California Press, Berkeley.
 • Cresswell T. 2004. Place: A short introduction. Blackwell Publishing, Oxford.
 • Dacy-Ignatiuk K. 2019. Percepcja przestrzeni miasta Tychy przez młodzież gimnazjalną. "Acta Geographica Silesiana", 13, 2(34): 23-37.
 • Fried M. 1982. Residential attachment: Sources of residential and community satisfaction. "Journal of Social Issues", 38: 107-119.
 • Gajowniczek Z. 2014. Gmina wiejska i miejsko-wiejska w Polsce jako obszar odniesienia w edukacji regionalnej. Wydział Geografii i Studiow Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (phd work).
 • Giuliani M.V., Feldman R. 1993. Place attachment in a developmental and cultural context. "Journal of Environmental Psychology", 13: 267-274.
 • Gross M., Brown G. 2008. An empirical structural model of tourists and places: Progressing involvement and place attachment into tourism. "Tourism Management", 29, 6: 1141-1151.
 • Gustafson P. 2002. Place, place attachment and mobility: Three sociological studies. "Goteborg Studies in Sociology", 6.
 • Harlan S.L, Larsen L., Hackett E.J., Wolf S., Bolin B., Hope D., Kirby A., Nelson A., Rex T.R. 2005. Neighborhood attachment in urban environments. Paper presented at the Annual Sociological Association, Philadelphia.
 • Hay B. 1998. Sense of place in developmental context. "Journal of Environmental Psychology", 18: 5-29.
 • Hibszer A. 2013. Parki narodowe w świadomości i działaniach społeczności lokalnych. Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Hidalgo L.C., Hernández B. 2001. Place attachment: conceptual and empirical questions." Journal of Environmental Psychology", 21, 3: 273-281.
 • Jędrzejczyk D. 2001. Wprowadzenie do geografii humanistycznej. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Jędrzejczyk D. 2004. Geografia humanistyczna miasta. Wydawnictwo Dialog, Warszawa.
 • Jorgensen B.S., Stedman R.C. 2001. Sense of place as attitude lakeshore owners' attitudes toward their properties." Journal of Environmental Psychology", 21: 233-248.
 • Kyle G., Graefe A., Manning R., Bacon J. 2003. An examination of the relationship between leisure activity involvement and place attachment among hikers along the Appalachian Trail. "Journal of Leisure Research", 35: 249-273.
 • Kyle G., Mowen A., Tarrant M. 2004. Linking place preferences with place meaning: an examination of the relationship between place motivation and place attachment. Journal of Environmental Psychology, 24, 4: 439-454.
 • Lalli M. 1992. Urban-related identity: theory, measurement, and empirical findings. "Journal of Environmental Psychology", 12, 4: 285-303.
 • Lewicka M. 2005. Ways to make people active: the role of place attachment cultural capital and neighborhood ties. "Journal of Environmental Psychology", 25, 4: 381-395.
 • Lewicka M. 2008. Place attachment, place identity and place memory: restoring the forgotten city past. Journal of Environmental Psychology, 28, 3: 209-231.
 • Lewicka M. 2011. Place attachment: How far have we come in the last 40 years. "Journal of Environmental Psychology", 31, 3: 207-230.
 • Libura H. 1988. Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka. Dokumentacja Geograficzna, IGiPZ PAN, 1, 90.
 • Libura H. 1990. Percepcja przestrzeni miejskiej. Rozwój regionalny - rozwój lokalny - samorząd terytorialny. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa, 31.
 • Libura H. 1991. Struktura wyobrażeń i postaw wobec miasta. [in:] Z. Rykiel (ed.) Studia z geografii społecznej. "Dokumentacja Geograficzna", IGiPZ PAN, 3-4: 18-28.
 • Low S.M., Altman I. 1992. Place attachment a conceptual inquiry. [in:] S.M. Low, I. Altman (ed.), Place attachment. Plenum Press, New York: 1-12.
 • Malikowski M. 1984. Więź mieszkańców z miastem. Studium socjologiczne na przykładzie społeczeństwa miasta Rzeszowa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.
 • Moore R.L., Graefe A.R. 1994. Attachment to recreation settings: The case of rail-trail users. "Leisure Sciences", 16, 1: 17-31.
 • Mordwa S. 2003. Wyobrażenia przestrzeni miast Polski środkowej na podstawie badań grupy młodzieży licealnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Musiał E. 2016. Relacje uczeń - nauczyciel kluczem do efektywnego nauczania. Edukacja - technika - informatyka, 3, 17. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów: 221-226.
 • Ossowski S. 1967. Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny. Dzieła, 3, Warszawa.
 • Payton M. 2003. Influence of place attachment and social capital on civic action: a study at Sherburne National Wildlife Refuge. University of Minnesota.
 • Prawelska-Skrzypek G. 1990. Miasta o niezharmonizowanym rozwoju świadomości mieszkańców. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Pretty G.H., Chipuer H.M., Bramston P. 2003. Sense of place amongst adolescents and adults in two rural Australian towns: The discriminating features of place attachment, sense of community and place dependence in relation to place identity. "Journal of Environmental Psychology", 23, 3: 273-287.
 • Pytka P. 2011. Geograficzne uwarunkowania więzi terytorialnych młodzieży w Bieszczadach. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowiskiej, Lublin (phd work).
 • Rak G. 2003. Tożsamość regionalna i percepcja przestrzeni w świetle badań młodzieży licealnej województwa dolnośląskiego. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (phd work).
 • Relph E. 1976. Place and placelessness. Pion Limited, London.
 • Rembowska K. 2002. Kultura w badaniach geograficznych. [in:] E. Orłowska (ed.) Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wrocław: 9-28.
 • Rodzoś J. 2006. Tożsamość terytorialna jako wyraz więzi człowieka ze środowiskiem. [in:] J. Michalczyk (ed.) Człowiek a środowisko, Katowicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 • Rodzoś J. 2011. Problematyka tożsamości jako przedmiot badań geografii i innych dyscyplin naukowych, (typescript).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. 2017, poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. 2018, poz. 467).
 • Runge J. 2007. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, narzędzia badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Rybicki P. 1972. Społeczeństwo miejskie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Rykiel Z. 1985. Badanie świadomości regionalnej - przykład regionu katowickiego. "Przegląd Geograficzny", 17, 1-2: 37-58.
 • Rykiel Z. 1991. O wyobrażeniach i stereotypach przestrzennych - na przykładzie Śląska. [in:] Z. Rykiel (red.), Studia z geografii społecznej, Dokumentacja Geograficzna, IGiPZ PAN, Warszawa, 3-4: 113-119.
 • Rykiel Z. 1999. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców. "Prace Geograficzne, Wrocław", 170: 7-153.
 • Stedman R.C. 2002. Toward a social psychology of place: predicting behavior from place- based cognitions, attitude, and identity. "Environment & Behavior", 34, 5: 561-581.
 • Szczepański M. 1999. Tożsamość regionalna - w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań. [in:] A. Matczak (ed.) Badania nad tożsamością regionalną, stan i potrzeby. Materiały z konferencji naukowej. Łódź-Ciechanów: 7-17.
 • Szumakowicz A. 1983. Poczucie więzi z Krakowem wśród młodzieży szkół średnich. "Kultura i Społeczeństwo", 27, 2: 153-159.
 • Szumakowicz A. 1986. Kraków w świadomości jego młodych mieszkańców. Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 49, 153.
 • Szkurłat E. 2004. Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania, przemiany. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szkurłat E. 2007. Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska. [in:] M. Madurowicz (red.) Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnicwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 63-72.
 • Taylor R.B., Gottfredson S.D., Brower S. 1985. Attacment to place: discriminant validity, and impacts of disorder and diversity. "American Journal of Community Psychology", 13: 525-542.
 • Tuan Y.F. 1974. Topophilia: a study of environmental perceptions, attitudes and values. Columbia University Press, New York.
 • Tuan Y.F. 1987. Przestrzeń i miejsce. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Wallis A. 1967. Socjologia wielkiego miasta. Warszawa.
 • Walker A., Ryan R. 2008. Place attachment and landscape preservation in rural New England: A mine case study. "Landscape and Urban Planning", 86: 141-152.
 • Williams D.R., Patterson M.E., Roggenbuck J.W., Watson A.E. 1992. Beyond the commodity metaphor: Examining emotional and symbolic attachment to place. "Leisure Sciences", 14: 29-46.
 • Williams D.R., Vaske J.J. 2003. The measurement of place attachment: Validity and generalisability of a psychometric approach. "Forest Science", 49, 6: 830-840.
 • Znaniecki F. 1931. Miasto w świadomości obywateli. Poznań.
 • Znaniecki F. 1938. Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577400

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.