PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 50(2) | 183--198
Tytuł artykułu

Wkład czasopisma "Folia Turistica" w rozwój badań nad marketingiem w turystyce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Contribution of "Folia Turistica" to the Development of Research on Marketing in Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Celem pracy jest wskazanie wpływu publikacji ukazujących się na łamach czasopisma "Folia Turistica" na rozwój wiedzy o marketingu w turystyce w Polsce.
Metoda. W artykule dokonano analizy cytowalności (stan na 20.10.2018) artykułów opublikowanych w czasopiśmie, podejmujących problematykę marketingową. Artykułu nie można jednak traktować jako typowego opracowania bibliometrycznego, ponieważ najważniejsze wnioski wyprowadzone zostały drogą dedukcji.
Wyniki. Spośród bardzo licznych artykułów opublikowanych w numerach czasopisma "Folia Turistica" te poświęcone zagadnieniom marketingu w turystyce, lub przynajmniej poruszające związane z nim aspekty, są niezbyt liczne. Wkład tego czasopisma w rozwój wiedzy o marketingu w turystyce nie wynika jednak ze znacznej liczby publikacji, ale przede wszystkim z opublikowania kilku pozycji, których częstotliwość cytowania sprawia, że muszą one być uznane za bardzo ważne publikacje (spośród opublikowanych w Polsce) w rozwoju rozumienia istoty marketingu w turystyce.
Ograniczenia badań i wnioskowania. W badaniach bibliometrycznych wykorzystano bazę Google Scholar, która wprawdzie indeksuje największą liczbę polskich czasopism naukowych, jednak wciąż jest bardzo niekompletna.
Implikacje praktyczne. Tekst jest analizą publikacji naukowych i zawiera jedynie nieliczne wskazówki dla praktyków. Taką sugestią może być wskazanie szczególnie wpływowych naukowo tekstów na temat marketingu w turystyce, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania praktyków gospodarczych.
Oryginalność. Dotąd tego typu analizy nie były w Polsce prowadzone nie tylko dla czasopisma "Folia Turistica", ale także dla innych czasopism naukowych związanych z badaniami w branży turystycznej.
Rodzaj pracy. Artykuł ma charakter przeglądowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The aim of the work is to indicate the impact of publications from the "Folia Turistica" journal on the development of knowledge on marketing in tourism in Poland.
Method. The article analyses citability (as of 20 Oct. 2018) of articles published in the journal, addressing marketing issues. However, the article cannot be treated as a typical bibliometric study, because the most important conclusions were derived by deduction.
Findings. From among the very numerous articles published in the "Folia Turistica" issues, those devoted to the problem of marketing in tourism, or at least aspects related to it, are not very numerous. The contribution of this journal to the development of knowledge on marketing in tourism does not result from a large number of publications, but mainly from the publication of several items whose frequency of quoting makes them considered as very important publications (from those published in Poland) in the development of understanding the essence marketing in tourism.
Research and conclusions limitations. In the bibliometric research, the Google Scholar database was used, which although indexes the largest number of Polish scientific journals, is still very incomplete.
Practical implications. The text is an analysis of scientific publications and contains only a few guidelines for practitioners. Such a suggestion may be an indication of particularly scientifically influential texts on marketing in tourism, which may be of interest to economic practitioners.
Originality. So far, this type of analysis has not been conducted in Poland, not only in the case of "Folia Turistica", but also for other scientific journals related to research in the tourism industry.
Type of work. The article is of review nature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
183--198
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Altkorn J. (1992), Marketing w turystyce, PWE, Warszawa.
 • Bąk S.A. (2000), Marketing w gospodarce turystycznej, WSHiT, Częstochowa.
 • Bednarska M., Małkowska K. (2014), Zaangażowanie pracowników w procesie kształtowania satysfakcji i lojalności klientów biur podróży, "Folia Turistica", nr 32, s. 145-157.
 • Bosiacki S., Hołderna-Mielcarek B. (2017), Kreowanie wartości atrakcji turystycznej opartej na doświadczeniach, "Folia Turistica", nr 42, s. 141-157.
 • Briggs S. (2003), Marketing w turystyce, PWE Warszawa.
 • Chudoba T. (2008), Marketing w turystyce, CeDeWu, Warszawa.
 • Dann G. (2011), "Take me to the Hilton": The language of tourism paradigm, "Folia Turistica", nr 25, nr 1, s. 23-40.
 • Dudek I., Przeorek-Smyka R. (2010), Marketing biur podróży, C.H. Beck, Warszawa.
 • Dudkiewicz D. (2009), Marketing usług turystycznych, Almamer, Warszawa.
 • Gierczak B. (2012), Benchmarking w zarządzaniu hotelami trzy-i czterogwiazdkowymi na terenie Rzeszowa, "Folia Turistica", nr 26, s. 149-162.
 • Gierczak B. (2015), Jakość usług turystycznych w transporcie lotniczym w opinii pasażerów PLL LOT, "Folia Turistica", nr 35, s. 45-64.
 • Gryszel P. (2014), Ocena konkurencyjności górskich gmin turystycznych z wykorzystaniem metody taksonomicznej, "Folia Turistica", nr 32, s. 93-116.
 • Gryszel P. (2017), Inteligentna specjalizacja a konkurencyjność regionów turystycznych, "Folia Turistica", nr 42, s. 31-53.
 • Grzesiek A. (2009), Prawo a jakość usług w turystyce, "Folia Turistica", nr 20, s. 35-50.
 • Hall C.M. (2011), Publish and perish? Bibliometric analysis, journal ranking and the assessment of research quality in tourism. "Tourism Management", vol. 32, nr 1, s. 16-27.
 • Hollaway C., Robinson C. (1997), Marketing w turystyce, PWE, Warszawa.
 • Januszewska M., Jaremen D.E., Nawrocka E. (2014), Kreowanie wizerunku produktu turystycznego Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, "Folia Turistica", nr 30, s. 55-80.
 • Kachniewska M. (2014a), Big Data analysis jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych, "Folia Turistica", nr 32, nr. 32, s. 35-55.
 • Kachniewska M. (2014b), Facing leading consumer trends and their repercussions for the tourism industry, "Folia Turistica", nr 33, s. 63-82.
 • Klimek K. (2016), Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji, "Folia Turistica", nr 36, s. 143-165.
 • Kozak M., Mazurek M. (2011), Marka obszaru recepcji turystycznej: wartość marki, tożsamość marki, rozszerzanie marki i co-branding, "Folia Turistica", nr 25(2), s. 99-119.
 • Król K. (2017), Adresy internetowe gospodarstw agroturystycznych i ich wartość informacyjna. "Folia Turistica", nr 45, 79-92.
 • Kruczek Z. (2014), Od egipskich piramid po disneylandy. Szkice o ewolucji atrakcji turystycznych, "Folia Turistica", nr 31, s. 9-30.
 • Krupa J., Cichocka I. (2016), Ocena jakości usług świadczonych w wybranych obiektach sanatoryjnych w województwie podkarpackim, "Folia Turistica", nr 38, s. 183-206.
 • Kryczka M. (2016), Wirtualne pielgrzymowanie jako efekt stosowania nowych technologii w promocji. Przypadek światowego centrum kultu Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, "Folia Turistica", nr 39, s. 293-316.
 • Leśniak E., Mazurski K. (2006), Twierdza Srebrnogórska jako obiekt turystyczny, "Folia Turistica", nr 17, s. 137-152.
 • Liszewski S. (2009), Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, "Folia Turistica", nr 21, s. 17-30.
 • Maciąg J. (2016), Rola organizacji sieciowych w doskonaleniu jakości obszarowego produktu turystycznego, "Folia Turistica", nr 38, s. 163-181.
 • Marcinkiewicz C. (2003), Marketing turystyczny, WSHiT, Częstochowa.
 • Marketing usług turystycznych (2010), Praca pod red. A. Panasiuka, PWN, Warszawa.
 • Marketing w turystyce i rekreacji (2013), Praca pod red. A. Panasiuka, PWN, Warszawa.
 • Mazurkiewicz L. (2002), Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWN, Warszawa.
 • Markiewicz E. (2013), Rola społeczności wirtualnej w kształtowaniu produktu na rynku turystycznym, "Folia Turistica", nr 29, s. 189-203.
 • McCarthy J. (1960), Basic marketing: A managerial approach, Homewood, Irwin.
 • Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa.
 • Michalska-Dudek I. (2014), Multidimensionality and determinants of consumer loyalty in tourist services, "Folia Turistica", nr 33, s. 83-106.
 • Nawrot Ł., Zmyślony P. (2009), Regiony turystyczne na międzynarodowej arenie konkurencji: programowanie rozwoju regionalnego czy zarządzanie przestrzenią zorganizowaną?, "Folia Turistica", nr 21, s. 31-50.
 • Niezgoda A. (2013), Rola doświadczenia w zachowaniach konsumenta na rynku turystycznym. Koncepcja ekonomii doświadczeń i marketingu doznań, "Folia Turistica", nr 28, nr 1, s. 91-106.
 • Nowacki M. (2007), Korzyści wynoszone przez osoby zwiedzające atrakcje turystyczne, "Folia Turistica", nr 18, s. 89-108.
 • Nowacki M. (2010), Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych. "Folia Turistica", nr 23, s. 7-22.
 • Nowacki M. (2017), Porównanie polskich, czeskich i słowackich ośrodków narciarskich za pomocą analizy FDH (free disposable hull). "Folia Turistica", nr 45, s. 9-29.
 • Owsianowska S. (2011), Promocja turystyki, dyskurs i tożsamość, "Folia Turistica", nr 25(2), s. 257-274.
 • Pearce D.G. (2011a), A needs-functions model of tourism distribution, "Folia Turistica", nr 25(1), s. 67-90.
 • Pearce D.G. (2011b), Model "potrzeby-funkcje" w dystrybucji turystyki, "Folia Turistica", nr 25(2), s. 71-96.
 • Pine B.J., Gilmore J.H. (1999), The experience economy: work is theatre & every business a stage. Harvard Business Press, Boston.
 • Puciato D., Grabiński T. (2015), Ocena wybranych aspektów produktu turystycznego Opolszczyzny w świetle badań ruchu turystycznego, "Folia Turistica", nr 34, s. 43-67.
 • Pudełko A. (2006), Rola walorów specjalistycznych w kształtowaniu produktu turystycznego uzdrowiska Wysowa Zdrój, "Folia Turistica", nr 17, s. 209-224.
 • Stasiak A. (2016), Doświadczenie - stary-nowy paradygmat turystyki, "Folia Turistica", nr 41, s. 191-216.
 • Stokłosa Ł., Marchiori E., Piotrowski M., Cantoni L. (2013), Wykorzystanie modelu Destination Online Reputation do oceny obszaru recepcji turystycznej. Studium na przykładzie województwa podkarpackiego, "Folia Turistica", nr 28, s. 129-148.
 • Szczechowicz B. (2010), Znaczenie kultury fizycznej w ocenie wartości produktu turystycznego-perspektywa konsumenta, "Folia Turistica", nr 23, s. 115-134.
 • Szczechowicz B. (2017), Współtworzenie wartości produktu turystycznego z klientami przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z wykorzystaniem firmowych witryn WWW, "Folia Turistica" , nr 42, s. 103-123.
 • Szumilak J. (2007), Racjonalność zachowań nabywców usług turystycznych w aspekcie gospodarowania informacją, "Folia Turistica", nr 18, s.7-24.
 • Szymańska E., Popławska M. (2017), Techniki wywierania wpływu na decyzje zakupowe turystów w świetle badań jakościowych, "Folia Turistica", nr 42, s. 125-139.
 • Szymura-Tyc M. (2006), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Walas B. (2009), Ocena wizerunku i standaryzacja regionalnego produktu turystycznego na potrzeby marketingu terytorialnego, "Folia Turistica", nr 21, s. 221-232.
 • Zalech M., Lewczuk E. (2012), Wizerunek turystyczny Turcji w opinii uczestników programu ERASMUS., "Folia Turistica", nr 26, s. 183-194.
 • Ziarkowski D. (2007), Problemy oceny walorów i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki, "Folia Turistica", nr 18, s. 175-183.
 • Żabiński L. (2004), Podstawy ogólnej metodologii badań zarządzania marketingowego, w: Żabińska, T. (red.), Marketing strategiczny i relacyjny. Węzłowe kierunki i metodyka badań, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Żemła M. (2011), Współtworzenie wartości a konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej, "Folia Turistica", nr 25(2), s. 311-328.
 • Żemła M. (2014), Wybrane problemy metodologiczne pomiaru jakości w turystyce, "Folia Turistica", nr 32, s. 73-92.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577712

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.