PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 114--125
Tytuł artykułu

Miejsce turystyki zrównoważonej w europejskim sektorze turystycznym

Warianty tytułu
Place of Sustainable Tourism in the European Tourist Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od lat 60. XX wieku obserwujemy rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju. Współcześnie zrównoważony rozwój stał się jednym z priorytetów, zarówno organizacji międzynarodowych, jak i poszczególnych państw, czy też jednostek lokalnych. Przyjęte założenia, zasady tej koncepcji zaczęły obowiązywać w wielu dziedzinach gospodarczych, obszarach społecznych. Od lat 90. XX wieku obserwowane jest włączanie zrównoważonego rozwoju do tak znaczącego sektora, jakim jest turystyka. Dorowadziło to do wykształcenia się turystyki zrównoważonej. Ponieważ Europa (w rozumieniu Unia Europejska) odgrywa znaczącą rolę na światowym rynku turystycznym i jest mocno zaangażowana we wdrażanie i realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju (co jest widoczne m. in. w tworzonych dokumentach strategicznych dotyczących zrównoważonego rozwoju bądź takich, w których koncepcja ta zajmuje znaczące miejsce), istotne wydaje się zwrócenie uwagi na wybrane aspekty turystyki zrównoważonej w Unii Europejskiej (UE). Wobec powyższego celem artykułu jest przybliżenie istoty turystyki zrównoważonej w UE. Celowi pracy podporządkowano jej poszczególne części, w których zwrócono uwagę na różnorodność definicyjną turystyki zrównoważonej, przedstawiono jej istotę, przybliżono ujęcie koncepcji zrównoważonej turystyki w podstawowych dokumentach unijnych i nawiązano do rozwoju europejskiego sektora turystycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Since the 1960s we have been observing development of the concept of sustainable development. Contemporarily, the sustainable development has become one of the priorities both of international organisations and individual states or local entities. The adopted assumptions, principles of the concept have begun to be obligatory in many economic domains and social areas. Since the 1990s there has been observed inclusion of the sustainable development to such a considerable sector as tourism. This has led to emergence of the sustainable tourism. As Europe (meant as the European Union) plays a significant role in the global tourist market and is heavily involved in implementation of the concept of sustainable development (what can be seen, inter alia, in the prepared strategic documents on the sustainable development or such where the concept occupies a significant place), it seems important to pay attention to some aspects of the sustainable tourism in the European Union (EU). Having this in mind, an aim of the article is to bring closer the essence of sustainable tourism in the EU. The study's objective comprises its individual parts where the author pays attention to the definition variety of the sustainable tourism, presents its essence, brings closer the approach to the concept of sustainable tourism in basic EU documents, and refers to development of the European tourist sector. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Blanke J., Chiesa T. (2011), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011, Beyond the Downturn, World Economic Forum, Geneva.
 • Butler R.W. (1999), Sustainable Tourism: a state of the art review, Tourism Geogrphies, 1,1.
 • Dudek A., Kowalczyk A. (2003), Turystyka na obszarach chronionych - szanse i zagrożenia, Prace i Studia Geograficzne, Tom 32, Warszawa.
 • Działania na rzecz bardziej zrównoważonej turystyki (2007), TSG, Bruksela.
 • FNNPE (1993), Loving them to Death? Sustainable tourism in Europe's nature and national parks, FNNPE, Belgium.
 • Gałązka M. (2009), Turystyka zrównoważona w parkach narodowych w opinii turystów, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 11, Zeszyt 4(23).
 • Gormsen E. (1997), The impact of tourism on coastal areas, "GeoJournal", No. 42.
 • Hunter C. (1995), Sustainable Tourism as an Adaptative Paradigm, Annals of Tourism Research, Vol. 24, No. 4.
 • Inskeep E. (1991), Tourism planning: an integrated and sustainable development approach, Van Nostrand Reinhold, New York.
 • IUCN, (1994), Parks for Life Action for Protected Areas in Europe. IUCN, CNPPA, Gland, Switzerland.
 • Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku (2008), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, wrzesień.
 • Komunikat Komisji Europejskiej, Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie - nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego, Bruksela, 30.6.2010, KOM(2010) 352, wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji Europejskiej, Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 03.03.2010, KOM(2010) 2020, wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Regionów, Bruksela, 21.11.2003, COM(2003), 716 final.
 • Komunikat Komisji, Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej Bruksela, dnia 19.10.2007, KOM(2007), 621 wersja ostateczna.
 • Kowalczyk A. (red.), (2010 a), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk A. (2010), Turystyka zrównoważona - aspekty kulturowe, (w:) Młynarczyk Z., Potocka I., Zajadacz A., Bogucki (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Tom VI, Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Majewski J. (1999), Agenda 21, "Polska Gazeta Turystyczna", nr 10.
 • Niezgoda A., (2006), Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Prace habilitacyjne nr 24, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Panfiluk E. (2012), Zrównoważony rozwój przestrzennych systemów turystycznych na potrzeby obszaru metropolitarnego Białegostoku, "Economy and Management", No. 3.
 • Pawlikowska-Piechotka A. (2009), Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia.
 • Rada Europy Komitet Ministrów (1995), Rekomendacja nr R (95) 10 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w Sprawie Polityki Zrównoważonego Rozwoju Turystyki na Obszarach Chronionych (przyjęta Przez Komitet Ministrów 11 sierpnia 1995 r. na 543 Spotkaniu Delegatów).
 • Swarbrooke J. (1999), Sustainable tourism management, CABI Publishing, New York.
 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2001 r., nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).
 • Weaver D. (2005), Sustainable tourism, Elsevier, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Wheller B. (1993), Susining the ego, "Journal of Sustainable Tourism", No. 1, 2.
 • www.unwto.org/facts/eng/vision.htm [dostęp: 15.04. 2013].
 • www.world-tourism.org [dostęp: 25.03. 2013].
 • Zaręba D. (2000), Ekoturystyka. Wyzwania i Nadzieje, PWN, Warszawa.
 • Żabińska T. (2000), Paradygmat turystyki zrównoważonej a rozwój turystyki na obszarach chronionych, (w:) Bosiacki S. (red.), Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, AWF, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578354

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.