PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 5 | 107--122
Tytuł artykułu

"Aleja Filozofów" Augusta Cieszkowskiego jako element poznańskiej turystyki kulturowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
"Philosophers' Alley" by August Cieszkowski as an element of the Poznan's culture tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja i analiza potencjału kulturowo-społecznego "Alei Filozofów" znajdującej się w Wierzenicy k. Poznania. "Aleja Filozofów" jest ścieżką edukacyjno-rekreacyjną upamiętniającą spotkania dr. filozofii hr. Augusta Cieszkowskiego z wiodącymi myślicielami XIX w., w szczególności z Zygmuntem Krasińskim. Usytuowana opodal zabytkowego dworu, niegdysiejszej siedziby Cieszkowskiego, dziś pełniącej rolę hotelu "Dwór Wierzenica". "Aleja Filozofów" ulokowana jest na skrzyżowaniu kilku tras pieszych i rowerowych, na turystycznym "Szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka", opodal "Szlaku Piastowskiego". Artykuł koncentruje się wokół problematyki turystyki kulturowej, w której jednym z elementów jest poznawanie zasobów cennych przyrodniczo, tu ujętych z filozoficznej i socjologicznej perspektywy. Rozważania wpisują się w jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości Polski oraz 100-leciem powstania poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, którego A. Cieszkowski był współzałożycielem. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present and analyse the cultural-social potential of "Philosophers' Alley" which can be found in Wierzenica near Poznań. "Philosophers' Alley" is an educational-recreational path commemorating the meetings of the doctor of philosophy and count August Cieszkowski with the leading thinkers of the 19th century, Zygmunt Krasiński in particular. Situated close to the historic manor house, erstwhile Cieszkowski's seat, currently it performs the role of the hotel "Dwor Wierzenica". "Philosophers' Alley" is located at the intersection of a few pedestrian and bicycle routes, a tourist "Wooden Churches Trail around Zielonka Forest" and "The Piast Trial". The article concentrates around the issues of cultural tourism, one of the elements of which is to get to know valuable natural resources, as seen from a philosophical and sociological perspective. Deliberations are a part of the centenary anniversary of Poland regaining independence as well as centenary anniversary of the founding of Poznań University of which A. Cieszkowski was a co-founder. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
107--122
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
Bibliografia
 • Adorno W.T., 1994, Teoria estetyczna, przeł. K. Krzemieniowa, WN PWN, Warszawa
 • Andrzejewski B., 1989, Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech, PWN, Poznań-Warszawa
 • Andrzejewski B., 1989a, Wilhelm von Humboldt, Wiedza Powszechna, Warszawa
 • Angutek D., Kulturowe wymiary krajobrazu. Antropologiczne studium recepcji przyrody na prowincji: od teorii do empirii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013
 • Atrakcje turystyczne. Okolice Poznania, Wydawca: Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Poznań. Brak daty wydania
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo AWF, Poznań
 • Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, Wydawnictwo AWF, Poznań
 • Buczyńska E.J., Buczyński W., 2015, Filozof z Wierzenicy. Obchody 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego w powiecie poznańskim, "Kronika Powiatu Poznańskiego" nr 6, s. 49-62; http://powiat.poznan.pl/wp-content/uploads/2014/02/kronika_powiatu_6_2015_internet.pdf [04.10.2018]
 • Buczyńska-Garewicz H., 2006, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Universitas, Kraków
 • Currey M., 2015, Codzienne rytuały. Jak pracują wielkie umysły, przeł. A. Napiórska, Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa
 • Cynarski W.J., 2017, Czas wolny, turystyka i rekreacja w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Universitas, Kraków
 • Dielemans J., 2011, Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym, przeł. D. Górecka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
 • Długowski Ł., 2016, Mikrowyprawy w wielkim mieście. Wypocznij i naładuj baterie, Wydawnictwo Muza, Warszawa
 • Fabjanski M., 2014, Zaufaj życiu. Nie zakochuj się w przelatującym wróblu, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa
 • Fabjański M., Zostaje tylko tło. Jak wędrować filozoficznie, w przygotowaniu
 • Frydryczak B., 2013, Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2013
 • Frydryczak B., Angutek D, 2014, Od krajobrazu naturalnego do krajobrazu kulturowego. Wprowadzenie, [w:] Krajobrazy. Antologia tekstów, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 7-19
 • Frydryczak B., Interdyscyplinarność jako paradygmat badań nad krajobrazem. Słowo wstępne, [w:] B. Frydryczak (red.), Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2014, s. 7-14
 • Gadamer H.G., 1993, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa
 • Gros F., 2015, Filozofia chodzenia, przeł. E. Kaniowska, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa
 • Grzybkowska T., 2018, Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Twórczynie pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych, Polski Instytut Studiów nas Sztuką Świata, Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń
 • Hellwig J., 1979, Cieszkowski, Wiedza Powszechna, Warszawa
 • Kallenbach J., 1912, Listy Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego, Wydawnictwa: Gebethner i Spółka, Kraków i Gebethner i Wolff, Warszawa, t. 1-2
 • Kant I., 1984, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Głowacki, PWN, Warszawa
 • Kazimierczak M., 2018, Podróż w przestrzeni moralnej turysty kulturowego, "Turystyka Kulturowa", nr 3, s. 7-18
 • Kieran D., 2014, O wolnym podróżowaniu, przeł. M. Glasenapp, Wydawnictwo WAB, Warszawa
 • Kołodziejczyk A., 1979, Rola elementów kultury w turystyce, Instytut Turystyki, Warszawa
 • Kostaszuk-Romanowska M., 2014, Rola krajobrazu we współczesnych praktykach turystycznych, [w:] B. Frydryczak, M. Ciesielski (red.), Krajobraz kulturowy, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2014, s. 243-254
 • Kundziewicz Z.W., 2014, Mędrzec z Wierzenicy. W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego, "Nauka", nr 3, s. 151-169; http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_314_09_Kundzewicz.pdf [04.10.2018]
 • Lipoński W., 2012, Historia sportu na tle rozwoju kultury fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Macnaghten P., Urry J., 2005, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • McIntosh R.W., Goeldner Ch.R., 1986, Tourism: Principles, Practices, Philosophies, Wiley & Sons, Australia
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo KMB Druk, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium, Gniezno
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów, "Turystyka Kulturowa", nr. 1, s. 6-46
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2018, Historia w turystyce kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Nowacki M., 2018, Badania nad turystyką kulturową na świecie: krytyczny przegląd publikacji z lat 2008-2018, "Turystyka Kulturowa" 2018, w druku
 • Piasecki E., 1931, Zarys teorii wychowania fizycznego, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów, cz. 1 ogólna
 • Plichta P., 2017, Filozofia (i) Camino de Santiago w narracjach Marka Kamińskiego o pielgrzymce, "Turystyka Kulturowa", nr 5, s. 19-34
 • Pollack M., 2014, Skażone krajobrazy, przeł. K. Niedenthal, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
 • Próchniak P., 2017, Rekreacja przygodowa w środowisku przyrody: uwarunkowania podmiotowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Ricouer P., 2006, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Universitas, Kraków
 • Richards G., 2003, What is cultural tourism?, [in:] A. van Maren (ed.), Erfgoed Voor Toerisme, Nationaal Contact Monumenten, http://www.academia.edu/1869136/What_is_Cultural_Tourism [30.09.2018]
 • Ritter J., 1996, Krajobraz. O postawie estetycznej w nowoczesnym społeczeństwie, przeł. C. Piecuch, [w:] Szkoła Rittera. Studia z filozofii niemieckiej, S. Czerniak, J. Rolewski (red.), t. 2. Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 45-66
 • Sahaj T., 2003, Nowy, lepszy świat. Analiza trzech utopii filozoficznych, "Edukacja Filozoficzna", nr 36, 2003, s. 85-102
 • Sahaj T., 2015, Analizy socjologiczne w powieściach podróżnych Billa Brysona. Studium przypadku, "Turystyka Kulturowa", nr 7, s. 18-33
 • Sahaj T., 2018, Dark tourism na przykładzie wybranych "atrakcji turystycznych" Poznania, "Turystyka Kulturowa" nr 4, s. 7-25
 • Schlögel K., 2009, W przestrzeni czas czytany. O historii cywilizacji i geopolityce, przeł. I. Drozdowska, Ł. Musiał, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
 • Schnabel U., 2014, Sztuka leniuchowania. O szczęściu nicnierobienia, przeł. V. Grotowicz, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa
 • Scruton R., 2017, Zielona filozofia. Jak poważnie myśleć o naszej planecie, przeł. J. Grzegorczyk, R.P. Wierzchosławski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
 • Silberberg T., 1995, Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites, "Tourism Management", Vol. 16, nr. 5, s. 361-365
 • Simmel G., 2006, Filozofia krajobrazu, [w:] tenże, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 292-306
 • Sławek T., 2016, Chodzenie to nie jest sport. Kilka spostrzeżeń o grze (niekoniecznie w piłkę), [w] Bojda W., Nawarecki A. (red.), Piłeczka. Studia o ruchu i melancholii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 87-102
 • Symotiuk S., 1997, Filozofia i genius loci, Instytut Kultury, Warszawa
 • Szlak budowli i kościołów drewnianych w Wielkopolsce, Wydawca: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań 2012
 • Śladami Fryderyka Chopina po Wielkopolsce, Wydawca: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań 2012
 • Wielkopolska wybitnych Europejczyków, Wydawca: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań 2012
 • Wielkopolska wybitnych Polaków, Wydawca: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań 2012
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577986

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.