PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 15 | nr 2 Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości = The Role of Education in Entrepreneurship Development | 200--213
Tytuł artykułu

Oddziaływanie agroturystyki na rozwój lokalny na przykładzie Karpat

Warianty tytułu
Impact of Agritourism on Local Development - Case Study of the Polish Carpathian
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Karpaty to jeden z ważniejszych regionów turystycznych Polski. Turystyka jest istotnym czynnikiem ich rozwoju oraz źródłem dochodów mieszkańców. Celem opracowania było zdiagnozowanie obszarów oddziaływania agroturystyki na rozwój terenów wiejskich regionu. Do tego celu wykorzystano badania ankietowe oraz studium terenowe. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 275 właścicieli kwater agroturystycznych. Wyniki badań wskazują, iż wpływ agroturystyki na rozwój lokalny regionu jest zróżnicowany w stosunku do skali i obszarów oddziaływania. Wyraźnie zaznacza się jedynie w gminach o dużej koncentracji gospodarstw agroturystycznych (ok. 10% gmin), a w przypadku pozostałych gmin jest on raczej niewielki. Niemniej jednak podmioty agroturystyczne stanowią niejednokrotnie zalążek dla rozwoju przedsiębiorczości w środowisku lokalnym. Respondenci wskazali, iż agroturystyka najczęściej przyczynia się do rozwoju infrastruktury turystycznej (np. rekreacyjno-wypoczynkowej, podniesienia standardu kwater), usług (np. usługi gastronomiczne, handlowe) oraz wspiera rozwój ekonomiczny (np. zatrudnienie, dochody z podatków). Ponadto, działalność agroturystyczna służy podtrzymywaniu i kultywowaniu tradycji wiejskich oraz funkcjonowaniu stowarzyszeń agroturystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The Carpathian Mountains is one of the major tourist destination in Poland. Tourism is an important factor in the socio-economic development and income for residents. The aim of the study was to explain the impact of agritourism on local development of rural areas. Survey study and field study were used. The survey was conducted among 275 owners of agritourism farms. The results showed that the impact of agritourism on the socio-economic development of the region is diverse. It is clearly visible only in communes with a high number of agritourism farms (about 10% of all communes); in other communes the impact is rather small. Respondents indicated that agritourism most often contributes to an increase in tourist facilities (e.g. recreation and leisure, standard of accommodation), services (e.g. catering, commercial) and effects on local economies (e.g. employment, tax revenues). In addition, agritourism activities contribute to the protection and cultivation of rural traditions and raising civil organisation (e.g. agritourism associations). (original abstract)
Twórcy
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Krakowie, Polska
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska
Bibliografia
 • Arroyo, C.G., Barbieri, C., Rich, S.R. (2013). Defining agritourism: Acomparative study of stakeholders' perceptions in Missouri and North Carolina. Tourism Management, 37, 39-47.
 • Bagi, F.S., Reeder, R. (2012). Factors affecting farmer participation in agritourism. Agricultural and Resource Economics Review, 41(2), 189-199.
 • Balińska, A., Zawadka, J. (2013). Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102, 127-143.
 • Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M. (2019). Bariery rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie agroturystyki w polskich Karpatach. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(1), 158-172.
 • Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M., Uliszak, R. (2017). Modeling the state of agritourism in the Malopolska region of Poland. Tourism Geographies, 19(3), 502-524.
 • Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M., Uliszak, R. (2016). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie gospodarstw agroturystycznych województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 256-273.
 • Bednarek-Szczepańska, M. (2011). Agritourism in Poland - self government's view versus reality. Discussion Papers 2011. Special Issue - Aspects of Localities. Pozyskano z: http://discussionpapers.rkk.hu/index.php/DP/article/view/2473
 • Bednarek-Szczepańska, M., Bański, J. (2014). Lokalizacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Przegląd Geograficzny, 96(2), 243-260.
 • Brown, D., Reeder, R. (2007). Farm-Based Recreation: A Statistical Profile. Economic Research Service. Economic Research Report, 53. Pozyskano z: https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/45941/12871_err53.pdf?v=0
 • Cichowska, J., Klimek, A. (2011). The role of agrotourism in the development and conversion of rural areas. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 11, 97-107.
 • Drzewiecki, M. (2009). Agroturystyka współczesna w Polsce. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
 • Dubois, C., Cawley, M., Schmitz, S. (2017). The tourist on the farm: A 'muddled' image. Tourism Management, 59, 298-311.
 • Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2016). Agricultural tourism farms in Poland: How the farmers improve their businesses - a case study. In: G. Micek (red.), Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces: Global and Local Actors, networks and embeddedness. London and Ney York, NY: Routledge, 247-263.
 • Dorocki, S., Kroczak, R., Bryndal, T. (2019). Zmiany pokrycia terenu w polskich Karpatach na przełomie XX i XXI w. a poziom rozwoju lokalnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(1), 214-229.
 • Flanigan S., Blackstock K., Hunter C. (2015). Generating public and private benefits through understanding what drives different types of agritourism. Journal of Rural Studies, 41(1), 394-405.
 • Fleischer, A., Tchetchik, A. (2005). Does rural tourism benefit from agriculture? Tourism Management, 26(4), 493-501.
 • Gralak, K., Kacprzak, M. (2018). Agroturystyka w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce - stan, problemy i perspektywy. Pozyskano z: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.../012-Agroturystyka_w_rozwoju%20(3).pdf
 • Karampela, S., Kizos, T., Spilanis, I. (2016). Evaluating the impact of agritourism on local development in small Island. Island Studies Journal, 11(1), 161-176.
 • Komorowska, K.A. (2003). Turystyka a społeczność lokalna - przykład tatrzański. Studia Regionalne i Lokalne, 3(13), 79-87.
 • Koutsouris, A., Gidarakou, I., Grava, F., Michailidis, A. (2014). The phantom of (agri) tourism and agriculture symbiosis? A Greek case study. Tourism Management Perspectives, 12, 94-103.
 • Kizos, T. (2010). Multifunctionality of farm households in Greece. Norsk GeografiskTidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 64(2), 105-116.
 • Klima, K. (2015). The impact of agritourism on the land-use pattern of small farms operating in the Beskidy Mountains. Problems of Small Agricultural Holdings, 3, 27-33.
 • Krysa, A., Basaj, M. (2010). Agroturystyka jako kierunek rozwoju gminy Gdów w opinii jej mieszkańców. Problemy Ekologii Krajobrazu, 27, 225-230.
 • Kurek, W. (2008). Tourism in Polish Carpathians in the political transition time. Conditions of the Foreign Tourist Development in Central and Eastern Europe. Tourism in Geographical Environment, 10, 295-302.
 • Marin, D. (2015). Study on the economic impact of tourism and of agrotourism on local communities. Research Journal of Agricultural Science, 47(4), 160-163.
 • McGehee, N.G., Kim, K. (2004). Motivation for agri-tourism entrepreneurship. Journal of Travel Research, 43(2), 161-170.
 • Musiał, W., Sroka, W., Wojewodzic T. (2010). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z terenów górskich i podgórskich. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy.
 • Mysiak, K. (2000). Agroturystyka - szansa na nowe miejsca pracy na wsi. Problemy Turystyki i Hotelarstwa, 47-50.
 • Pałka-Łebek, E. (2017). An exploration of the role of agritourism in revitalizing rural areas - the case study of Southeast Poland. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 2(20), 141-149.
 • Parysek, J.J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.
 • Petrović, M.D., Blešić, I., Ivolga, A., Vujko, A. (2016). Agritourism Impact Toward Locals' Attitudes - An Evidence from Vojvodina Province (Serbia). Journal of the Geographical Institute, 66(1), 105-123.
 • Phillip, S., Hunter, C., Blackstock, K. (2010). A typology for defining agritourism. Tourism Management, 31, 754-758.
 • Płazińska, K. (2016). Obszary przyrodniczo cenne czynnikiem wpływającym na rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych w Polsce. W: S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, K. Kasprzak (red.) Turystyka wiejska. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe. Poznań: Wieś Jutra Sp. z o.o., 16-22.
 • PROW 2014-2020. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. (2014). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozyskano z: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020
 • Przezbórska-Skobiej, L., Sobotka, S. (2016). Propozycja delimitacji regionów agroturystycznych w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 2(171), 173-197.
 • Rogerson, C.M., Rogerson, J.M. (2014). Agritourism and local economic development in South Africa. Bulletin of Geography, Socio-Economic Series, 26, 93-106.
 • Roman, M., Niedziółka, A. (2017). Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Warszawa: SGGW.
 • Rowe, J.E. (ed.). (2009). Theories of local development economic. London: Routledge.
 • Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". (2019, 11 kwietnia). Pozyskano z: https://www.arimr.gov.pl/programy-2002-2013/spo-rolnictwo-2004-2006.html
 • Sikora, J. (2014). Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, w kontekście perspektyw rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce: analiza wyników badań empirycznych. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3(27), 113-126.
 • Stanovčić, T., Peković, S., Vukčević, J., Perović D. (2018). Going entrepreneurial: Agri-tourism and rural development in Northern Montenegro. Business Systems Research, 9(1), 107-117.
 • Sznajder, M., Przezbórska, L. (2006). Agroturystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Tew, Ch., Barbieri, C. (2012). The perceived benefits of agritourism: The provider's perspective. Tourism Management, 33(1), 215-224.
 • Tracz, M., Bajgier-Kowalska, M., Uliszak, R. (2018). Rozwój agroturystyki w południowo-wschodniej Polsce - ujęcie modelowe. Przedsiębiorczość - Edukacja, 14, 229-334.
 • Tracz, M., Bajgier-Kowalska, M., Uliszak, R. (2017). The development of agritourism in the Podkarpackie Voivodeship in the light of international and national conditions. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, 224-261.
 • Wang, Y., Pfister, R.E. (2008). Residents' Atitudes toward Tourism and Perceived Personal Benefits in a Rural Community. Journal of Travel Research, 3(1), 1-10.
 • Wojciechowska, J. (2009). Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Woźniak, M., Kuźniar, W. (2000). Znaczenie agroturystyki w ożywieniu gospodarczym obszarów górskich (na przykładzie Podkarpacia). W: Turystyka wiejska w perspektywie europejskiej. Materiały konferencyjne, KCDRRiOW Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Zawadka, J. (2010). Ewolucja działalności agroturystycznej w Polsce i typologia wiejskich gospodarstw turystycznych. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9(4), 627-638.
 • Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 6-17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171581732

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.