PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 43 | nr 3 | 47--57
Tytuł artykułu

Strategic Audit as a Means of Implementation of the State Financial Control in Ukraine

Warianty tytułu
Audyt strategiczny jako narzędzie kontroli wydatkowania środków publicznych na Ukrainie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Prowadzona przez instytucje państwowe kontrola wydatkowania środków publicznych odgrywa we współczesnych systemach zarządzania finansami ogromną rolę, zapewniając zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i efektywne wykorzystanie środków budżetowych. W gospodarce rynkowej kontrola środków publicznych stwarza potrzebę przeprowadzenia audytu strategicznego, w celu znalezienia sposobów na zwiększenie wydajności i skuteczności państwa we wszystkich obszarach jego działalności. Utworzenie instytucji audytu strategicznego finansów publicznych na Ukrainie pokazuje wzrost roli tego narzędzia w rozwoju gospodarki narodowej, a także podnoszenie poziomu życia społecznego i politycznego w tym kraju. W artykule zaprezentowano prawne uwarunkowania audytu strategicznego na Ukrainie, zdefiniowano pojęcie audytu strategicznego, poddano analizie główne elementy strategicznego audytu środków publicznych, sformułowano jego cele i znaczenie dla skutecznej kontroli wydatkowania środków publicznych. Na podstawie analizy przyjętych w innych krajach rozwiązań w zakresie kontroli finansowej zaproponowano kierunki rozwoju audytu strategicznego na Ukrainie. (abstrakt oryginalny)
EN
In the modern world, the main place among financial management systems belongs to the state financial control, because it provides law and effective use of state resources. In a market economy, state financial control requires the introduction of a strategic audit in order to find ways to increase the productivity and effectiveness of the state in all spheres of its activity. The formation of a strategic audit in Ukraine shows an increase in its role in the development of the national economy and in raising the status of social and political life. The article explores the legal nature of strategic audit in Ukraine, defines the concept of "strategic audit", examines the main elements of the strategic state audit, formulates the main objectives of the strategic audit and raises the importance and necessity of strategic audit implementation for effective state financial control. On the basis of the analysis of foreign experience in the sphere of financial control, the directions of development of strategic audit in the domestic economy are proposed. (original abstract)
Rocznik
Tom
43
Numer
Strony
47--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska School of Economics in Tarnow, Poland
 • Banking University, Ukraine
 • Banking University, Ukraine
Bibliografia
 • Alekseeva, Y. V., Bohataya, Y. N. = Aлeкceeва, И. B., Бoгатая, И. H. (2012). Cтpатeгичecкий аудит в cи- cтeмe аудитopcкo-кoнcалтингoвых уcлуг. Becтник Pocтoвcкoгo гocудаpcтвeннoгo экoнoмичecкoгo унивepcитeта «PИHX», 1 (37), 51-61.
 • Anhelyna, Y. A. = Aнгeлина, И. A. (2013). Cтpатeгичecкий аудит в cиcтeмe гocудаpcтвeннoгo финанco- вoгo кoнтpoля. Teopия и пpактика oбщecтвeннoгo pазвития, 3, 5.
 • Arsanukaev, A. Kh. = Apcанукаeв, A. X. (2015). Иccлeдoваниe эвoлюции cтpатeгичecкoгo аудита. Учёт и cтатиcтика, 2 (38), 38-45.
 • Audit Chamber of Ukraine official website = Oфiцiйний cайт Aудитopcькoї палати Укpаїни. (2019). [online, accessed: 2019-09-15]. Retrieved from: www.apu.com.ua.
 • Bazyuk, V. R, Lahdan, A. V. = Базюк, B. P., Лагдан, A. B. (2018). Biтчизняний та заpубiжний дocвiд здiй- cнeння дepжавнoгo фiнанcoвoгo аудиту. Aктуальнi пpoблeми cьoгoдeння, 5, 24-30.
 • The European Confederation of Institutes of Internal Auditing. (2019). [online, accessed: 2019-09-15]. Retrieved from: http://www.eciia.eu/what-we-do/.
 • The Institute of Internal Auditors. (2019). [online, accessed: 2019-09-15]. Retrieved from: https://global. theiia.org/.
 • Metodychni rekomendatsiyi z provedennya Rakhunkovoyu palatoyu finansovoho audytu = Мeтoдичнi peкo- мeндацiї з пpoвeдeння Pахункoвoю палатoю фiнанcoвoгo аудиту. (2015). No. 5-5 [online, accessed: 2018-10-01]. Pахункoва палата Укpаїни. Retrieved from: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/ 16746274/Metod_rek_fin_audit.pdf.
 • Mukoyid, I. L., Shevchuk, O. D. = Мукoїд, І. Л., Шeвчук, O. Д. (2012). Ocoбливocтi пpoвeдeння дepжав- нoгo аудиту в Укpаїнi. Збipник наукoвих пpаць Biнницькoгo нацioнальнoгo агpаpнoгo унiвepcитeту. Cepiя: Eкoнoмiчнi науки, 4 (70), vol. 2, 230-234.
 • Polishchuk, V. V. = Пoлiщук, B. B. (2014). Hапpямки вдocкoналeння cиcтeми дepжавнoгo фiнанcoвoгo кoнтpoлю: впpoваджeння cтpатeгiчнoгo аудиту. Публiчнe упpавлiння: тeopiя та пpактика, 145-149.
 • Synytsyna, D. H., Nalbandyan, N. A. = Cиницина, Д. Г., Hалбандян, H. A. (2017). Aнализ аудитopcкoй дeятeльнocти в заpубeжных cтpанах. Мoлoдoй учeный, 50, 180-183.
 • Verkhovna Rada Ukrayiny = Bepхoвна pада Укpаїни. (2018). Закoн Укpаїни «Пpo аудит фiнанcoвoї звiт- нocтi та аудитopcьку дiяльнicть» [online, accessed: 2018-10-01]. Biдoмocтi Bepхoвнoї Pади (BBP), 2018, no. 9, cт. 50. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
 • Verkhovna Rada Ukrayiny = Bepхoвна pада Укpаїни. (2019). Electornic database of legislative acts of Ukraine = Eлeктpoнна база закoнoдавчих актiв Укpаїни: oфiцiйнe iнтepнeт-пpeдcтавництвo [online, accessed: 2019-09-15]. Retrieved from: www.zakon.rada.gov.ua.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578410

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.