PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 50(2) | 111--140
Tytuł artykułu

Narzędzia i metody statystyczne wykorzystywane w pracach publikowanych w czasopiśmie "Folia Turistica" w latach 1990-2018

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Statistical Tools and Methods Used in Works Published in "Folia Turistica" between 1990-2018
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Celem pracy była analiza oraz przedstawienie wykorzystywania narzędzi i metod analizy statystycznej, jak też form graficznej prezentacji wyników analiz statystycznych w opublikowanych w czasie trwającej niemal 30 lat historii wydań czasopisma "Folia Turistica".
Metoda. Podstawową metodą był przegląd wszystkich artykułów pod kątem wykorzystania metod statystycznych zastosowanych w pracach naukowych opublikowanych "Folia Turistica" w latach 1990-2018 (woluminy 1-49).
Wyniki. Spośród 486 opublikowanych w analizowanym okresie artykułów naukowych, prawie jedna trzecia (31%) wykorzystywała narzędzia i metody statystyczne. Prezentację graficzną wyników analiz znajdziemy w 78 artykułach (w tym w 12 publikacjach znajdują się samodzielnie przygotowane mapy), weryfikację hipotez z użyciem testów statystycznych - w 35 artykułach, a zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych - w 28 artykułach. Część prac stanowią publikacje o charakterze metodologicznym. Autorzy wykorzystywali przede wszystkim statystyczne testy parametryczne i nieparametryczne, liniowe i nieliniowe modele regresyjne, analizę taksonomiczną i analizę czynnikową oraz (w pojedynczych przypadkach) stosunkowo rzadko spotykane testy, w tym związane z analizami przestrzennymi (I-Morana i współczynnik Isarda).
Ograniczenia badań i wnioskowania. Praca dotyczy wykorzystania narzędzi i metod statystycznych w artykułach naukowych opublikowanych w czasopiśmie "Folia Turistica" nr 1-49. W niektórych pracach brakowało sprawdzenia założeń stosowalności wybranych narzędzi statystycznych czy uzasadnienia ich wyboru, bądź cel badań był przedstawiony zbyt ogólnie. Implikacje praktyczne. Wskazane narzędzia i metody analizy statystycznej mogą być inspiracją dla autorów i czytelników prac naukowych w opracowaniu danych liczbowych i form ich prezentacji.
Oryginalność. Metaanaliza została opracowana z okazji jubileuszowego wydania 50. numeru "Folia Turistica".
Rodzaj pracy. Artykuł ma charakter przeglądowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The aim of the study was to discuss the use of tools and methods of statistical analysis, as well as forms of graphic presentation of results obtained in articles published in "Folia Turistica" during the last 30 years of its history.
Method. The basic method was a review of all articles in terms of the use of statistical methods applied in scientific papers published in "Folia Turistica" in the years 1990 - 2018 (volumes 1- 49).
Findings. Out of 486 articles published in 49 volumes of "Folia Turistica" from 1990-2018, 31% used statistical tools and methods. The graphic presentation of analysis of results can be found in 78 articles (including 12 publications with prepared maps), the use of statistical tests in 35 articles, and the use of multi-dimensional statistical methods in 28 articles. An important part of the works are methodological publications. The authors used statistical parametric and non-parametric tests, linear and non-linear regression models, taxonomic and factor analysis and (in individual cases) relatively rare tests, including those related to spatial analyses (I-Moran and Isard coefficient).
Research and conclusions limitations. The work concerns the use of statistical tools and methods in scientific articles in "Folia Turistica" issue No. 1-49. In some works, there was no verification of the applicability assumptions of selected statistical tools or justification for their selection, or the purposes of the research were too general.
Practical implications. The indicated tools and methods of statistical analysis may be inspiration for authors and readers of scientific papers in the preparation of numerical data and forms of their presentation.
Originality. Meta-analysis was prepared on the occasion of the anniversary edition of the 50th issue of "Folia Turistica.
Type of paper. The article is a review. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--140
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Bibliografia
 • Abram M. (2003), Badania opinii kuracjuszy i turystów odwiedzających polskie uzdrowiska w 2002r., "Folia Turistica", nr 14, s. 31-42.
 • Adamski P., Ciapała Sz. (2016), Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka i turystyka zrównoważona - problemy klasyfikacyjne, "Folia Turistica", nr 40, s. 9-26.
 • Adamski P., Ciapała Sz., Gmyrek K., Kolasińska A., Mroczka A., Witkowski Z. (2014), Przegęszczenie i schodzenie ze szlaku jako negatywne konsekwencje atrakcyjności turystycznej obszarów chronionych: porównanie Pienińskiego Parku Narodowego i rezerwatu przyrody Wąwóz Homole, "Folia Turistica", nr 31, s. 149-167.
 • Alejziak B. (2005), Analiza ofert pracy oraz poszukiwanych kwalifikacji w sektorze usług turystycznych, "Folia Turistica", nr 16, s. 37-63.
 • Alejziak B. (2014), Kwalifikacje i kompetencje pracowników turystyki. Próba diagnozy turystycznego rynku pracy, "Folia Turistica", nr 32, s. 117-144.
 • Alejziak B. (2017), Potencjał zawodowy studentów kierunku "Turystyka i Rekreacja" na progu wejścia na rynek pracy. Wybrane aspekty, "Folia Turistica", nr 43, s. 59-84.
 • Alejziak W. (1991), Aktywność turystyczna mieszkańców Szwecji na przykładzie populacji sztokholmskiej - badania wstępne, "Folia Turistica", nr 2, s. 3-23.
 • Alejziak W. (1995), Turystyka a przestępczość i zjawiska patologii społecznej (zarys problematyki i koncepcja badań na przykładzie Krakowa), "Folia Turistica", nr 5, s. 97-123.
 • Alejziak W. (2007), Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych, "Folia Turistica", nr 18, s. 59-87.
 • Alejziak W. (2016), "Annals of Tourism Research" jako źródło wiedzy o osiągnięciach badawczych antropologii w dziedzinie turystyki, "Folia Turistica", nr 39, s. 9-44.
 • Alejziak W. (2018), Research on Tourist Activity in Europe - Methodological Aspects and Results (Part I: the Period 1945-2000, "Folia Turistica", nr 46, s. 9-48.
 • Alejziak W., Liszewski S. (2016), Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce, "Folia Turistica", nr 41, s. 81-135.
 • Alejziak W., Walas B. (1990), Wypoczynek urlopowo-wakacyjny mieszkańców Krakowa w świetle systemu świadczeń socjalnych, "Folia Turistica", nr 1, s. 5-22.
 • Andrzejczak A. (2018), Turystyka wśród celów życiowych studentów, "Folia Turistica", nr 47, s. 69-83.
 • Banaszkiewicz M., Kruczek Z., Duda A. (2017), The Chernobyl Exclusion Zone as a Tourist Attraction. Reflections on the Turistification of the Zone, "Folia Turistica", nr 44, s. 145-169.
 • Bator A. (1991), Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Krakowa, "Folia Turistica", nr 2, s. 24-34.
 • Bator A. (1993), Czas wolny i jego uwarunkowania w ocenie uczniów szkół podstawowych wybranych miejscowości podkrakowskich, "Folia Turistica", nr 4, s. 3-22.
 • Bednarska M. (2018), Jakość pracy w turystyce i jej znaczenie dla potencjału konkurencyjności w gospodarce turystycznej, "Folia Turistica", nr 28, s. 167-184.
 • Bednarska M. (2015), Samozatrudnienie w turystyce jako źródło satysfakcji zawodowej, "Folia Turistica", nr 35, s. 11-24.
 • Bednarska M., Małkowska K. (2014), Zaangażowanie pracowników w procesie kształtowania satysfakcji i lojalności klientów biur podróży, "Folia Turistica", nr 32, s. 145-157.
 • Bielański M. (2010), Ruch narciarzy wysokogórskich w Tatrzańskim Parku Narodowym, "Folia Turistica", nr 22, s. 185-206.
 • Biernat E., Tomaszewski P., Gajewski A. (2012), Socjodemograficzne determinanty uczestnictwa w turystyce pracujących mieszkańców Warszawy, "Folia Turistica", nr 26, s. 239-255.
 • Bisztyga S. (1995), Stan usług turystycznych Krakowa w opiniach odwiedzających go turystów, "Folia Turistica", nr 5, s. 141-152.
 • Borek I., Rudnicki M., Borek Z., Lukas W., Mizgała-Izworska E., Kustwan J. (2018), Style radzenia sobie ze stresem u studentów turystyki i rekreacji, medycyny i zdrowia publicznego - badania pilotażowe, "Folia Turistica", nr 48, s. 227-240.
 • Borne-Falencik H. (1998), Losy zawodowe absolwentów średnich szkół hotelarsko- turystycznych w Polsce z lat 1991-1993, "Folia Turistica", nr 8, s. 17-38.
 • Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M. (2014), Znaczenie wysokospecjalistycznych usług biznesowych (KIBS) dla innowacji w przedsiębiorstwach turystyki biznesowej, "Folia Turistica", nr 32, s. 195-213.
 • Bosiacki S., Hołderna-Mielcarek B. (2017), Kreowanie wartości atrakcji turystycznej opartej na doświadczeniach, "Folia Turistica", nr 42, s. 141-157.
 • Buczkowska K. (2012), Aspekty religijne w podróżach kulturowych osób starszych (na przykładzie słuchaczy UTW i ATW w Poznaniu), "Folia Turistica", nr 27, s. 53-73.
 • Butowski L., Włodarczyk B. (2016), Miary rozwoju przestrzeni turystycznej, "Folia Turistica", nr 41, s. 261-282.
 • Ciapała Sz., Zielonka T. (2013), Możliwość zastosowania metod dendrochronologicznych do oceny wpływu turystyki pieszej na stan drzewostanów sąsiadujących ze szlakami turystycznymi, "Folia Turistica", nr 28 (1), s. 225-235.
 • Cieślik J., Cieślik E., Siembida A., Tomczyk M. (2014), Analiza i ocena zainteresowania turystów usługami dodatkowymi oferowanymi w hotelach Górnego Śląska, "Folia Turistica", nr. 30, s. 119-133.
 • Dąbrowski D., Żbikowski J., Stelmach M. (2013), Uczestnictwo w turystyce i rekreacji osób niepełnosprawnych z wiejskich terenów wschodniej Polski, "Folia Turistica", nr 29 s. 135- 148.
 • Doroz H. (2017), Tourists' Motivation to Visit and Perception of Visitor Attractions Illustrated on the Example of Hortobágy National Park, "Folia Turistica", nr 44, s. 31-48.
 • Dziadkowiec R. (2000), Wykorzystanie programu Mystery Shopping w konsumenckiej ocenie jakości obsługi w biurach turystycznych, "Folia Turistica", nr 9, s. 69-87.
 • Dziedzic E. (2018), Konkurencyjność oferty turystyki medycznej a polityka rządu, "Folia Turistica", nr 48, s. 61-85.
 • Dziedzic E., Kachniewska M., Skalska T., Łopaciński K. (2015), Efekty ekonomiczne turystyki w Polsce w latach 2011-2012 na podstawie rachunku satelitarnego, "Folia Turistica", nr 35, s. 143-166.
 • Fedyk W. (2016), Dywersyfikacja źródeł finansowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce jako czynnik decydujący o skuteczności ich działania, "Folia Turistica", nr 38, s. 127-161.
 • Fedyk W. (2018), Regionalne organizacje turystyczne jako Destination Management Companies - probiznesowy model działania, "Folia Turistica", nr 47, s. 27-52.
 • Fidelus J. (2014), The Differentiation of Tourist Traffic in the Western Part of the Tatra Mountains, "Folia Turistica", nr 33, s. 133-146.
 • Fenczyn J., Surówka-Fenczyn I., Kasperczyk T., Maciejowski J. (1992), Niektóre cechy osobowości kandydatów przyjętych kierunki turystyka i rekreacja krakowskiej AWF, "Folia Turistica", nr 3, s. 3-24.
 • Fenczyn J., Surówka-Fenczyn I., Wodyński J. (1993), Niektóre cechy osobowości kandydatów przyjętych na I rok turystyki i rekreacji w krakowskiej AWF w roku akademickim 1991/92, "Folia Turistica", nr 4, s. 53-63.
 • Gawlas M. (2017), Wypadki i interwencje ratownicze w okresie wakacyjnym na obszarze Tatr polskich - analiza za rok 2014 i 2015, "Folia Turistica", nr 45, s. 31-48.
 • Gheribi E. (2014), The Structure of Foodservice Companies Demanded during Tourist Trip, "Folia Turistica", nr 33, s. 173-190.
 • Gierczak B. (2015), Jakość usług turystycznych w transporcie lotniczym w opinii pasażerów PLL LOT, "Folia Turistica", nr 35, s. 25-64.
 • Gładysz E., Wszendybył-Skulska E. (2018), Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju jako produkt turystyczny oraz jego znaczenie dla rozwoju miasta, "Folia Turistica", nr 48, s. 241-282.
 • Głąbiński Z. (2014), The Perception of Natura 2000 Sites by the Inhabitants of Coastal Areas in Poland in the Context of Tourism Development Opportunities, "Folia Turistica", nr 33, s. 147-171.
 • Głąbiński Z. (2018), Motywy podróży turystycznych małopolskich seniorów na przykładzie słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, "Folia Turistica", nr 48, s. 137-159.
 • Gołembski G. (2007), Wpływ nowoczesnych metod zarządzania hotelami na efekty ekonomiczne działalności operacyjnej, "Folia Turistica", nr 18, s. 25-42.
 • Gołembski G, Bera M. (2016), Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwach hotelarskich w Polsce, "Folia Turistica", nr 38, s. 113-126.
 • Gołembski G., Majewska J. (2010), Lokalizacja a wrażliwość hoteli na zjawiska kryzysowe, "Folia Turistica", nr 23, s. 75-94.
 • Grobelna A., Sidorkiewicz M., Tokarz-Kocik A. (2015), Wybrane determinanty satysfakcji z pracy i efektywności pracowników w branży hotelarskiej, "Folia Turistica", nr 35, s. 25-44.
 • Gryszel P. (2014), Ocena konkurencyjności górskich gmin turystycznych z wykorzystaniem metody taksonomicznej, "Folia Turistica", nr 32, s. 93-116.
 • Gryszel P. (2017), Inteligentna" specjalizacja a konkurencyjność regionów turystycznych, "Folia Turistica", nr 42, s. 31-53.
 • Gryszel P., Walesiak M. (2014), Zastosowanie uogólnionej miary odległości GDM w ocenie atrakcyjności turystycznej powiatów Dolnego Śląska, "Folia Turistica", nr 31, s. 127-147.
 • Guzik H., Ostrowska B. (1993), Syntetyczna ocena atrakcyjności turystycznej gmin południowo-wschodniej Polski, "Folia Turistica", nr 4, s. 65-81.
 • Hadzik A., Szromek A. R. (2013), Potencjał wybranych udogodnień architektonicznych dla niepełnosprawnych ruchowo jako jedna z barier ich uczestnictwa w turystyce uzdrowiskowej w Polsce , "Folia Turistica", nr 29, s. 121-134.
 • Jabłonkowska J. B. (2017), Alkoholowe, narkotykowe i seksualne "rozhamowanie" backpackerów w świetle międzynarodowych badań porównawczych, "Folia Turistica", nr 43, s. 153-166.
 • Jarosz A. (1990), Działalność społeczności wiejskiej województwa krakowskiego w zakresie pracowniczej turystyki socjalnej, "Folia Turistica", nr 1, s. 33-51.
 • Jarosz A. (1992), Turystyczna baza noclegowa w województwie tarnobrzeskim, "Folia Turistica", nr 3, s. 37-46.
 • Jarosz A., Żołdak M. (1993), Problemy rozwoju infrastruktury turystycznej regionów Pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego, "Folia Turistica", nr 4, s. 83-99.
 • Jarosz K. (2017), The Attractiveness of Cholpon Ata Resort and the Museum of Petroglyphs as a Tourist Destination, "Folia Turistica", nr 44, s. 9-29.
 • Kaczmarek S., Kowalczyk A. (2016), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i poturystycznych, "Folia Turistica", nr 41, s. 283-308.
 • Kaganek K. (2000), Aktywność osób po udarze mózgu a uprawianie turystyki i rekreacji, "Folia Turistica", nr 9, s. 97-113.
 • Kaganek K. (2013), Uwarunkowania uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne, "Folia Turistica", nr 28, s. 7-29.
 • Kaganek K. (2017), Wybrane uwarunkowania i funkcje turystyki jako determinanty uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne ruchowo, wzrokowo i słuchowo, "Folia Turistica", nr 43, s. 107-125.
 • Kaganek K., Miller A. (2004), Obiekty zabytkowe jako hotele na przykładzie Stowarzyszenia "Wypoczynek w zabytkach, "Folia Turistica", nr 15, s. 147-178.
 • Karaś J., Krupa R. (1995), Ocena lokalizacji obiektów noclegowych na terenie Krakowa, "Folia Turistica", nr 5, s. 153-161.
 • Kitowski J. (1993), Zmiany sieci osadniczej Bieszczadów (przyczynek do zagospodarowania turystycznego), "Folia Turistica", nr 4, s. 101-116.
 • Klimek K. (2014), State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism, "Folia Turistica", nr 33, s. 35-60.
 • Klimek K. (2015), Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne z wykorzystaniem internetowych kanałów, "Folia Turistica", nr 36, s. 143-165.
 • Koc A. (2006), Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej na turystykę przyjazdową z Federacji Rosyjskiej , Ukrainy i Białorusi, "Folia Turistica", nr 21, s. 187-196.
 • Kołodziejczyk K. (2015), Zagospodarowanie zorganizowanych punktów wejściowych na szlaki turystyczne, "Folia Turistica", nr 35, s. 83-114.
 • Kołomyjska G. (1997), Zainteresowania rekreacyjne osób w starszym wieku o różnym poziomie sprawności samoobsługowej, "Folia Turistica", nr 7, s. 45-51.
 • Komusińska J. (2015), Impact of EURO 2012 on the perceived attractiveness of Krakow among foreign tourists, "Folia Turistica", nr 37, s. 187-204.
 • Kosmaczewska J. (2003), Analiza uwarunkowań rozwoju agroturystyki - ze szczególnym uwzględnieniem wpływu samorządu terytorialnego (na przykładzie powiatu gnieźnieńskiego), "Folia Turistica", nr 14, s. 159-168.
 • Koźmiński Cz., Michalska B. (2017), Zachmurzenie w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku a warunki do rekreacji, "Folia Turistica", nr 45, s. 49-61.
 • Krauz K. (1996), Walory szaty roślinnej w przywracaniu dobrostanu zdrowia, "Folia Turistica", nr 6, s. 61-74.
 • Kromka G., Kurowski P., Kudłacz A. (2018), Targi Bożonarodzeniowe jako atrakcyjny produkt turystyczny Krakowa, "Folia Turistica", nr 47, s. 137-158.
 • Kruczek Z. (1991), Opinie absolwentów o programach studiów turystycznych w Akademiach Wychowania Fizycznego i Akademiach Ekonomicznych, "Folia Turistica", nr 2, s. 89-104.
 • Kruczek Z. (2000), Losy zawodowe pilotów wycieczek zagranicznych, "Folia Turistica", nr 9, s. 119-140.
 • Kruczek Z. (2001), Analiza zatrudnienia i kwalifikacji kadr turystycznych w Krakowie, "Folia Turistica", nr 10, s. 35-61.
 • Kruczek Z. (2002), Atrakcje turystyczne. Metody oceny ich odbioru - interpretacja, "Folia Turistica", nr 13, s. 37-61.
 • Kruczek Z. (2003), Losy zawodowe magistrów turystyki absolwentów AWF w Krakowie, "Folia Turistica", nr 14, s. 43-55.
 • Kruczek Z., Stanisławczyk K. (1995), Ocena dostępności walorów krajoznawczych i bazy hotelowej Krakowa dla turystów niepełnosprawnych, "Folia Turistica", nr 4, s. 29-46.
 • Kruczek Z., Szromek A. R. (2014), A Survey of the Attractivness of Museum Services in Krakow: a Proposal for Methodology, "Folia Turistica", nr 33, s. 109-131.
 • Krupa J., Cichocka I. (2016), Ocena jakości usług świadczonych w wybranych obiektach sanatoryjnych w województwie podkarpackim, "Folia Turistica", nr 38, s. 183-206.
 • Krupa J., Mantaj A. (2017), Znaczenie żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych w turystyce kulinarnej województwa podkarpackiego, "Folia Turistica", nr 45, s. 93-115.
 • Kryczka M., (2014), Makroekonomiczne uwarunkowania konsumpcji turystycznej w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych w Polsce w latach 1990-2010, "Folia Turistica", nr 30, s. 81-91.
 • Kryczka M., (2015), Determinanty wydatków turystycznych gospodarstw domowych. Analiza przypadku Polski w latach 2000-2009, "Folia Turistica", nr 35, s. 167-189.
 • Kryczka M., (2016), Wirtualne pielgrzymowanie jako efekt stosowania nowych technologii w promocji. Przypadek Światowego Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, "Folia Turistica", nr 39, s. 293-315.
 • Krzesiwo K. (2018), Ocena wybranych działań promocyjnych ośrodków narciarskich w Polsce - przykład ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej, "Folia Turistica", nr 48, s. 261-282.
 • Kukuła K. (1990), Liniowe metody wartościowania stanu bazy materialnej miejscowości turystycznych, "Folia Turistica", nr 1, s. 65-71.
 • Kukuła K. (1993), Próba waloryzacji województw ze względu na zagospodarowanie turystyczne oraz środowisko naturalne, "Folia Turistica", nr 4, s. 133-149.
 • Kurek A. (1995), Turystyka w Krakowie - opinie mieszkańców, "Folia Turistica", nr 5, s. 127-139.
 • Leśniak E, Mazurski K. (2006), Twierdza srebrnogórska jako obiekt turystyczny, "Folia Turistica", nr 21, s. 137-152.
 • Łapiński P. (2015), Turystyka więźniów? Opinie wychowawców penitencjarnych na temat znaczenia turystyki w resocjalizacji penitencjarnej, "Folia Turistica", nr 34, s. 145-168.
 • Łukasik A. (1993), Struktura motywacji turystycznej, "Folia Turistica", nr 4, s. 167-176.
 • Majcherczyk I., Mroczka A. (2004), Strefy turystyczne gminy Krzeszowice, "Folia Turistica", nr 15, s. 135-146.
 • Majewska J., Napierała T., Adamiak M. (2016), Wykorzystanie nowych technologii i informacji do opisu przestrzeni turystycznej, "Folia Turistica", nr 41, s. 309-339.
 • Marczyk S. (1990), Świadczenia z zakładowych funduszy socjalnych jako narzędzie realizacji polityki społecznej państwa w zakresie turystyki i wypoczynku w Polsce w latach 1985-1987 (na przykładzie wybranych resortów), "Folia Turistica", nr 1, s. 73-80.
 • Matera R., Miksa K. (2016), Wpływ czynników politycznych i ekonomicznych na zmiany ruchu turystycznego w regionie tzw. Szerokiego Bliskiego Wschodu w początkach XXI wieku, "Folia Turistica", nr 38, s. 27-55.
 • Mazanek L. (1995), Gospodarka turystyczna w Krakowie, "Folia Turistica", nr 5, s. 47-60.
 • Mazur-Rylska A., Ambroży T., Kaganek K. (2013), Rekreacyjne zajęcia hippiczne jako forma doskonalenia mechanizmu utrzymywania równowagi i postawy ciała u młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim, "Folia Turistica", nr 29, s. 101-119.
 • Morawska-Horawska M., Lewik P. (1997), Termiczne warstwy hamujące w przyziemnej 100-metrowej warstwie powietrza nad Krakowem, "Folia Turistica", nr 7, s. 53-76.
 • Mroczek-Żulicka A. (2018), Młody wychowawca w turystyce - studium przypadku nastoletnich instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, "Folia Turistica", nr 47, s. 101-135.
 • Mroczka A. (2010), Frekwencja turystyczna w rezerwatach przyrody poza sezonem letnim, "Folia Turistica", nr 23, s. 225-240.
 • Mróz F. (2003), Turystyka religijna na przykładzie sanktuarium Relikwii Drzewa Świętego na Świętym Krzyżu, "Folia Turistica", nr 14, s. 103-115.
 • Mróz G., Rettinger R. (1992), Baza turystyczno-wypoczynkowa Jugosławii i jej wpływ na zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne i osadnicze kraju, "Folia Turistica", nr 3, s. 47-62.
 • Murrmann J. (2014), Foreign Language Competences and Outbound Tourist Activity of Poles: Considerations on Reciprocal Conditioning and Mutual Dependency, "Folia Turistica", nr 33, s. 193-204.
 • Niemczyk A., Homoncik B. (2014), Innowacyjność w polskich biurach podróży - fakt czy mit?, "Folia Turistica", nr 32, s. 159-174.
 • Nowacki M. (2005), Motywy, korzyści i zadowolenie osób zwiedzających atrakcje krajoznawcze, "Folia Turistica", nr 16, s. 89-104.
 • Nowacki M. (2007), Korzyści wynoszone przez osoby zwiedzające atrakcje turystyczne. Segmentacja rynku, "Folia Turistica", nr 18, s. 89-108.
 • Nowacki M. (2017), Porównanie polskich, czeskich i słowackich ośrodków narciarskich za pomocą analizy FDH (Free Disposable Hull), "Folia Turistica", nr 45, s. 9-29.
 • Obrębska-Starklowa B. (1997), Bioklimat Karpat - preferencje i ograniczenia dla rekreacji, "Folia Turistica", nr 7, s. 87-99.
 • Omelan A, Krzyżanowska A., Podstawski R. (2014), Turystyka szkolna w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych województwa warmińsko- mazurskiego, "Folia Turistica", nr 34, s. 123-143.
 • Omelan A, Podstawski R., Raczkowski M. (2017), Aktywność turystyczna starszych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, "Folia Turistica", nr 43, s. 127-151.
 • Orzechowska-Kowalska K. (1995), Analiza wybranych walorów krajoznawczych Krakowa (zasoby, stan, udostępnienie, wartości poznawcze i emocjonalne), "Folia Turistica", nr 5, s. 9-28.
 • Paluch A. (2003), Konflikty - przyczyny ich powstawania i sposoby rozwiązywania w opinii pracowników wybranych krakowskich hoteli, "Folia Turistica", nr 14, s. 57-80.
 • Parszuto K., Tandyrak R., Grochowska J., Deleżuch U. (2017), The Validity of Reserve Protection Regarding the Seepage Spring Areas of the Łyna River for Tourism Development and Preservation of Its Water Quality, "Folia Turistica", nr 44, s. 63-85.
 • Pink M. (2017), Dobre praktyki w turystyce winiarskiej w wybranych krajach i konkluzje dla Polski, "Folia Turistica", nr 45, s. 117-139.
 • Puciato D. (2012), Wykorzystanie zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych z województwa opolskiego, "Folia Turistica", nr 26, s. 163-181.
 • Puciato D, Grabiński T. (2014), Ocena wybranych aspektów produktu turystycznego Opolszczyzny w świetle badań ruchu turystycznego, "Folia Turistica", nr 34, s. 43-67.
 • Rafalska B., Cholewa J., Tomik R. (2017), Czynniki determinujące uprawianie turystyki kajakowej na terenie województwa śląskiego, "Folia Turistica", nr 45, s. 63-77.
 • Rączkowska I. (2003), Ruch turystyczny w Kopalni Soli "Wieliczka" - początki, rozwój i perspektywy, "Folia Turistica", nr 14, s. 81-101.
 • Rembeza J, Radlińska K. (2017), Sezonowość bezrobocia w nadmorskich i górskich regionach turystycznych w Polsce, "Folia Turistica", nr 43, s. 45-58.
 • Rettinger W. (1996), Przydatność sieci hydrograficznej dla turystyki i rekreacji, "Folia Turistica", nr 6, s. 75-88.
 • Rogacki H. (2009), Dynamika i przekształcenia strukturalne turystycznej bazy noclegowej w Polsce w ujęciu regionalnym, "Folia Turistica", nr 21, s. 203-220.
 • Różycki P. (1998), Analiza czynników determinujących efekty kształcenia studentów AWF na kierunku turystyka, "Folia Turistica", nr 8, s. 39-47.
 • Różycki P. (2001), Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa, "Folia Turistica", nr 10, s. 85-95.
 • Rutkowska K., Godlewski G. (2010), Wzór i antywzór osobowy pilota wycieczek. Konfrontacja umiejętności społecznych adeptów pilotażu z ich wyobrażeniami na temat charakterystyki zawodowej pilota, "Folia Turistica", nr 23, s. 189-204.
 • Ryśnik J., Żylak D., Tomik R. (2018), Propozycja skali pomiarowej motywacji kibiców do konsumpcji turystyki sportowej. Raport z badań pilotażowych, "Folia Turistica", nr 48, s. 87-116.
 • Seweryn R. (1995), Wykorzystanie bazy noclegowej i jego determinanty na przykładzie Oddziału "Orbis" SA w Krakowie w latach 1986-1992, "Folia Turistica", nr 5, s. 77-96.
 • Sidorkiewicz M., Tokarz-Kocik A. (2017), Analiza internetowych ofert pracy oraz poszukiwanych kwalifikacji w hotelarstwie na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, "Folia Turistica", nr 42, s. 87-102.
 • Skalska T. (2010), Wpływ wybranych czynników ekonomicznych na poziom konsumpcji turystycznej nierezydentów, "Folia Turistica", nr 23, s. 51-74.
 • Skalska T. (2018), Możliwości oceny efektów ekonomicznych trzeciego sektora w obszarze turystyki, "Folia Turistica", nr 48, s. 209-226.
 • Skrzypczak A. (2005), Ocena przydatności rekreacyjnej naturalnych zbiorników wodnych dla wędkarstwa, "Folia Turistica", nr 16, s. 115-129.
 • Sobczuk J. (2013), Turystyka religijna jako forma aktywizacji osób z dysfunkcją narządu wzroku. Raport z badań, "Folia Turistica", nr 29, s. 83-100.
 • Stelmach P. (2015), Analiza krytyczna planowania strategicznego Polskiej Organizacji Turystycznej w perspektywie gospodarowania informacją, "Folia Turistica", nr 35, s. 65-82.
 • Superson J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudzińska B, Skulska A. (2013), Funkcja turystyczna Zamościa w świetle analizy wybranych elementów zagospodarowania turystycznego i natężenia ruchu turystycznego w latach 1999-2011, "Folia Turistica", nr 29 s. 165-188.
 • Surówka-Fenczyn I. (1992), Motywy wyboru kierunków kształcenia u studentów turystyki i rekreacji, "Folia Turistica", nr 3, s. 95-103.
 • Szromek A. R. (2012), Zastosowanie modeli logistycznych w opisie rozwoju funkcji turystycznej obszaru - przykład wysp Bornholm oraz Isle of Man, "Folia Turistica", nr 26, s. 25-40.
 • Szutowski D. (2014), Endogeniczne determinanty wpływu innowacji na wartość rynkową przedsiębiorstw turystycznych, "Folia Turistica", nr 32, s. 175-193.
 • Tomczewska-Popowycz N. (2016), Wokół definicji turystyki sentymentalnej i etnicznej, "Folia Turistica", nr 40, s. 47-59.
 • Tomczykowska P. (2014), Determinanty i motywy podejmowania aktywności turystycznej przez młodzież, "Folia Turistica", nr 30, s. 93-118.
 • Wajchman-Świtalska S., Jaszczak R. (2018), Recreational Forest Management for Disabled People in Urban Forests - the Current State and Perspectives. A Case Study of Poznań, "Folia Turistica", nr 46, s. 101-114.
 • Witkowski Z., Mroczka A., Adamski P., Bielański M., Kolasińska A. (2010), Nielegalna dyspersja turystów - problem parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce, "Folia Turistica", nr 22, s. 35-66.
 • Wojciechowska J., Kupis W. (2014), Pamiątki turystyczne regionu łowickiego inspirowane kulturą ludową, "Folia Turistica", nr 31, s. 105-125.
 • Wojdacki K. P. (2015), Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce - analiza statystyczna, "Folia Turistica", nr 35, s. 115-140.
 • Wojtanowicz P., (2014), Typologizacja i periodyzacja rozwoju ścieżek dydaktycznych w polskich parkach narodowych, "Folia Turistica", nr 30, s. 27-53.
 • Wojtanowicz P., Sokołowska A. (2012), Próba oceny działalności edukacyjno- turystycznej ośrodków edukacyjnych Poleskiego Parku Narodowego i Roztoczańskiego Parku Narodowego, "Folia Turistica", nr 26, s. 107- 132.
 • Zawadka J. (2018), Charakterystyka wyjazdów turystycznych aktywnych turystycznie niepełnosprawnych mieszkańców miast, "Folia Turistica", nr 48, s. 161-184.
 • Zelech M., Lewczuk E. (2012), Wizerunek turystyczny Turcji w opinii uczestników programu ERASMUS, "Folia Turistica", nr 26, s. 183-194.
 • Ziółkowska-Weiss K. (2018), Conditioning Activity and Tourist Destination of the Chicago Polonia in Light of Literature and Research, "Folia Turistica", nr 46, s. 77-100.
 • Zmyślony P., Piechota N. (2016), Metropolie turystyczne świata w świetle rankingów międzynarodowych - statystyczna analiza rangowania wielokryterialnego, "Folia Turistica", nr 38, s. 57-79.
 • Żegleń P. (2017), Selected Conditions for the Development of Public-Private Partnerships (PPP) in Poland, "Folia Turistica", nr 44, s. 127-144.
 • Żemła M. (2015), Reakcje gestorów schronisk na rezerwacje mailowe w różnych językach. Porównanie obiektów w Polsce, Czechach i Słowacji, "Folia Turistica", nr 36, s. 125-142.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577656

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.