PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 251 | 198--220
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka przedsiębiorczości, ze względu na współczesne przemiany społeczno-gospodarcze oraz wyzwania rynku pracy, wymagającego znajomości wśród absolwentów różnego typu szkół wyższych zagadnień dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, jak też uwarunkowań podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, coraz częściej znajduje swoje miejsce w programach kształcenia na kierunkach studiów niezwiązanych bezpośrednio z naukami ekonomicznymi [por. Cieślik 2007; Entrepreneurship... 2008; Survey... 2008, Wach 2007]. Zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu przedsiębiorczości na wszystkich etapach edukacji wydaje się niezmiernie istotne z punktu widzenia młodego pokolenia wkraczającego w okres aktywności zawodowej, w warunkach społeczno-gospodarczych wymagających ciągłego adaptowania się do zmieniających się wymagań rynkowych i sprostania rosnącej presji konkurencyjnej.(fragment tekstu)
EN
Entrepreneurship in Spatial Economy Education Offered by Polish Universities. The paper presents results of analyses of a role played by entrepreneurship- related concepts and issues in the structure of curricula and schedules of Spatial Economy studies. The analysis covered 1st degree (bachelor's and engineering) and 2nd degree (master's) studies offered in various higher education centers in Poland, and specifically, universities which form the Union in Support for Developing Spatial Economy Studies. In the academic years 2011-2013, all the academic institutions included in the analysis offered studies in entrepreneurship or related topics. Note that their offer is, to a large degree, dependent on a degree and form of studies and was the widest in case of bachelor's and master's degree studies while not so wide in case of engineering studies. In addition, a relation between the scope of such offer and the profile of the university offering the Spatial Economy studies was observed. With one exception, no entrepreneurship specializations have been identified and, therefore, in the final part of the article an example of such specialization is presented.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
198--220
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Bartoń M., 2005, Przedsiębiorczość jako przedmiot matury 2008. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1.
 • 2. Berger S., Canning R., Dolan M., Kurek S., Pilz M., Rachwał T., 2012, Curriculum- -making in Pre-vocational Education in the Lower Secondary School. A Regional Comparative Analysis within Europe. Journal of Curriculum Studies, 44 (5), s. 679-701 http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2012.702223.
 • 3. Bieniok H., 2007, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży w rodzinie, szkole i uczelni, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dabrowski, B. Majewski (red.). Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 • 4. Borowiec M., Rachwał T., 2011, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografi i wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7.
 • 5. Cieślik J, 2007, Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych..., op. cit.
 • 6. Cieślik J., 2010, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes? Wyd. drugie zaktualizowane, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • 7. Dorocki S., Kilar W., Rachwał T., 2011, Założenia i cele projektu "Krok w przedsiębiorczość" dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7.
 • 8. Entrepreneurship in American Higher Education, 2010, Kauffman - The Foundation of Entrepreneurship, Kansas City.
 • 9. Entrepreneurship in Higher Education, Especially within Non-business Studies, Final Report of the Expert Group, 2008, European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry.
 • 10. Jankowska B., Pietrzykowski M., 2012, Postawy proprzedsiębiorcze studentów a profi l kształcenia - Polska na tle innych krajów. Przegląd Organizacji, 8.
 • 11. Jankowska B., Pietrzykowski M., 2013, Pro-entrepreneurial Attitudes of Students in Relation to Their Educational Profi le. Poland against the Background of other Countries. Interdisciplinary Studies Journal, 2 (4).
 • 12. Jarczewski W., 2007, Duch przedsiębiorczości w proinwestycyjnych działaniach władz lokalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3.
 • 13. Jarczewski W., Huculak M. (red.), 2012, Sukces polityki proinwestycyjnej. Niepołomice 1990-2010. Wnioski dla władz lokalnych. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • 14. Juchnowicz M., 2005, Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1.
 • 15. Juchnowicz K., 2007, Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynku pracy, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych... op. cit.
 • 16. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia, 2007, Urząd Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luxembourg.
 • 17. Kurek S., Rachwał T., 2010, The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union. Europa XXI, 19.
 • 18. Kurek S., Rachwał T., 2011, Development of Entrepreneurship in Ageing Populations of the European Union. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 19.
 • 19. Kurek S., Rachwał T., Szubert M., 2012a, Business Competencies in Polish School Curricula: Opinions of Teachers and Social Partners, [w:] Fit for Business. Pre-Vocational Education in European Schools, M. Pilz, S. Berger, R. Canning (red.). Springer, Wiesbaden, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-19028-0_4.
 • 20. Kurek S., Rachwał T., Szubert M., 2012b, Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8.
 • 21. Makieła Z., Rachwał T., 2012, Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.
 • 22. Makieła Z., Rachwał T., 2002a, Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profi lowanego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.
 • 23. Makieła Z., Rachwał T., 2002b, Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profi lowanego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.
 • 24. Pietrzykowski M., 2011, Entrepreneurship in Higher Education - the Case of Poland, [w:] Fostering Education in Entrepreneurship, M. Dabić, M. Pietrzykowski (red.). Bogucki Wyda. Naukowe, Poznańys stanu badań, [w:] Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba (red.). Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 • 25. Piróg D., 2011, Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy. Prace Komisji Geografi i Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geografi cznego, 18.
 • 26. Piróg D., 2012a, Changes to the Conception of Geography Curricula within University Education in Poland in the 21st Century in the Face of Labour Market Challenges. European Journal of Geography, 3(2).
 • 27. Piróg D., 2012b, Methods for Effi ciency Improvement of Geographical Studies within the Scope of Procurement of Work by Graduates Exemplifi ed by Solutions Applied in Great Britain and in Germany, [w:] Natural Sciences in Educational Systems of European Countries in the 21st Century, B. Wójtowicz (red.). Wyd. DEHON, Kraków.
 • 28. Pluta-Olearnik M., 2007, Relacje partnerskie uczelni z podmiotami otoczenia a kreowanie postaw przedsiębiorczych, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych..., op. cit.
 • 29. Rachwał T., 2004a, Podstawy przedsiębiorczości. Słownik. Wyd. Nowa Era, Warszawa.
 • 30. Rachwał T., 2004b. Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, [w:] Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, J. Brdulak, M. Kulikowski (red.). Instytut Wiedzy, Warszawa, s. 263-270.
 • 31. Rachwał T. 2005, Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1.
 • 32. Rachwał T., 2006, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej, [w:] Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. II, B. Muchacka (red.). Ofi cyna Wydawnicza "Impuls", Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków.
 • 33. Rachwał T., 2010, Chapter 9. Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms, [w:] Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, A. Surdej, K. Wach, A. Marszałek (red.). Publishing House, Toruń.
 • 34. Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Rozbudzanie ducha przedsiębiorczości poprzez edukację i kształcenie. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 2006, Bruksela, 13.02.2006, KOM(2006) 33.
 • 35. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 2011, Dziennik Ustaw nr 253, poz. 1520.
 • 36. Surdej A., Wach K., 2007, Entrepreneurship as the Challenge for Polish Economy in the 21st Century. Miskolc University - Faculty of Economics Conference Proceedings. Dostępne w wersji elektronicznej na http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1113531.
 • 37. Survey of Entrepreneurship in Higher Education in Europe. Main Report, 2008. NIRAS Consultants, FORA, ECON Pöyry.
 • 38. Świętek A., 2012, Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8.
 • 39. Wach K., 2007, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych..., op. cit.
 • 40. Wach K., 2008. Entrepreneurship Education in Poland. ERENET Profi le, t. III, nr 3 (11).
 • 41. Wach K., 2012, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój przez umiędzynarodowienie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • 42. Wachowiak P., 2007, Kształtowanie umiejętności przedsiębiorczych, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych..., op. cit.
 • 43. Zioło Z., 2012, Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8.
 • 44. Zioło Z., Rachwał T., 2012, Entrepreneurship in Geographical Research, [w:] Contemporary Issues in Polish Geography, P. Churski (red.). Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578568

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.