PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 15 | nr 2 Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości = The Role of Education in Entrepreneurship Development | 247--263
Tytuł artykułu

Przebieg procesu upadłościowego przedsiębiorstw polskich w XXI w.

Warianty tytułu
The Course of the Bankruptcy Process of Polish Enterprises in the 21st Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka upadłości przedsiębiorstw stanowi szczególny obszar zainteresowania nauki i praktyki gospodarczej ze względu na wysokie koszty ekonomiczne i społeczne związane z tym zjawiskiem. Upadłości przedsiębiorstw stanowią stały element systemu gospodarczego każdego kraju o gospodarce rynkowej. Są one bardzo złożonymi procesami o podłożu ekonomicznym, prawnym, psychologicznym i społecznym. Wywołują skutki, które dotyczą różnych składników życia gospodarczego. W artykule zaprezentowano dane liczbowe pokazujące skalę i charakter upadłości biznesowych, które są nierozerwalnie związane z gospodarką rynkową i występują we wszystkich systemach respektujących zasady gospodarki rynkowej. W opracowaniu autorzy dokonali analizy zjawiska upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2018, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych, które miały wpływ na rodzaje obowiązujących postępowań upadłościowych i spowodowały od 2016 r., wskutek wejścia w życie Prawa restrukturyzacyjnego, zmniejszenie postępowań upadłościowych (likwidacyjnych) oraz wzrost postępowań restrukturyzacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of bankruptcy of enterprises constitutes a particular area of interest for science and business practice due to the high economic and social costs associated with this phenomenon. The bankruptcies of enterprises are a permanent component of the economic system of any country with free market economy. They are very complex processes with economic, legal, psychological and social basis. They evoke effects that affect various components of the economic life. The article presents numerical data showing the scale and nature of business bankruptcies that are inextricably linked to the market economy and occur in all systems which follow the principles of the market economy. In the paper the authors analysed the phenomenon of bankruptcy of enterprises in Poland in the years 2000-2018 taking into account the applicable legal regulations that affected the types of bankruptcy proceedings in force and which since 2016 have resulted in both the reduction of bankruptcy proceedings (liquidation proceedings) due to the entry into force of the Restructuring Law, as well as the increase in the restructuring proceedings. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń, Polska
 • Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń, Polska
Bibliografia
 • Adamska, A., Mączyńska, E. (2013). Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Altman, E.I. (1971). Corporate bankruptcy in America. New York: MA, Heath Lexington Books.
 • Altman, E.I. (1983). Why businesses fail. Journal of Business Strategy. 3, 15-21.
 • Antonowicz, P. (2015). Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria - praktyka gospodarcza - studia regionalne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Banasik, P., Morawska, S. (2016). Corporate restructuring. The directions of legislative changes. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 1, 24-33.
 • Druga szansa dla przedsiębiorców. Raport z badań. (2011). Warszawa: PARP.
 • Famielec, J., Kożuch, M. (2018). Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Hart, O. (2000). Different Approaches to Bankruptcy. Harvard Institute of Economic Research, Discussion Paper, 1903. doi: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.241066
 • Hołda, A., Strojny, K. (2019). Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 101(157), 9-34. doi: 10.5604/01.3001.0013.0753
 • Horobiowski, J. (2016). Efektywność procedur insolwencyjnych - refleksje na podstawie wyników badań aktów sądowych oraz próba nakreślenia perspektyw. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 4, 97-103.
 • Hrycaj, A. (2015). Cztery postępowania restrukturyzacyjne. Doradca restrukturyzacyjny, 1, 4-15.
 • Kaczmarczyk, A. (2018). Koszty w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym w świetle regulacji prawnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 524, 68-76. doi:10.15611/pn.2018.524.06
 • Krajewski, J., Matuszak, M., Tokarski, A. (2017). Wpływ czynników makroekonomicznych na skalę i dynamikę upadłości przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVIII, 7(2), 185-203.
 • Kuciński, K. (2005). Powody upadłości przedsiębiorstw. W: K. Kuciński, E. Mączyńska (red.), Zagrożenie upadłością. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Lee, S.H., Yamakawa, Y., Peng, M.W., Barney, J.B. (2011). How do bankruptcy laws affect entrepreneurship development around the world?. Journal of Business Venturing, 26(5), 505-520.
 • Matuszak, M., Tokarski, A. (2016a). Upadłość i jej znaczenie w gospodarce rynkowej - podejście instytucjonalne. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 48, 263-279.
 • Matuszak, M., Tokarski, A. (2016b). Obraz i przyczyny upadłości przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2008-2015. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 48, 467-486.
 • Mazurek, S. (2013). Niewypłacalność i jej ustalanie. Szczecin.
 • Mączyńska, E. (red.). (2010). Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Mączyńska, E. (red.). (2008). Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Mączyńska, E. (red.). (2005). Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Mączyńska, E. (2015). Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Mączyńska, E. (2014). Bankructwa przedsiębiorstw - wybrane aspekty ekonomiczne i prawne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Mączyńska, E., Morawska, S. (2015). Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw. Katharsis i nowa szansa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Mączyńska, E., Adamska, A. (2013). Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Mączyńska, E., Kuciński, K. (2008). Zagrożenie upadłością. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Morawska, S. (red.). (2011). Modele postępowań upadłościowych w Polsce i wybranych krajach UE. Warszawa: Agnieszka Wierzbicka Oficyna Prawa Polskiego.
 • Morawska, S. (2013). Przedsiębiorca w obliczu upadłości. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Prawo sprzyjające realizacji Polityki II szansy w Polsce. Rekomendacje zmian. Ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. (2011). Warszawa: PARP.
 • Portal Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej: https://www.coig.com.pl/
 • Prusak, B. (red.). (2007). Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Rogowski, W. (2015a). Rozważania nad pojęciem upadłość przedsiębiorstwa, czyli upadłość niejedno ma imię. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 142, 87-116. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Rogowski, W. (2015b). Przyczyny upadłości polskich przedsiębiorstw - ujęcie empiryczne. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 144, 161-196. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Szczerbak, M. (2007). Przyczyny upadłości przedsiębiorstw i uwarunkowania organizacyjne restrukturyzacji upadłościowej [w:] B. Prusak (red.), Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Tokarski, A. (2015). Kierunki ewolucji systemu upadłościowego w Polsce. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 244-260.
 • Tokarski, A., Tokarski, M. (2018). The Influence of the Macroeconomic on the Scale and Dynamics of the Bankruptcy of Enterprises in the Polish Economy in the Years 2000-2015. Transformations in Business and Economics, 17(2), AQ (44A), 337-352.
 • Tokarski, A. (2018). The phenomenon of bankruptcy of enterprises in the polish economy in the years 2008-2015. In: Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings), E. Lotko, U.K. Zawadzka-Pąk, M. Radvan (ed.). Bialystok-Vilnius: Temida 2, 403-420, doi: 10.15290/oolscprepi.2018.30
 • Tokarski, A., Matuszak, M. (2016). Upadłość jako instytucja gospodarki rynkowej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 199-216.
 • Tomczak, S. (2018). Statistics on bankruptcy of companies in Poland. Management Sciences, 23(3), 39-50.
 • Upadłości i restrukturyzacje w Polsce. Wskaźniki prognozujące trudności finansowe oraz wybrane skutki zmian w przepisach z zakresu upadłości i restrukturyzacji. (2017). Warszawa: PwC.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 nr 978).
 • Ustawa z 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 nr 60, poz. 535).
 • Ustawa z 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015, poz. 233).
 • Wang, C. (2006). Law and Bankruptcy: An International Comparison of Liquidation and Reorganization, Asian Financial Association / Financial Management Association, Annual Conference Proceedings. New Zealand: Auckland.
 • White, M. (1989). The corporate bankruptcy decision. Journal of Economic Perspectives, 3(2), 129-151.
 • Wieczerzyńska, B. (2015a). Prawo restrukturyzacyjne - nowoczesna regulacja zapobiegająca likwidacji przedsiębiorstwa dłużnika. W: M. Olczyk (red.). Wybrane aspekty mezo- i mikrokonkurencyjności. Gdańsk: Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii, 114-135.
 • Wieczerzyńska, B. (2015b). Prawo restrukturyzacyjne - potrzeba i ocena regulacji. Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, 2, 58-72.
 • Zhang, J., Bessler, D.A., Leatham, D.J. (2013). Aggregate business failures and macroeconomic conditions: a var look at the U.S. between 1980 and 2004. Journal of Applied Economics, 1, 179-202. doi: 10.1016/S1514-0326(13)60008-2
 • Zimmerman, P., Filipiak, P. (2018). Restrukturyzacja w Polsce w latach 2016-2017. Warszawa: SPOTDATA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171581956

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.