PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 7 | nr 3 | 21--46
Tytuł artykułu

Uznanie okoliczności faktycznych za udowodnione w świetle czynnego udziału podatnika w procedurze podatkowej

Autorzy
Warianty tytułu
Recognizing Facts as Proven in the Light of a Taxpayer's Active Participation in a Tax Procedure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z uznaniem okoliczności faktycznych za udowodnione w świetle czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym na gruncie art. 192 Ordynacji podatkowej. Autor podkreśla, że w myśl przepisu art. 192 o.p. zapewnienie podatnikowi możliwości wypowiedzenia się co do wszelkich przeprowadzonych dowodów warunkuje dopiero uznanie danej okoliczności za udowodnioną. Oznacza to, że przyjęcie przez czynny podmiot stosunku podatkowoprawnego nowych ustaleń jako udowodnionych z naruszeniem art. 192 o.p. stanowi wystarczającą przesłankę do uznania rozstrzygnięcia podatkowego za wadliwe. Artykuł zamyka się konkluzją, zgodnie z którą organ podatkowy nie może oprzeć się na dowodzie, z którym podatnik nie miał możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia na jego temat. Zatem nawet najlepiej zebrany w sprawie podatkowej materiał dowodowy nie może mieć jakiejkolwiek wartości, jeżeli nie został spełniony wymóg określony w przepisie art. 192 o.p. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is dedicated to the recognition of facts as proven in the light of a party's right to an active participation in a tax proceeding conducted on the basis of Article 192 of the Tax Ordinance Act (TO). The author emphasised that pursuant to Article 192 of the TO the taxpayer's opportunity to speak as regards all evidence taken in his/her case is determined only by the recognition of a given circumstance as proven. This means, that an active party's recognition of new findings would be a sufficient premise to conclude that a tax decision is defective if it infringed Article 192 TO. The author concluded that a tax authority cannot base its decisions on the evidence if the taxpayer had no opportunity to examine or to speak about this evidence his/her case. Therefore, even if the evidence in the tax procedure was collected with a great care, it cannot be of any value if the requirement specified in the Article 192 TO has not been met. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
21--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamiak B., Komentarz do art. 81 k.p.a. [w:] J. Borkowski, B. Adamiak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2017, Legalis/el.
 • Adamiak B., Komentarz do art. 192 o.p. [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2017, Unimex, Wrocław 2017.
 • Bochenek W., Komentarz do art. 81 k.p.a. [w:] L. Klat-Wertelecka (red.), A. Mudrecki (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, ODDK, Gdańsk 2012.
 • Borkowski J., Komentarz do art. 81 k.p.a. [w:] J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, WP, Warszawa 1985.
 • Brzeziński B., Masternak M., O tak zwanym ciężarze dowodu w postępowaniu podatkowym, "Przegląd Podatkowy" 2004, nr 5, s. 56-59.
 • Brzeziński B., Prawo podatkowe a prawo cywilne [w:] Brzeziński B. (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK, Toruń 2009.
 • Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2017.
 • Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, TNOiK, Toruń 2017.
 • Dauter B., Komentarz do art. 192 o.p. [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2017, Lex/el.
 • Dominik-Ogińska D., Przesłuchanie świadka, "Biuletyn Krajowej Izby Dorad-ców Podatkowych" 2018, nr 3, s. 11-18.
 • Dzwonkowski H., Komentarz do art. 192 o.p. [w:] H. Dzwonkowski, A. Huchla, C. Kosikowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2003, Lex/el.
 • Dzwonkowski H., Zgierski Z., Procedury podatkowe, Difin, Warszawa 2006.
 • Dzwonkowski H., Gorąca J., Komentarz do art. 192 o.p. [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz 2019, Legalis/el.
 • Elżanowski F., Komentarz do art. 81 k.p.a. [w:] M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2017, Legalis/el.
 • Elżanowski F., Komentarz do art. 81 k.p.a. [w:] R. Hauser (red.), M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2018, Legalis/el.
 • Etel L. (red.), Nowa Ordynacja podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Temida 2, Białystok 2017.
 • Hanusz A., Zasada swobodnej oceny dowodów w postępowaniu podatkowym oraz jej granice, "Państwo i Prawo" 2001, nr 10, s. 64-78.
 • Hanusz A., Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego 2004, Lex/el.
 • Iserzon E., Komentarz do art. 75 k.p.a. [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Teksty. Wzory i formularze, WP, Warszawa 1970.
 • Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Komentarz 1996, Lex/el.
 • Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2017, (komentarz do art. 81), Legalis/el.
 • Kmieciak Z., Odwołania w postępowaniu administracyjnym 2011, Lex/el.
 • Kmiecik Z.R., Wypowiedzenie się strony po przeprowadzeniu dowodów w postępowaniu administracyjnym, "Monitor Prawniczy" 2008, nr 6, s. 333-336.
 • Kmiecik Z.R., Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego 2014, Lex/el.
 • Knysiak-Molczyk H. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2015, (komentarz do art. 81), Lex/el.
 • Łaszczyca G., Komentarz do art. 81 k.p.a. [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2010, Lex/el.
 • Łaszczyca G., Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym 2012, Lex/el.
 • Mariański A., Swobodna czy dowolna ocena dowodów - teoria a praktyka, "Przegląd Podatkowy" 2008, nr 8, s. 7-12.
 • Mariański A. (red.), Podatnik w postępowaniu podatkowym, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • ^ Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego 2008, Lex/el.
 • Mastalski R., Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie 2016, Lex/el.
 • Michna E., Wpływ innych postępowań na postępowanie podatkowe [w:] B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Procesowe prawo podatkowe, KUL, Lublin 2013.
 • Münnich M., Przebieg postępowania podatkowego (tryby zwyczajne i tryby nadzwyczajne) [w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • Nowak I., Zasada dwuinstancyjności a ochrona praw podatnika, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2009, nr 2, s. 9-36.
 • Nowak I., Prawo podatkowe jako prawo publiczne w świetle jego odrębności jako gałęzi prawa - wybrane zagadnienia [w:] P. Ruczkowski (red.), Prawo - społeczeństwo - jednostka. Człowiek - najlepsza inwestycja, WSEiP, Kielce 2010.
 • Nowak I., Postępowanie administracyjne. Podręcznik akademicki z orzecznictwem, WSEiP, Kielce 2012.
 • Nowak I., Skutki pominięcia pełnomocnika w sprawie podatkowej [w:] R. Frey (red.), Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku, WSEiP, Kielce 2012.
 • Nowak I., Pełnomocnik jako reprezentant strony w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym - wybrane aspekty, "Przegląd Prawa Publicznego" 2013, nr 12, s. 45-57.
 • Nowak I., Rutkowski B., Pełnomocnictwo w świetle Ordynacji podatkowej - stan obecny a planowane zmiany, "Toruński Rocznik Podatkowy" 2014/el, s. 184-204.
 • Nowak I., Correct structure of a tax decision in the light of legal and tax security of the individual [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), The safety of the individual and of the group in private and public law - a collection of studies, WSZGW, Gorzów Wielkopolski 2015.
 • Nowak I., Ciężar dowodzenia w postępowaniu podatkowym - podstawowe problemy [w:] B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, R. Zieliński (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, KUL, Lublin 2016.
 • Nowak I., Ledzion I., Udostępnianie akt sprawy podatkowej, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2017, nr 4-5, s. 17-23/17-21.
 • Nowak I., Dowód z przesłuchania strony w procedurze podatkowej - uwagi de lege lata i de lege ferenda, "Toruński Rocznik Podatkowy" 2018/el, w druku.
 • Nowak I., Dokumenty urzędowe jako dowody w świetle procedury podatkowej, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2018, nr 2, s. 20-27.
 • Nowak I., Wezwania w świetle pomocy prawnej pomiędzy organami administracji podatkowej na gruncie art. 157 i 157a Ordynacji podatkowej, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2018, nr 3, w druku.
 • Nowak I., Status biegłego i jego opinii jako dowodu w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2018, nr 4-6, s. 19-26/19-27/23-29.
 • Nowak I., Oględziny jako bezpośredni środek dowodowy w postępowaniu podatkowym, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2018, nr 11, s. 18-24.
 • Nowak I., Istota i znaczenie wezwań w postępowaniu podatkowym, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2019, nr 7-8, w druku.
 • Nowak I., Dowód z zeznań świadka na gruncie jurysdykcyjnego postępowania podatkowego, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2019, nr 1(7), s. 129-165, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.007.
 • Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, TNOiK, Toruń 2012.
 • Pietrasz P., Komentarz do art. 192 o.p. [w:] L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany 2018, Lex/el.
 • Presnarowicz S., Zaskarżanie decyzji podatkowych w Polsce, Temida 2, Białystok 2014.
 • Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany 2019, (komentarz do art. 81), Lex/el.
 • Sęk H., Pietrasz P., Zeznania, wyjaśnienia, oświadczenia jako dowód w postępowaniu podatkowym - wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa sądów administracyjnych [w:] R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Dowody w postępowaniu podatkowym, Temida 2, Białystok 2013.
 • Strzelec D., Naruszenie przepisów postępowania przez organy podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Strzelec D., Gromadzenie materiału dowodowego a gwarancje procesowe strony postępowania, "Prawo i Podatki" 2012, nr 4, s. 1-7.
 • Strzelec D., Zasady postępowania dowodowego - uwagi o stosowaniu prawa przyczynkiem do dyskusji nad kształtem przyszłych regulacji prawnych, "Przegląd Podatkowy" 2014, nr 4, s. 12-17.
 • Strzelec D., Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym 2015, Lex/el.
 • Terlikowska M., Kodeks postępowania administracyjnego. Dowody. Komentarz 2017, (komentarz do art. 81), Legalis/el.
 • Wierzbowski M., Wiktorowska A., Zagadnienia ogólne [w:] M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • Wróbel A., Komentarz do art. 81 k.p.a. [w:] A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, Komentarz aktualizowany Kodeksu postępowania administracyjnego 2018, Lex/el.
 • Zdunek A., Dopuszczenie jako dowodu w postępowaniu podatkowym materia-łów zgromadzonych w innych postępowaniach a zasada czynnego udziału strony w postępowaniu [w:] M. Popławski, Ordynacja podatkowa. Zagadnienia proceduralne, Temida 2, Białystok 2011.
 • Zimmermann J., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, TNOiK, Toruń 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578052

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.