PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 15 | nr 2 Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości = The Role of Education in Entrepreneurship Development | 171--183
Tytuł artykułu

Digitalizacja usług w modelu biznesowym przedsiębiorstwa uzdrowiskowego na przykładzie programu Kuracjusz

Autorzy
Warianty tytułu
Digitalisation of Services in the Business Model of a Spa Enterprise Based on the Example of the "Kuracjusz" Program
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zachowanie właściwych proporcji pomiędzy technologią a zarządzaniem staje się współczesnym wyzwaniem dla wielu menadżerów, zwłaszcza tych, którzy uwierzyli, że świat artefaktów jest rzeczywistością. Kształtowane w procesie zarządzania relacje z klientami, a także relacje pomiędzy pracownikami powinny determinować rozwój technologiczny, zwłaszcza w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym. Ponadto rodzaj biznesu, kultura organizacyjna i segment klientów powinny stymulować wybór odpowiednich modeli z wykorzystaniem digitalizacji. Tylko połączenie relacji wirtualnych z relacjami bezpośrednimi może przedsiębiorstwu uzdrowiskowemu przynieść sukces. Styczność przestrzenna - jako najważniejsza kategoria w naukach społecznych - jak się wydaje, nie powinna być w tym sektorze usług wyparta w całości przez internet. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia digitalizacji w modelu biznesowym, a także ukazanie barier w jego wdrażaniu na przykładzie przedsiębiorstwa uzdrowiskowego. W artykule przedstawiono zatem przegląd stanowisk na temat modelu biznesu oraz propozycję własną modelu biznesowego, a także znaczenie digitalizacji w modelach biznesowych oraz wykorzystanie e-narzędzi na przykładzie programu Kuracjusz w uzdrowisku. Autorską propozycją jest model harmonia jako rozwiązanie pomiędzy zarządzaniem tradycyjnym opartym na relacjach bezpośrednich a zarządzaniem wirtualnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The right balance between technology and management is becoming a modern challenge for many managers, especially those who believe that the world of artefacts is a reality. Relationships with clients shaped in the management process, as well as relations between employees should determine technological development, especially in a spa enterprise. In addition, the type of business, organisational culture, and customer segment should stimulate the selection of appropriate models using digitalisation. Only a combination of virtual and direct relationships can make a spa company successful. Spatial contact - as the most important category in social sciences - does not seem to be entirely crowded out over the Internet in this service sector. The aim of the article is to indicate the place of digitalisation in the business model based on the example of a spa company. The article therefore presents a review of positions on the business model, own proposition of the business model, as well as the importance of digitalisation in business models and the use of e-tools based on the example of the "Kuracjusz" program in a health resort. The proposition is the harmony model, as a solution between traditional management based on direct relations, and virtual management. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Wrocławska, Polska
Bibliografia
 • Afuah, A. (2004). Business Models. A Strategic Management Approach. Irwin - New York: McGraw-Hill.
 • Afuah, A., Tucci, Ch.L. (2003). Biznes internetowy. Strategie i modele, Kraków: Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer.
 • Ansoff, H.I. (1985). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Bamford, Ch.E., West III, G.P. (2010). Strategic Management: Value Creation, Sustainability and Performance. Mason: South-Western Cengage Learning.
 • Brzóska, J. (2009). Model biznesowy - współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem. Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy, 2(6), 5-23.
 • Casadesus-Masanell, R., Ricart, J.E. (2010). From strategy to business models and onto tactics. Long Range Planning, 43, 195-225.
 • Chandler, A.D. (1962). Strategy and Structure. Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Cambridge: MIT Press.
 • Czaja, S., Tutaj, J., Becla, A., Andreeva, N. (2018). Uzdrowiska w zrównoważonym rozwoju regionu dolnośląskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Das ganze Konzept Führung ist reif für eine Redefinition (2018, 1 września). Pozyskano z: http: www.wirtschaftsforum.de.
 • Doligalski, T. (red.). (2014). Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Drzewiecki, J. (2013). Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania. Modele biznesowe. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, 13(II), 67-76.
 • Duczkowska-Piasecka, M., Poniatowska-Jaksch, M., Duczkowska-Małysz, K. (2013). Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Firlej, K. (2013). Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym. Modele biznesowe. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, 13(II), 27-40.
 • Gołębiowski, T., Dudzik, T.M., Lewandowska, M., Witek-Hajduk, M. (2008). Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Warszawa: SGH.
 • Hołodnik, D., Perechuda, K. (2016). Przedsiębiorstwo nowej generacji. Annales Universitstis Mariae Curie-Słodowska, Sectio H, 2, 21-27.
 • Informacja na temat Programu Kuracjusz, Spółka Uzdrowisko Lądek-Długopole.
 • Iwasieczko, B. (2014). Modele biznesowe i ocena ich efektywności. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 343, 152-176.
 • Jabłoński, M. (2013). Modele biznesu a kreacja wartości na rynku kapitałowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 761: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 60, 207-216.
 • Jabłoński, M. (2013). Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4, 57-63.
 • Jabłoński, M., Jabłoński, A. (2014). Kluczowe miary biznesowe w budowie wartości firmy. Pozyskano z: www.sbc.org.pl/Content/10328/jablonscy.pdf
 • Manterys, A. (1997). Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych. Warszawa: PWN.
 • Michalak, J. (2012). Model biznesowy i jego wpływ na odwzorowanie sytuacji finansowej jednostki w systemie rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66(122), 133-142.
 • Mikołajczyk, B., Krawczyk, M., Kurczewska, A. (2012). Ewolucja pomiaru innowacyjności w firmie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 266, 251-261.
 • Motyka, S. (2013). Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa. Pozyskano z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/075.pdf
 • Nęcki, Ł. (2013). Budowa nowoczesnego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem modelu biznesowego canvas. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 11, 26-37.
 • Nowicka, K. (2012, 7 marca 2019). Cloud computing - nowy model biznesowy wykorzystujący outsourcing IT poprzez Internet. Pozyskano z: www.praktycznateoria.pl/cloud-computing
 • Nowicka, K. (2013). Wartość w modelu cloud computing. Przedsiębiorstwo i Przyszłość, 2.
 • Obłój, K. (2013). Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy. Warszawa: Poltext.
 • Obłój, K. (1996). Strategia organizacji: budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE.
 • Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: PWE.
 • Pałka, D., Zaskórski, W., Zaskórski, P. (2013). Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 9(7).
 • Rosińska-Bukowska, M. (2011). Modele biznesu sprzyjające kreacji wartości na przykładach wiodących przedsiębiorstw międzynarodowych. W: M. Jabłoński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Finanse - Strategie - Kompetencje. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 171-196.
 • Rutkowska-Gurak, A. (2010). W poszukiwaniu miar innowacyjności rozwoju. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 246, 65-77.
 • Skrzypek, E. (1999). Efektywność działań w TQM - koszty jakości. Problemy Jakości, 7, 5-13.
 • Stabryła, A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szymańska, E. (2010). Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 97(2).
 • Teece, D.J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 43, 172-194.
 • Timmers, P. (1998). Business models for electronic commerce, Electronic Markets, 8(2), 3-8.
 • Weill, P., Vitale, M.R. (2001). Place to Space - Migrating to e-Business Models. Harvard Business School Publishing Corporation.
 • Wierzbiński, M. (2015). Model biznesowy a strategia i zarządzanie strategiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 395, 482-487.
 • Wierzbiński, M. (2017). Modelowanie finansowe w projektowaniu modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 15(2/2), 171-194.
 • Ziora, L. (2012). Rola technologii cloud computing w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702. Ekonomiczne Problemy Usług, 87, 778-786.
 • Zott, Ch., Amit, R. (2010). Business model design: An activity system perspective. Long Range Planning, 43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171581676

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.