PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 271 | 75--92
Tytuł artykułu

Geograficzny aspekt badań nad przestrzenią publiczną miast w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Geographical Aspect of Researching on the Public Space of the City
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z uwagi na znaczący w ostatnich latach wzrost zainteresowania problematyką przestrzeni publicznej w naukach społecznych oraz dokonany w geografii zwrot teoretyczno-metodologiczny, umożliwiający nowe spojrzenie na tę wyjątkową przestrzeń w mieście, a także ze względu na fakt, że geograficzny punkt widzenia na przestrzeń publiczną wydaje się kluczowy za sprawą umiejętności syntezy i interpretacji problemów z perspektywy różnych skal przestrzennych oraz kontekstów badawczych, w niniejszym artykule podjęto próbę opisu i oceny dotychczasowego dorobku publikacyjnego oraz dokonań naukowo-badawczych geografów, zajmujących się tematyką miejskiej przestrzeni publicznej. Zasadnicze części opracowania tworzą: przegląd sposobów rozumienia i definiowania omawianego pojęcia na gruncie wybranych dyscyplin naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem geografii, oraz próba uporządkowania dorobku polskich geografów w zakresie badań przestrzeni publicznej miasta pod względem zastosowanych ujęć teoretyczno-metodologicznych wraz ze wskazaniem perspektyw i kierunków badawczych w badaniach geograficznych.(fragment tekstu)
EN
The article is an attempt to collate and present the existing works of Polish geographers who focused on public space in cities, taking two main theoretical and methodological approaches - objective and subjective - under consideration. The article discusses different definitions of the analysed term in an interdisciplinary context as well as indicates main aspects and research directions in geographical studies along with the scholars representing them. Moreover, the authors make an attempt to evaluate the existing state of the art and try to set future perspectives for geographical studies on public space in cities. The article finishes with the authors' conclusions regarding the necessity to continue the research on public space and the role Polish geographers shall play in it.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bierwiaczonek K., 2016, Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Bierwiaczonek K., Dymnicka M., Kajdanek K., Nawrocki T., 2017, Miasto, przestrzeń, tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Bierwiaczonek K., Lewicka B., Nawrocki T., 2012, Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym. Wydawnictwo Nomos, Kraków.
 • Braudel F., 1971, Historia i trwanie. Czytelnik, Warszawa.
 • Castells M., 1982, Kwestia miejska, PWN, Warszawa.
 • Cegłowska A., Matykowski R., 2010, Przestrzenie publiczne i ich znaczenie w dużym mieście. Przypadek Poznania. Studia Miejskie, 2: 243-257.
 • Celińska-Janowicz D., 2011, Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej - nie tylko imitacja, [w:] Przestrzeń publiczna miast, I. Jażdżewska (red.). XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Coudroy de Lille L., Jażdżewska I., Lavot A., 2011, Nadbrzeżna przestrzeń publiczna w Lyonie. Nowa jakość przestrzeni publicznej nad Rodanem, [w:] Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, I. Jażdżewska (red.). XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łód: 51-68.
 • Cudny W., 2011, Pomnik jako element przestrzeni miejskiej - zmienność formy w czasie. Przykład Torunia, [w:] Przestrzeń publiczna miast, I. Jażdżewska (red.). XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Czepczyński M., 2010, Nowe krajobrazy Gdańska jako reprezentacja przemian społecznych i gospodarczych miasta na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Gdańsk 1990-2010. Oblicza architektoniczne miasta. Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk: 10-19.
 • Czepczyński M., 2012, Przestrzeń publiczna jako forma reprezentacji społeczności lokalnych. Między hibernacją a animacją centrów małych miast woj. pomorskiego, [w:] Przestrzeń publiczna małych miast, K. Heffner, T. Marszał (red.). Studia KPZK, PAN, 144: 7-20.
 • Czepczyński M., Szczepańska A., 2013, Kierunki przemian przestrzeni publicznej ulicy Świętojańskiej. Rocznik Gdyński, 25: 154-171.
 • Duś E., Tkocz M., 1997, Tendencje zmian w użytkowaniu fragmentu centrum Katowic w latach 1984-1995, [w:] Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast, J. Kaczmarek (red.). IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Dymnicka M., 2009, Przestrzeń dla obywateli. O uniwersalności helleńskiego modelu przestrzeni publicznej, [w:] Człowiek - miasto - region. Związki i interakcje, G. Gorzelak, M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir (red.). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa: 17-28.
 • Dymnicka M., 2013, Przestrzeń publiczna a przemiany miasta. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Gehl J., 2009, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych. Wyd. RAM, Kraków.
 • Gibas P., Czornik M., 2012, Postulaty ponowoczesności jako impulsy zmian w miejskich przestrzeniach publicznych (przykład miast woj. śląskiego), [w:] Przestrzeń publiczna małych miast, K. Heffner, T. Marszał (red.). Studia KPZK PAN, 144: 47-66.
 • Gorczyczewska E., 2011, Przestrzeń publiczna nowych terenów przemysłowych na wybranych przykładach z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, [w:] Przestrzeń publiczna miast, I. Jażdżewska (red.). XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź: 203-215.
 • Górka Z., 2004a, Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI w. Użytkowanie ziemi i funkcje. IGiGP UJ, Kraków.
 • Górka Z., 2004b, Przemiany śródmieść miast polskich w dobie transformacji, [w:] Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, J. Słodczyk (red.). Uniwersytet Opolski, Opole: 79-86.
 • Górka A., 2013, Małe miasta w dużych, duże miasta w małych - wspólnoty lokalne czy alienacja w przestrzeni publicznej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15: 293-304.
 • Grabkowska M., 2017, Przestrzeń miasta postsocjalistycznego jako dobro wspólne. Przegląd koncepcji teoretycznych. Prace Geograficzne, 149: 33-52.
 • Graczyk R., Staszewska S., 2012, Przestrzenie publiczne małych miast miejscem życia społecznego (spojrzenie urbanisty i architekta). Przykład Pobiedzisk, [w:] Przestrzeń publiczna małych miast, K. Heffner, T. Marszał (red.). Studia KPZK, PAN, 144: 135-147.
 • Groeger L., 2011, Przestrzeń publiczna generatorem atrakcyjności przestrzeni mieszkaniowej wybranych osiedli mieszkaniowych w Łodzi, [w:] Przestrzeń publiczna miast, I. Jażdżewska (red.). XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Groeger L., 2012a, Przestrzeń publiczna małego miasta w opinii mieszkańców (przykład Łasku), [w:] Przestrzeń publiczna małych miast, K. Heffner, T. Marszał (red.). Studia KPZK, PAN, 144.
 • Groeger L., 2012b, Rola i kształtowanie przestrzeni publicznych w podnoszeniu atrakcyjności i wartości inwestycji mieszkaniowych, [w:] Inwestycje w mieście, uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne, M.J. Nowak, T. Skotarczak (red.). CeDe-Wu, PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa: 89-105.
 • Gyurkovich J., 2010, Architektura w przestrzeni miasta. Wybrane problemy. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), 2012, Przestrzeń publiczna małych miast. Studia KPZK PAN, 144.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Dyba W., Marcińczak S, Tanaś S., 2008, Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Łodzi. Plany i perspektywy. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Jałowiecki B., 1980, Człowiek w przestrzeni miasta. Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
 • Jałowiecki B., 2000, Przestrzeń społeczna, [w:] Encyklopedia socjologiczna, t. 3. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Jałowiecki B., 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Janiszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2011, Centra handlowe w Łodzi - zawłaszczona przestrzeń publiczna?, [w:] Przestrzeń publiczna miast, I. Jażdżewska (red.). XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź: 157-166.
 • Janiszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2013, Poza domem - przestrzeń publiczna mieszkańców małych miast. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica SocioOeconomica, 15: 271-292.
 • Jaroszewska-Brudnicka R., 1997, Struktura usług na Starym Mieście w Toruniu, [w:] Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast, J. Kaczmarek (red.). IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Jaroszewska-Brudnicka R., 2014, Nowa jakość przestrzeni publicznej kampusu - ku integracji społeczności akademickiej i mieszkańców miasta?, [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, M. Madurowicz (red.). IGSEiGP, Warszawa.
 • Jażdżewska I. (red.), 2011a, Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Jażdżewska I. (red.), 2011b, Przestrzeń publiczna miast. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Jelonek A., 2011, Przestrzeń publiczna miasta jako obszar penetracji turystycznej, [w:] Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, I. Jażdżewska (red.). Uniwersytet Łódzki, Łódź: 35-40.
 • Jurek J., 1995, Postrzeganie centrum i peryferii dużego miasta przez jego mieszkańców, [w:] Centra i peryferie dużych miast, transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze, J. Kaczmarek (red.). VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kałuża Ł., 2007, Zmiany funkcjonalne obszarów pokopalnianych na przykładzie Silesia City Center (Katowice), [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, t. 8, M. Rzętała (red.). WNoZ UŚ, Sosnowiec.
 • Kantor-Pietraga I., 2010, Centrum Sosnowca w opinii jego mieszkańców, [w:] Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, S. Sitek (red.). Cieszyńskie Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej. WNoZ UŚ, Sosnowiec.
 • Kazimierczak J., 2011, "Nowe" versus "stare" przestrzenie publiczne w centrum miasta. Przykład Łodzi, [w:] Przestrzeń publiczna miast, I. Jażdżewska (red.). XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kazimierczak J., 2014, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych a czytelność przestrzeni publicznej w centrach współczesnych miast europejskich. Analiza na przykładzie Manchesteru i Lyonu, [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, M. Madurowicz (red.). IGSEiGP, Warszawa.
 • Kazimierczak J., 2017, "Zielona rewolucja": demolowanie i rewitalizacja w kształtowaniu przestrzeni publicznej miast. Studia Miejskie, 28.
 • Klima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Klima E., 2013, Przestrzeń religijna małego miasta jako część przestrzeni publicznej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13: 239-253.
 • Kłosowski F., 1997, Główne ulice handlowe wybranych miast aglomeracji katowickiej w latach 1991-1995, [w:] Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast, J. Kaczmarek (red.). IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kłosowski F., 2002, Hipermarkety w przestrzeni handlowej miast aglomeracji katowickiej, [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, J. Słodczyk (red.). Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Kociuba D., 2013, Gra o przestrzeń publiczną miast. Studia Miejskie, 12: 95-105.
 • Kozieł R., Miszewska B., 1997, Morfologia i ekstraordynacyjne funkcje ulicy Świdnickiej, [w:] Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast, J. Kaczmarek (red.). IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Krajewski M., 2005, Co to jest sztuka polityczna. Kultura i Społeczeństwo, 1.
 • Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., 2011, Zmienność funkcji miasta i przestrzeni publicznej na przykładzie Mysłowic: 1911-2011, [w:] Przestrzeń publiczna miast, I. Jażdżewska (red.). XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kulawiak A., 2014, Dysproporcje warunków i jakości życia mieszkańców jednostki osiedlowej Teofilów w Łodzi. Przykład osiedli Rojna i Rogatka, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, A. Suliborski, M. Wójcik (red.). Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kulczyńska K., Matykowski R., 2014, Struktura przestrzenna miasta granicznego, jego przestrzeń publiczna i symboliczna na przykładzie Cieszyna, [w:] Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej, S. Ciok, S. Dołzbłasz (red.). Rozprawy Naukowe IGiRR UWr, 33/1: 123-134.
 • Kulesza M., 1997, Rynki i place miejskie w starych miastach Polski Środkowej (dawne woj. łęczyckie i sieradzkie). Rocznik Łódzki, 44: 65.
 • Kulesza M., Wojtkiewicz J., 2011, Zabytkowy obszar chroniony w przestrzeni publicznej miasta na przykładzie parku kulturowego "Miasto tkaczy" w Zgierzu, [w:] Przestrzeń publiczna miast, I. Jażdżewska (red.). XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Lefebvre H., 1991, The production of space. Blackwell, Oxford.
 • Leśniewska K., Drzewiecki P., 2011, Problemy zagospodarowania i kształtowania przestrzeni publicznej na obszarze Lasu Łagiewnickiego w Łodzi, [w:] Przestrzeń publiczna miast, I. Jażdżewska (red.). XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Libura H., 1990, Percepcja przestrzeni miejskiej. Rozwój Regionalny i Lokalny, Samorząd Terytorialny, 31.
 • Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Liszewski S., 2006, Nowe przestrzenie w miastach (na obszarach zurbanizowanych), [w:] Nowe przestrzenie w miastach, ich organizacja i funkcje, I. Jażdżewska (red.). XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Lorens P., 2010, Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej, [w:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Miasto, metropolia, region, P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.). Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk: 6-20.
 • Madurowicz M., 2014, Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. IGS-EiGP, Warszawa.
 • Maik W., 2011, Przestrzeń publiczna w mieście: pojęcie, ujęcia badawcze, funkcje i ewolucja zjawiska, [w:] Przestrzeń publiczna miast, I. Jażdżewska (red.). XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Mantey D., Kępkowicz A., 2018, Types of Public Spaces: The Polish Contribution to the Discussion of Suburban Public Space. The Professional Geographer, 70, 4: 633-654.
 • Mantey D., Kępkowicz A., Lasiewicz-Sych A., 2014, Kształtowanie przestrzeni publicznej suburbiów w kontekście integracji społecznej - wyzwania badawcze, [w:] Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia teoretyczne i humanistyczne, K. Kołodziejczyk, D. Chylińska, A. Zaręba (red.). IGiRR UWr, Wrocław: 203-212.
 • Mantey D., Sudra P., 2018, Types of suburbs in post-socialist Poland and their potential for creating public spaces. Cities.
 • Masik G., 2006, Ład miejskiej przestrzeni publicznej elementem, jakości życia. Przykład Trójmiasta, [w:] Przestrzenie miast postsocjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej, M. Czepczyński (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 109-128.
 • Mierzejewska L., 2001, Tereny zielone w strukturze przestrzennej Poznania. Wyd. PTPN, Poznań.
 • Mierzejewska L., 2011a, Przestrzeń publiczna strefy podmiejskiej (na przykładzie Poznania), [w:] Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI w. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15. IGSEiGP UAM, Poznań.
 • Mierzejewska L., 2011b, Zieleń miejska jako przestrzeń publiczna, [w:] Przestrzeń publiczna miast, I. Jażdżewska (red.). XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Mironowicz I., 2010, Współczesne dylematy przestrzeni publicznej. [w:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Miasto, metropolia, region, P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.). Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk: 36-49.
 • Nawrocki T., 2009, Śląskie Detroit - Śląska Silesia? Kilka uwag o przestrzeni publicznej dwóch śląskich miast, [w:] Człowiek - miasto - region. Związki i interakcje, G. Gorzelak, M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir (red.). Wyd. Scholar, Warszawa: 151-171.
 • Niessen S., 2008, Urban Transformation from Public and Private Space to Space of Hybrid Character. Czech Sociological Review, 44(6): 1129-1149.
 • Pancewicz Ł., 2010, Prywatyzacja przestrzeni publicznych, [w:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Miasto, metropolia, region, P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.). Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk: 80-91.
 • Parysek J., 2011, University of British Columbia w Vancouver (Kanada) jako przestrzeń publiczna szczególnego rodzaju, [w:] Przestrzeń publiczna miast, I. Jażdżewska (red.). XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Parysek J., Guarino E., Mierzejewska L., 1995, Wybrane problemy teoretyczno-metodologiczne delimitacji centrum miasta, [w:] Centra i peryferie dużych miast, transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze, J. Kaczmarek (red.). VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Piotrowska E., 2010, Nowa jakość miasta w przestrzeniach publicznych, [w:] Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (red.). Studia Miejskie, 2: 219-231.
 • Przybylska L., 2008, Zróżnicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni. Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia - Pelplin.
 • Przybylska L., 2014, Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Ratajczak W., 2018, Przestrzeń publiczna w aspekcie geograficznym i społecznym. Studia KPZK, 183: 103-117.
 • Rewers E., 2005, Post-Polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych Universitas, Kraków.
 • Runge J., 2017, Przestrzeń społeczna miasta - dylematy geograficzno-metodologiczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 27: 99-109.
 • Runge J., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., 2011, Problem rynku jako przestrzeni publicznej w wybranych miastach konurbacji katowickiej, [w:] Przestrzeń publiczna miast, I. Jażdżewska (red.). XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Runge J., Spórna T., 2011, Przestrzeń publiczna w wybranych miastach województwa śląskiego, [w:] Przestrzeń publiczna miast, I. Jażdżewska (red.). XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Sagan I., 2017, Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Sobczyński M., Wolaniuk A., 2010, Współczesne tendencje przemian centrów dużych miast Polski na przykładzie Łodzi, Gdańska i Krakowa. Studia Miejskie, 2: 13-35.
 • Suliborski A., 2011, Przemiana funkcji miejsca w historycznej dzielnicy przemysłowej Łodzi - Posiadłach Wodno-Fabrycznych, [w:] Koncepcje i problemy badawcze w geografii, K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.). Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
 • Suliborski A., Wójcik M. (red.), 2014, Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Szmytkowska M., 2008, Kształtowanie nowych funkcji centrów czy symptomy kryzysów ulic 'salonów miast'?, [w:] Szata informacyjna miasta, B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa: 126-136.
 • Szmytkowska M., 2016, Realizacje urbanistyczne w mieście postindustrialnym i ich wpływ na kształtowanie ładu przestrzennego. Studia Miejskie, 22: 9-22.
 • Szymańska W., 2011, Percepcja i użytkowanie przestrzeni publicznej w średnim mieście, [w:] Przestrzeń publiczna miast, I. Jażdżewska (red.). XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Tobiasz-Lis P., 2016, Problem dysproporcji przestrzennych w badaniach geograficznych, [w:] Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI w., W. Maik, A. Suliborski, A. Wójcik (red.). Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 9. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Wallis A., 1979, Informacja i gwar: o miejskim centrum. PIW, Warszawa.
 • Wojnarowska A., 2015, Przestrzeń publiczna Uniejowa. Biuletyn Uniejowski, 4: 25-44.
 • Wojnarowska A., 2017a, Rewitalizacja a jakość przestrzeni publicznej centrum miasta. Mazowsze. Studia Regionalne, 21: 35-52.
 • Wojnarowska A., 2017b, Jakość przestrzeni publicznej centrum miasta. Przykład miast średnich regionu łódzkiego. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Wojnarowska A., Strumiłło K., 2002, Przestrzenie publiczne w centrum miasta jako obszary komunikacji pieszej, a zarazem miejsce komunikacji społecznej, [w:] Przestrzeń dla komunikacji w mieście, W. Wicher (red.). Instytut Projektowania Urbanistycznego Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Zukin S., 2008, The Cultures of Cities. Blackwell Publishing, Oxford.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577572

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.