PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR Dobre praktyki | 97--108
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność w branży hazardowej na przykładzie Totalizatora Sportowego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej przedsiębiorstwo nastawione wyłącznie na zysk odchodzi w przeszłość. Używane w publikacjach branżowych stwierdzenie, że "wypłacanie zysku przez firmę jest warunkiem koniecznym istnienia firmy, ale nie jest warunkiem dostatecznym" [Herman, 2013, s. 10], podlega ciągłej weryfikacji. Rynek zdaje się potwierdzać, że przedsiębiorstwo ma szansę przetrwania, jeżeli zadowala wszystkich swoich interesariuszy. Póki co jest to jeden z atutów pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku, chęć wyróżnienia się stosowaniem najwyższych standardów rynkowych. Celem rozdziału jest wskazanie specyfiki społecznej odpowiedzialności w branży hazardowej na przykładzie Totalizatora Sportowego. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Aluchna M. (2016), From Ideas to Impacts: CSR in the Eyes of Top Managers in Poland [w:] S.O. Idowu, S. Vertigans (eds.), Stages of Corporate Social Responsibility: From Ideas to Impacts, Springer, Cham, s. 47-64.
 • Balicka A. (2014), Sprawozdawczość środowiskowa w branży motoryzacyjnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 329, s. 19-27.
 • Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.
 • Bauer K., Macuda M. (2018), Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy restrukturyzowanego szpitala, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 503, s. 37-47.
 • Bąk M., Kulawczuk P. (2008), Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
 • Berniak-Woźny J. (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu firm rodzinnych - wyzwania i rozwiązania, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 3, s. 13-25.
 • Berniak-Woźny J., Sroka R., Wójcik-Jurkiewicz M. (2018), The Non-financial Information (NFI) Reporting of Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange WIG INDEX Prior to the Transposition of NFI Directive into Polish Law [w:] Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, 25th May, Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, s. 11-24.
 • Berniak-Woźny J., Walotek-Ściańska K., Wójcik-Jurkiewicz M. (2020), Sustainability Reporting Practices of Media Companies - The Case of Europe, "European Journal of International Management", doi:10.1504/ejim.2020.10021389.
 • Bilińska-Reformat K., Wróblewski Ł., Grzesiak M. (2018), Sustainable Activity of Cultural Service Consumers of Social Media Users. Influence on the Brand Capital of Cultural Institutions, "Sustainable Cultural Management", Vol. 10, Iss. 11(3986), s. 14.
 • Bogacz P. (2016), Trendy i wyzwania CSR a ich uwzględnienie w polskim górnictwie, "Przegląd Górniczy", t. 72, nr 8, s. 16-19.
 • Bogacz P., Migza M. (2016), Environmental Management Reporting in Polish Mining Companies in the Context of World CSR Trends, "E3S Web of Conferences", Vol. 10, Art. No. 00058, s. 1-5.
 • Borys T. (2011), Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany, "Problemy Ekorozwoju", vol. 6, nr 2, s. 75-81.
 • Carnegie A. (2007), The Empire of Business, Cosimo, New York.
 • Czarnecka M. (2018), Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa, C.H.Beck, Warszawa.
 • Dyląg R., Puchalska E. (2014), Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 75(131), s. 23-45.
 • Dyrektywa 2014/95/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 roku zmieniająca Dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.Urz.UE z 15 listopada 2014 roku, L 330.
 • Fijałkowska J. (2013), Zakres ujawnień w raportach społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 311, s. 85-94.
 • Fijałkowska J., Krasodomska J., Macuda M., Mućko P. (2019), Sprawozdawczość niefinansowa. Regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Gabrusewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H.Beck, Warszawa.
 • Herman R.P. (2013), Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ignatowski R., Wójcik-Jurkiewicz M. (2016), Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu [w:] Z. Dobrowolski, G. Ignatowski, Ł. Sułkowski (red.), Instrumenty polityki społecznej, Difin, Warszawa, s. 124-142.
 • Kaczmarek S., Posłuszna J. (2018a), Culture and Its Creators - Challenges and Financial Issues, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku--Białej", nr 2, s. 20-23.
 • Kaczmarek S., Posłuszna J. (2018b), Forms of Financing the Cultural Sector in Poland Against the Background of Solutions from Selected European Countries, "Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law", s. 11-16.
 • Kaczmarek S., Posłuszna J. (2018c), Marzenia a rzeczywistość - kariery współczesnych muzyków, "Annales", vol. 31, nr 1(J), s. 133-147.
 • Kaczmarek S., Posłuszna J. (2018d), Specyfika i sytuacja zawodowa twórców i artystów w Polsce [w:] J. Posłuszna, J. Prejsnar-Wąsacz (red.), Mistrz - mentor - wychowawca. Z problematyki twórczego wychowania i edukacji, Aureus, Kraków, s. 159-171.
 • Kaczmarek S., Posłuszna J. (2019), Sposoby funkcjonowania i finansowania twórców i artystów w Polsce, "Optimum. Economic Studies", s. 177-188.
 • Karmańska A. (2005), Etyka w dydaktyce rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 26(82), s. 138-165.
 • Kieżel M. (2004), Strategie promocji detalicznych produktów bankowych, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Kieżel M. (2005), Marketing relacyjny w sektorze banków detalicznych, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Kieżel M. (2010), Otwarta architektura produktowa w bankowości prywatnej i osobistej jako odpowiedź na potrzeby rynku zamożnych klientów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 153, s. 84-91.
 • Kieżel M. (2011), Rozwój kart zbliżeniowych w kontekście potrzeb klientów banków detalicznych, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 50, s. 247-257.
 • Kieżel M., Wiechoczek J. (2016), Internet-based Marketing Tools for Customer Engagement Management, The Proceedings of the 15th International Marketing Trends Conference, Venice.
 • Kieżel M., Wójcik-Jurkiewicz M. (2017), Działania z zakresu CSR w marketingu banków detalicznych - przypadek Banku Ochrony Środowiska, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 55-63.
 • Macuda M. (2015), Rachunkowość odpowiedzialności społeczne - raportowanie zagadnień środowiskowych, "Studia Oeconomica Posnaniensia", t. 3, s. 97-111.
 • Mazur-Wierzbicka A. (2013), Ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach CSR - korzyści dla przedsiębiorców, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 228, s. 106-114.
 • Mrowiec P. (2012), The Banking Sector in China in the Light of the Contemporary Financial Crisis, "Acta Academica Karviniensia", No. 4, s. 98-105.
 • Mrowiec P. (2016), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, WSFiP, Bielsko-Biała.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A. (2011), Raportowanie ekologicznych aspektów działalności w przedsiębiorstwach energetycznych i chemicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 32, s. 295-311.
 • Piłacik J. (2017b), Raportowanie wskaźników środowiskowych według wytycznych Global Reporting Initiative na przykładzie polskich spółek branży energetycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 470, s. 85-96.
 • Posłuszna J. (2008a), Muzyka i jej korzenie [w:] G.E. Kwiatkowska (red.), Pomiędzy wpływem społecznym a manipulacją, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 29-40.
 • Posłuszna J. (2008b), Nonkonformizm sztuki na ławie oskarżonych [w:] R.E. Bernacka (red.), Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie, Adam Marszałek, Toruń, s. 81-90.
 • Raport Odpowiedzialności Społecznej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. (2013/2014) Gramy dla sportu i kultury.
 • Rydzak R. (2016), Rola biegłego rewidenta w wykrywaniu istotnych zniekształceń sprawozdania finansowego będących konsekwencją oszustwa [w:] M. Wójcik-Jurkiewicz (red.), Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 9-19.
 • Sadowska B. (2015), Rachunkowość w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 390, s. 222-233.
 • Sadowska B. (2016), Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a zrównoważony rozwój, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 437, s. 393-401.
 • Sadowska B. (2017), Rola rachunkowości we wspieraniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 479, s. 137-147.
 • Sadowska B. (2018a), Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności sektora komunalnego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 163, s. 83-98.
 • Sadowska B. (2018b), Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) - rachunkowość i raportowanie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 532, s. 313-324.
 • Sadowska B. (2019), Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar - ewidencja - raportowanie, CeDeWu, Warszawa.
 • Sadowska B., Lulek A. (2016), Measuring and Valuation in Accounting - Theoretical Basis and Contemporary Dilemmas, "World Scientific News", Vol. 57, s. 247-256.
 • Sadowska B., Wójcik-Jurkiewicz M. (2018), Plan kont elementem systemu informacyjnego Lasów Państwowych - stan obecny i kierunki zmian, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 503, s. 399-410.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.
 • Skrzywan S. (1969), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Sprawozdanie finansowe Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. za rok 2015.
 • Śnieżek E. (2016), Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Państwowym Gospodarstwie Leśnym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 89(145), s. 151-165.
 • Śnieżek E., Perlińska M. (2012), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w dobie zrównoważonego rozwoju [w:] E. Walińska (red.), Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 203-216.
 • Śnieżek E., Piłacik J. (2016), Raportowanie informacji pozafinansowych o społecznej odpowiedzialności w Lasach Państwowych w świetle niektórych koncepcji teoretycznych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 284, s. 140-149.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2014), Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w dobie zrównoważonego rozwoju, "Studia Prawno-Ekonomiczne", vol. XCI(2), s. 397-410.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie Ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2017 roku, poz. 88.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie Ustawy o rachunkowości zmieniająca art. 49 oraz dodająca art. 49b poprzez dodanie do sprawozdania rocznego informacji o kluczowych wskaźnikach niefinansowych i oświadczenia na temat informacji niefinansowych, Dz.U. z 2017 roku, poz. 61.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, Dz.U. z 2016 roku, poz. 471.
 • Wędzki D. (2014), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego: pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Wędzki D. (2019), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Nieoczywiste, Warszawa.
 • Wielgórska-Leszczyńska J. (2011), Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem specyfiki bankowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2015a), Diagnoza stosowania praktyk proekologicznych i proetycznych w bankach komercyjnych na przykładzie ING Bank Śląski S.A. [w:] L. Podkaminer (red.), Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej, WSFiP, Bielsko-Biała, s. 206-217.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2016b), Raport zintegrowany w świetle zmian dyrektyw UE w zakresie ujawniania informacji niefinansowych [w:] D. Adamek-Hyska, K. Tkocz-Wolny (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Aspekty zarządcze w rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 137-145.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2017a), Role of CSR Reporting. Evidence from Poland, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 94(150), s. 173-188.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2017b), Nowe zasady ujmowania informacji niefinansowych od 1 stycznia 2018 - obowiązek czy przywilej? [w:] R. Sroka (red.), Raportowanie niefinansowe: wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa. Wyniki analizy ESG spółek w Polsce 2017, SEG, Warszawa, s. 75-77.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2018), The Consequences Transposition of the NFI Directive into Polish Law [w:] Proceedings of 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 2-8th July, s. 571-578.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Jurkiewicz R. (2014), Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 164, s. 168-175.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Sadowska B. (2018), Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies, "European Journal of Service Management", Vol. 27(2), s. 539-545.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578900

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.