PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR Dobre praktyki | 17--24
Tytuł artykułu

Ujawnienia niefinansowe na przykładzie zintegrowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niepewność oraz ryzyko związane z funkcjonowaniem w gospodarce leżą u podstaw większych oczekiwań ze strony użytkowników sprawozdań finansowych odnośnie do szerszego zakresu ujawnień dotyczących informacji niefinansowych, przy założeniu ich rzetelności, przejrzystości oraz porównywalności. Właśnie w celu zagwarantowania sprawozdaniom tych cech Parlament Europejski i Rada uchwaliły 22 października 2014 roku Dyrektywę 2014/95/UE. Wprowadza ona zmiany do wcześniejszej Dyrektywy 2013/34/UE w aspektach ujawnień informacji niefinansowych oraz informacji o różnorodności dla niektórych dużych jednostek oraz grup. Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego publikowanie w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw takich informacji ma istotne znaczenie w procesie zrównoważonego rozwoju całej gospodarki światowej przez łączenie długoterminowej rentowności ze sprawiedliwością społeczną oraz ochroną środowiska [Fijałkowska, 2016, s. 142]. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Adamek J., Bąk M., Kogut J. (2018), Non-financial Information in Accounting - An Opportunity or a Threat for Enterprise [w:] Conference Proceedings of 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Vol. 5, Iss. 1.3, Albena Co., Bulgaria, s. 257-268.
 • Bauer K., Krasodomska J. (2015), The Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 387, s. 20-29.
 • Bauer K., Macuda M. (2018), Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy restrukturyzowanego szpitala, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 503, s. 37-47.
 • Bąk M. (2015), Enterprise Reporting and International Trade: Financial and Non-financial Dimension, "International Economics Letters", Vol. 4, No. 2, s. 55-65.
 • Bąk M. (2016), The Transformation of Financial Reporting from the Perspective of Theory and Practice - Main Directions of Changes in the 21st Century, "Journal of European Economy", Vol. 15, No. 3, s. 335-348.
 • Berniak-Woźny J., Sroka R., Wójcik-Jurkiewicz M. (2018), The Non-financial Information (NFI) Reporting of Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange WIG INDEX Prior to the Transposition of NFI Directive into Polish Law [w:] Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, 25th May, Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, s. 11-24.
 • Berniak-Woźny J., Walotek-Ściańska K., Wójcik-Jurkiewicz M. (2020), Sustainability Reporting Practices of Media Companies - The Case of Europe, "European Journal of International Management", doi:10.1504/ejim.2020.10021389.
 • Bogacz P., Migza M. (2016), Environmental Management Reporting in Polish Mining Companies in the Context of World CSR Trends, "E3S Web of Conferences", Vol. 10, Art. No. 00058, s. 1-5.
 • Buk H. (2014), Prezentacja w sprawozdaniu finansowym praw do emisji gazów cieplarnianych na przykładzie spółek branży paliwowo-energetycznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 373, s. 11-22.
 • Carnegie A. (2007), The Empire of Business, Cosimo, New York.
 • Dobija M., Jędrzejczyk M. (2011), Szkice z historii rachunkowości, PTE, Kraków.
 • Dyrektywa 2014/95/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 roku zmieniająca Dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.Urz.UE z 15 listopada 2014 roku, L 330.
 • Dziawgo D. (2016), Znaczenie raportowania pozafinansowego w opinii indywidualnych inwestorów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 436, s. 105-114.
 • Emerling I. (2017), Rola i znaczenie ujawnień w informacji dodatkowej dla wartości poznawczej sprawozdania z całkowitych dochodów [w:] H. Buk, J. Wartini-Twardowska (red.), Zmiany - Innowacje - Kreatywność - w zarządzaniu i rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 9-23.
 • Emerling I. (2018a), Znaczenie danych niefinansowych dla odbiorców sprawozdania finansowego, "Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego", nr 1, cz. 2, s. 136-142.
 • Emerling I. (2018b), Znaczenie ujawnień niefinansowych dla inwestorów i wizerunku jednostki gospodarczej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 369, s. 40-53.
 • Fijałkowska J. (2016), Raportowanie informacji niefinansowych zgodnie z nową dyrektywą UE 2014/95/UE jako wyzwanie dla przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 436, s. 115-122.
 • Fijałkowska J., Krasodomska J., Macuda M., Mućko P. (2019), Sprawozdawczość niefinansowa. Regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Hąbek P. (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności - ocena jakości raportów CSR, CeDeWu, Warszawa.
 • Ignatowski R., Wójcik-Jurkiewicz M. (2016), Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu [w:] Z. Dobrowolski, G. Ignatowski, Ł. Sułkowski (red.), Instrumenty polityki społecznej, Difin, Warszawa, s. 124-142.
 • Kędzior D., Kędzior M., Wójcik-Jurkiewicz M. (2017), Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań [w:] J. Krasodomska (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa, s. 161-172.
 • Konieczna R. (2014), CSR i jego narzędzia jako element strategii firmy - praktyczny przewodnik, IGSMiE PAN, Kraków.
 • Macuda M., Matuszak Ł., Różańska E. (2015), The Concept of CSR in Accounting Theory and Practice in Poland: An Empirical Study, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 84(140), s. 115-137.
 • Matuszak Ł. (2016), Czy sprawozdawczość zintegrowana stanie się nowym modelem sprawozdawczym przedsiębiorstwa? "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 284, s. 108-116.
 • Piłacik J. (2017a), Raportowanie społecznej odpowiedzialności w kontekście dyrektywy Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych, "Zarządzanie i Finanse", vol. 15, nr 2(1), s. 277-290.
 • Rojek-Nowosielska M. (2014), Corporate Social Responsibility Level - Theoretical Approach, "Management", Vol. 18(1), s. 38-40.
 • Rubik J. (2018), Raportowanie niefinansowe spółek Respect Index po zmianach, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 369, s. 209-220.
 • Sadowska B. (2018a), Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności sektora komunalnego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 163, s. 83-98.
 • Sadowska B., Lulek A. (2016), Measuring and Valuation in Accounting - Theoretical Basis and Contemporary Dilemmas, "World Scientific News", Vol. 57, s. 247-256.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.
 • Stefańska M. (2013), Podstawy teoretyczne i ewolucja pojęcia społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 288, s. 198-211.
 • Szadziewska A. (2013), Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4, s. 257-277.
 • Szadziewska A. (2014), Rachunkowość jako źródło informacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 75, s. 95-123.
 • Szadziewska A. (2016), Przejrzystość i porównywalność informacji niefinansowych w sprawozdawczości spółek w świetle zmian regulacji unijnych [w:] E. Kożuchowska (red.), Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, s. 141-149.
 • Szkarłat-Koszałka A. (2011), Instrumenty systemu rachunkowości a kontrola bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 228, s. 463-471.
 • Śnieżek E., Piłacik J. (2016), Raportowanie informacji pozafinansowych o społecznej odpowiedzialności w Lasach Państwowych w świetle niektórych koncepcji teoretycznych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 284, s. 140-149.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2014), Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w dobie zrównoważonego rozwoju, "Studia Prawno-Ekonomiczne", vol. XCI(2), s. 397-410.
 • Wędzki D. (2014), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego: pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystyczego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Wielgórska-Leszczyńska J. (2011), Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem specyfiki bankowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2016a), Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 253, s. 140-150.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Jurkiewicz R. (2014), Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 164, s. 168-175.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Karczewska M. (2019), Assessment of the Going Concern Value of a Business Entity by Means of Selected Discriminative Models, "ASEJ", Vol. 23(1), s. 53-60.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Sadowska B. (2018), Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies, "European Journal of Service Management", Vol. 27(2), s. 539-545.
 • [www 1] http://lw.com.pl/pl,2,s435,raport_zintegrowany_za_2015.html (dostęp: 18.12.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577810

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.