PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 199
Tytuł artykułu

Zmiany zakresu informacyjnego raportów finansowych i niefinansowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna gospodarka światowa wymaga bazy informacyjnej w postaci sprawozdań finansowych i niefinansowych. Informacje prezentowane w sprawozdaniach sporządzanych przez różnego typu podmioty są wykorzystywane w procesie decyzyjnym przez uczestników życia gospodarczego, w szczególności inwestorów. Umiędzynarodowienie kapitału wymagało rozpoczęcia prac nad standaryzacją sprawozdań finansowych oraz harmonizacją regulacji prawnych dotyczących rachunkowości. Obecnie prace te są bardzo zaawansowane, czego przejawem jest przyjęcie przez część podmiotów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jako obowiązującego prawa. Sprawozdanie finansowe zarówno w regulacjach międzynarodowych, jak i krajowych jest coraz bardziej zorientowane na bilans jako podstawowy i główny zbiór informacji określających sytuację finansową i majątkową jednostki gospodarczej. Jednocześnie zmieniło się podejście do wyników działalności i potrzeba rozszerzenia prezentowanych informacji na ten temat. Kolejno wprowadzane do regulacji międzynarodowych zmiany mają charakter jakościowy i ilościowy, co wiąże się z obowiązkiem coraz obszerniejszych ujawnień. Jednocześnie można zaobserwować tendencję do wprowadzania kolejnych uproszczeń dotyczących nie tylko zakresu sprawozdań finansowych, ale również wyceny aktywów i zobowiązań. Jednak kolejno wprowadzane zmiany do sprawozdania finansowego nie są w stanie zmienić jego podstawowej cechy - mianowicie rozliczania i raportowania zdarzeń z przeszłości. "Raportowanie przeszłości" jest przez wielu użytkowników sprawozdań uznawane za znaczące ograniczenie, skutkujące utrzymywaniem luki informacyjnej. Coraz częściej zgłaszana jest z ich strony potrzeba "raportowania przyszłości". (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
199
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamek-Hyska D. (2013), Założenia koncepcyjne sprawozdań budżetowych [w:] Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur (red.), Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje. Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 313, s. 9-24.
 • Adamek-Hyska D. (2015), Funkcja sprawozdawcza rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego [w:] B. Nita (red.), Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, s. 201-211.
 • Adamek-Hyska D. (2016a), Informacje uzupełniające do sprawozdań finansowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych [w:] D. Adamek- -Hyska, E. Maćkowiak, A. Szewieczek (red.), Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 81-89.
 • Adamek-Hyska D. (2016b), Uproszczenia w rachunkowości jednostek budżetowych [w:] A. Kuzior, A. Szewieczek (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, Tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 9-17.
 • Adamek-Hyska D. (2018), Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, Presscom Sp. z o.o., Wrocław.
 • Alexander D., Archer S. (1996), Goodwill and the Difference Arising on First Consolidation, "The European Accounting Review", 5, s. 243-269.
 • Anam L., Kacprzak J., red. (2017), Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla początkujących, wydanie II, Ministerstwo Rozwoju, www.odpowiedzialnybiznes.pl (dostęp: 7.07.2019 r.).
 • Andrzejewski M., Grabiński K. (2006), Polskie prawo bilansowe - rozwój i perspektywy zmian, "Rachunkowość ", nr 7.
 • Augustowska M. (2011), Komentarz do planu kont jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, wydanie XII, ODDK, Gdańsk.
 • Bareja K. (2018), Ostrożność w rachunkowości - zasada czy cecha jakościowa? [w:] Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 503, s. 26-36.
 • Biadacz R. (2017), Rachunkowość społeczna w świetle badań polskich autorów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 94(150), s. 23-42.
 • Bogdanienko J. (2011), Odpowiedzialność społeczna a strategia organizacji [w:] M. Biernatt, J. Bogdanienko, T. Skoczny (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 23-24.
 • Burzym E. (2008), Społeczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 45(101), s. 71-85.
 • Busova A., Drinovska E., Glaserova J., Otavova M. (2016), Will the Czech Accounting Entities Benefit from the Directive 2013/34/EU?, Procedia - Social and Behavioral Sciences 220.
 • Chalmers K., Godfrey J., Webster J. (2011), Does Goodwill Impairment Regime Better Reflect the Underlying Economic Attributes of Goodwill? "Accounting & Finance", Vol. 51, Iss. 3, s. 634-660.
 • Charucka O. (2015), Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 44(6), s. 37-54.
 • Charytoniuk J. (2011), Komentarz do planu kont jednostki samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk.
 • Chauvin K., Hirschey M. (1994), Goodwill, Profitability, and the Market Value of the firm, "Journal of Accounting and Public Policy", 13, s. 159-180.
 • Chluska J. (2016), Uproszczenia rachunkowości jednostek mikro i małych - szanse i zagrożenia, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 268, s. 64-73.
 • Chojnacka E. (2014), Raportowanie danych w obszarach środowiskowym i społecznym w publicznych spółkach sektora energetycznego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 329, s. 36-44.
 • Cieciura M., Czaja-Cieszyńska H. (2011), Rozliczanie wartości firmy w świetle polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości - analiza przyjętych rozwiązań [w:] T. Cebrowska, W. Dotkuś (red.), Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 190, s. 51-61.
 • Comiskey E.E., Clarke J.E., Mulford Ch.W. (2010), Is Negative Goodwill Valued by Investors? "Accounting Horizons", Vol. 24, No. 3, s. 333-353.
 • Dodwell L.C. (2011), The Determinants of Goodwill Impairment Write-offs under FASB ASC Topic 350 (Formerly Known as SFAS 142) in Family Firms vs. Non-family Firms: Evidens from the S7P 500, http://gateway.proquest.com/ 34/43/3443945 (dostęp: 10.05.2019).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz.Urz. L 182/19 z 29.06.2013.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy z dnia 22.10.2014r., Dz.Urz. L.330 z 15.11.2014.
 • Emerling I. (2018), Znaczenie danych niefinansowych dla odbiorców sprawozdania finansowego, "Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW", 1(27), cz. 2, s. 136-142.
 • Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., Wszelaki A. (2011), Zasady rachunkowości bankowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Ferraro O. (2011), Comprehensive Income in Italy: Reporting Preferences and Its Effects on Performance Indicators, "Journal of Modern Accounting and Auditing", December, Vol. 7, No. 12, s. 1321-1323.
 • Gierusz A., Gierusz M. (2019), Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF, ODDK, Gdańsk.
 • Gu F., Baruch L. (2011), Overpriced Shares, Ill - Advised Acquisitions, and Goodwill Impairment, "The Accounting Review", Vol. 86, Iss. 6, s. 1995-2022.
 • Hellich E. (2011), Podstawowe problemy rachunkowości sektora finansów publicznych, Seria: Monografie i Opracowania 583, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Hołda A., red. (2018), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, C.H.Beck, Warszawa.
 • Ignatowski R. (2002), Prawa własności [w:] E.A. Hendriksen, M.F. van Breda, Teoria rachunkowości, WN PWN, Warszawa, s. 754-792.
 • Ignatowski R. (2012), Konsolidacja sprawozdań finansowych, ODDK, Gdańsk.
 • Ignatowski R. (2017), Rzetelny i jasny obraz w sprawozdaniach finansowych - badania sondażowe w eksperymencie badawczym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 92(148), s. 47-70.
 • International Accounting Standards 2011, part A, SKwP.
 • International Organizaton for Standardization (2010), ISO 26000 Społeczna Odpowiedzialność, Switzerland 2010.
 • Jaglińska Z. (1984), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw kapitalistycznych (Zarys problemu), "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych", nr 7, s. 15-22.
 • Jaglińska Z., Jarugowa A. (1978), Nowe spojrzenie na rachunkowość społeczną, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych", nr 2, s. 37-40.
 • Jarugowa A., Martyniuk T., red. (2009), Komentarz do ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Jonas K. (2016), Tworzenie i analiza wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 285, s. 112-120.
 • Kamieniecka M., Nóżka A. (2016), Źródła i zakres raportów środowiskowych oraz ocena możliwości ich integracji ze sprawozdaniem finansowym, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 284, s. 54-65.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 25.10.2011 r. KOM(2011) 681, Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
 • Konwencja z 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r., Dz.U. 2003, nr 78, poz. 706 z późn. zm.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja", Dz.Urz. MF z dnia 15 stycznia 2015 r., poz. 6.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalności", Dz.Urz. MF z dnia 15 maja 2014 r., poz. 17.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalności" - Uchwała nr 22/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z 19.12.2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalności", Dz.Urz. MRiF 2018, poz. 4 z późn. zm.
 • Kromer B. (2014), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne", nr 180, UE, Katowice, s. 131-140.
 • Kruczalak K. (2008), Prawo handlowe, LexisNexis, Warszawa.
 • Kryk B. (2017), Ujawnienia środowiskowe w wybranych dokumentach giełdowych spółek energetycznych, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4(88), s. 84-98.
 • Litwinczuk H. (2001), Prawo podatkowe przedsiębiorców, KiK, Warszawa.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. (1973), Granice wzrostu, PWE, Warszawa.
 • MSR nr 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych" [w:] Rozporządzenie Komisji WE nr 1126/2008 z dnia 3.11.2008 r. przyjmujące określone Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego, Dz.Urz. Unii Europejskiej nr L320 z późn. zm.
 • MSR nr 16 "Rzeczowe aktywa trwałe" [w:] Rozporządzenie Komisji WE nr 1126/2008 z dnia 3.11.2008 r. przyjmujące określone Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego, Dz.Urz. Unii Europejskiej nr L320 z późn. zm.
 • MSR nr 37 "Rezerwy, zobowiązania warunkowe, aktywa warunkowe" [w:] Rozporządzenie Komisji WE nr 1126/2008 z dnia 3.11.2008 r. przyjmujące określone Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego, Dz.Urz. Unii Europejskiej nr L320 z późn. zm.
 • MSSF nr 9 "Instrumenty finansowe" [w:] Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2067 z dnia 22.11.2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9. Dz.Urz. UE L z 2016 r. nr 323/1.
 • Mussari R. (2014), EPSAS and the Unification of Public Sector Accounting across Europe, "Accounting, Economics and Law", 4(3), s. 299-312.
 • Neag R., Masca E. (2012), Determinants in Accounting Regulation for Micro-Entities- -a Romanian Perspective, "Procedia Economics and Finance", Vol. 3, s. 223-229.
 • Nijeholt M.L., Grift Y. (2007), Goodwill Excess Returns, and Determinants of Value Creation and Overpayment, Ultrecht School of Economics, Discussion Paper series 07-31, http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2008-1126-201212/07-31 (dostęp: 7.07.2019).
 • Nita B., Hasik W. red. (2019), Sprawozdanie finansowe według MSSF, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Nowak W.A. (1998), Rachunkowość sektora publicznego, WN PWN, Warszawa.
 • Nowak W.A. (2002), Założenia koncepcyjne [w:] E.A. Hendriksen, M.F. van Breda (red.), Teoria rachunkowości, WN PWN, Warszawa, s. 138-178.
 • Nowak W.A. (2015a), Suitability of EPSAS for the Government Accounting System in Poland, "International Journal on Governmental Financial Management", XV(2), s. 1-11.
 • Nowak W.A. (2015b), Ku standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Unii Europejskiej [w:] B. Nita (red.), Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, s. 148-158.
 • Nowak-Kowalski J. (2019), Charakterystyka rachunkowości i prawa bilansowego, www.janek.uek.krakow.pl>lab>Edytor>Pokaz (dostęp: 15.05.2019).
 • Olchowicz I. (2007), Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.
 • Pfaff J., red. (2014), Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Pfaff J., Strojek-Filus M., red. (2018), Podstawy rachunkowości według MSSF, WN PWN, Warszawa.
 • Piosik A., red. (2013), Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Piosik A., Strojek-Filus M. (2013), An Assessment of the Application of Earnings Management Objectives and Instruments in Financial Reporting - Evidence of Survey Research Results, Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Economic Sciencies Section, 60(2), s. 330-351.
 • Ramanna K. (2008), The Implications of Unverifiable Fair-value Accounting: Evidence from the Political Economy of Goodwill Accounting, "Journal of Accounting and Economics", 45, www.elsevier.com/locate/jae (dostęp: 7.07.2019).
 • Raport Zintegrowany Grupy LOTOS w 2017.
 • Ratajczak P. (2019), Czy działania społecznie odpowiedzialne mogą się opłacać? [w:] Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki" wydany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce.
 • Remlein M. (2008), Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Rojek-Nowosielska M. (2017), Definicja CSR według normy ISO 26000 a praktyka gospodarcza, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Rok LXXIX - zeszyt 3, s. 213-224.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółach zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 277.
 • Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.U. z 2001, 2008, 2010, 2017, 2019 (ostatni: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.U. 2019, poz. 957 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. z 2001, 2008, 2017, 2019 (ostatni: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. 2019, poz. 520 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Dz.U. 2005, nr 207, poz. 1744 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Komisji WE nr 1126/2008 z dnia 3.11.2008 r. przyjmujące określone Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego, Dz.Urz. Unii Europejskiej nr L320 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji skonsolidowanego sprawozdania grup kapitałowych, Dz.U. 2009, nr 169, poz. 1327 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.U. 2019, poz. 957.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, Dz.U. z 2014 r., poz. 1773 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 289 z późn. zm.
 • Rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz.U. z 2011, 2017, 2018 (ostatni: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. Dz.U. 2018, poz. 49 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, Dz.U. z 2018 r., poz. 1793.
 • Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, Dz.Urz. Unii Europejskiej nr L 176/1.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), Dz.U. UE L 12 z 17.01.2015 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. 2016, poz. 860 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji, Dz.U. 2016, poz. 2121 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, Dz.U. 2016, poz. 562 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane, Dz.U. z 29 czerwca 2016 r., poz. 932.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2017 r., poz. 10911 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, Dz.U. 2017, poz. 1548 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. z 2018 r., poz. 109 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego, Dz.U. 2018, poz. 2061 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, Dz.U. z 2018, poz. 2527 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018, Dz.U. z 2018 r., poz. 2326 z późn. zm.
 • Różańska E. (2016), Koncepcja CSR i jej raportowanie w sektorze bankowym - nurty badawcze, "Studia Ekonomiczne", nr 272, UE, Katowice, s. 131-142.
 • Rup W. (2010), Nowe zasady rachunkowości budżetowej i plany kont zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. Komentarz z praktycznymi przykładami, ODDK, Gdańsk.
 • Sacer I.M., Decman N., Sever I. (2015), The Influence of Accounting Regulation Simplification on the Financial Reporting of Micro Entities - The Case of Croatia, "Economic Research", Vol. 28, No. 1, s. 593-607.
 • Siewierska J., Kołosowski M., Ławniczak A. (2016), Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Spigarska E. (2018), Wielowymiarowość sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń (prawo bilansowe, Wypłacalność II, BION, GUS), "STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA", Vol. 6, No. 7, s. 63-81.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS w 2017 roku.
 • Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości, Dz.Urz. MF z dnia 8 lutego 2018 r., poz. 7.
 • Stępień M. (2012), Wybrane problemy ustalania dochodu w świetle prawa podatkowego i bilansowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 708, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 52, s. 217-226.
 • Strojek-Filus M. (2013), Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Strojek-Filus M., Tkocz-Wolny K., Wszelaki A. (2017), Ecological Accounting in Poland - Diagnosis of Good and Bad Practices, 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. Conference Proceedings Vol. 17.
 • Szewieczek A. (2015), W kierunku standaryzacji rachunkowości jednostek sektora publicznego - perspektywa europejska, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 252, s. 118-130.
 • Tkocz-Wolny K. (2015), Zakres sprawozdania finansowego małych i średnich przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 252, s. 144-158.
 • Tkocz-Wolny K. (2019), Reporting Non-financial Information from ESG Areas [w:] M. Strojek-Filus, A. Sulik-Górecka (red.), Accounting Challenges in Business Processes, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 63-73
 • Tkocz-Wolny K., Szewieczek A. (2017), Informational Scope Adjustments in Small and Micro Enterprises' Financial Reports as the Result of Financial Reporting Simplifications: The Case of Poland, The International Scientific Conference Knowledge for Market Use 2017: International Scientific Conference Proceedings, Olomouc.
 • Tkocz-Wolny K., Wszelaki A. (2018a), Analysis of the Adopted Simplifications in the Non-complience with the Prudence Principle in the Accounting of Micro Entities in the Light of Legal Regulations and Conducted Surveys, The International Scientific Knowledge for Market Use 2018. International Scientific Conference Proceedings, Olomouc.
 • Tkocz-Wolny K., Wszelaki A. (2018b), Assessment of CSR Disclosures in the Business Entity's Annual Report in the Light of Applicable Legal Regulations on the Example of ENEA Group in 2016-2017, 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts SGEM 2018, Conference Proceedings Vol. 5, Bułgaria, s. 61-68.
 • Trzpioła K. (2018), Zamknięcie roku 2018, Wyd. Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., Warszawa.
 • Trzpioła K., Liżewski S. (2017), Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem, Wyd. Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., Warszawa.
 • Turyna J. (2003), Modelowa analiza założeń współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Uchwała nr 385/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, Dz.Urz. KNF nr 8, poz. 39 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. z 2017 r., poz. 700 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2017, poz. 201 z późn. zm.
 • Ustawa 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2015 r., poz. 1649.
 • Ustawa z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie w dniu 20 czerwca 2018 r., Dz.U. 2018, poz. 1075 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U., poz. 1100.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, Dz.U. 2018, poz. 1932 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. 2019, poz. 381 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Dz.U. 2019, poz. 542 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2019, poz. 701 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2017, poz. 61 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 243.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2008, nr 223, poz. 1464 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1333 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2018, poz. 1365 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018, poz. 398 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2018, poz. 799 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 498.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. 2019, poz. 649 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 2018 r., poz. 2187.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2019, poz. 351 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Dz.U. 2018, poz. 2038 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2018, poz. 646.
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017, poz. 791 z późn. zm.
 • Verriest A., Gaeremynck A. (2009), What Determines Goodwill Impairment?, "Review of Business and Economics", Vol. 54, Iss. 2, http://lirias.kuleuve.be.
 • Walińska E., red. (2007), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Walińska E., Wencel A., Gad J., Jurewicz A. (2011), Sprawozdanie finansowe według MSSF, e-book, Wolters Kluwer.
 • Waliszewski K. (2017), Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Warzocha G. (2019), Sprawozdawczość jednostek powiązanych [w:] B. Nita, W. Hasik (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Weetman P. (2003), Financial and Management Accounting, Prentice Hall.
 • Wencel A. (2012), Dochód a wynik finansowy brutto w warunkach autonomii prawa bilansowego i podatkowego w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", 263, s. 236-241.
 • Winiarska K. (2016), Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 2/(80), cz. 1. DOI: 10.18276/ frfu.2016.2.80/1-17.
 • Winiarska K., red. (2016), Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Wszelaki A. (2011), Rezerwy celowe w systemie rachunkowości banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Wszelaki A. (2014), Różnice w sporządzaniu sprawozdania finansowego banku według Ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 832, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 71, s. 159-172
 • Wszelaki A. (2019), Selected Problems of Accounting of Non-commercial Entities under the Applicable Legal Regulations in Poland [w:] M. Strojek-Filus, A. Sulik- -Górecka, red. (2019), Accounting Challenges in Business Processes, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 100-110.
 • Wszelaki A., Tkocz-Wolny K. (2019), Implementation of the Provisions of Directive 2014/95/EU on Disclosures in the Field of Corporate Social Responsibility in the Enterprise's Accounting Practice on the Example of a Selected Listed Entity, 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2019, Conference Proceedings (w druku).
 • Zieniuk P. (2018), Praktyczne aspekty ujednolicania obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego, "Zeszyty Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", s. 92-93.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578698

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.