PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR Dobre praktyki | 137--142
Tytuł artykułu

Raport zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A. jako źródło informacji niefinansowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W myśl teorii neoklasycznej cel funkcjonowania przedsiębiorstwa stanowiła maksymalizacja zysku. Do zmiany tego założenia przyczyniło się sformułowanie Manifestu z Davos w 1973 roku. Według nowej idei organizacje miałyby kompensować niedoskonałości rynku poprzez wprowadzanie kompromisu między sprzecznymi interesami stron. Członkowie społeczeństwa zaczęli postrzegać przedsiębiorstwo jako podmiot, który powinien chronić swoich pracowników, konsumentów, środowisko naturalne przy zachowaniu uczciwości, jawności i sprawiedliwości w działaniu [Sobczyk, 2013, s. 156]. (...) Celem rozdziału jest przedstawienie istoty raportu zintegrowanego w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu. Do jego realizacji analizie poddano raport zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Berniak-Woźny J., Sroka R., Wójcik-Jurkiewicz M. (2018), The Non-financial Information (NFI) Reporting of Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange WIG INDEX Prior to the Transposition of NFI Directive into Polish Law [w:] Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, 25th May, Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, s. 11-24.
 • Berniak-Woźny J., Walotek-Ściańska K., Wójcik-Jurkiewicz M. (2020), Sustainability Reporting Practices of Media Companies - The Case of Europe, "European Journal of International Management", doi:10.1504/ejim.2020.10021389.
 • Borys T. (2011), Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany, "Problemy Ekorozwoju", vol. 6, nr 2, s. 75-81.
 • Czarnecka M. (2018), Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa, C.H.Beck, Warszawa.
 • Emerling I. (2017), Rola i znaczenie ujawnień w informacji dodatkowej dla wartości poznawczej sprawozdania z całkowitych dochodów [w:] H. Buk, J. Wartini-Twardowska (red.), Zmiany - Innowacje - Kreatywność - w zarządzaniu i rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 9-23.
 • Emerling I. (2018a), Znaczenie danych niefinansowych dla odbiorców sprawozdania finansowego, "Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego", nr 1, cz. 2, s. 136-142.
 • Emerling I. (2018b), Znaczenie ujawnień niefinansowych dla inwestorów i wizerunku jednostki gospodarczej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 369, s. 40-53.
 • Fijałkowska J. (2013), Zakres ujawnień w raportach społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 311, s. 85-94.
 • Ignatowski R., Wójcik-Jurkiewicz M. (2016), Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu [w:] Z. Dobrowolski, G. Ignatowski, Ł. Sułkowski (red.), Instrumenty polityki społecznej, Difin, Warszawa, s. 124-142.
 • Kędzior D., Kędzior M., Wójcik-Jurkiewicz M. (2017), Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań [w:] J. Krasodomska (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa, s. 161-172.
 • Kieżel M., Wójcik-Jurkiewicz M. (2017), Działania z zakresu CSR w marketingu banków detalicznych - przypadek Banku Ochrony Środowiska, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 55-63.
 • Knopp K., Cemel M. (2016), Corporate governance w systemie bankowym w świetle nowelizacji. Prawo bankowe a whistleblowing oraz ujawnienia [w:] M. Wójcik--Jurkiewicz (red.), Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 156-166.
 • Macuda M. (2015), Rachunkowość odpowiedzialności społeczne - raportowanie zagadnień środowiskowych, "Studia Oeconomica Posnaniensia", t. 3, s. 97-111.
 • Macuda M. (2016), Corporate Social Responsibility - A New Trend in Hospital Accounting, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 284, s. 76-86.
 • Mizdrak I., Pogodzińska-Mizdrak E. (2013), Społeczna odpowiedzialność w działalności banków na przykładzie Banca Popolare Etica, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 130, s. 53-77.
 • Piłacik J. (2017a), Raportowanie społecznej odpowiedzialności w kontekście dyrektywy Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych, "Zarządzanie i Finanse", vol. 15, nr 2(1), s. 277-290.
 • Piłacik J. (2017b), Raportowanie wskaźników środowiskowych według wytycznych Global Reporting Initiative na przykładzie polskich spółek branży energetycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 470, s. 85-96.
 • Sadowska B. (2016), Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a zrównoważony rozwój, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 437, s. 393-401.
 • Sadowska B. (2017), Rola rachunkowości we wspieraniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 479, s. 137-147.
 • Sadowska B. (2018a), Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności sektora komunalnego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 163, s. 83-98.
 • Sadowska B. (2018b), Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) - rachunkowość i raportowanie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 532, s. 313-324.
 • Sadowska B. (2018c), Wykorzystywanie narzędzi rachunkowości w sektorze usług komunalnych oraz ich rola w koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 513, s. 331-341.
 • Sadowska B. (2019), Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar - ewidencja - raportowanie, CeDeWu, Warszawa.
 • Sobczyk M. (2013), Podstawy teoretyczne koncepcji zintegrowanego raportowania, "Studia i Prace Kolegium zarządzania i Finansów", nr 130, s. 155-167.
 • Walińska E. (2015), Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego?, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 138, s. 151-165.
 • Wędzki D. (2019), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Nieoczywiste, Warszawa.
 • Wiśniewska J. (2015), Weryfikacja danych pozafinansowych w raportach CSR polskich spółek, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 396, s. 159-168.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2015a), Diagnoza stosowania praktyk proekologicznych i proe-tycznych w bankach komercyjnych na przykładzie ING Bank Śląski S.A. [w:] L. Podkaminer (red.), Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej, WSFiP, Bielsko-Biała, s. 206-217.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2015c), Zintegrowane raportowanie w świetle zarządzania międzynarodowego [w:] U. Wasikiewicz-Rusnak (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki, Wyższa Szkoła Bankowa, Dąbrowa Górnicza, s. 179-190.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2016a), Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 253, s. 140-150.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2016b), Raport zintegrowany w świetle zmian dyrektyw UE w zakresie ujawniania informacji niefinansowych [w:] D. Adamek-Hyska, K. Tkocz-Wolny (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Aspekty zarządcze w rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 137-145.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2017a), Role of CSR Reporting. Evidence from Poland, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 94(150), s. 173-188.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2017b), Nowe zasady ujmowania informacji niefinansowych od 1 stycznia 2018 - obowiązek czy przywilej? [w:] R. Sroka (red.), Raportowanie niefinansowe: wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa. Wyniki analizy ESG spółek w Polsce 2017, SEG, Warszawa, s. 75-77.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2018), The Consequences Transposition of the NFI Directive into Polish Law [w:] Proceedings of 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 2-8th July, s. 571-578.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Jurkiewicz R. (2014), Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 164, s. 168-175.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Karczewska M. (2019), Assessment of the Going Concern Value of a Business Entity by Means of Selected Discriminative Models, "ASEJ", Vol. 23(1), s. 53-60.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Sadowska B. (2018), Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies, "European Journal of Service Management", Vol. 27(2), s. 539-545.
 • www 45https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Polish-G4-Part-Two.pdf (dostęp: 13.03.2017).
 • www72http://odpowiedzialny.lotos.pl/244/nasza_odpowiedzialnosc/raportowanie/raporty_zintegrowane_spoleczne_i_srodowiskowe (dostęp: 1.03.2019).
 • www73http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Wspolna%20odpowiedzialnosc_Raportowanie%20spoleczne-PODGLAD.pdf (dostęp: 13.12.2018).
 • www 74http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/wspolna-odpowiedzialnosc-rola-raportowania-spolecznego-nowa-publikacja-fob/ (dostęp: 10.02.2017).
 • www 75http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/raportowanie-zintegrowane-nowy-trend-stare-wyzwania/ (dostęp: 16.02.2017).
 • www 76http://www.instytutrewizjifinansowej.pl/biuletyn/IRF/biuletyn-bdo-rewizja-finansowa/Badanie-w-praktyce/raport-zintegrowany-jako-przedmiot-badania-niezaleznego-bieglego-rewidenta1923.html (dostęp: 17.02.2017).
 • www 77http://www.sii.org.pl/7770/aktualnosci/aktualnosci/raportowanie-danych-niefinansowych-na-polskim-rynku-kapitalowym.html (dostęp: 11.03.2018).
 • www 78http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/wspolna-odpowiedzialnosc-rola-raportowania-spolecznego-nowa-publikacja-fob/ (dostęp 10.02.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171579434

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.