PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 269 | 85--102
Tytuł artykułu

Rozwój regionalny a inteligentne specjalizacje w obszarze turystyki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regional Development and Smart Specializations in the Field of Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szczególnym rodzajem turystyki nastawionej na poprawę stanu zdrowia jest turystyka zdrowotna, w ramach której literatura przedmiotu wyróżnia turystykę medyczną, uzdrowiskową oraz SPA&Wellness [Lubowiecki-Vikuk 2012: 554]. Zwłaszcza praktycy wyróżniają także turystykę prozdrowotną, która zdaniem Omelan powinna zadbać o szeroko rozumiane zdrowie człowieka, zarówno w sferze fizycznej i psychicznej [Omelan 2006: 90], zatem dotyczy różnych rodzajów turystyki charakteryzujących się pozytywnym wpływem na zdrowie człowieka. Autorzy zauważają, że podział ten ma charakter umowny, gdyż w praktyce oferty obiektów są pakietyzowane i często łączą różne formy turystyki zdrowotnej w kompleksowy produkt turystyki zdrowotnej, dedykowany zróżnicowanym potrzebom, na przykład pacjenta i osoby towarzyszącej.(fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present the role of tourism as a smart specialization, and in particular health tourism in strengthening regional development processes on the example of the Świętokrzyskie Voivodeship. The first part of the article presents the ideas of smart specialization as a concept of stimulating innovative development with a particular focus on tourism in regional innovation strategies. The second part of the article focuses on the uniqueness of natural resources in the context of the spa tourism development potential in the Świętokrzyskie Voivodeship. The third part presents quantitative data characterizing tourism in the Świętokrzyskie Voivodeship. While the fourth part presents the effects of cooperation between entrepreneurs and expert and university employees who, while creating innovations, solve the problems of entrepreneurs, thus contributing to the development of tourism and the Świętokrzyskie Voivodeship. Finally, final conclusions and summary are presented.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--102
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Izba Gospodarcza "Krąg Turystyki Zdrowotnej"
Bibliografia
 • Bęczkowska M., 2014, Inteligentne specjalizacje w turystyce polskich regionów, [w:] Turystyka i Rekreacja w przestrzeni miast i regionów, M. Zamelska. Studia Periegeica, nr 2(12), Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: 45.
 • Foray D., Ark D., 2007, Smart Specialisation in a Truly Integrated Research Area Is the Key to Attracting more R&D to Europe, Knowledge Economists Policy Brief, nr 1, [http://ec .europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/policy_brief1.pdf, dostęp: 20.03.2018]: 1-4.
 • Foray D., Goenaga X., 2013, The Goals of Smart Specialisation. JRC Scientific and Policy Report, S3 Policy Brief Series, nr. 01, [https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/goals-smart-specialisation-s3-policy-brief-series-no-012013, dostęp: 10.03.2018].
 • Foray D., David P., Hall B., 2009, Smart Specialisation. The Concept, Knowledge Economists Policy Brief. Knowledge Economists Policy Brief nr 9, [http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kfg_policy_brief_nr 9, pdf?11111, dostęp: 20.03.2018].
 • Gmina Masłów, 2008, Plan Odnowy Miejscowości Mąchocice Kapitulne Masłów, [http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/maslow/697.pdf, dostęp: 16.02.2018].
 • Jarubas A., Legawiec W., 2014, Ośrodki o charakterze uzdrowiskowym i prozdrowotnym na terenie obecnego województwa świętokrzyskiego w latach 1800-1930, [w:] Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Województwie Świętokrzyskim w kontekście europejskim, B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, A. Syroka (red.). Kultura Uzdrowiskowa w Europie, t. VII, Oficyna Wyd. Arboretum, Wrocław: 21-48.
 • Kardas M., 2011, Inteligentna specjalizacja - (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, [w:] Inteligentna specjalizacja - nowe wyzwanie dla regionów, E. Sztorc. Optimum, Studia Ekonomiczne, nr 2, [http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_p df/50_Optimum_2_2011.pdf, dostęp: 20.09.2016].
 • Kiryluk H., 2014, Turystyka jako narzędzie rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, [w:] Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, A. Piekutowska, E. Rollnik-Sadowska (red.). T. XV, z. 8, część I, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łódź: 137-154, [http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-8-1.pdf, dostęp: 21.03.2018].
 • Komisja Europejska, 2010, Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach Strategii Europa 2020, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, kom (2010) 553, [http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/smart_growth/comm2010_553_pl.pdf, dostęp: 25.03.2018].
 • Kotowska I., Jóźwiak J., 2012, Nowa demografia Europy. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 28: 28-29, [http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki _kae_z28_01.pdf, dostęp: 03.05.2017].
 • Lisik R., Szczepański A., 2014, Siarczkowe wody lecznicze w części zapadliska przedkarpackiego. Hydrogeotechnika Sp z o.o., Fundacja Posteris, Kielce-Kraków.
 • Lubowiecki-Vikuk A., 2010, Demograficzne tendencje i ich wpływ na rozwój turystyki i rekreacji w regionie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 19, Poznań: 93-104, [https://www.academia. edu/2262374/Demograficzne_tendencje_i_ich_wp%C5%82yw_na_rozw%C3%B3j_turystyki_i_rekreacji_w_regionie_kraj%C3%B3w_Europy_%C5%9Arodkowo-Wschodni ej_Demographic_trends_and_their_impact_on_the_development_of_tourism_and_recreation_in_the_countries_of_Central_and_Eastern_Europe_region,_[dostęp: 11.03.2018].
 • Lubowiecki-Vikuk A., 2012, Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce, [w:] Popyt turystyczny, konsumpcja - segmentacja - rynki, J. Buko (red.). Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 84, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 553-568.
 • Majewska I., Ragus M., Telniuk T., Czerniawska K., 2005, Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006-2014. Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A [http://rot.swietokrzyskie.travel/data/Pliki/1_strategia.rozwoju.turystyki.pdf, dostęp: 10.02.2018].
 • Mirek J., 2014, Funkcjonowanie uzdrowisk na ziemiach polskich w ujęciu historycznym - zarys problemu, [w:] Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i lecznictwie uzdrowiskowym, A. Szromek (red.). Wyd. Proksenia, Kraków: 15-32.
 • Niezgoda A., Kowalska K., 2015, Turystyka medyczna - istota, zakres i konsekwencje rozwoju zjawiska, [w:] Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, A. Pawłucki (red.). Nr 49, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław: 126-134, [http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-5533d2a5-b89e-4005-933f-c67745bc1768/c/RN_49_126_134.pdf, dostęp: 11.03.2018].
 • Omelan A., 2006, Turystyka prozdrowotna - rozważania teoretyczne. Rocznik Naukowy nr 4, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, Warszawa: 88-95.
 • Piątkowski M., Szuba T., Wolszczak G., 2014, Review of National and Regional Research and Innovation Strategies for Smart Specialization (RIS3) in Poland. The World Bank, Washington, [https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/17839/865270WP0MIR0R00Box385176B00PUBLIC0.pdf?sequence=1, dostęp: 12.03.2018].
 • Romanowska E., Firgolska A., Hrudeń J., 2014, Strategia inteligentnej specjalizacji w kontekście wybranych regionów Polski, [w:] Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. Nr 2: 55-78, [http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przedsiebiorstwo_we_wspolczesnej_gospodarce_teoria_i_prak-tyka_Research_on_Enterprise_in_Modern_Economy_theory_and_practice/Przedsiebiorstwo_we_wspolczesnej_gospodarce_teoria_i_praktyka_Rese-arch_on_Enterprise_in_Modern_Economy_theory_and_practice-r2014-t-n2/Przedsiebiorstwo_we_wspolczesnej_gospodarce_teoria_i_praktyka_Research_on_Enterprise_in_Modern_Economy_theory_and_practice-r2014-t-n2-s55-78/Przedsiebiorstwo_we_wspolczesnej_gospodarce_teoria_i_praktyka_Research_on_Enterprise_in_Modern_Economy_theory_and_practice-r2014-t-n2-s55-78.pdf, dostęp: 11.03.2018].
 • Rybowska A., 2015, Konsumpcjonizm na rynku kosmetyków, [w:] Marketing Przyszłości Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu, G. Rosa, A. Smalec. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 38, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 865, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 77-88, [http://www.wzieu.pl/zn/865/ZN_865.pdf, dostęp: 12.03.2018].
 • Szlachta J., 1996, Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Wyd. Fridrich Ebert-Stiftung, Warszawa.
 • Szostak E., 2015, Inteligentne specjalizacje w rozwoju regionu. Studia Ekonomiczne, nr 209, Rocznik 2015, UE, Katowice: 209-218, [https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/161869?id=161869, dostęp: 16.03.2018].
 • Uzdrowisko Solec-Zdrój, 2015, mat. informacyjne, Uzdrowisko Solec-Zdrój Sp z o.o., Solec-Zdrój.
 • Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, 2014a, Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+, [https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.706.14.pdf, dostęp: 10.02.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578398

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.