PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 13/4 | 49--65
Tytuł artykułu

Restoration of Boundary Markers and the Determination of Boundary Points in the Context of the Reliability of the Register of Land and Buildings

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych w kontekście wiarygodności ewidencji gruntów i budynków
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych to czynności geodezyjne o charakterze materialno-technicznym uregulowane prawnie w Polsce w rozdziale 6. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczącym rozgraniczania nieruchomości. Znaczenie tych czynności jest bardzo duże zarówno dla funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków (EGiB), jak też między innymi z punktu widzenia właścicieli, którzy z różnych powodów, w tym możliwości spokojnego wykonywania prawa własności, chcą mieć fizycznie oznaczone w terenie granice swoich nieruchomości i znać te oznaczenia. Pojawiające się ostatnio w literaturze polskiej i w czasopismach geodezyjnych interpretacje przepisów dotyczących wznawiania znaków i wyznaczania punktów granicznych oraz stosowane dosyć masowo w praktyce geodezyjnej rozwiązania budzą zdaniem autora artykułu spore wątpliwości oraz powodują zarówno istotne zniekształcenie danych zapisywanych w bazach EGiB, jak i niewłaściwe rozumienie oraz stosowanie tych przepisów przez wykonawców prac geodezyjnych. W artykule dokonano opisowej analizy formalnej obowiązujących przepisów prawa oraz skutków ich stosowania dla jakości danych EGiB. Autor przeciwstawia się w artykule nieuprawnionej jego zdaniem, rozszerzającej wykładni przepisów prawa powodującej, że samo tylko fizyczne utrwalenie punktu granicznego na gruncie, przeprowadzone w procedurze o charakterze technicznym, zasadniczo zmienia i podnosi prawne znaczenie tego punktu granicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The restoration of boundary markers and the determination of boundary points are substantive technical surveying activities, legally regulated in Poland under Section 6 of the Geodetic and Cartographic Law on the delimitation of real properties. These activities are essential for both the proper functioning of the register of land and buildings (EGiB) as well as from the point of view of the owners who, for various reasons including peaceable possession, want to know the course of the boundaries of their properties and have them physically marked on the ground. According to the author of this research paper, the interpretations of the legal regulations on the restoration of boundary markers and determination of boundary points which have recently appeared in the Polish subject literature and geodetic journals, as well as the solutions applied in surveying practice, arouse considerable doubts and cause markerificant distortion of the data stored in the databases of the register of land and buildings as well as result in misinterpretation and incorrect application of these provisions by land surveyors. The article presents a descriptive formal analysis of the applicable provisions of law and the effects of their application on the quality of this data. The author opposes what is, in his opinion, an unauthorised, broad interpretation of the legal provisions, a consequence of which is the fact that a mere physical monumentation of a boundary point on the ground, performed under a technical procedure, fundamentally changes and increases the legal markerificance of this boundary point. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
 • Fedorowski W.: Ewidencja gruntów. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa 1974.
 • Hycner R.: Podstawy katastru. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
 • Johnson J.B., Smith L.S.: The Theory and Practice of Surveying. 17th ed. Wiley & Sons, New York 1913.
 • Kain R.J., Baigent E.: The Cadastral Map in the Service of the State: A History of Property Mapping. The University of Chicago Press, Chicago 1992.
 • Surowiec S. (red.): Ewidencja gruntów. PWN, Warszawa 1987.
 • Wilkowski W.: Boundaries of land parcels in the polish cadastre. [in:] Kereković D., Źróbek R. (eds.), GIS for Geoscientists. Croatian Information Technology Association - GIS Forum, University of Silesia, Zagreb 2012, pp. 58-66. [on-line:] http://www.gis.us.edu.pl/index.php/past-gis-conferences/19-gis-odyssey-2012/movies/304-boundaries-of-land-parcels-in-the-polish-cadastre [access: 8.04.2019].
 • Felcenloben D.: Rozgraniczanie nieruchomości: teoria i praktyka z orzecznictwem sądowo-administracyjnym. Gall, Katowice 2008.
 • Felcenloben D.: Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania. LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Ministerstwo Reform Rolnych: Instrukcja techniczna. Zakłady Graficzne S.A. Książnica-Atlas we Lwowie, Lwów 1931.
 • Ministerstwo Skarbu: Instrukcja Katastralna II dla pomiarów uzupełniających. Drukarnia Państwowa w Poznaniu, Warszawa 1927.
 • Pietrzak L.: Stabilizacja granic w pracach geodezyjnych [Stabilization of parcel boundaries in geodetic surveys]. Przegląd Geodezyjny, R. 90, nr 7, pp. 18-23.
 • Stoksik J.M.: Geometrzy małopolscy do końca XVIII wieku. Z dziejów geodezji i kartografii wielkoskalowej w Polsce. Archiwum Narodowe, Kraków 2013.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1065 [Regulation of the Minister of Infrastructure of 12 April 2012 on technical conditions to be met by buildings and their location. Consolidated text of Journal of Laws of 2019, item 1065].
 • Malinowska A.: Autoreferat - załącznik do wniosku z dnia 6 maja 2016 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. Website of the Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering of AGH: http://www.geod.agh.edu.pl/files/habilitacje/malinowska/autoreferat.pdf [access: 8.04.2019].
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 725 z późn. zm. [Act of 17 May 1989 Geodetic and Cartographic Law. Consolidated text of Journal of Laws of 2019, item 725 with amendments].
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. 2011 nr 263, poz. 1572 [Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 9 November 2011 on technical standards for the performance of plane and vertical land surveys as well as elaboration and transfer of the results to the national geodetic and cartographic resource. Journal of Laws of 2011 No. 263, item 1572].
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Dz.U. 1999 nr 45, poz. 453 [Regulation of the Ministers of Internal Affairs and Administration as well as Agriculture and Food Economy of 14 April 1999 on real estate delimitation. Journal of Laws of 1999 No. 45, item 453].
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa. Dz.U. 1998 nr 106, poz. 668 [Act of 24 July 1998 amending certain acts specifying the competences of public administration bodies - related to the systemic reform of the state. Journal of Laws of 1998 No. 106, item 668].
 • Felcenloben D.: Dopuszczalność wznowienia znaków i wyznaczania punktów granicznych w trybie art. 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego [Permissibility of resuming border signs and determining border points in the mode of art. 39 of Geodetic and Cartographic Law]. Przegląd Geodezyjny, R. 90, nr 2, 2018, pp. 17-23.
 • Kwartnik-Pruc A., Hanus P.: Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości. Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.
 • Wolanin M.: Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne. Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2016.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm. [Act of 14 June 1960 The Code of Administrative Procedure. Consolidated text of Journal of Laws of 2018, item 2096 with amendments].
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 393) [Regulation of the Minister of Regional Development and Construction of 29 March 2001 on the register of land and buildings. Consolidated text of Journal of Laws of 2019, item 393].
 • Koszkowski M.: Clara non sunt interpretanda a wykładnia umów. Monitor Prawniczy, nr 21, 2009, [on-line:] https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/emclara-non-sunt-interpretandaem-a-wykladniaumow/[access: 8.04.2019].
 • Wyrok NSA z 25.09.2015 Nr I FSK 563/14 [Judgement of the Supreme Administrative Court of 25.09.2015 Ref. No. I FSK 563/14], [on-line:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/06D0DE1AF0 [access: 8.04.2019].
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Dz.U. 2004 nr 268, poz. 2663 [Regulation of the Council of Ministers of 7 December 2004 on the manner and procedure for real estate subdivision. Journal of Laws of 2004 No. 268, item 2663].
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości. Dz.U. 2005 nr 86, poz. 736 [Regulation of the Council of Ministers of 4 May 2005 on real estate consolidation and subdivision. Journal of Laws of 2005 No. 86, item 736].
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. Tekst jedn. Dz.U. 2018 r. poz. 908 [Act of 26 March 1982 on land consolidation and exchange. Consolidated text of Journal of Laws of 2018, item 908].
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2204 z późn. zm. [Act of 21 August 1997 on real estate management. Consolidated text of Journal of Laws of 2018, item 2204 with amendments].
 • Geodetic Chamber of Commerce. Letter of Surveyor General of 20 November 2012 Ref. No. KN-5025-77/12 to the President of the Geodetic Chamber of Commerce. [on-line:] www.gig.org.pl/?mod=aktualnosc&id=7121 [access: 8.04.2019].
 • Judgement of the Provincial Administrative Court in Krakow of 30.02.2015 Ref. No. III SA/Kr 1766/14. [on-line:] http://judgment.nsa.gov.pl/doc/9367156B91 [access: 8.04.2019].
 • Zarządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 sierpnia 1996 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. M.P. 1996 nr 50, poz. 469 [Ordinance of the Ministers of Spatial Management and Construction as well as Agriculture and Food Economy of 5 August 1996 on real estate delimitation. Official Journal of 1996 No. 50, item 469].
 • Letter of the Prime Minister of 10.04.1998 (Ref. No. RM 10-19-98, Document No. 273). [on-line] http://orka.sejm.gov.pl/proc3.nsf/opisy/273.htm [access: 8.04.2019].
 • Dekret z dnia 13 września 1946 r. o rozgraniczeniu nieruchomości. Dz.U. 1946 nr 53, poz. 298 [Decree of 13 September 1946 on real estate delimitation. Journal of Laws of 1946 No. 53, item 298].
 • Dekret z dnia 21 września 1950 r. o rozgraniczeniu nieruchomości Skarbu państwa lub nieruchomości nabywanych dla realizacji narodowych planów gospodarczych. Dz.U. 1950 nr 44, poz. 398 [Decree of 21 September 1950 Delimitation of real properties owned by the State Treasury or real properties purchased for the implementation of national economic plans. Journal of Laws of 1950 No. 44, item 398].
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie postępowania przy podziale i rozgraniczaniu nieruchomości na terenach budownictwa domów jednorodzinnych. Dz.U. 1959 nr 1, poz. 1 [Regulation of the Council of Ministers of 12 December 1958 on the procedure for subdivision and delimitation of real estate in areas intended for single-family housing. Journal of Laws of 1959 No. 1, item 1].
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 sierpnia 1972 r. w sprawie trybu ustalania, rozgraniczania i podziału terenów budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego na obszarze miast i osiedli. Dz.U. 1972 nr 35, poz. 242 [Regulation of the Minister of Local Economy and Environment Protection of 28 August 1972 on the procedure for determination, delimitation and subdivision of areas intended for single-family housing and farm buildings in cities and housing estates. Journal of Laws of 1972 No. 35, item 242].
 • Ustawa z dnia 22 maja 1958 r. o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach. Dz.U. 1958 nr 31, poz. 138 [Act of 22 May 1958 on areas intended for single-family housing in cities and housing estates. Journal of Laws of 1958 No. 31, item 138].
 • Radzio W.: Ad vocem do niektórych tez dr. inż. Dariusza Felcenlobena. Przegląd Geodezyjny, nr 4, 2018, pp. 16-18.
 • Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 1996 nr 158, poz. 813 [Regulation of the Ministers of Spatial Management and Construction as well as Agriculture and Food Economy of 17 December 1996 on the register of land and buildings. Journal of Laws of 1996 No. 158, item 813].
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1472 [Act of 4 March 2010 on spatial information infrastructure. Consolidated text of Journal of Laws of 2018 item 1472].
 • Maślanka J., Latoś, S.: Analiza dokładności map numerycznych i cyfrowych. Geodezja: rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, z. 2, 1998, pp. 163-177.
 • Maślanka J.: Determining the course of boundaries based on points shared by several properties and entering this data into the register of land and buildings. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich [Infrastructure and Ecology of Rural Areas], nr IV/1, 2018, pp. 879-890. DOI: https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.4.1.060.
 • Maślanka J.: Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz wykazywanie ustalonych granic w bazach ewidencyjnych - wybrane aspekty formalno-prawne i technologiczne [Determining the course of the boundaries of cadastral parcels pursuant to the provisions on the register of land and buildings and entering the determined boundaries into cadastral databases - selected formal, legal and technical aspects]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich [Infrastructure and Ecology of Rural Areas], nr III/1, 2018, pp. 741-754. DOI: https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.3.1.050.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578174

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.