PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 270 | 7--23
Tytuł artykułu

Doświadczenia miast subregionalnych w programowaniu rewitalizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Experiences of Subregional Cities in Programming of Urban Renewal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza i ocena doświadczeń wybranych miast subregionalnych w programowaniu rewitalizacji. Na wstępie określono politykę strategiczną państwa względem ośrodków subregionalnych. Wskazano na wytyczne wnikające z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Krajowej Polityki Miejskiej i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Następnie szczegółowo zbadano dotychczasowe działania podejmowane w 4 miastach, które w wyniku reformy administracyjnej w 1999 r. utraciły status miasta wojewódzkiego, tj. w Ciechanowie, Legnicy, Pile i Przemyślu. Scharakteryzowano obecnie obowiązujące dokumenty, a w szczególności opisano specyfikę obszarów objętych rewitalizacją. W dalszej kolejności przedstawione zostały wiodące kierunki przekształceń tych obszarów, wynikające z przyjętej polityki rewitalizacyjnej. Pozwoliło to na sformułowanie pewnych uogólnień na temat specyfiki procesu odnowy obszarów zdegradowanych w ośrodkach subregionalnych w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze and evaluate the experience of selected subregional cities in revitalization programming. At the beginning, the strategic policy of the state towards subregional centers was defined. The guidelines from the National Spatial Development Concept, the National Urban Policy and the Strategy for Responsible Development were pointed out. Then, examine in detail the activities carried out so far in 4 cities, which as a result of the administrative reform in 1999 lost the status of the provincial city, i.e. in Ciechanów, Legnica, Piła and Przemyśl. Current documents have been characterized, in particular, the specificity of areas covered by revitalization has been described. Next, the leading directions of transformations of these areas were presented, resulting from the adopted revitalization policy. This allowed for the formulation of certain generalizations about the specificity of the process of renewal of degraded areas in subregional centers in Poland.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Bajwoluk T., 2012, Szanse i zagrożenia rewitalizacji małych i średnich miast - przykłady z Polski Południowej. Czasopismo Techniczne, 3-A, 12.
 • Bednarowska Z., 2015, Desk research - wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych. Marketing i Rynek, 7: 18-26.
 • Billert A., 2007, Rewitalizacja i rozwój miast w Polsce - uwarunkowania i scenariusze w świetle doświadczeń europejskich, [w:] Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, P. Lorens (red.). Biblioteka Urbanisty, 10: 92-105.
 • Buttolph Johnson J., Reynolds H.T., Mycoff J.D., 2010, Metody badawcze w naukach politycznych. PWN, Warszawa.
 • Chamielec Z., 2010, Doświadczenia Legnicy z rewitalizacji na terenach przejętych po wojskach Federacji Rosyjskiej. Problemy Rozwoju Miast, 3: 91-96.
 • Chojnicki Z., 1974, Podstawowe założenia modelu systemu przestrzennego miast. Miasto, 9: 1-5.
 • Churski P., 2011, Obszary wzrostu i obszary stagnacji gospodarczej w Polsce - kontekst teoretyczny, [w:] Zróżnicowania regionalne w Polsce, P. Churski (red.). Biuletyn KPZK PAN, 248: 9-43.
 • Churski P. (red.), 2014, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 25. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Ciesiółka P., 2017, Rewitalizacja w polityce rozwoju kraju. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 39: 9-28.
 • Ciesiółka P., Kudłak R. (red.), 2015, Rewitalizacja miast województwa wielkopolskiego. Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Poznań.
 • Czarnecka, 2016, Wrocław, Elbląg, Legnica - różne sposoby odbudowy zabytkowych centrów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 443: 33-45.
 • Czyż T., 2000, Zróżnicowanie wymiaru ludnościowo-urbanizacyjnego nowych województw. Przegląd Geograficzny, 72, 4: 447-466.
 • Czyż T., 2012, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym. Przegląd Geograficzny, 84, 2: 219-236.
 • Domański B., 2000, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [w:] Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja - odnowa miast, Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (red.). Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie: 107-142.
 • Domański B., 2001, Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwach śląskim i małopolskim - prawidłowości i uwarunkowania. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 3: 51-59.
 • Domański R., 1980, Dostępność, efektywność i przestrzenna organizacja. Przegląd Geograficzny, 52, 1: 3-39.
 • Dziewoński K., 1990, Przemiany miejskiej sieci osadniczej na ziemiach polskich. Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 154: 95-107.
 • Jarczewski W., Kuryło M., 2010, Rewitalizacja w liczbach, [w:] Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.). Rewitalizacja Miast Polskich, 8: 253-266. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Kaczmarek T., 1996, Rola funkcji administracyjnych w rozwoju średnich miast Wielkopolski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kaczmarek T., 1998, Zmiany struktury funkcjonalnej średnich miast w Polsce. Biuletyn KPZK PAN, 182: 177-196.
 • Kurniewicz, Swianiewicz P., 2016, Ból fantomowy czy realna strata? Wpływ utraty statusu stolicy województwa na rozwój gospodarczy i miejsce w hierarchii systemu osadniczego.
 • Makowska M., 2013, Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Scholar, Warszawa.
 • Maik W., 1988, Rozwój teorii regionalnych i krajowych układów osadnictwa. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Lorens P., 2010, Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja. Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Łukomska J., 2011, Byłe stolice województw 10 lat po reformie, [w:] Subregionalne bieguny wzrostu, W. Dziemianowicz, J. Szlachta, K. Szmigiel-Rawska (red.). Uniwersytet Warszawski, Warszawa: 59-70.
 • Parysek J.J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Parysek J.J., 2008, Suburbanizacja i reurbanizacja, dwa bieguny polskiej urbanizacji, [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Parysek J.J., 2011, Współczesna polska suburbanizacja i polityka miejska (aktualność hipotez C. Colby'ego po 80 latach), [w:] Koncepcje i problemy badawcze geografii, K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.). Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
 • Rachwał T., 2015, Structural changes in Polish industry after 1989. Geographia Polonica, 88, 4: 575-606.
 • Smętkowski M., 2015, Spatial patterns of regional economic development in Central and Eastern European countries. Geographia Polonica, 88, 4: 539-556.
 • Springer F., 2016, Miasto archipelag. Polska mniejszych miast. Wydawnictwo Karakter, Kraków.
 • Stryjakiewicz T. (red.), 2014, Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Szafrańska E., 2015, Transformations of large housing estates in post-socialist city: The case of Łódź, Poland. Geographia Polonica, 87, 1: 77-94.
 • Szlachta J., 2011, Ośrodki subregionalne w Polsce - identyfikacja, [w:] Subregionalne bieguny wzrostu, W. Dziemianowicz, J. Szlachta, K. Szmigiel-Rawska (red.). Uniwersytet Warszawski, Warszawa: 29-40.
 • Szmytkowska M., 2017, Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich. Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Śleszyński P., 2017, Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Przegląd Geograficzny, 89, 4: 565-593.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Delimitacja obszarów strategicznej interwencji państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych. Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 260, Warszawa.
 • Świerczewska-Pietras K., 2009, Rewitalizacja zamknięta jako przykład zagospodarowania przemysłowego obszaru Łodzi. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 12: 173-181.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.).
 • Wilk T., 2010, Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Wójcik M., 2016, Selected problems of contemporary socio-spatial changes in peri-urban areas of the city of Łódź (Poland). Geographia Polonica, 89, 2: 169-186.
 • Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Minister Rozwoju, 2 sierpnia 2016.
 • Zagożdżon A., 1979, Ośrodki regionalne i subregionalne Polski. Charakterystyka ogólna i niektóre problemy metodologiczne. Acta Universitatis Wratislaviensis, 513, Studia Geograficzne, 33. Wrocław.
 • Zborowski A., 2010, Społeczny aspekt rewitalizacji, [w:] Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.). Rewitalizacja Miast Polskich, 8: 65-82. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577890

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.