PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 15 | nr 2 Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości = The Role of Education in Entrepreneurship Development | 227--246
Tytuł artykułu

Znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności regionu świętokrzyskiego : przykład klastra Grono Targowe Kielce

Warianty tytułu
The Importance of the EU Funds for the Development of Entrepreneurship and Innovation in the Świętokrzyskie Region : an Example of the Grono Targowe Kielce Cluster
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Klastry pełnią istotną funkcję w rozwoju procesów przedsiębiorczości, opartych na innowacyjności. Jest to problematyka szeroko dyskutowana w literaturze zagranicznej, jednak wymaga w dalszym ciągu wnikliwych analiz na gruncie krajowym. Przedmiotem badań opisywanych w artykule było Grono Targowe Kielce - największy i najstarszy klaster w województwie świętokrzyskim. W pracy wykazano znaczenie wpływu funduszy strukturalnych pozyskiwanych przez członków klastra na ukierunkowywanie charakteru rozwoju regionu świętokrzyskiego. Zanalizowano strukturę finansowania projektów zrealizowanych przez podmioty gospodarcze należące do wybranego klastra, a także wyłącznie przez koordynatora zrzeszenia. Zakres czasowy objął lata 2005-2013. Wykazano zwłaszcza realizacje, które dotyczyły województwa świętokrzyskiego, czyli zostały przeznaczone bezpośrednio bądź pośrednio na jego rozwój, z podziałem na poprawę przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności. Wyniki badań pozwoliły wskazać, iż środki pomocowe otrzymane przez klaster i jego członków przyczyniły się do rozwoju województwa w rozpatrywanych płaszczyznach. Większość projektów zrealizowano podczas członkostwa w klastrze, a objęły one głównie kapitał ludzki. Klaster jako beneficjent brał udział we wsparciu potencjału dydaktycznego ośrodka akademickiego dla potrzeb rynku pracy, a także w promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
Clusters play an important role in the development of entrepreneurial processes based on innovation. This issue is widely discussed in professional literature abroad; however, it still requires thorough analyses on the national level. The subject of the study is Grono Targowe Kielce - the largest and oldest cluster in Świętokrzyskie Voivodeship. The paper shows the significance of structural funds obtained by the cluster members for shaping the development of the Świętokrzyskie region. The analysis focuses on financing structure of projects implemented by business entities belonging to the cluster in question, including its coordinator. The study refers to the period of 2005-2013. It describes implemented projects concerning Świętokrzyskie Voivodeship, i.e. those which were directly or indirectly used for its development, broken down into: improvements of entrepreneurship, innovation, and competitiveness. The results show that subsidies obtained by the cluster and its members contributed to the development of the voivodeship in various aspects. Most projects were implemented during cluster membership and mainly referred to human capital. The cluster as the beneficiary supported the didactic potential of the academic centre focused on the needs of the labour market. Moreover, it participated in economic and investment promotion of the region in question. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Bibliografia
 • Altuntas, S., Dereli, T., Kusiak, A. (2016). Assessment of corporate innovation capability with a data-mining approach: industrial case studies. Computers & Industrial Engineering, 102, 58-68.
 • Alves, A.C., Barbieux, D., Reichert, F.M., Tello-Gamarra, J., Zawislak, P.A. (2017). Innovation and dynamic capabilities of the firm: definining an assessment model. RAE-Revista de Administração de Empresas, 57(3), 232-244.
 • Anderson, P., Tushman, M.L. (1990). Technological Discontinuities and Dominant Design: A Cyclical Model of Technological Change. Administrative Science Quarterly, 35(4), 604-633.
 • Bojar, E. (red.). (2006). Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 • Brambert, P. (2016). Wpływ współpracy sieciowej na przedsiębiorczość i innowacyjność w regionie świętokrzyskim na przykładzie klastra Grono Targowe Kielce. Praca doktorska. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
 • Brambert, P. (2018). Kondycja ekonomiczna członków klastra Grono Targowe Kielce. "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, 8, 139-149.
 • Brdulak, J., Kulikowski, M. (red.). (2004). Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego. Warszawa: Instytut Wiedzy SGH.
 • Breschi, S., Malerba, F. (2007). Clusters, Networks and Innovation. Oxford: Oxford University Press.
 • Brodzicki, T., Kuczewska, J. (red.). (2012). Klastry i polityka klastrowa w Polsce: konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Churski, P. (red.). (2014). Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 25.
 • Delgado, M., Ketels, C., Porter, M.E., Stern, S. (2012). The Determinants of National Competitiveness. NBER Working Paper No. 18249. Pozyskano z: https://doi.org/10.3386/w18249
 • Enright, M.J. (1996). Regional Clusters and Economic Development: A Research Agenda. W: U. Staber, N. Schaefer, B. Sharma (red.), Business Networks: Prospects for Regional Development. Berlin: Walter de Gruyter, 190-213.
 • Felin, T., Powell, T.C. (2016). Designing Organizations for Dynamic Capabilities. California Management Review, 58(4), 78-96.
 • Jaki, A., Rojek, T. (2018). Rola funduszy europejskich w kreowaniu rozwoju i innowacyjności regionów w Polsce. Studia i Prace WNEIZ US, 52/2, 53-70.
 • Jasińska-Biliczak, A. (2017). Endogeniczne uwarunkowania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie - ujęcie teoretyczne i praktyczne. Studia KPZK PAN, CLXXXI. Warszawa: KPZK PAN.
 • Kamińska, W. (2006). Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003. Prace Geograficzne, 203.
 • Kamińska, W., Heffner, K. (red.). (2010). Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Studia KPZK PAN, CXXVI. Warszawa: KPZK PAN.
 • Kiniorska, I., Pałka, E., Brambert, P. (2015). Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze Polski w kontekście polityki spójności. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 4, 11-24.
 • Kline, S.J. (1985). Innovation is not a Linear Proces. Research Management, 28(4), 36-45.
 • Kowalski, A.M. (2013). Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kuciński, K. (red.). (1999). Lokalne uwarunkowania przedsiębiorczości. Monografie i Opracowania, 499.
 • Matusiak, K.B. (red.). (2011). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: PARP.
 • Micek, G. (2008). Grona przedsiębiorczości jako przedmiot analizy oraz instrument rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach polskich. Przegląd Geograficzny, 80(4), 541-560.
 • Ministerstwo Rozwoju (2015, 1-31 maja). Mapa dotacji Unii Europejskiej. Pozyskano z: http://www.mapadotacji.gov.pl
 • Ministerstwo Rozwoju (2015, 1-31 maja). Portal Funduszy Europejskich na lata 2007-2013. Pozyskano z: https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl
 • Nowak, E., Brambert, P. (2014). Klaster Grono Targowe Kielce jako stymulator rozwoju regionu świętokrzyskiego. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 33(2), 195-207.
 • OECD (1997). National Innovation Systems. Paris: OECD Publications. Pozyskano z: https://www.oecd.org/science/inno/2101733.pdf
 • Olejniczak, K., Dziemianowicz, W. (2003). Global Challenge and Clusters as Local Response - Does it Work in Warsaw? W: A. Kukliński, B. Skuza (red.), Europe in the perspective of Global Change. Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Polish Association for the Club of Rome, 367-385.
 • Olesiński, Z. (2008). Strategia rozwoju klastrów w województwie świętokrzyskim. Kielce: Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich, Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego.
 • PARP (2016). Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015. Warszawa: PARP. Pozyskano z: https://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96018.asp
 • Piątkowski, M.J. (2010). Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Zarządzanie i Marketing, 17, 577-586.
 • Płaziak, M., Rachwał, T. (2015). "Przedsiębiorczy region" - zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 37-49.
 • Porter, M.E. (2000). Location, Clusters, and Company Strategy. W: G. Clark, M. Feldman, M. Gertler, D. Wójcik (red.), The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford: Oxford University Press, 253-274.
 • Ramanathan, R., Ramanathan, U., Bentley, Y. (2018). The debate on flexibility of environmental regulations, innovation capabilities and financial performance - A novel use of DEA. Omega, 75, 131-138.
 • Ross, S. (1973). The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem. American Economic Review, 63(2), 134-139.
 • Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stawasz, E. (2013). Innovation capacity of enterprises - selected issues. Acta Universitatis Lodziensis, 277, 107-121.
 • Szultka, S. (red.). (2004). Klastry - innowacyjne wyzwanie dla Polski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Urząd Miasta Kielce. (2015). Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020. Aktualizacja. Kielce. Pozyskano z: http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/userfiles/files/pliki/strategia-rozwoju-miasta-kielce-aktualizacja-15092016.pdf
 • Varis, M., Littunen, H. (2010). Types of innovation, sources of information and performance in entrepreneurial SMEs. European Journal of Innovation Management, 13(2), 128-154.
 • Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. (2014). Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+. Kielce: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Pozyskano z: https://bip.sejmik.kielce.pl/144-biuro-innowacji
 • Zastempowski, M. (2019). Innowacyjność małego przedsiębiorstwa. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 6-17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171581836

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.