PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 286
Tytuł artykułu

Zachowania finansowe gospodarstw domowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Za cel podjętych badań przyjęto charakterystykę zachowań finansowych gospodarstw domowych, zarówno tych przebiegających na rynku usług finansowych, jak i w samym gospodarstwie domowym. Istotnym problemem badawczym stało się opracowanie typologii gospodarstw domowych w zakresie oszczędzania oraz zadłużania się i tym samym pokazanie znacznego zróżnicowania zachowań finansowych gospodarstw domowych. W strukturze pracy można wyróżnić trzy części - teoretyczną, metodyczną oraz empiryczno-koncepcyjną, które zostały podzielone na siedem rozdziałów, wstęp oraz zakończenie. Pierwsze dwa rozdziały mają charakter teoretyczny, rozdział trzeci prezentuje aspekty metodyczne, natomiast ostatnie cztery mają charakter empiryczno-koncepcyjny. Rozdział pierwszy prezentuje charakterystykę gospodarstw domowych funkcjonujących w Polsce z uwzględnieniem porównania ich zachowań finansowych z gospodarstwami wybranych krajów europejskich. Ponadto ukazuje gospodarstwo pracowników jako uczestnika rynku. W rozdziale drugim zaprezentowano różne koncepcje odnoszące się do zachowań finansowych gospodarstw domowych, w tym na rynku usług finansowych. Uwzględnia on ponadto koncepcję potrzeb finansowych oraz ich strukturę, a także zawiera analizę wybranych czynników wywierających wpływ na zachowania gospodarstw w badanym obszarze. Rozdział trzeci ma charakter metodyczny i zawiera syntetyczne przedstawienie źródeł informacji o zachowaniach gospodarstw domowych z podziałem na źródła wtórne i pierwotne, jak również wyniki przeprowadzonego systematycznego przeglądu literatury o zachowaniach finansowych gospodarstw domowych oraz metodologię przeprowadzenia badań własnych ze wskazaniem zastosowanych metod oraz przyjętej procedury badawczej. Kolejne cztery rozdziały mają charakter empiryczny i zawierają wyniki badań pierwotnych. W rozdziale czwartym scharakteryzowano zachowania finansowe gospodarstw domowych w fazie przedtrasakcyjnej, natomiast w rozdziale piątym te zachowania finansowe, które przebiegają na rynku. W obu rozdziałach przedstawiono również czynniki, które wywierają wpływ na decyzje w obszarze oszczędzania oraz zadłużania się. W rozdziale szóstym ukazano wyniki przeprowadzonej typologii gospodarstw domowych oraz przedstawiono ich charakterystykę. Wyniki te pozwoliły na zaprezentowanie zaleceń w odniesieniu do konstruowania strategii marketingowej przez instytucje finansowe. Z kolei w rozdziale siódnym przedstawiony wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli instytucji finansowych, które ukazały ocenę zidentyfikowanych typów konsumentów oraz przewidywania ich co do zmian w zachowaniach finansowych gospodarstw domowych w przyszłości. Pracę kończą wnioski o charakterze poznawczym oraz aplikacyjnym. W zakończeniu wskazano możliwość wykorzystania zgromadzonej w trakcie badań wiedzy oraz wskazano ograniczenia pracy. Ponadto określono dalsze możliwe kierunki badań w zakresie zachowań finansowych gospodarstw domowych, w szczególności w obszarze oszczędzania i zadłużania. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
286
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Almenberg J., Widmark J., Numeracy, Financial Literacy and Paticipation in Asset Market, Swedish Ministry of Finance, Mimeo 2011.
 • Ampudia M., Volkhoven H. van, Żochowski D., Financial Fragility of Euro Area Households, Working Paper Series, No. 12737, Household Finance and Consumption Networ, European Central Bank, Frankfurt am Main, October 2014, https://www.ecb. europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1737.en.pdf [data dostępu 16 kwietnia 2016].
 • Anderloni L., Bacchiocchi E., Vandone D., Household Financial Vulnerability: An Empirical Analysis, "Research in Economics" 2012, Vol. 66.
 • Anioła P., Gołaś Z., Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej według poziomu i struktury zadłużenia gospodarstw domowych, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2011, Vol. 4(22).
 • Anioła P., Gołaś Z., Strategie oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2013, Vol. 1(27).
 • Anioła P., Gołaś Z., Wybrane aspekty zachowań oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce, "Marketing i Rynek" 2013, nr 5.
 • Anioła P., Gołaś Z., Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce, https://www.nbp.pl/ publikacje/materialy_i_studia/ms282.pdf [data dostępu 20 czerwca 2015].
 • Antonides G., Groot J.M. de, Raaij W.F. van, Mental Budgeting and the Management of Household Finance, "Journal of Economic Psychology" 2011, Vol. 32.
 • Antonides G., Raaij W.F. van, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Armendariz de Aghion B., Morduch J., Ekonomia finansów, Wydawnictwo Anvvero, Gdańsk 2009.
 • Armir A., Lipka D., A k-mean Clustering Algorithm for Mixed Numeric and Categorical Data, "Data & Knowledge Engineering" November 2007, Vol. 63, Iss. 2.
 • Arrondel L., Bartiloro L., Fessler P., Lindener P., Matha T.Y., Rampazzi C., Sav-ingac F., Schmidt T., Schurz M., Vermeulen P., How Do Households Allocate Their Assets? Stylised Facts from the Eurosystem Household Finance and Consumption Survey, Working Paper Series, Household Finance and Consumption Network, No. 1720, August 2014, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1722.pdf [data dostępu 16 kwietnia 2016].
 • Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Badania nad wzorcami konsumpcji, red. J. Szczepański, Ossolineum, Wrocław 1977.
 • Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994.
 • Badania rynku. Metody stosowania, red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005.
 • Baiocchi G., Creutzig F., Minx J., Pichler P.P., A Spatial Typology of Human Settlements and Their CO Emissions in England, "Global Environmental Change" 2015, Vol. 34.
 • Bajdak A., Preferencje nabywców instytucjonalnych - metody badania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 • Bankowość - podręcznik dla studentów, red. J. Głuchowski, J. Szambelańczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
 • Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, red. B. Świecka, Difin, Warszawa 2008.
 • Banks J., O'Dea C., Oldfield Z., Cognitive Function, Numeracy and Retirement Saving Trajectories, "Economic Journal" 2010, Vol. 120.
 • Bańbuła P., Oszczędności i wybór międzyokresowy - podejście behawioralne, Materiały i Studia, z. 208, NBP, Warszawa 2006, https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_ studia/ms208.pdf [data dostępu 22 września 2015].
 • Barberis N., Thaler R., A Survey of Behavioral Finance [w:] Handbook of the Economics of Finance, red. G.M. Constantinides, M. Harris, R.M Stuls, Elsevier Science, Amsterdam 2003, Chapter 18.
 • Bartczak M., Determinanty zachowań młodych konsumentów na rynku odzieży, Praca doktorska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009, http://www.wbc.poznan.pl/Content/125241/Bartczak_Magdalena-rozprawa_doktorska. pdf [data dostępu 22 lutego 2016].
 • Bernheim B., Financial Illiteracy, Education and Retirement Saving [w:] Living with Defined Contribution Pensions, red. O.S. Mitchell, S. Schieber, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1998.
 • Biała księga dotycząca integracji rynków kredytu hipotecznego w UE, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2007) 807, Bruksela 2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUri Serv/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0807:PL:NOT [data dostępu 3 grudnia 2013].
 • Błaszczak-Przybycińska I., Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy, Monografie i Opracowania, nr 552, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Bodie Z., Merton R., Finanse, PWE, Warszawa 2003.
 • Boersch-Supan A., Bucher-Koenen T., Coppola M., Bettina L., Saving in Times of Demographic Changes: Lesson from the German Experience, "Journal of Economic Surveys" 2015, Vol. 29, Iss. 4.
 • Breiman L., Friedman J.H., Olshen R.A., Stone, C.J., Classification and Regression Trees, Wadsworth, Belmont 1984.
 • Bressolles G., Durrieu F., Senecal S., A Consumer Typology Based on e-service Quality and e-satisfaction, "Journal of Retailing and Consumer Services" 2014, Vol. 21.
 • Bridges S., Disney R., Household Finances, Income Shocks, and Family Separation in Britain, "Economic Inquiry" 2016, Vol. 54, Iss. 1.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2014 r., GUS, Warszawa 2015 http://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2014-r-,9,9.html [data dostępu 6 marca 2016].
 • Budżety gospodarstw domowych w 2018 roku, tabele, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2018-r-,9,13.html [data dostępu 10 listopada 2019].
 • Burgiel A., Zmiany w konsumpcji i zachowaniach Polaków w świetle założeń hipotezy dochodu relatywnego [w:] Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 • Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Bywalec C., Konsumpcja, a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Canova L., Rattazzi A., Webley P., The Hierarchical Structure of Saving Motives, "Journal of Economic Psychology" 2005, Vol. 26.
 • Chao Ch., Laffargue J.P., Yu E., The Chinese Saving Puzzle and the Life-Cycle Hypothesis: A Revaluation, "China Economic Review" 2011, Vol. 22.
 • Chavez-Juarez F., The Credit Behavior of Households - a Behavioral Approach, Centro de Investigacion y Docencia Economicas, Ciudad de México 2015, http://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2440723 [data dostępu 14 kwietnia 2016].
 • Christelis D., Jappelli T., Padula M., Cognitive Abilities and Portfolio Choice, "European Economic Review" 2010, Vol. 54.
 • Christansen C., Joensen J., Rangvid J., Are Economists More Likely to Hold Stocks? "Review of Finance" 2008, Vol. 12.
 • Clark R., Melinda S., Morrill S., Allen S., Pension Plan Distributions: The Importance Of Financial Literacy [w:] red. O.S. Mitchell, A. Lusardi, Financial Literacy: Implications for Retirement Security and the Financial Marketplace, Oxford University Press, Oxford 2011.
 • Cox D., Jappelli T., The Effect of Borrowing Constraints on Consumer Liabilities, "Journal of Money, Credit, and Banking" 1993, Vol. 25, No. 2.
 • Czajkowska A., Gospodarstwa domowe jako segmenty kredytobiorców [w:] Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, red. D. Fatuła, Wydział Zarządzania i Marketingu Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2006.
 • Czajkowska A., Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych, Specyfika, procesy, polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Czakon W., Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1(161).
 • Czakon W., Metodyka systematycznego przeglądu literatury, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 3.
 • Czakon W., Metodyka systematycznego przeglądu literatury [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wydanie II rozszerzone i uaktualnione, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Czapska J., Matera J., Zarys metody przeglądu systematycznego w naukach społecznych, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Dechenaux E., Lowen A., Samuel A., Bribery in Subsidized Credit Markets: Evidence from Bangladesh, "Indian Growth and Development Review" 2014, Vol. 7, No. 1, s. 62, cyt. za: P. Basu, Improving Access to Finance for India's Rural Poor, The World Bank, Washington, DC 2006.
 • DeVaney S.A., Anong S.T., Whirl S.E., Household Savings Motives, "The Journal of Consumer Affairs" 2007, Vol. 41(1).
 • Decyzje konsumentów i ich determinanty, red. E. Kieżel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapliński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Diagnoza społeczna 2011. Warunki i Jakość Życia Polaków - raport. Główne wyniki i wnioski, red. J. Czapiński, T. Panek, "Contemporary Economics" 2011, vol. 5(3).
 • Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, "Quarterly of University of Finance and Management in Warszawa" 2013, Vol. 7.
 • Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, "Quarterly of University of Finance and Management in Warszawa" 2015, vol. 9(4).
 • Dietl J., Marketing, PWE, Warszawa 1977.
 • Disney R., Gathergood J., Financial Literacy and Consumer Credit Portfolios, "Journal of Banking & Finance" 2013, Vol. 37.
 • Dochody i warunki życia ludności Polski - raport z badań EU-SILC 2018, GUS, Warszawa 2018, www.gus.pl [data dostępu 11 listopada 2019].
 • Duca J.V., Rosenthal S.S., Borrowing Constraints, Household Debt, and Racial Discrimination in Loan Markets, "Journal of Financial Intermediation" 1993, Vol. 3, No. 1.
 • Duda S., Mamcarz H., Pakuła A., Ekonomia, Morpol, Lublin 1998.
 • Duygan-Bump B., Grant Ch., Household Debt Repayment Behaviour: What Role Do Institutions Play? Economic Policy, Federal Reserve Bank of Boston, Boston, January 2009.
 • Eisenhardt K., Building Theories from Case Study Research, "The Academy of Management Review" October 1989.
 • Ekonomia. Podręcznik dla studiów licencjackich, red. W. Caban, PWE, Warszawa 2001.
 • Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Wydanie drugie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Encyclopedia of Consumer Culture, red. D. Southerton, Sage, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington, DC 2011.
 • Encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Klasyfikacja&action=edit [24 sierpnia 2015].
 • Fatuła D., Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010.
 • Finanse osobiste. Zachowania - produkty - strategie, red. E. Bogacka-Kisiel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Finanse. Instytucje - instrumenty - podmioty - rynki - regulacje, red. M. Podstawka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Firlit-Fensak G., Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierunki przemian [w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fensak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Fisher P.J., Montalto C.P., Effect of Saving Motives and Horizon on Saving Behaviors, "Journal of Economic Psychology" 2010, Vol. 31.
 • Flejterski S., Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Franfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2011.
 • Fry T.L.R., Mihajilo S., Russell S., Brooks R., The Factors Influencing Saving in a Matched Savings Program: Goals, Knowledge of Payment Instruments, and Other Behaviour, "Journal of Family and Economic Issues" 2008, Vol. 29.
 • Fuseld D.R., Toward a Revision of the Economic Theory of Individual Behavior, "Journal of Economic Issues" June 1989, Vol. XXIII, No. 2.
 • Gan L.L., Maysasami R.C., Maysami R.C., Koh H.Ch., Singapore Credit Cardholders: Ownership, Usage Patterns, and Perceptions, "Journal of Services Marketing" 2008, Vol. 22/4.
 • Gaou M., Fok R., Demographics, Family/Social Interaction, and Household Finance, "Economics Letters" November 2015, Vol. 136.
 • Garczarczyk J., Mocek M., Skikiewicz R., Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury, CeDeWu, Warszawa 2014.
 • Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998.
 • Garbarski L., Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994.
 • Gathergood J., Weber J., Self-Control, Financial Literacy & the Co-Holding Puzzle, "Journal of Economic Behavior & Organization" 2014, Vol. 107.
 • Gąsiorowska A., Skala postaw wobec pieniędzy SPP. Konstrukcja i walidacja narzędzia pomiarowego, "Psychologia Ekonomiczna" 2013 , nr 3.
 • Getter D., Contributing to the Delinquency of Borrowers, "The Journal of Consumer Affairs" 2003, Vol. 37, No. 1.
 • Gębski Ł., Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych - problem finansowo-prawny czy społeczny? "Gospodarka Narodowa", kwiecień 2013, Rok LXXX/XXI.
 • Gola J., Poziom i zróżnicowanie oszczędności gospodarstw domowych w Europie, "Marketing i Rynek" 2012, nr 9.
 • Gorczyca M., Zróżnicowanie poziomu, struktury i realnej dynamiki wydatków i dochodów polskich gospodarstw domowych, www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt7/05_Gorczyca.pdf [data dostępu 15 marca 2012].
 • Gospodarstwa domowe, ich oszczędności i zobowiązania. Monografia katedry finansów, red. E. Mazurek-Krasodomska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 • Gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek, Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, GUS, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/905,pojecie.html [data do-stępu 4 grudnia 2019].
 • Gospodarstwa domowe w 2011 roku - wyniki spisu ludności i mieszkań 2011, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Główny Urząd Statystyczny, Materiały na konferencję prasową w dniu 29 stycznia 2013, www.stat.gov.pl [data dostępu 11 listopada 2013].
 • Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna - NSP 2011, GUS, Warszawa 2014, s. 37, https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/gospodarstwa-domowe-i-rodziny-charakterystyka-demograficzna-nsp-2011, 5,1.html [data dostępu 4 grudnia 2019].
 • Gospodarstwo domowe pracowników, Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, GUS, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2860,pojecie.html [data dostępu 20 sierpnia 2019 ].
 • Gostomski E., Penczar M., Lepczyński B., Barembruch A., Pośrednictwo kredytowe w Polsce - podręcznik dla praktyków, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Górnik-Durose M., Kupowanie rzeczy, kupowanie dośwadczeń - nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich [w:] Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość - pieniądze - konsumpcja, red. M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose, Difin, Warszawa 2010.
 • Green M.R., Dince R.R., Personal Finance Management, South-Western Publishing, Cincinnati, West Chicago, IL, Dallas, Pelham Manor, NY, Palo Alto, CA 1993.
 • Gropp R., Scholz J.K., White, M.J., Personal Bankruptcy and Credit Supply and Demand, "Quarterly Journal of Economics" 1997, Vol. 112, No. 1.
 • Gross Debt-to-Income Ratio of Households: (AF4, liab)/(B6G+D8net) http://ec.europa. eu/eurostat [data aktualizacji 24 lutego 2016, data dostępu 2 kwietnia 2016].
 • Gross Household Saving Rate (B8G/(B6G+D8Net)*100), http://ec.europa.eu/eurostat [data aktualizacji 11 listopada 2019, data dostępu 10 listopada 2019].
 • Grupa Kruk, Zapominalscy, Zagubieni czy Beztroscy? 2015, https://pl.kruk.eu/dla-prasy/ informacje-prasowe/zapominalscy-zagubieni-czy-beztroscy [data dostępu 1 listopada 2019].
 • Gruszczecki T., Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Hastings J., Mitchell O., Chyn E., Fees, Framing, and Financial Literacy in the Choice of Pension Manager [w:] Financial Literacy: Implications for Retirement Security and the Financial Marketplace, red. O.S. Mitchell, A. Lusardi, Oxford University Press, Oxford 2010.
 • Hilgert M.A., Hogarth J.M., Beverly S.G., Household Financial Management: The Connection between Knowledge and Behavior, "Federal Reserve Bulletin" July 2003.
 • Hill J., Turning around the Telescope - Consumers at the Centre of Fi-nancial Services Policies [w:] Emerging Challenges in Retail Finance and Consumer Policy. Final report, Conference, 18 November 2014, Brussels, http://ec.europa.eu/internal_ market/conferences/2014/1118-retail-finance/docs/141118-retail-finance-final-rep ort_en.pdf [data dostępu 1 stycznia 2016].
 • Horioka C.Y., Watanabe W., Why do People Save? A Micro-Analysis of Motives for Household Saving in Japan, "Economic Journal, Roypal Economic Society" 1997, Vol. 107.
 • Household Budget Survey in the Candidate Countries. Methodological Analysis 2003, European Communities, Luxembourg 2004, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ ITY_SDDS/Annexes/hbs_esms_an3.pdf [data dostępu 25 grudnia 2013].
 • Household Budget Surveys in the EU Methodology and Recommendations for Harmonisation - 2003, European Commission, Luxembourg 2003, http://epp.eurostat.ec. europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/hbs_esms_an2.pdf [data dostępu 30 października 2012].
 • Hüfner F., Koske I., Explaining Household Saving Rates in G7 Countries: Implications for Germany, OECD Economics Department Working Papers, No. 754, OECD Publishing 2010, http://dx.doi.org/10.1787/5kmjv81n9phc-en [data dostępu 15 grudnia 2013].
 • http://bg.ue.katowice.pl/2-uncategorised/31-jstor [data dostępu 9 grudnia 2014].
 • http://bg.ue.katowice.pl/2-uncategorised/37-scopus [data dostępu 9 grudnia 2014].
 • http://bg.ue.katowice.pl/2-uncategorised/43-science [data dostępu 9 grudnia 2012].
 • http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/advanced.php [data dostępu 3 kwietnia 2015].
 • http://web.b.ebscohost.com [data dostępu 13 listopada 2014].
 • http://www.bn.org.pl/o-bn [data dostępu 30 lipca 2015].
 • http://www.bn.org.pl/zbiory/egzemplarz-obowiazkowy [data dostępu 13 sierpnia 2015].
 • http://www.emeraldgrouppublishing.com/about/index.htm [data dostę-pu 9 grudnia 2014].
 • http://www.sciencedirect.com/ [data dostępu 13 listopada 2014].
 • https://ec.europa.eu/eurostat [data dostępu 11 listopada 2019].
 • https://ec.europa.eu/eurostat/home? [data dostępu 7 listopada 2019].
 • https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2018-r-,9,13.html [data dostępu 10 listopada 2019].
 • https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/IncomeConsumptionLivingCondi-tions/ExplanationsTerms/SocialStatusMainIncomeEarners_EVS_LWR.html [data dostępu 1 grudnia 2013].
 • Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych dla potrzeb Europejskiego Banku Centralnego. Statystyka Stanów INSTRUKCJA (EBCXX), 2011, http://www.nbp.pl/ statystyka/sprawozdawczosc/form/n_instrukcja_stany.pdf [data dostępu 27 grudnia 2012].
 • Jachnis A., Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Byd-goszcz-Warszawa 2007.
 • Jaciow M., Wolny R., Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Helion, Gliwice 2011.
 • Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
 • Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.
 • Kashyap A.K., Raghuram R., Stein J.C., Banks as Liquidity Providers: An Explanation for the Co-Existence of Lending and Deposit-Taking, Working Paper, No. 6962, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, 1999.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956.
 • Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2001.
 • Kędzior Z., Karcz K., Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010), Centrum Badań i Ekspertyz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998.
 • Khandani A.E., Kim A.J. Lo A.W., Consumer Credit-Risk Models via Machine-Learning Algorithms, "Journal of Banking & Finance" 2010, Vol. 34.
 • Kienzler I., Leksykon marketingu, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Kieżel E., Typologia konsumentów - jej znaczenie poznawcze i praktyczne [w:] Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, red. E. Kieżel, PWE, Warszawa 2010.
 • Kieżel E., Smyczek S., Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, Placet, Warszawa 2011.
 • Kiosaki R., Bogaty ojciec, biedny ojciec, Instytut Praktycznej Edukacji, Osielsko 2006.
 • Kiosaki R., Lechter S.L., Bogate mądre dziecko, Instytut Praktycznej Edukacji, Osielsko 2003.
 • Kitchenham B., Durham S.Ch., Guidelines for Performing, "Systematic Literature Reviews in Software Engineering" 2007, Version 2.3.
 • Klaper L., Lusardi A., Panos G.A., Financial Literacy and Its Consequences: Evidence from Russia during the Financial Crisis, "Journal of Banking and Finance" 2013, Vol. 37.
 • Klincewicz K., Żemigała M., Mijal M., Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/6c4cdc1d79e308a8377e3a4bc 06e3d21.pdf [data dostępu 29 maja 2015].
 • Kochanek K., Stabilność depozytów gospodarstw domowych w zmiennych uwarunkowaniach rynku finansowego i gospodarek państw strefy euro - regulacje a rzeczywistość, "Bank i Kredyt" 2015, nr 46(5).
 • Kołosowska B., Nicholls R., Marketing bankowy [w:] Bankowość. Podręcznik dla studentów, red. J. Głuchowski, J. Szambelańczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
 • Kong R., Turvey C., Xu X., Liu F., Borrower Attitudes, Lender Attitudes and Agricultural Lending in Rural China, "International Journal of Bank Marketing" 2014, Vol. 32, No. 2.
 • Korenik D., Oszczędzanie indywidualne w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 • Koziński M., Zadłużenie i jego psychospołeczne konsekwencje, "Pieniądze i Więź" wiosna 2012, nr 1(54).
 • Kraay A., Household Saving in China, "World Bank Economic Review" September 2000, http://documents.worldbank.org/curated/en/711511468220506381/pdf/7732 90JRN020000hold0Saving0in0China.pdf [data dostępu 2 stycznia 2011].
 • Krasucka M., Maciejasz-Świątkiewicz M., Pieczonka J., Poskart R., Produkty i usługi finansowe dla gospodarstw domowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
 • Kucharska B., Malinowska M., Zachowania podmiotów w Polsce w warunkach globalizacji - próba prognozy [w:] Ekonomia. Kierunki badań, Centrum Badań i Ekspertyz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 • Kucia M., Kwestionariusz on-line w badaniach bezpośrednich - możliwości zastosowania [w:] Ekonomia. Kierunki badań, Centrum Badań i Ekspertyz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 • Kusińska A., Segmentacja rynku i typologia konsumentów, Instytut Badań Rynku i Koniunktur, Warszawa 2009.
 • Kusińska A., Typologia konsumentów a projektowanie produktu, Prace i Materiały, z. 139, Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Warszawa 1990.
 • Kusińska A., Zmiany w sferze konsumpcji i ich uwarunkowania w latach 1989-2009, "Handel Wewnętrzny" 2009, nr 4-5.
 • Le Blanc J., Porpiglia A., Teppa F., Zhu J., Ziegelmeyer M., Household Saving Behaviour and Credit Constrains in the Euro Area, Working Paper Series, No. 1790, European Central Bank, Frankfurt am Main 2015, https://www.ecb.europa.eu/ pub/pdf/scpwps/ecbwp1790.en.pdf [data dostępu 16 kwietnia 2016].
 • Lee J., Mariowa J., How Consumer Choose a Financial Institution Decision-Making Criteria and Heuristics, "International Journal of Bank Marketing" 2008, Vol. 21(2).
 • Leibenstein H., Teoria mikro-mikro, wymiana; wykonawca - wykonawca oraz wydajność X [w:] Ekonomia przyszłości, red. K. Dopfer, PWN, Warszawa 1982.
 • Leszczyńska M., Dysproporcje dochodów ludności w przekroju regionalnym [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red M.G. Woźniak, Katedra Teorii Ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.
 • Lindqvist A., A Note on the Determinants of Household Saving Behavior, "Journal of Economic Psychology" 1981, Vol. 1(1).
 • Livingstone S., Lunt P., Savers and Borrowers: Strategies of Personal Finance Management, "Human Relations" 1993, Vol. 46(8).
 • Lusardi A., Househods Savings Behavior in the United States: The Role of Literacy, Information, and financial Education Programms [w:] Policymaking Insights from Behavioral Economics, red. Ch.L. Foote, L. Goette, S. Meier, Federal Reserve Bank of Boston, Boston 2009.
 • Lusardi A., Tufano P., Debt Literacy, Financial Experiences, and Overindebtedness, "Journal of Pension Economics and Finance" 2015, Vol. 14, Iss. 4.
 • Lusardi A., Mitchell O., Baby Boomer Retirement Security, the Role of Planning, Financial Literacy and Housing Wealth, "Journal of Monetary Economics" 2007, Vol. 54.
 • Lusardi A., Planning and Saving for Retirement, Working Paper, Department of Economics, Dartmouth College, Hanover, NH 2003.
 • Łapczyński M., Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów, StatSotf Polska, 2003, http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/drzewa.pdf. [data dostępu 12 lutego 2016].
 • Łapczyński M., Podejście regresyjne w budowie drzew klasyfikacyjnych CART, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2005, nr 680.
 • Maison D., Polak w świecie finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Mały rocznik statystyczny Polski z lat 2004-2018, GUS, Warszawa, 2005-2019.
 • Marszakowa-Szajkiewicz I., Analiza baz danych ISI przy pomocy metod bibliometrycznych wykazuje, że u progu XXI wieku wkład Polski w naukę światową jest nie mniejszy niż wielu innych państw Unii Europejskiej, http://www.forumakad.pl/ archiwum/2000/06/artykuly/12-polemiki.htm [data dostępu 7 listopada 2014].
 • Mazurek-Krasodomska E., Sytuacja finansowa gospodarstw domowych i jej determinanty [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, red. K. Jajuga, Prace Naukowe, nr 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 • Meffert H., Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1986.
 • Miles M.B., Huberman A.M., Qualitive Data Analysis - an Expanded Sourcebook, Sage, Newbury Park 1994.
 • Mitręga-Niestrój K., The Sharing Economy and Collaborative Finance - Outline of the Problems, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 173, tom 1.
 • Moore D., Survey of Financial Literacy in Washington State: Knowledge, Behavior, Attitudes, and Experiences, Technical Report No. 03-39, Social and Economic Science Research Center, Washington State University, Washington 2003.
 • Mowen J.M., Consumer Behavior, Macmillan, New York - London 1987.
 • Musiał M., Postawy finansowe Polaków w procesie gospodarowania finansami osobistymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014, nr 804(67), http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-837.pdf [data dostępu 1 listopada 2019].
 • Naseri M.B., Elliott G., Discriminating Interest Payer Credit Card Holders from Convenience Users, ANZMAC 2007 Proceedings: 3Rs - reputation, responsibility and relevance, 3-5 December, Dunedin, New Zealand 2007, za: M. Wedel, W.A. Kamakura, Market Segmentation: Conceptual and Methodological Foundations, Kluwer Academic, Boston 2000, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http www.researchonline.mq.edu.au vital access services Download mq 9670 DS01&ei=HHynUuazB6zn4QSswYHoCQ&usg=AFQjCNFkCm-UgeKj 0bi-jwjkfD5-mBnFOw&bvm=bv.57799294,d.bGE [data dostępu 10 grudnia 2013].
 • Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key, Warszawa 2004.
 • Newman K., Cowling A., Service Quality in Retail Banking: The Experience of Two British Clearing Banks, "International Journal of Bank Marketing" 1996, Vol. 3, s. 3, za: E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005.
 • Niculescu-Arona I., Mihaescua C., Modelling the Impact of Economic, Demographic and Social Determinants on Household Saving Rate in the Former Socialist Countries (Central and Eastern Europe), "Procedia Economics and Fi-nance" 2014, Vol. 10.
 • Niestrój J., Typologia, grupowanie, segmentacja i klasyfikacja w marketingu - terminologiczna analiza porównawcza [w:] Marketing, red. D. Surówka-Marszałek, Acta Academiae Modrevianae, Wydział Zarządzania i Marketingu, Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2006.
 • Niestrój J., Typologia zachowań konsumentów na rynku samochodów osobowych w Polsce, Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Badań Konsumpcji w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2012 (praca nieopublikowana).
 • Nofsinger J.R., Household Behavior and Boom/Bust Cycles, "Journal of Financial Stability" 2014, Vol. 8.
 • Noonan J.T., The Scholastic Analysis of Usury, Cambridge University Press, Cambridge 1957.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, tom 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, tom 8, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Nowotarska-Romaniak B., Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Nucu A.E., Household Sector and Monetary Policy Implications. Evidence from Central and Eastern European Countries. Emerging Markets Queries in Finance and Business, "Procedia Economics and Finance" 2012, Vol. 3.
 • Nyhus E., Webley P., The Role of Personality in Saving and Borrowing Behaviour, "European Journal of Personality" 2001, Vol. 15.
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 marca 2015 r., http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwie szczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-dochodu-rozporzadza lnego-na-1-osobe-ogolem-w-2014-r-,294,1.html [data dostępu 19 lutego 2016].
 • Olszewski D., Kołodziej M., Twardy M., A Probabilistic Component for k-means Algorithm and Its Application to Sound Recognition, "Przegląd El-ektroniczny" 2010, nr 6.
 • Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002.
 • Pałaszewska-Reindl T., Polskie gospodarstwa domowe: życie codzienne w kryzysie, Instytut Wydawnictw Związków Zawodowych, Warszawa 1986.
 • Patrzałek W., Procesy komunikacji a mechanizmy podejmowania decyzji w gospodarstwach domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 • Perek-Białas J., Rószkiewicz M., Skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania w celu zabezpieczenia okresu starości, Pont, Warszawa 1999.
 • Perry Ch., Case Research in Marketing, "The Marketing Review" 2001, Vol. 1.
 • Piech K., "Tradycyjne" metody heurystyczne: przegląd i zastosowanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, http://akson.sgh.waw.pl/~kpiech/text/2003-kzif-heurystyka1.pdf [data dostępu 15 maja 2016].
 • Pietrzykowski R., Kobus P., Zastosowanie modyfikacji metody k-średnich w analizie portfelowej, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2006_nr60_s301.pdf [data dostępu 8 marca 2016].
 • Podolec B., Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- -Kraków 2010.
 • Polskie oszczędności w świetle niskich stóp procentowych, Raport specjalny. Analizy makroekonomiczne z dnia 12 marca 2015 r., http://www.pkobp.pl/media_files/ d1a278a2-562c-4ff2-b5cf-35f776d0639e.pdf [data dostępu 21 stycznia 2016].
 • Pohorille M., Mechanizmy i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1980.
 • Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, PBS, października 2014.
 • Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, GWP, Gdańsk 2004.
 • Pulley L.B., Berger A.N., Humphrey D.B., Do Consumers Pay for One-Step Banking? Evidence from a Non-Standard Function, "Journal of Banking & Finance" 1993, Vol. 22.
 • Raaij W.F. van, Wijck H. van, Saving and Borrowing Behavior, "Banken Effectenbedrijf" 1984, Vol. 33.
 • Rabin M., Psychology and Economics, "Journal of Economic Literature" 1998, Vol. 36(1).
 • Racjonalność w postępowaniu konsumentów (w świetle teorii i wyników badań empirycznych), red. E. Kieżel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 • Raport o stabilności systemu finansowego, lipiec 2015, Departament Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego, Warszawa 2015.
 • Redziak Z., Podstawy teorii podejmowania decyzji, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013.
 • Retail Financial Services, Report. Special Eurobarometer 373, Opinion & Social, March 2012, http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/policy/eb_special_ 373-report_en.pdf [data dostępu 29 lipca 2014].
 • Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku. Diagnoza i typologia, red. A. Kusińska, PWE, Warszawa 2005.
 • Rojas Gonzalez G., Montaigne F., Over-Indebtedness of European Households in 2008, "Statistics in Focus, Population and Social Conditions" 2010, No. 61, http://ec. europa.eu/eurostat/documents/3433488/5565964/KS-SF-10-061-EN.PDF/8deecfbb -e8fa-4c96-8e62-8f67c8a1d049?version=1.0 [data dostępu 27 kwietnia 2015].
 • Rooij M. van, Lusardi A., Alessie R., Financial Literacy and Stock Market Participation, "Journal fo Financial Economics" 2011, Vol. 101.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012, http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2011.pdf [data dostępu 3 stycznia 2013].
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2015, http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2014.pdf [data dostępu 1 stycznia 2016].
 • Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
 • Rytlewska G., Gospodarstwa domowe [w:] System finansowy w Polsce, tom 2, red. B. Pietrzak, Z. Pogański, B. Wodniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Rytlewska G., Oszczędności gospodarstw domowych [w:] Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, red. D. Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • Rytlewska G., Kłopocka A., Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, "Bank i Kredyt" 2010, nr 41(1).
 • Sasser Jr E., Zero Defections: Quality Comes to Services, "Harvard Business Review" 1990 No. 9-10, s. 110, za: E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005.Schiffman L.G., Kanuk L.L., Consumer Behavior, 9th ed., Pearson, Prince Hall, New Jersey 2007.
 • Schiffman L.G., Kanuk L. L., Consumer Behavior, International edition, Pearson Prentice Hall, Pearson Education International, New Jersey 2004.
 • Smyczek S., Consumer Behavior on International Market, Placet, Warszawa 2012.
 • Smyczek S., Lojalność konsumentów na rynku. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Smyczek S., Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Smyczek S., Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Placet, Warszawa 2012.
 • Smyczek S., Problemy metodyczne typologii konsumentów [w:] Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, red. E. Kieżel, PWE, Warszawa 2010.
 • Smyczek S., Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług finansowych [w:] Problemy zarządzania, finansów i marketingu, nr 15, Zeszyty Naukowe, nr 608, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Smyczek S., Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku bankowości internetowe, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2004, nr 179, http:// repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/7488/207-13.pdf?seq uence=1&isAllowed=y [data dostępu 15 listopada 2015].
 • Smyczek S., Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Sowa I., Źródła danych i metody badania zachowań konsumentów na rynku europejskim [w:] Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, red. E. Kieżel, PWE, Warszawa 2010.
 • Solomon M.R., Zachowania i zwyczaje konsumentów, One Press Exclusive, Warszawa 2006.
 • Solomon M.R., Bamossy G.J., Askegaard S., Hogg M.K., Consumer Behaviour. A European Perspective, 6th Edition, Pearson, London 2016.
 • Special Eurobarometr on Retail Financial Services, European Commission, http://ec. europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy/index_en.htm [data dostępu 29 lipca 2014].
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015, Główny Urząd Statystyczny - Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2015, s. 119-144, http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5497/1/9/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_2011-2015.pdf [data dostępu 1 maja 2016].
 • Stan wiedzy finansowej Polaków, Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy Maison, wrzesień 2009, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/ polish/files/fk_badania_01.pdf. [data dostępu 15 kwietnia 2016].
 • Stanisławska J., Majchrzak A., Financial Standing of Polish Households in 2006 in Terms of Satisfying Main Categories of Needs, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, Vol. 3(9).
 • Starczewska A., Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek w latach 2002-2007, http://www.ieiz.tu.koszalin.pl/ dokumenty/wydawnictwo/zeszyty/03/dok_07.pdf [data dostępu 30 grudnia 2012].
 • Stasiuk K., Maison D., Psychologia konsumenta, Akademia Psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 • Statystyka i ryzyko. Ocena i analiza jakości życia, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • Stola E., Rozwój rynku kredytów konsumenckich a poziom budżetów gospodarstw domowych na przykładzie Polski [w:] Rynek finansowy w erze zawirowań, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
 • Stolarczyk A., Przegląd systematyczny metaanaliza - podstawy EBM dla ortopedy, "Artroskopia i Chirurgia Stawów" 2010, nr 6(2).
 • Strojek A., Znaczenie terminu szara literatura, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2000, nr 1.
 • Swoboda U., Bankowość detaliczna, CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r.w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, 30 maja 2019, tablice, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-go spodarstw-domowych-w-2018-r-w-swietle-wynikow-badania-budzetow-gospodarstw- domowych,3,18.html [data dostępu 2 listopada 2019].
 • Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000-2011. Zróżnicowanie miasto-wieś. Socio-Economic Sytuation of Household in 2000-2011 Ural-Rural Diversity, GUS, Warszawa 2013, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ WZ_syt_spol-ekon_gosp_dom_2000-2011_miasto-wies.pdf [data dostępu 7 grudnia 2013].
 • Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka. PWE, Warszawa 1981.
 • Światowy G., Zachowania konsumenckie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994.
 • Teppa F., Porpiglia A., Ziegelmeier M., Le Blanc J., Zhu J., Household Saving Behaviour and Credit Constraints in the Euro Area, 2014, http://www.dnb.nl/en/binaries/ Working Paper 428_tcm47-309187.pdf [data dostępu 4 kwietnia 2014].
 • Telyukowa I.A., Household Need for Liqudity and the Credit Card Debt Puzzle, Paper No. 15040, MPRA, Munchen 2009.
 • Thaler R.H., From Homo Economicus to Homo Sapiens, "The Journal of Economic Perspectives" 2000, Vol. 14(1).
 • The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey, Results from the First Wave, European Central Bank, Frankfurt am Main 2013.
 • The Retail Banking Industry in 2015. Trends and Strategies to Focus on and Develop, "Strategic Direction", Vol. 23, No. 6.
 • Thierry E. de, Lam H., Harcourt M., Flynn M., Wood, G., Defined Benefit Pension Decline: The Consequences for Organizations and Employees, "Emoployee Relations" 2014, Vol. 36, No. 6.
 • Tranfield D., Denyer D., Smart P., Towards a Methodology for Developing Evidence-informed Management Knowledge by Means of Systematic Review, "British Journal of Management" 2003, Vol. 14(3).
 • Tyszka Z., Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1979.
 • Walesiak M., Problemy selekcji i ważenia zmiennych w zagadnieniu klasyfikacji, Prace Naukowe, nr 1076, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 • Wałęga A., Zróżnicowanie poziomu i źródeł dochodów gospodarstw pracowniczych w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 2012, nr 21, http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/1915/Wa ga 219-232.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp 10 września 2019].
 • Wang G., Credit Constraints and Household Selection of Financial Assets, "Open Journal of Social Sciences" 2016, Vol. 4.
 • Warneryd K.E., The Saving Behavior of Households, Katholieke hoge-school, Tilburg 1983.
 • Warshawsky J., Ameriks J., How Prepared Are Americans for Retirement? [w:] Forecasting Retirement Needs and Retirement Wealth, red. O.S. Mitchell, P.B. Hammond, A.M. Rappaport, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2000.
 • Weinstein N.D., Unrealistic Optimism about Future Life Events, "Journal of Personality and Social Psychology" 1980, Vol. 39(5).
 • Witek J., Funkcjonowanie gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek. Praca - zasoby - konsumpcja, Rozprawy i Studia, tom 646, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Witek J., Typologia konsumentów gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek jako przesłanka kształtowania polityki marketingowej [w:] Wybrane problemy zarządzania i marketingu. Marketing - stare paradygmaty - nowe zastosowania, red. I. Rudawska, Prace Katedry Marketingu oraz Katedry Organizacji i Zarządzania, nr 6. Zeszyty Naukowe, nr 459, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Wood M., Socio-Economic Status, Delay of Gratification, and Impuls Buying, "Journal of Economic Psychology" 1998, Vol. 19, s. 295-320.
 • Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
 • Xiao J.J., Noring F.E., Perceived Saving Motives and Hierarchical Financial Needs, "Association for Financial Counseling and Planning Education" 1994, Vol. 59, http://www.afcpe.org/assets/journals/vol_52.pdf [data dostępu 8 marca 2016].
 • Xiao J.J., Yao R., Consumer Debt Delinquency by Family Lifecycle Categories, "International Journal of Bank Marketing" 2014, Vol. 32, No. 1.
 • Yilmazer T., DeVaney S., Household Debt over the Life Cycle, "Financial Services Review" 2005, Vol. 14, No. 4.
 • Yoong J., Financial Illiteracy and Stock Market Particpiation: Evidence from the RAND American Life Panel [w:] Financial Literacy: Implementation for Retirement Security and Financial Marketplace, red. O.S. Mitchell, A. Lusardi, Oxford University Press, Oxford 2011.
 • Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin 2006.
 • Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Zachowania konsumenta w świetle badań ankietowych i symulacyjnych. Analiza porównawcza, red. J. Witek, K. Nermend, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Zalega T., Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, Studia i Materiały - Wydział Zarządzania UW, nr 1, Warszawa 2007.
 • Zalega T., Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 • Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Zamieszkane budynki, Narodowy Spis Powszerzchny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2013.
 • Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania pilotażowego 2014, red. P. Bańbuła, Z. Żółkiewski, Departament Stabilności Finansowej, Narodowy Bank Polski, Waszawa 2015.
 • Zinman J., Where is the Missing Credit Card Debt? Clues and Implications, "Review of Income and Wealth" June 2009, Series 55, No. 2.
 • Żabiński L., Węzłowe aspekty metodyczne badań jakościowych praktyk zarządzania marketingowego na przykładzie case study/research [w:] Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze, red. T. Żabińska, L. Żabiński, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171579282

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.