PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 216
Tytuł artykułu

Koherencja metod kreowania personelu sprzedaży i strategii marketingowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszej pracy uczyniono zatem koherencję metod kreowania kapitału ludzkiego i strategii marketingowych. Cel teoretyczny stanowi określenie rodzajów koherencji metod kreowania kapitału ludzkiego i strategii marketingowych. Dalszym celem jest ustalenie rangi koherencji wśród kryteriów oceny strategii. Natomiast cel metodyczny polega na wskazaniu metod kreowania kapitału ludzkiego, które są koherentne z poszczególnymi strategiami marketingowymi oraz na opracowaniu i weryfikacji metodyki postępowania badawczego, ustalającej istniejący stopień koherencji, a tym samym obszary wymagające jego podwyższenia. Chodzi tutaj o metody kształtowania wielkości i rodzaju popytu na pracowników, metody rekrutacji i doboru, ewaluacji, szkolenia i sposobów komunikowania się, a także kształtowania typów kultur organizacyjnych oraz wynagradzania pracowników. Celem utylitarnym jest więc analiza oraz ocena obszarów wysokiej i niskiej koherencji metod kreowania kapitału ludzkiego i strategii marketingowych w badanych organizacjach. Dalszy cel stanowi weryfikacja stopnia przełożenia koherencji na wskaźnik finansowy w postaci rentowności zatrudnienia. Główny problem badawczy monografii sformułowano następująco: Czy koherencja strategii marketingowych i metod kreowania kapitału ludzkiego jest wymogiem skuteczności formułowania i wdrażania strategii organizacji i czy może być ona przedmiotem analizy, oceny oraz kształtowania? Jeśli tak, to w jaki sposób może przebiegać jej badanie? (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
216
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwerystet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Altkorn J., red. (2003), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
 • Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kra-ków.
 • Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D. (2002), Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Berliński L., Penc-Pietrzak I. (2004), Inżynieria projektowania strategii przedsiębior-stwa, konstrukcja i technologia, Difin, Warszawa.
 • Białas T., Czapiewski M. (2004), Narzędzia tworzenia strategii organizacji, Branta, Bydgoszcz, Gdańsk.
 • Bieniok H. (2006), System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, Wyd. Aka-demii Ekonomicznej, Katowice.
 • Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Borkowska S. (2004), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Cybulski K. (2004), Zarządzanie działem sprzedaży firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dale M. (2005), Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Drążek Z., Niemczynowicz B. (2003), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Frąckiewicz E., Karwowski J., Karwowski M., Rudawska E. (2004), Zarządzanie marke-tingowe, PWE, Warszawa.
 • Friedag H.R., Schmidt W., Lewandowska A., Likierski M. (2004), My balanced Score-card. Moja strategiczna karta wyników. Najnowsza koncepcja zarządzania strate-gicznego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2000), Marketing, PWE, Warszawa.
 • Gierszewska G. (2000), Zarządzanie strategiczne, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębior-czości im L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Gierszewska G., Romanowska M. (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Gliński B., Kuc B.R., Szczepankowski P. (1996), Zarządzanie strategiczne: geneza, rozwój, priorytety, KeyText, Warszawa.
 • Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie strategiczne: planowanie i kontrola, Difin, War-szawa.
 • Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gruszczyńska-Malec G. (2001), Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa: modele, zasady uwarunkowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Harasim J. (2004), Strategie marketingowe w bankowości detalicznej w Polsce, Zarzą-dzanie i Finanse, Warszawa.
 • Ignatiuk St., Ignatiuk S. (2003), Zarządzanie strategiczne w świetle teorii i praktyki, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 • Jamka B. (2001), Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników, teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Janowska Z. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Jeżak J. (1990), Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. Uniwersytetu Łódz-kiego, Łódź.
 • Juchnowicz M., red. (2001), Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa.
 • Juchnowicz M., red. (2003), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Pol-text, Warszawa.
 • Juchnowicz M., red. (2004), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa.
 • Juchnowicz M., red. (2007), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji i wiedzy, Difin, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kałążna-Drewińska U., Iwankiewicz-Rak B. (1999), Marketing w handlu, Wyd. Aka-demii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Kiełczewski S. (1992), Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicz-nej, Wrocław.
 • Kiełczewski S., red. (2000), Zarządzanie strategiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Kodeks pracy, Dz.U. 2008, nr 93, poz. 586 z późn. zm.
 • Kołodziej D. (2006), Strategiczna karta wyników a karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Warsztaty Doktorskie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kołodziej D. (2007), Instrumenty kształtowania wartości kapitału ludzkiego w różnych strategiach personalnych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kostera M. (2006), Zarządzanie personelem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-wa.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Gebeth-ner i S-ka, Warszawa.
 • Kotler Ph. (2004), Marketing od A do Z, PWE, Warszawa.
 • Kotler Ph. (2005), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Dom Wydaw-niczy Rebis, Poznań.
 • Kotra K., Pysz-Radziszewska A. (2004), Marketing w teorii i praktyce, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne, w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 • Koźmiński A., Piotrowski W. (2004), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kramer T. (1992), Marketing, strategia promocja systemy informacyjne, Książnica, Katowice.
 • Kramer T. (2004), Podstawy marketingu, PWE, Warszawa.
 • Kreikebaum H. (1996), Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krupski R. (2001), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje i metody, Wyd. Akademii Eko-nomicznej, Wrocław.
 • Król H., Ludwiczyński A., red. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapi-tału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lewandowska A., Likierski M. (2005), Pod presją czasu. Strategiczna Karta Wyników w praktyce, C.H. Beck, Warszawa.
 • Limański A., Śliwińska K. (2002), Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, Difin, Warszawa.
 • Lipka A. (2002a), Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludz-kimi, Poltext, Warszawa.
 • Lipka A. (2002b), Strategie personalne firmy, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Lipka A. (2004), Współdziałanie: zmierzch rywalizacji pracowników, pro- i antyrywali-zacyjne narzędzia personalne, Difin, Warszawa.
 • Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs A. (2010), Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Difin, Warszawa.
 • Listwan T. (2004), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ludwiczyński A., red. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Polska Fun-dacja Promocji Kadr, Warszawa.
 • Ludwiczyński A., Stobińska K. (2001), Zarządzenie strategiczne kapitałem ludzkim, Poltext, Warszawa.
 • Łucewicz J. (1999), Organizacyjne zachowania człowieka, Wyd. Akademii Ekonomicz-nej, Wrocław.
 • Łuczak M. (2003), Strategie w działalności przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Ekono-miczna, Warszawa.
 • Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategie, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Machaczka J. (1999), Podstawy zarządzania, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krako-wie, Kraków.
 • Małachowski W. (2006), Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, Orgmasz, Warszawa.
 • Marchesnay M. (1994), Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warsza-wa.
 • Martyniak Z., red. (1997), Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsię-biorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Michalski E. (2004), Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Moczydłowska J. (2006), Zachowania organizacyjne w nowoczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice.
 • Moszkowicz M., red. (2005), Zarządzanie strategiczne, systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa.
 • Mruk H., red. (1999), Podstawy marketingu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Muszyński M. (2006), Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa z zasto-sowaniem symulatora CEO, Placet, Warszawa.
 • Nęcki Z. (2000), Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 • Niestrój R. (1998), Strategia marketingowa [w:] J. Altkorn, T. Kramer (red.), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa.
 • Nizielska A. (2005), Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wyd. Aka-demii Ekonomicznej, Katowice.
 • Obłój K. (2007), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyj-nej, PWE, Warszawa.
 • Penc-Pietrzak I. (1999), Strategiczne zarządzanie marketingiem, KeyText, Warszawa.
 • Penc-Pietrzak I. (2000), Strategia biznesu i marketingu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Pierścionek Z. (1998) Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa.
 • Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pindakiewicz J., red. (1992), Podstawy marketingu, Oficyna Wydawnicza SGH, War-szawa.
 • Pocztowski A. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Ofi-cyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 • Pocztowski A., red. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Pomykalski A. (2003), Nowoczesne strategie marketingowe, INFOR, Warszawa.
 • Pomykalski A. (2005), Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wydawnictwo Nauko-we PWN, Warszawa.
 • Porter M.E. (1999), Strategia konkurencji, metody i analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E. (2006), Doskonalenie strategii, Helion, Gliwice.
 • Rajzer M. (2001), Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Robbins S.P. (2004), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konku-rencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Rostkowski T., red. (2004), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa.
 • Rutkowski I.P. (2004-2005), Metody i uwarunkowania rozwoju nowych produktów w przedsiębiorstwach produkcyjnych - wybrane wyniki badań (część I), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych, praca naukowa fi-nansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Departament Badań Naukowych w latach 2004-2005 (grant numer 1H02D00627) oraz przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, s. 6-7.
 • Sajkiewicz A., red. (2000), Zasoby ludzkie w firmie, organizacja, kierowanie, ekonomi-ka, Poltext, Warszawa.
 • Sekuła Z. (2005), Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Sidor-Rządkowska M. (2003), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowni-ków, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Sikorski Cz. (1990), Kultura organizacyjna w instytucji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sikorski Cz. (2002), Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sobotkiewicz D., Kaniowski P. (2006), Marketing, zagadnienia podstawowe, Placet, Warszawa.
 • Sroślak G. (2003), Strategia przedsiębiorstw: zarys problematyki, przykłady, AMR, Katowice.
 • Stabryła A. (2005), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Stachowska S. (2007), Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. "Dom Organizatora", Toruń.
 • Stalewski T., Chlebicka E., red. (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wy-dawnicza, Wrocław.
 • Steinmann H., Schreyogg G. (2001), Zarządzanie: podstawy kierowania przedsiębior-stwem: koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław-skiej, Wrocław.
 • Stoner J., Wankel Ch. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Styś A., red. (2001), Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Szplit A., red. (2002), Strategie rozwoju organizacji, Antykwa, Kraków.
 • Ścibiorek Z. (2006), Inwestowanie w personel, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Świderska G.K., red. (2003), Informacja zarządcza w procesie realizacji strategii firmy, Difin, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Wróbel D. (2005a), Koherencja strategii personalnych i marketingowych w warunkach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw [w:] A. Pocztowski (red.), Pra-ca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekono-miczna, Kraków, s. 478-486.
 • Wróbel D. (2005b), Strategie marketingowe a kultura organizacyjna [w:] Warsztaty doktorskie. Zarządzanie, Finanse, Ekonomia, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 431-438.
 • Wrzosek W., red. (2001), Strategie marketingowe, Oficyna Wydawnicza SGH, War-szawa.
 • Zbiegień-Maciąg L. (2002), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Żurawik B., Żurawik W. (1996), Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Bonsiep W., Fischer T., Klich J. (2000a), Implementacja zrównoważonej karty wyników w praktyce przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 3, s. 11-14.
 • Bonsiep W., Fischer T., Klich J. (2000b), Zrównoważona karta wyników jako narzędzie kontroli, "Przegląd Organizacji", 2000, nr 2, s. 14-17.
 • Budzyk A. (2005), Mierniki dla kapitana. Pakiet książek o strategicznej karcie wyników, "Personel", nr 12, s. 98.
 • Golik-Górecka G. (2015), Współczesne strategie marketingowe realne i wirtualne aspekty teoretyczne i praktyczne, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 14(63), s. 31-42.
 • Król M. (2012), Retencja versus elastyczność zatrudnienia: (determinanty strategiczno-kulturowe), "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projek-ty", nr 1(23), s. 23-41.
 • Krzemiński D. (2005), Nie dla autokratów. Zbilansowana karta wyników - narzędzie oceny firmy, "Personel", nr 12.
 • Kubik K. (2014), Doskonalenie i rozwój pracowników globalnych organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 102, s. 63-77.
 • Lipka A. (2004), Kultura organizacyjna a elastyczność strategiczna w kształtowaniu potencjału kadrowego, "Przegląd Organizacji", TNOiK, nr 5, s. 26-29.
 • Lipka A. (2007), Nowsze metody wyceny kapitału ludzkiego, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 20-23.
 • Lipka A. (2008), Efektywność strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, "Zarzą-dzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3, s. 9-23.
 • Malara Z., Kroik J. (2017), Spójność strategii personalnej organizacji, "Przegląd Orga-nizacji", nr 12, s. 28-33.
 • Mazur B. (2013), Wpływ kultury na rozwój zasobów ludzkich w organizacjach, "Econo-mics and Management", nr 4, s. 34-48.
 • Michalski E. (2013), Strategie marketingowe rozwoju produktu, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", 10(59), s. 484-493.
 • Penc-Pietrzak I. (2007), Marketing w nowej gospodarce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3, s. 11-16.
 • Penc-Pietrzak I. (2013), Koncepcja kongruencji w analizie strategicznej przedsiębior-stwa, Prace Naukowe UE w Katowicach, tom Nauki o zarządzaniu dla przedsię-biorstw i biznesu, s. 495-511.
 • Roberts J.H. (2006), Marketing obronny. W jaki sposób firma może chronić swoją silną pozycję rynkową, "Harvard Business Review Polska", nr 3, s. 88-95.
 • Rostkowski T. (2003), O potrzebie strategii personalnej, ABC zarządzania zasobami ludzkimi, "Personel", nr 10, s. 3-22.
 • Rutkowski I.P. (1995), Strategie marketingowe - sposoby interpretacji, "Marketing i Rynek", nr 9, s. 2-5.
 • Sajkiewicz A. (2010), Projakościowa kultura zarządzania: wyzwania teorii i praktyka, "Zarządzanie. Teoria i Praktyka", nr 2, s. 21-36.
 • Sułkowski Ł. (2002), Rycerze czy partyzanci? Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, "Personel i Zarządzanie", nr 3, s. 12-15.
 • Szarucki M. (2013), Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 97, s. 333-346.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171581204

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.