PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 50(2) | 199--219
Tytuł artykułu

Wkład czasopisma "Folia Turistica" w rozwój badań i popularyzację wiedzy historycznej na temat turystyki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Contribution of "Folia Turistica" to the Development of Research and the Popularisation of Historical Knowledge on the Topic of Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Podstawowym celem pracy nie jest wyłącznie ocena artykułów o tematyce historycznej opublikowanych w czasopiśmie "Folia Turistica" w latach 1990-2018, ale także opinia na temat znaczenia pisma dla rozwoju i popularyzacji wiedzy historycznej dotyczącej turystyki, czy szerzej kultury fizycznej.
Metoda. W badaniach zastosowano metodę bezpośredniego ustalania faktów, krytykę zewnętrzną i wewnętrzną poddanych badaniu publikacji, technikę analizy treści.
Wyniki. Przeprowadzone badania umożliwiły identyfikację i ocenę artykułów historycznych opublikowanych w czasopiśmie "Folia Turistica". Zostały one ukazane na tle dotychczasowego stanu wiedzy, co pozwoliło na stwierdzenie, że mają one oryginalny charakter, w niektórych przypadkach uzupełniają lukę w dotychczasowej wiedzy lub stanowią podstawowy punkt wyjścia do dalszych badań i opracowań historycznych na temat turystyki.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Baza źródłowa jest ograniczona do publikacji znajdujących się w czasopiśmie "Folia Turistica". Wnioskowanie poszerzono dzięki odniesieniu treści tychże artykułów do dotychczasowego stanu wiedzy historycznej na temat dziejów turystyki.
Implikacje praktyczne. Artykuł, analizując publikacje zajmujące się badaniami dziejów turystyki, wskazuje możliwości podejmowania dalszych badań historycznych w tym zakresie.
Oryginalność. Zarówno treść, jak i charakter publikacji historycznych znajdujących się w badanym czasopiśmie nie zostały dotychczas poddane pogłębionej refleksji. Artykuł jest pierwszym tego typu opracowaniem.
Rodzaj pracy. Artykuł ma charakter przeglądowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The main objective of the work is not only to evaluate historical articles published in the "Folia Turistica" journal in 1990-2018, but also the opinion on the importance of the journal in the development and popularisation of historical knowledge on tourism, or more broadly, physical culture. Method. In the research applied, the method of direct fact finding, external and internal criticism of the published publications and the content analysis technique were used. Results. Research allowed identification and evaluation of historical articles published in the journal "Folia Turistica". They have been presented in comparison to the current state of knowledge, which allowed us to state that they are original in nature, in some cases, filling the gap in current knowledge or constituting a basic starting point for further research and historical studies on tourism. Research and conclusions limitations. The source database is limited to publications in the "Folia Turistica" journal. The conclusions were broadened thanks to referring the content of these articles to the current state of historical knowledge on the history of tourism. Practical implications. In the article, analysing publications dealing with research on the history of tourism, the possibility of undertaking further historical research in this field is indicated. Originality. Both the content and the nature of historical publications in the journal have not been subject to in-depth analysis. The article is the first study of this type. Type of work: The article is a review. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
199--219
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Bibliografia
 • Alejziak W. (2011), Biogram naukowy Archa G. Woodside'a oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką, "Folia Turistica", nr 25(2), s. 203-206.
 • Alejziak W. (2015), Życie ludzkie jest wędrowaniem - wspomnienie o Profesorze Krzysztofie Przecławskim (1927-2014), "Folia Turistica", nr 36, s. 201-213.
 • Bednarski T.Z. (1967), Polskie czasopiśmiennictwo turystyczno-krajoznawcze (szkic bibliograficzno-informacyjny do 1914 r.), "Zeszyty Prasoznawcze", nr 3, s. 92-96.
 • Bonatti W. (1967), Moje góry, Iskry, Warszawa.
 • Brown R. (2000), Motocykle - encyklopedia, Parragon, Warszawa.
 • Cybula I. (2007), Przegląd polskich czasopism podróżniczych, turystycznych i krajoznawczych wychodzących na ziemiach polskich do I wojny światowej, "Folia Turistica", nr 18, s. 185-204.
 • Cybula I. (2014), Turystyka tatrzańska w tygodniku warszawskim "Wędrowiec" (1863-1906), obroniona na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w roku 2014 (niepublikowana).
 • Cybula I. (2015), "Wędrowiec" jako źródło wiedzy o dziejach turystyki tatrzańskiej, "Folia Turistica", nr 36, s. 41-65.
 • Cybula I. (2018), Tourism As A New Form Of Leisure In Light Of "Wędrowiec" ["The Wanderer"] Weekly Magazine (1863-1906) [Turystyka jako nowa forma spędzania czasu wolnego w świetle "Wędrowca" (1863- 1906)], "Folia Turistica", nr 46, s. 149-180.
 • Czyż M. (2008), Twórczość literacka o tematyce górskiej Jana Alfreda Szczepańskiego "Jaszcza" (1902-1991), "Folia Turistica", nr 19, s. 155-185.
 • Czyż M. (2010), Dlaczego chodzimy po górach? Czyli o motywach uprawiania sportów wysokogórskich w świetle publikacji Jana Alfreda Szczepańskiego, "Folia Turistica", nr 23, s. 241-256.
 • Czyż M. (2015), Taternictwo - sport czy turystyka? Rozważania na marginesie pism taterników okresu międzywojnia, "Folia Turistica", nr 36, s. 67-83.
 • Dudek D. (2001), Źródła do dziejów kultury fizycznej 1844-1939. Czasopisma, kalendarze, jednodniówki. (Wydanie drugie uzupełnione i poprawione), [w:] "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AWF w Krakowie", nr 4, s. 3-48.
 • Dudek D. (2006), Pojęcie rekreacji w polskiej tradycji terminologicznej, "Folia Turistica", nr 17, s. 27-50.
 • Dudek D. (2008), Pojęcie turystyki w polskiej tradycji terminologicznej, "Folia Turistica", nr 19, s. 27-74.
 • Dziubiński Z. (2016), Wspomnienie o profesorze Kazimierzu Denku: patriocie, wychowawcy, uczonym, turyście, krajoznawcy oraz twórcy edukacji turystyczno-krajoznawczej dla dzieci i młodzieży. Życiorys i ścieżka kariery naukowej, "Folia Turistica", nr 38, s. 207-215.
 • Fredro-Boniecki A. (1925), Historia narciarstwa polskiego 1907-1914, "Narciarstwo Polskie", t. 1, s. 33-61.
 • Gaj J. (2003), Zarys historii turystyki w Polsce, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Gierczak J. (1994), Fenomen auta w przestrzeni, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Kordys R.(1925), Początki polskiego narciarstwa, "Narciarstwo Polskie" Kraków, s. 16-32.
 • Kordys R. (1909), Rozwój narciarstwa polskiego, "Taternik", nr 3, s. 51-55.
 • Kronowski D. (2006), Rozwój architektury górskiej - od szałasu do schroniska, "Folia Turistica", nr 17, s. 197-207.
 • Kruczek Z., Szromek A. (2011), Biogram naukowy Richarda W. Butlera oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką, "Folia Turistica", nr 25(2), s. 66-70.
 • Kruczek Z. (2016), Wspomnienia o Krzysztofie Radosławie Mazurskim (1946-2016) - geograf, regionalista, krajoznawca, podróżnik, "Folia Turistica", nr 40, s. 163-169.
 • Krygowski W. (1973), Zarys dziejów polskiej turystyki górskiej, Sport i Turystyka, Warszawa.
 • Kubalski E., Z przeżyć i wspomnień sokolich, PTG Sokół, Kraków 1997 (reprint).
 • Kulczycki Z. (1968), Zarys historii turystyki w Polsce, Sport i Turystyka, Warszawa.
 • Kulczycki Z. (1977), Zarys historii turystyki w Polsce, Sport i Turystyka, II wyd. Warszawa.
 • Kurek A. (2000), Początki turystyki kolarskiej w Galicji w latach 1867-1886, "Folia Turistica", nr 9, s. 155-163.
 • Kurek A. (2006), "Turysta" (1883) - pierwsze polskie turystyczne czasopismo prowincjonalne (charakterystyka zawartości), "Folia Turistica", nr 17, s. 121-135.
 • Kurek A. (2006), Tor kolarski Lwowskiego Klubu Cyklistów - zawody rowerowe i motorowe, [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją L. Nowaka, tom VII, Gorzów Wlkp., s. 11-23.
 • Kurek A. (2008), Na tropach galicyjskiej turystyki motorowej, "Folia Turistica", nr 19, s. 91-111.
 • Kurek A. (2010), Od przejażdżek automobilami do turystyki. Zarys dziejów turystyki samochodowej w Galicji do 1914 roku, "Folia Turistica", nr 23, s. 135-152.
 • Kurek A. (2013), Główne dziedziny badań dziejów turystyki polskiej - zarys problematyki, "Folia Turistica", nr 29, s. 225-243.
 • Kurek A. (2018), Recenzja książki Jerzego Kapłona "Początki narciarstwa polskiego. Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie 1907-1939", "Folia Turistica", nr 47, s. 167-169.
 • Litwin J.A. (1980), Zarys historii sportu samochodowego, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Małolepszy E. (2008), Turystyka w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych w Polsce do 1939 roku, "Folia Turistica", nr 19, s. 141-153.
 • Mączak A. (2008), Turystyka europejska: wieki XVI-XIX, "Folia Turistica", nr 19, s. 5-26.
 • Mikołajczak Z. (1977), Polskie czasopiśmiennictwo turystyczne, "Zeszyty Naukowe", R.: IV, nr 5, s. 129-138.
 • Narciarstwo. Zarys Encyklopedyczny (1957). Praca zbiorowa pod redakcją G. Młodzikowskiego, J.A. Ziemilskiego, Wydawnictwo "Sport i Turystyka", Warszawa.
 • Orlewicz-Musiał M. (2005), Działalność turystyczna Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" na przełomie XIX i XX wieku w Galicji (zarys problematyki), [w:] Łopata A., red., 120 lat Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Krakowie, Kraków, s. 3-13.
 • Orlewicz-Musiał M. (2008), Turystyka górska w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w latach 1867-2007, "Folia Turistica", nr 19, s. 113-140.
 • Orzechowska-Kowalska K. (2012), Pielgrzymi polscy w Santiago de Compostela w latach 1631-1716, "Folia Turistica", nr 27, s. 109-131.
 • Owsianowska S. (2011), Graham M.S. Dann, "Zabierz mnie do Hiltona": paradygmat języka turystyki. Biogram naukowy Grahama M.S. Danna oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką, "Folia Turistica", nr 25(2), s. 43-46.
 • Pawluczuk Z. (2008), Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" - prekursor turystyki masowej i usportowionej, "Nadwiślański Rocznik Historyczno- Społeczny", t. 1., s. 7-17.
 • Podemski K. (2011), Biogram naukowy Erika Cohena oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką (opr. K. Podemski), "Folia Turistica", nr 25(2), s. 21-22.
 • Pręgowski Z. (1994), Dzieje narciarstwa polskiego do 1914 roku, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 • Ręgwelski T. (2015), "Jak dawniej po Tatrach chadzano" - kilka refleksji po lekturze (recenzja), "Folia Turistica", nr 36, s. 193-195.
 • Rostocki A.M. (1977), Kochajmy stare gruchoty, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Rostocki A.M. (1980), Poczet twórców motoryzacji, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Rostocki A.M. (1981), Historia starych samochodów, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Roszkowska E. (2008), Austriackie środowiska wojskowe a powstanie i rozwój narciarstwa w Galicji (1891-1914), "Folia Turistica", nr 19, s. 75-90.
 • Roszkowska E. (2012), Alpejska działalność Mariana Smoluchowskiego, "Folia Turistica", nr 26, s. 213-238.
 • Roszkowska E. (2015), Zimowa turystyka alpejska - uwagi do początków zjawiska, "Folia Turistica", nr 36, s. 21-39.
 • Rychter W. (1958), Samochody, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Rychter W. (1987), Dzieje samochodu, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Słama B., Szatkowski W. (2016), Magia nart, t. 1-2, Tatrzański Park Narodowy Wydawnictwo, Zakopane 2016.
 • Stegner T. (2016), Historia turystyki. Polska i Świat, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Stepaniak M. (2014), Walter Bonatti (1930-2011).Życie, działalność górska, twórczość, ideologia alpinistyczna. Praca magisterska, niepublikowana przygotowana pod kier. dr hab. prof. nadzw. A. Matuszyka w Zakładzie Alpinizmu AWF w Krakowie, Kraków.
 • Stepaniak M. (2015), Ideologia alpinistyczna Waltera Bonattiego, "Folia Turistica", nr 36, s. 85-107.
 • Szczechowicz B. (2017), Wspomnienie o Profesorze Janie Szumilaku (1941- 2017), "Folia Turistica", nr 45, s. 163-171.
 • Szlezynger P.S. (2006), Lotnisko w Nowym Targu wartością dziedzictwa kulturowego, "Folia Turistica", nr 17, s. 51-76.
 • Szlezynger P.S. (2008), Sport i turystyka lotnicza w dwudziestoleciu międzywojennym w Małopolsce. Wybrane zagadnienia, "Folia Turistica" 2008, nr 19, s. 187-227.
 • Śniadek J. (2018), Wspomnienie o profesorze Stefanie Bosiackim (1948- 2017). Poznaniak, ekonomista, prekursor badań nad konsumpcją turystyczną Polaków, "Folia Turistica", nr 47, s. 171-175.
 • Turystyka kolarska. (1979) Praca zbiorowa pod redakcją Z. Dąbrowskiego, Zakład Wydawniczo Propagandowy PTTK, Warszawa.
 • Tuszyński B. (1986), Od Dynasów do Szurkowskiego, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 • Tuszyński B. (1986), 100 lat Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów - Kolarstwa Polskiego, Wydawnictwo Okolicznościowe Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, Warszawa.
 • Tuszyński B. (1995), Złota księga kolarstwa polskiego, BGW, Warszawa.
 • Ujma D. (2011), Biogram naukowy Philipa L. Pearce'a oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką, "Folia Turistica", nr 25(2), s. 230-232.
 • Wasztyl R. (1990), Kolarstwo krakowskie w latach 1886-1918 i jego wkład w tworzenie podstaw organizacyjnych kolarstwa w Polsce w latach 1919- 1920, "Rocznik Naukowy AWF Kraków", t. XXIV, s. 63-83.
 • Wilson H., Encyklopedia motocykli, Debit, Bielsko-Biała 1997.
 • Włodarczyk B. (2011), Biogram naukowy Douglasa G. Pearce'a oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką, "Folia Turistica", nr 25(2), s. 97-98.
 • Wojciechowska J. (2006), Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, "Folia Turistica", nr 17, s. 99-119.
 • Wojciechowska J., Wolaniuk A., Włodarczyk B. (2018), Profesor Stanisław Liszewski (1940-2016), "Folia Turistica", nr 48, s. 283-287.
 • Zdebska H. (2010), Bronisław Czech (1908-1944) - człowiek i sportowiec, "Folia Turistica", nr 23, s. 257-275.
 • Zdebski J. (2002), Ewolucja funkcji przewodnictwa górskiego w Polsce, "Folia Turistica", nr 13, s. 23-27.
 • Ziemba S. (1955), Śladami dwóch desek. Zarys dziejów narciarstwa, Wydawnictwo Literackie Kraków, Kraków.
 • Zmyślony P. (2011), Biogram naukowy H. Leo Theunsa oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką, "Folia Turistica", nr 25(2), s. 153-155.
 • Żemła M. (2011), Biogram naukowy Metina Kozaka oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką, "Folia Turistica", nr 25(2), s. 120-122.
 • Kurczab J., Zmarł Walter Bonatti (1930-2011), https://wspinanie.pl/2011/09/ zmarl-walter-bonatti-1930-2011/. (5.07.2018).
 • http://www.nyka.home.pl/glos_sen/pl/201109.htm. (05.07.2018).
 • Wilanowski M., Ważne postacie alpinizmu. Walter Bonatti - syn Mont Blanc, https://wspinanie.pl/2011/12/wazne-postacie-alpinizmu-walter-bonattisyn- mont-blanc/. (11.12.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577756

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.