PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR Dobre praktyki | 66--74
Tytuł artykułu

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki należące do RESPECT Index

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) jest odpowiedzialnością przedsiębiorstw za skutki podejmowanych przez nich działań i decyzji wywierających wpływ na społeczeństwo oraz środowisko. Spółka prowadząca odpowiedzialny biznes postępuje etycznie, ekologicznie, a także dba o poprawność relacji z interesariuszami. (...) Celem badania jest ocena praktyk w zakresie raportowania danych dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw spółek wchodzących w skład RESPECT Index. Dokonano analizy raportów ośmiu spółek, które znajdują się w tym gronie od samego początku (tabela 5). (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Aluchna M. (2016), From Ideas to Impacts: CSR in the Eyes of Top Managers in Poland [w:] S.O. Idowu, S. Vertigans (eds.), Stages of Corporate Social Responsibility: From Ideas to Impacts, Springer, Cham, s. 47-64.
 • Balicka A. (2014), Sprawozdawczość środowiskowa w branży motoryzacyjnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 329, s. 19-27.
 • Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.
 • Bauer K., Macuda M. (2018), Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy restrukturyzowanego szpitala, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu", nr 503, s. 37-47.
 • Bąk M., Kulawczuk P. (2008), Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
 • Berniak-Woźny J. (2017), Good governance - narzędzie czy fundament zrównoważonego rozwoju? "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", s. 5-17.
 • Berniak-Woźny J., Sroka R., Wójcik-Jurkiewicz M. (2018), The Non-financial Information (NFI) Reporting of Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange WIG INDEX Prior to the Transposition of NFI Directive into Polish Law [w:] Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, 25th May, Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, s. 11-24.
 • Bilińska-Reformat K., Wróblewski Ł., Grzesiak M. (2018), Sustainable Activity of Cultural Service Consumers of Social Media Users. Influence on the Brand Capital of Cultural Institutions, "Sustainable Cultural Management", Vol. 10, Iss. 11(3986), s. 14.
 • Bogacz P. (2016), Trendy i wyzwania CSR a ich uwzględnienie w polskim górnictwie, "Przegląd Górniczy", t. 72, nr 8, s. 16-19.
 • Bogacz P., Migza M. (2016), Environmental Management Reporting in Polish Mining Companies in the Context of World CSR Trends, "E3S Web of Conferences", Vol. 10, Art. No. 00058, s. 1-5.
 • Borys T. (2011), Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany, "Problemy Ekorozwoju", vol. 6, nr 2, s. 75-81.
 • Dyląg R., Puchalska E. (2014), Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 75(131), s. 23-45.
 • Dyrektywa 2014/95/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 roku zmieniająca Dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.Urz.UE z 15 listopada 2014 roku, L 330.
 • Fijałkowska J. (2013), Zakres ujawnień w raportach społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 311, s. 85-94.
 • Fijałkowska J., Krasodomska J., Macuda M., Mućko P. (2019), Sprawozdawczość niefinansowa. Regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Fijałkowska J., Macuda M. (2019), CSR Reporting Practices in Poland [w:] A. Długo-polska-Mikonowicz, S. Przytuła, C. Stehr (eds.), Corporate Social Responsibility in Poland. CSR, Sustainability, Ethics & Governance, Springer, Cham, s. 195-212.
 • Ignatowski R., Wójcik-Jurkiewicz M. (2016), Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu [w:] Z. Dobrowolski, G. Ignatowski, Ł. Sułkowski (red.), Instrumenty polityki społecznej, Difin, Warszawa, s. 124-142.
 • Jędrzejczyk M., Mikosza M. (2016), Marka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 440, s. 225-234.
 • Kaczmarek S., Posłuszna J. (2018a), Culture and Its Creators - Challenges and Financial Issues, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 2, s. 20-23.
 • Kaczmarek S., Posłuszna J. (2018c), Marzenia a rzeczywistość - kariery współczesnych muzyków, "Annales", vol. 31, nr 1(J), s. 133-147.
 • Kaczmarek S., Posłuszna J. (2018d), Specyfika i sytuacja zawodowa twórców i artystów w Polsce [w:] J. Posłuszna, J. Prejsnar-Wąsacz (red.), Mistrz - mentor - wychowawca. Z problematyki twórczego wychowania i edukacji, Aureus, Kraków, s. 159-171.
 • Kaczmarek S., Posłuszna J. (2019), Sposoby funkcjonowania i finansowania twórców i artystów w Polsce, "Optimum. Economic Studies", s. 177-188.
 • Karczewska M. (2016), Kreatywność a dylematy etyczne w rachunkowości [w:] M. Wójcik-Jurkiewicz (red.), Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 27-37.
 • Kardas A. (2016), Manipulacje instrumentami finansowymi - stary problem czy nowe wyzwanie [w:] M. Wójcik-Jurkiewicz (red.), Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 20-26.
 • Karmańska A. (2005), Etyka w dydaktyce rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 26(82), s. 138-165.
 • Kieżel M. (2004), Strategie promocji detalicznych produktów bankowych, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Kieżel M. (2005), Marketing relacyjny w sektorze banków detalicznych, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Kieżel M. (2010), Otwarta architektura produktowa w bankowości prywatnej i osobistej jako odpowiedź na potrzeby rynku zamożnych klientów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 153, s. 84-91.
 • Kieżel M. (2011), Rozwój kart zbliżeniowych w kontekście potrzeb klientów banków detalicznych, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 50, s. 247-257.
 • Kieżel M., Wiechoczek J. (2016), Internet-based Marketing Tools for Customer Engagement Management, The Proceedings of the 15th International Marketing Trends Conference, Venice.
 • Kieżel M., Wójcik-Jurkiewicz M. (2017), Działania z zakresu CSR w marketingu banków detalicznych - przypadek Banku Ochrony Środowiska, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 55-63.
 • Krasodomska J. (2014), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 • Macuda M. (2015), Rachunkowość odpowiedzialności społeczne - raportowanie zagadnień środowiskowych, "Studia Oeconomica Posnaniensia", t. 3, s. 97-111.
 • Macuda M. (2016), Corporate Social Responsibility - A New Trend in Hospital Accounting, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 284, s. 76-86.
 • Macuda M., Matuszak Ł., Różańska E. (2015), The Concept of CSR in Accounting Theory and Practice in Poland: An Empirical Study, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 84(140), s. 115-137.
 • Mazur-Wierzbicka A. (2013), Ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach CSR - korzyści dla przedsiębiorców, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 228, s. 106-114.
 • Mrowiec P. (2012), The Banking Sector in China in the Light of the Contemporary Financial Crisis, "Acta Academica Karviniensia", No. 4, s. 98-105.
 • Mrowiec P. (2016), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, WSFiP, Bielsko-Biała.
 • Panek-Owsiańska M. (2011), CSR po dziesięciu latach rozwoju [w:] Ranking Odpowiedzialnych Firm, IFiS PAN, WSPiZ, Warszawa, s. 31-32.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A. (2011), Raportowanie ekologicznych aspektów działalności w przedsiębiorstwach energetycznych i chemicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 32, s. 295-311.
 • Piłacik J. (2017b), Raportowanie wskaźników środowiskowych według wytycznych Global Reporting Initiative na przykładzie polskich spółek branży energetycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 470, s. 85-96.
 • Posłuszna J. (2008a), Muzyka i jej korzenie [w:] G.E. Kwiatkowska (red.), Pomiędzy wpływem społecznym a manipulacją, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 29-40.
 • Posłuszna J. (2008b), Nonkonformizm sztuki na ławie oskarżonych [w:] R.E. Bernacka (red.), Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie, Adam Marszałek, Toruń, s. 81-90.
 • Renkas J. (2017), Kapitał kreatywności - pomiar i wynagradzanie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 50, s. 413-426.
 • Sadowska B. (2015), Rachunkowość w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 390, s. 222-233.
 • Sadowska B. (2016), Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a zrównoważony rozwój, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 437, s. 393-401.
 • Sadowska B. (2017), Rola rachunkowości we wspieraniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 479, s. 137-147.
 • Sadowska B. (2018a), Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności sektora komunalnego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 163, s. 83-98.
 • Sadowska B. (2018b), Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) - rachunkowość i raportowanie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 532, s. 313-324.
 • Sadowska B. (2018c), Wykorzystywanie narzędzi rachunkowości w sektorze usług komunalnych oraz ich rola w koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 513, s. 331-341.
 • Sadowska B. (2019), Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar - ewidencja - raportowanie, CeDeWu, Warszawa.
 • Sadowska B., Szaja M., Włodarek J. (2019), Partycypacja społeczna wehikułem rozwoju lokalnego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Sadowska B., Wójcik-Jurkiewicz M. (2018), Plan kont elementem systemu informacyjnego Lasów Państwowych - stan obecny i kierunki zmian, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 503, s. 399-410.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.
 • Sokołowska-Durkalec A. (2017), Identyfikacja warunków, przejawów i problemów badawczych dotyczących reguły wzajemności w relacjach małego przedsiębiorstwa z interesariuszami w procesie zarządzania społeczną odpowiedzialnością, "Marketing i Rynek", R. XXIV, nr 11, s. 553-566.
 • Śnieżek E. (2014), Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa przyszłości w kontekście ponadczasowych przemyśleń Profesor Elżbiety Burzym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 76(132), s. 75-88.
 • Śnieżek E. (2016), Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Państwowym Gospodarstwie Leśnym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 89(145), s. 151-165.
 • Śnieżek E., Perlińska M. (2012), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w dobie zrównoważonego rozwoju [w:] E. Walińska (red.), Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 203-216.
 • Śnieżek E., Piłacik J. (2016), Raportowanie informacji pozafinansowych o społecznej odpowiedzialności w Lasach Państwowych w świetle niektórych koncepcji teoretycznych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 284, s. 140-149.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2014), Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w dobie zrównoważonego rozwoju, "Studia Prawno-Ekonomiczne", vol. XCI(2), s. 397-410.
 • Wiśniewska J. (2015), Weryfikacja danych pozafinansowych w raportach CSR polskich spółek, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 396, s. 159-168.
 • Wójcik-Bubała J., Jacenko M., Wójcik-Jurkiewicz M. (2017), The Importance of Acco-untability for Innovation Development Viewed through The Mediating Role of Intellectual Capital [w:] A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (eds.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, University of Economics, Nowy Sącz, s. 319-331.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2011), Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 668(41), s. 321-329.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2015a), Diagnoza stosowania praktyk proekologicznych i proetycznych w bankach komercyjnych na przykładzie ING Bank Śląski S.A. [w:] L. Podkaminer (red.), Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej, WSFiP, Bielsko-Biała, s. 206-217.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2015b), Ethical Dimension of Accountant's Job - Invention or Intention [w:] J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, s. 465-475.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2016a), Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 253, s. 140-150.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2016b), Raport zintegrowany w świetle zmian dyrektyw UE w zakresie ujawniania informacji niefinansowych [w:] D. Adamek-Hyska, K. Tkocz-Wolny (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Aspekty zarządcze w rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 137-145.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2017a), Role of CSR Reporting. Evidence from Poland, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 94(150), s. 173-188.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2017b), Nowe zasady ujmowania informacji niefinansowych od 1 stycznia 2018 - obowiązek czy przywilej? [w:] R. Sroka (red.), Raportowanie niefinansowe: wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa. Wyniki analizy ESG spółek w Polsce 2017, SEG, Warszawa, s. 75-77.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2018), The Consequences Transposition of the NFI Directive into Polish Law [w:] Proceedings of 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 2-8th July, s. 571-578.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Karczewska M. (2017), Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii [w:] B. Reformat, A. Kwiecień (red.), Biznes w kulturze - kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 171-180.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., red. (2016), Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Sadowska B. (2018), Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies, "European Journal of Service Management", Vol. 27(2), s. 539-545.
 • http://kghm.com/ (dostęp: 6.12.2017).
 • http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr/ (dostęp: 30.03.2019).
 • http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/o-csr/encyklopediacsr.html? id=762 (dostęp: 30.03.2019).
 • http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/index.htm (dostęp: 6.12.2017).
 • http://www.lotos.pl/ (dostęp: 6.12.2017).
 • http://www.orlen.pl (dostęp: 6.12.2017).
 • http://www.pgnig.pl/ (dostęp: 6.12.2017).
 • https://strefainwestorow.pl/artykuly/20170118/dlaczego-warto-sledzic-sklad-respect-index-i-inwestowac-w-spolki-odpowiedzialne (dostęp: 5.03.2017).
 • https://www.apator.pl/ (dostęp: 6.12.2017).
 • https://www.elektrobudowa.pl/ (dostęp: 6.12.2017).
 • https://www.ingbank.pl/ (dostęp: 6.12.2017).
 • https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/respect-index-2.html (dostęp: 5.03.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578504

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.