PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 50(2) | 243--266
Tytuł artykułu

Turystyka w antropologicznej perspektywie na łamach czasopisma "Folia Turistica" (w latach 1990-2018)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourism from an Anthropological Perspective in the Journal "Folia Turistica" (1990-2018)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Celem artykułu jest próba określenia wkładu czasopisma "Folia Turistica" w rozwój badań i upowszechnianie humanistycznej wiedzy na temat turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem antropologii i (antropologizującej) socjologii, gdyż obie te dyscypliny miały istotne znaczenie w tworzeniu zrębów teorii turystyki.
Metoda. Badania jakościowe; analiza dyskursu; kwerenda opublikowanych numerów "Folii..." - od 1-1990 do 49-2018.
Wyniki. Wyniki analizy ukazują obecny na łamach czasopisma przekaz humanistycznej wiedzy o turystyce, badanej w perspektywie antropologicznej, kulturoznawczej, socjologicznej, (socjo) lingwistycznej oraz interdyscyplinarnej. Zwiększenie roli wiedzy antropologicznej w edukacji i studiach nad turystyką to szansa pozyskania kompetencji, przydatnych w zrozumieniu różnych aspektów doświadczenia turystycznego i relacji międzykulturowych. Czasopisma naukowe, służąc jako forum wymiany idei, krytyki i debaty, współtworzą ów proces, odzwierciedlając popularne w środowisku badaczy kierunki refleksji oraz wytyczając nowe drogi analiz. Profil kolejnych numerów "Folii..." obrazuje etapy rozwoju studiów nad turystyką, o czym świadczy obecność tekstów omawiających aktualne w danym momencie zagadnienia, teorie i metody.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Artykuł powstał na podstawie badań jakościowych, hermeneutycznych i dotyczy jednego czasopisma, co ogranicza możliwości porównywania i uogólniania wyników. Analiza pozwala na zidentyfikowanie problematyki humanistycznej (w tym antropologicznej) w odniesieniu do turystyki, bez ilościowych danych obrazujących np. częstotliwość występowania danego tematu, metody, teorii.
Implikacje praktyczne. Praca może mieć znaczenie dla badaczy poszukujących informacji na temat roli badanego czasopisma w transferze wiedzy o turystyce. Wnioski z analizy ukazują proces włączania treści zogniskowanych wokół kulturowo-społecznego charakteru turystyki, odzwierciedlając rozwój studiów nad tym zjawiskiem w Polsce. Interpretacja wyników prowadzona jest w szerszym kontekście epistemologicznym i może stanowić wkład w debatę nad perspektywami dalszego rozwoju interdyscyplinarnych nauk o turystyce.
Oryginalność. Jest to pierwsze opracowanie tego typu na temat periodyku "Folia Turistica", jednego z najważniejszych polskich czasopism naukowych z zakresu turystyki.
Rodzaj pracy. Artykuł przeglądowy, uzupełniony własnymi badaniami empirycznymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The objective of the article is an attempt to present the contribution of the scientific journal "Folia Turistica" to the development of research and transfer of humanistic knowledge about tourism, with particular emphasis on anthropology and (anthropologising) sociology, as both disciplines were important in creating the theory of tourism.
Method. Qualitative research; discourse analysis; query of the published issues of "Folia Turistica" - from 1-1990 to 49-2018.
Findings. The results of the analysis of the journal refer to humanistic knowledge on tourism studied from anthropological, cultural, sociological, (socio)linguistic and interdisciplinary perspectives. Increasing the role of anthropological knowledge in education and studies on tourism is a chance to acquire competences that are useful in understanding various aspects of tourist experiences and intercultural relations. Scientific journals, serving as a forum for the exchange of ideas, criticism and debates, co-create this process, reflect the trends which are popular in the research community and set new paths of inquiry. The profile of subsequent volumes of "Folia ..." illustrates the stages of development of studies on tourism, as evidenced by the presence of texts discussing current issues, theories and methods.
Research and conclusions limitations. The article is based on qualitative and hermeneutic research and concerns one journal, which limits the possibilities of comparing and generalising the results. The analysis allows to identify humanistic issues (including those anthropological) in relation to tourism, without quantitative data illustration of, for example, the frequency of occurrence regarding a given topic, method or theory.
Practical implications. The work may be important for researchers seeking information on the role of the studied journal in the transfer of knowledge on tourism. The conclusions from the analysis show the process of including content focused on the cultural and social nature of tourism, reflecting the development of studies on this phenomenon in Poland. The results are interpreted in a broader epistemological context and may contribute to the debate on prospects concerning further development of interdisciplinary tourism studies.
Originality. This is the first study of this type on the subject of the periodical "Folia Turistica", one of the most important Polish scientific journals in the field of tourism.
Type of work. Review article, supplemented by author's empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
243--266
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Bibliografia
 • Alejziak W. (2016), "Annals of Tourism Research" jako źródło wiedzy o osiągnięciach badawczych antropologii w dziedzinie turystyki, "Folia Turistica", nr 39, s. 9-44.
 • Alejziak W. (2015), Życie ludzkie jest wędrowaniem - wspomnienie o Prof. Krzysztofie Przecławskim (1927-2014), "Folia Turistica", nr 36, s. 201-214.
 • Alejziak W. (2011), Kto to jest "mistrz naukowy" oraz jaka jest jego rola we współczesnej nauce - rozważania na przykładzie badań turystycznych, "Folia Turistica": Wydanie specjalne z okazji 35-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie: "Z warsztatów Mistrzów", nr 25 (2), s. 439-495.
 • Alejziak W. (1998), Geneza i rozwój teorii turystyki (refleksje na kanwie książki B. Vukonića "Turizam ususret buducnosti"), "Folia Turistica", nr 8, s. 99-125.
 • Alejziak W., Liszewski S. (2016), Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce, "Folia Turistica", nr 41, s. 81-135.
 • Alejziak W., Szczechowicz B. (2017), Od redaktorów, "Folia Turistica", Vol. 46.
 • Alejziak W., Winiarski R. (2003), Perspektywy rozwoju nauk o turystyce. Wyd. 2. Poprawione i uzupełnione, [w:] R. Winiarski, red., Nauki o turystyce. Studia i Monografie AWF Kraków 7, s. 157-165.
 • Banaszkiewicz M. (2010), Dialog międzykulturowy w przestrzeni turystycznej, "Folia Turistica", nr, s. 23-50.
 • Banaszkiewicz M. (2014), Seks jako atrakcja turystyczna. Szkic o turystyce romansowej, "Folia Turistica", nr 31, s. 53-76.
 • Banaszkiewicz M., Owsianowska S. (2015), From the editors, "Folia Turistica", Vol. 37, s. 5-12.
 • Banaszkiewicz M., Owsianowska S. (2015), Report from the International Scientific Conference "Anthropology of Tourism - Heritage and Perspectives", "Folia Turistica", Vol. 37, s. 205-210.
 • Banaszkiewicz M., Owsianowska S. (2016), Od redaktorów, "Folia Turistica", nr 39, s. 5-8.
 • Banaszkiewicz M., Owsianowska S. (2017), Antropologia a edukacja i badania w zakresie turystyki, [w:] Owsianowska S., Winiarski R., red., Antropologia turystyki. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Kraków, s. 101-112.
 • Banaszkiewicz M., Owsianowska S. (2018), Introduction: Anthropological Studies on Tourism in Central and Eastern Europe, [w:] S. Owsianowska, M. Banaszkiewicz, red., Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe: Bridging Worlds, Rowman and Littlefield, Lanham, s. 1-24.
 • Banaszkiewicz M., Graburn N., Owsianowska S. (2017), Tourism in (Post) socialist Eastern Europe, "Journal of Tourism and Cultral Change", Vol. 15(2), s. 109-121.
 • Banaszkiewicz M., Kruczek Z., Duda A. (2017), The Chernobyl Exclusion Zone as a Tourist Attraction. Reflections on the turistification of the Zone, "Folia Turistica", Vol. 44, s. 145-169.
 • Bloch N. (2018), Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach, Wyd. UAM, Poznań.
 • Błażek A. (2010), Translatoryka a turystyka kulturowa - potrzeby, wyzwania, perspektywy, "Folia Turistica", nr 23, s. 175-187.
 • Bremer J. (2012), Camino de Santiago - droga świętych legend, "Folia Turistica", nr 27, s. 93-108.
 • Buchowski M. (2018), Foreword, [w:] S. Owsianowska, M. Banaszkiewicz, red., Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe: Bridging Worlds, Rowman and Littlefield, Lanham, s. xi-xiv.
 • Buczkowska K. (2012), Aspekty religijne w podróżach kulturowych osób starszych (na przykładzie słuchaczy UTW i ATW w Poznaniu), "Folia Turistica", nr 27, s. 53-74.
 • Buczkowska-Gołąbek K. (2016), Antropologia jedzenia w podróży, "Folia Turistica", nr 39, s. 45-64.
 • Chylińska D. (2006), Formy ekspozycji i udostępnienia turystycznego obiektów militarno-wojskowych z czasów II wojny światowej. Rozwiązania polskie a praktyka europejska, "Folia Turistica", nr 17, s. 51-76.
 • Chylińska D. (2014), Uczytelnienie historycznego krajobrazu pól bitewnych a jego interpretacja na przykładach pobojowiska racławickiego i Pól Grunwaldzkich, "Folia Turistica", nr 31, s. 77-104.
 • Cichoń P. (2016), "Podwieczorek u Berbera" - gospodarze i goście w świetle turystyki etnicznej. Antropologiczna analiza ofert biur podróży, "Folia Turistica", nr 36, s. 219-240.
 • Cohen E. (2011), The Changing Faces of Contemporary Tourism, "Folia Turistica", Vol. 25(1), s. 13-19.
 • Cynarski W. (2006), J. Suprewicz, Socjologia turyzmu (Lublin 2005): Socjologia turystyki lub turyzmu, "Folia Turistica", nr 17, s. 163-178.
 • Cynarski W. (2006), Socjologia podróży a dialog kulturowy, "Folia Turistica", nr 16, pp. 153-158.
 • Dann G. (2011), Take me to the Hilton. A Language of Tourism Paradigm, "Folia Turistica", Vol. 25(1) , s. 23-40.
 • Dann G. (1996), The Language of Tourism. A Sociolinguistic Perspective, CABI, Wallingford.
 • Dann G.M.S., Jacobsen S. Kr. (2015), Saving or sharing tourist experiences: selfishness or selflessness?, "Folia Turistica", Vol. 37, s. 13-30.
 • Dann G., Liebmann Parinello G., eds. (2009), The Sociology of Tourism. European Origins and Developments, Emerald Group Publishing Limited, Bingley.
 • Denzin N., Lincoln. Y., (2009), red., Metody badań jakościowych, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Dielemans J. (2011), Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym, Wyd. Czarne, Wołowiec.
 • Dłużewska A. (2012) Muzułmanie jako uczestnicy ruchu turystycznego - wybrane determinanty turystyki religijnej i pozareligijnej, "Folia Turistica", nr 27, s. 21-36.
 • Duda A. (2016), Turystyka szoku - między sensacją a empatią. 9/11 studium przypadku, "Folia Turistica", nr 39, s. 241-262.
 • Franklin A., Crang M. (2001), The Troubles with Tourism and Travel Theory?, "Tourist Studies", Vol. 1, s. 5-22.
 • Golemo K. (2016), Zwiedzanie dźwiękami. Muzyczne podróże po Lizbonie, "Folia Turistica", nr 39, s. 171-198.
 • Graburn N. (2018), Inside and Outside the Anglophone Snake: Alterities and Opportunities, [w:] S. Owsianowska, M. Banaszkiewicz, red., Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe: Bridging Worlds, Rowman and Littlefield, Lanham, s. 27-48.
 • Gutowska A. (2015), Going beyond poverty tourism? The narratives of Kibera residents and their meanings constructed within the frame of slum tours, "Folia Turistica", Vol. 37, s. 99-122.
 • Gutowska M. (2016), Jak turyści zwiedzają muzea sztuki? Propozycja klasyfikacji, "Folia Turistica", nr 39, s. 101-124.
 • Hall M. (2004), Reflexivity and Tourism Research: Situating Myself and/ with Others, [w:] Phillimore J., Goodson L., red., Qualitative Research in Tourism: Ontologies, Epistemologies and Methodologies, Routledge, London, s. 137-155.
 • Hańderek J. (2011), Kulturowe wymiary podróżowania, "Folia Turistica", nr 24, s. 197-220.
 • Hoffmann M. (2015), Making Nice nice: virtual visiting cards of Nice from a constructivist perspective, "Folia Turistica", Vol. 37, s. 123-144.
 • Ingold T. (2014), That's enough about ethnography, "HAU. Journal of Ethnographic Theory", Vol. 4, s. 383-395.
 • Isański J. (2013), Podróż poślubna jako rytuał przejścia - analiza socjologiczna, "Folia Turistica", nr 28, s. 107-128.
 • Jastrzębski A. (1990), Niektóre filozoficzne i społeczne oblicza turystyki, "Folia Turistica", nr 1, s. 53-63.
 • Kaaristo M. (2018), Engaging with the hosts and guests: Some metodological reflections on the anthropology of tourism, [w:] Owsianowska S., Banaszkiewicz M., red., Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging Worlds, Rowman and Littlefield, Lanham, s. 71-88.
 • Kazimierczak M. (2012), Duchowy wymiar podróżowania, czyli o spirytualizmie w turystyce, "Folia Turistica", nr 27, s. 5-20.
 • Kazimierczak M. (2011), W poszukiwaniu praktycznej filozofii podróży, "Folia Turistica", nr 24, s.
 • Komusińska J. (2015), Impact of EURO 2012 on the perceived attractiveness of Kraków among foreign tourists, "Folia Turistica", Vol. 37, s. 187-204.
 • Kowalska K. (2016), Kontrowersyjne podróże turystyki medycznej, "Folia Turistica", nr 40, s. 71-84.
 • Krakowska-Salamon, K. (2011), Alpejskie krajobrazy, "Folia Turistica", Vol. 24, s. 151-162.
 • Korbiel K. (2016), Przejawy zachowań naśladowczych wśród uczestników forum dyskusyjnego o tematyce turystycznej, "Folia Turistica", nr 40, s. 99-118.
 • Kosiński W. (2004), Turystyka kulturowa, krajobraz kulturowy, kultura międzyludzka, "Folia Turistica", nr 15, s. 8-25.
 • Krippendorf J. (1987), The Holiday Makers. Understanding the Impact of Leisure and Travel, Heinemann, London.
 • Kryczka M. (2016), Wirtualne pielgrzymowanie jako efekt stosowania nowych technologii w promocji. Przypadek Światowego Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, "Folia Turistica", nr 39, s. 293-316.
 • Leite N., Graburn N. (2009), Anthropological interventions in tourism studies, [w:] M. Robinson, T. Jamal, red., Handbook of Tourism Studies, Sage, Londyn.
 • Leite N., Swain M. (2015), Anthropology of Tourism, [w:] J. Jafari, H. Xiao, eds., Encyclopedia of Tourism, 2nd. Springer, Londyn. https://eprints. soas.ac.uk/19859/1/ Leite_Swain_EncyclTourism.pdf
 • Lévi-Strauss C. (1960), Smutek tropików, PIW, Warszawa.
 • MacCannell D. (2002), Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa.
 • Maćkowiak A. (2015), International tourism and local religious traditions on two Indonesian islands, "Folia Turistica", Vol. 37, s. 85-98.
 • Maj A. (2018), Antropologia jako projekt podróży etycznej. Kolonializm, wyprawy badawcze i turystyka masowa w perspektywie komunikacji międzykulturowej, "Folia Turistica", nr 49, s. 239-262.
 • Męka K. (2007), Spotkanie z Innym w podróżach oraz turystyce w ujęciu Ryszarda Kapuścińskiego, "Folia Turistica", nr 18, s. 205-222.
 • Mikos v. Rohrscheidt A. (2016), Analiza programów imprez turystycznych jako podstawa typologii uczestników turystyki religijnej, "Folia Turistica", nr 39, s. 65-100.
 • Mokras-Grabowska J. (2015), Czas wolny w dobie postmodernizmu, "Folia Turistica", nr 32, s. 11-30.
 • Morozova I. (2016), Blog podróżniczy jako przestrzeń dla kreowania i komunikowania wzorców podróży, "Folia Turistica", nr 40, s. 119-130.
 • Murrmann J. (2015), Revisiting Znaniecki's cultural theory: different forms of contemporary tourism in terms of their contribution to 'the world culture society', "Folia Turistica", Vol. 37, s. 53-68.
 • Nash D. (2007), red., The Study of Tourism. Sociological and Anthropological Beginnings, Elsevier, Oxford.
 • Nieszczerzewska M. (2015), Female-oriented tourist guidebooks: Polish case studies, "Folia Turistica", Vol. 37, s. 167-186.
 • Nowacki M. (2010), Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych, "Folia Turistica", Vol. 37, s. 8-22.
 • Orzechowska-Kowalska, K. (1995), Analiza wybranych walorów krajoznawczych Krakowa (zasoby, stan, udostępnienie, wartości poznawcze i emocjonalne), "Folia Turistica", nr 5, s. 9-28.
 • Ostrowski M. (2001), O etykę w turystyce. Kodeks Etyki w Turystyce, ogłoszony przez Światową Organizację Turystyki, "Folia Turistica", nr 10, s. 181-198.
 • Owsianowska S. (2011a), Promocja turystyki, dyskurs i tożsamość, "Folia Turistica", nr 25(2), s. 231-248.
 • Owsianowska S. (2011b), Prospects for the critical study of tourism and the role of mentors in academia, "Folia Turistica", Vol. 25(1), s. 379-397.
 • Owsianowska S. (2007), O wizualnych i niewizualnych przestrzeniach turystycznych oraz nowych sposobach przeżywania podróży (recenzja książki Anny Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży), "Folia Turistica", nr 18, s. 157-162.
 • Owsianowska S., Banaszkiewicz M. (2015), Dissonant heritage in tourism promotion: certified tourism products in Poland, "Folia Turistica", Vol. 37, s. 145-166.
 • Owsianowska S., Banaszkiewicz M., (2018) Bridging the Worlds: Opportunities and Challenges, [w:] Owsianowska S., Banaszkiewicz M., red., Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe: Bridging Worlds, Rowman and Littlefield, Lanham, s. 311-318.
 • Owsianowska S., Banaszkiewicz M. red. (2018), Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging Worlds, Rowman and Littlefield, Lanham.
 • Owsianowska S., Winiarski R., red., (2017) Antropologia turystyki. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Wyd. AWF, Kraków.
 • Phillimore J., Goodson L., red. (2004), Qualitative Research in Tourism: Ontologies, Epistemologies and Methodologies, Routledge, London.
 • Piasek W., Kowalewski J., red. (2009), Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko - proces - perspektywy, Wyd. UWM, Olsztyn.
 • Plichta P. (2016), Camino Francés - jeszcze pielgrzymka czy już turystyka? Próba odpowiedzi na podstawie wspomnień polskich caminowiczów, "Folia Turistica", nr 39, s. 263-292.
 • Podemski K. (2011), The Polish Tourist Abroad. From Stalinism to Schengen and Wizzair, "Folia Turistica", Vol. 25(1), s. 211-230.
 • Podemski K. (2008), Antropologia podróży, [w:] Winiarski R. (2008), red., Turystyka w naukach humanistycznych, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Podemski K. (2005), Socjologia podróży, Wyd. UAM, Poznań.
 • Przecławski K. (1996), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii podróży, Albis, Kraków.
 • Puchalska-Miętus K. (2003), Wyprawa po autentyzm i wrażenia. Rzecz o koncepcjach Deana MacCannella i Nelsona H.H. Graburna, "Folia Turistica", nr 14, s. 187-192.
 • Rist R. (1980), Blizkrieg Ethnography: On the Transformation of a Method into a Movement, "Educational Research", Vol. 9(2), s. 8-10.
 • Roszak J. (2016), Przemianowane miasta Europy Środkowej i Wschodniej - świadectwo doświadczenia przestrzeni turystycznej, "Folia Turistica", nr 39, s. 159-170.
 • Roszak J., Godlewski G. (2013), Homo legens jako homo turisticus. Ku metodologii turystyki literackiej, "Folia Turistica", nr 28, s. 57-66.
 • Roszkowska E. (2012), Tatry jako sacrum w ideologii górskiej Mariusza Zaruskiego, "Folia Turistica", nr 27, s. 133-149.
 • Różycki P., Turystyka religijna i pielgrzymowanie, "Folia Turistica", nr 27.
 • Sieradzan J. (2018), Między podróżnikiem, obserwatorem a pielgrzymem: spotkanie polskiego antropologa/dziennikarza i ladakhijskiego mnicha buddyjskiego, "Folia Turistica", nr 49, s. 263-282.
 • Sahaj T. (2011), Rytualnie odnawiane szczęście: podróże filozoficzno-sportowe, "Folia Turistica", nr 24, s. 119-136.
 • Selwyn T. (2017), Antropologia podróży, turystyki i pielgrzymowania, [w:] Owsianowska S., Winiarski R., red., Antropologia turystyki. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Wyd. AWF, Kraków.
 • Siwek M. (2016), Czy kultura, motywy, sposoby podróżowania w XIX i początkach XX wieku pozostają dzisiaj tylko przeszłością, czy może posiadają cechy ponadczasowe?, "Folia Turistica", nr 39, s. 125-142.
 • Smith V. (1977/1989), red., Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism, Univ. Of Pensylvania Press, Pennsylvania.
 • Smith V., Brent M. (2001), red., Hosts and Guests Revisited. Tourism issues of the 21st Century, Cognizant Communication.
 • Stronza A. (2001), Anthropology of Tourism: Forging New Ground for Ecotourism and Other Alternatives, "Annual Review of Anthropology", Vol. 30, s. 261-283.
 • Szarycz G.S. (2015), A post-structural critique of the language of 'experience' in tourism research, "Folia Turistica", Vol. 37, s. 31-52.
 • Szczechowicz B. (2017), Czasopismo naukowe "Folia Turistica" w latach 1990-2015, [w:] Owsianowska S., Winiarski R., red., Antropologia turystyki. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Wyd. AWF, Kraków, s. 57-76.
 • Thome-Ortiz H., Moctezuma-Pérez S. (2015), Leisure time and food memory: an anthropological approach to culinary tourism in Central Mexico, "Folia Turistica", Vol. 37, s. 69-84.
 • Tomczewska-Popowycz N. (2016), Wokół definicji turystyki sentymentalnej i etnicznej, "Folia Turistica", nr 40, s. 47-70.
 • Tribe J. (1997), The Indiscipline of Tourism, "Annals of Tourism Research", Vol. 24 s. 638-657.
 • Turska K. (2007), Tuystyka i wymiana międzykulturowa (recenzja książki Gavina Jacka i Alison Phipps, Tourism and Intercultural Exchange: Why Tourism Matters?), "Folia Turistica", Vol. 17, s. 167-170.
 • Urry J. (2007), Spojrzenie turysty, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Weil K., Godoy M., Bello D. (2016), Centra interpretacyjne jako sposób integracji muzeów, dziedzictwa, terytorium i społeczności, "Folia Turistica", nr 36, s. 317-246.
 • Wieczorkiewicz A. (2008), Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.
 • Wilkońska A. (2012), Turystyka holistyczna - podróż do wnętrza siebie poprzez świat zewnętrzny, "Folia Turistica", nr 26, s. 75-92.
 • Wilkońska A. (2016), Slow turystyka w dużych miastach - kreowanie nieśpiesznych dzielnic, "Folia Turistica", nr 36, s. 199-218.
 • Winiarski R. (2008), red., Turystyka w naukach humanistycznych, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Winiarski, R. (2011), red., Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Losgraf, Warszawa.
 • Winiarski R., Alejziak W. (2006), Tourism in scientific research in Poland and worldwide, Kraków - Rzeszów.
 • Ziarkowski D. (2007), Problemy oceny wartości i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki, "Folia Turistica", nr 18, s. 175-184.
 • Ziarkowska J., Dominik Z. (2016), "Głowa miast wszystkich". Obraz Rzymu w przewodniku Pielgrzym włoski z 1614 roku, "Folia Turistica", nr 39, s. 143-158.
 • Zowisło M. (2017), Podróże do Indian Tarahumara - od antropologii do turystyki, [w:] Owsianowska S., Winiarski R., red., Antropologia turystyki. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Wyd. AWF, Kraków.
 • Zowisło M. (2018), Wędrówki dookolne. Ethos i epifanie miejsca zamieszkania, "Folia Turistica", nr 49, s. 309-328.
 • Zowisło M. (2011), Hermy filozofii. Zamiast wprowadzenia, "Folia Turistica", nr 24, s. 5-10.
 • Xiao H., Jafari J., Cloke P., Tribe J. (2013), Annals: 40-40 vision, "Annals of Tourism Research", Vol. 40, s. 352-385.
 • http://www.folia-turistica.pl/index.php/pl/numery-archiwalne
 • https://www.journals.elsevier.com/annals-of-tourism-research/editorial-board
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577970

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.