PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Warianty tytułu
Accounting as Sources of Information about the Sustainable Development of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie jak system rachunkowości może skutecznie zaspokoić potrzeby sprawozdawczości niefinansowej jednostki i weryfikacja tezy mówiącej, że rachunkowość jest źródłem wiarygodnej informacji niefinansowej o zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw. Wykazano, że aby sprostać tym potrzebom konieczne są zmiany w zakresie przetwarzanych przez rachunkowość informacji, w sposobach jej gromadzenia i raportowania, a także w stopniu stosowania metod rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów. Wykorzystanie tych możliwości tkwiących w rachunkowości doprowadzi do zdobycia przez nią kluczowej roli w pozyskiwaniu wiarygodnych informacji na tematy społeczne oraz środowiskowe. Metodą badawczą jest analiza literatury, regulacji prawnych i standardów, istniejących rozwiązań rachunkowości oraz wnioskowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is to present how the accounting system can effectively satisfy the needs of a non-financial reporting and justification for the thesis that accounting is a source of reliable non-financial information about the sustainable development of enterprises. The analysis showed that in order to meet these needs, changes in the scope of information processed by accountancy, methods of its collection and reporting, and the degree of application of the management accounting and cost accounting methods are necessary. The use of such possibilities, inherent in accounting, will lead to it acquiring a key role in obtaining reliable information on social and environmental issues. The research methods are the analysis of literature, legal regulations and standards, existing accounting solutions, and inference. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Bek-Gaik B., Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 873, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" nr 77, Szczecin 2015.
 • Burzym E., Społeczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 45 (101), SKwP, Warszawa 2008.
 • Druckman P., Fries J., Integrated Reporting: the Future of Corporate Reporting? [w:] The Landscape of Integrated Reporting. Reflections Next Steps. Eccles R.G., Cheng B., Saltzman D. (red.), Harvard Business School, Cambridge, Massachusetts 2010.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, OJ L 330, 15.11.2014.
 • Garstecki D., Zakres ujawnianych informacji finansowych w raporcie zintegrowanym wybranych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 873, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" nr 77, Szczecin 2015.
 • Grzegorczyk D., Sprawozdawczość finansowa wobec wyzwań idei zrównoważonego rozwoju, PAN, 2013, http://kongres.pte.pl/kongres/do-pobrania.html (28.11.2018).
 • Jaworska E., Pomiar dokonań w zakresie społecznego wymiaru odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec interesariuszy zewnętrznych - wybrane zagadnienia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 873, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" nr 77, Szczecin 2015.
 • Jaworska E., Zmiana podejścia do sprawozdawczości w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 668, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 41, Szczecin 2011.
 • Kaputa J., Raportowanie zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI wieku, "Zarządzanie i Finanse" 2013, r. 11, nr 1, cz. 2.
 • Komunikat Komisji Europejskiej, Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych, OJ C 215, 5.7.2017.
 • Krajowy Standard Rachunkowości Nr 9 "Sprawozdanie z działalności", Dz. Urz. MF. z 2014, poz.17.
 • Krasodomska J., Raportowanie informacji niefinansowych w świetle procesów konsultacyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 479, 2017.
 • Krasodomska J., Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 66 (122), SKwP, Warszawa 2012.
 • Lisek S., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w raportach spółek giełdowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 873, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" nr 77, Szczecin 2015.
 • Michalczuk G., Mikulska T., Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 827, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" nr 69, Szczecin 2014.
 • Mikulska T., Michalczuk G., Wykorzystanie modelu LBG do mierzenia efektywności zaangażowania społecznego przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 873, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" nr 77, Szczecin 2015.
 • Mizdrak I., Pogodzińska-Mizdrak E., Społeczna odpowiedzialność w działalności banków na przykładzie Banca Popolare Etica, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", zeszyt 130, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Samelak J., Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Sobczyk M., Zintegrowane raportowanie - nowy model raportowania biznesowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Wydawnictwo SAN, Tom XIII, Zeszyt 1, Łódź 2012.
 • Sroka R., Bieszki M., Wykorzystanie systemu finansowo-księgowego do analizy i zbierania danych niefinansowych, [w:] Wyniki analizy ESG spółek w Polsce, Sroka R. (red.), GEG, GES, EY, Warszawa 2017, https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=b9e3d762-ade7-4efb-bf6d-24b8479f169c&groupId=764034 (12.03.2018).
 • Szadziewska A., Rachunkowość jako źródło informacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Tom 75 (131), SKwP, Warszawa 2014.
 • Szadziewska A., Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań CSR, "Zarządzanie i Finanse", tom 4, nr 4, Uniwersytet Gdański 2013.
 • Szczepankiewicz E., Ewolucja sprawozdawczości przedsiębiorstw - problemy zapewnienia porównywalności zintegrowanych raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 832, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia nr 71, Szczecin 2014.
 • Szczepankiewicz E., Informacje tworzące wartość rynkową w raportowaniu biznesowym. "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 3(28), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Śnieżek E., Wiatr M., Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w dobie zrównoważonego rozwoju, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. XCI/2, Łódź 2014.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Dz.U. poz. 1089.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577902

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.