PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 133(1) | 5--20
Tytuł artykułu

Proces konwergencji fiskalnej w Polsce. Dokonania i prognozy

Warianty tytułu
Fiscal Convergence in Poland. Achievements and Prospects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie standingu sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) po zamknięciu w 2015 roku procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. W badaniu zastosowano metodę analizy dokumentów rządowych oraz wewnętrznych materiałów banku centralnego dotyczących polityki fiskalnej oraz wpływu kursu PLN na gospodarkę i finanse publiczne. Wskazano czynniki, które przyniosły znaczącą poprawę wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2014-2017 z uwzględnieniem kontrybucji podsektorów instytucjonalnych do poprawy wyniku całego sektora. Przedstawiono najważniejsze inicjatywy rządowe zmierzające do redukcji strukturalnego deficytu sektora general government. Podjęto próbę identyfikacji głównych ryzyk zagrażających realizacji średniookresowego celu budżetowego (deficyt na poziomie 1% PKB w 2021 roku), wychodząc z założenia, że wczesne rozpoznanie potencjalnych zagrożeń sprzyja - jeśli nie eliminacji - to przynajmniej osłabieniu ich negatywnych skutków. (abstrakt oryginalny)
EN
. This paper presents standing of the Polish general government sector after the excessive deficit procedure had been terminated. The analysis is based on government documents and internal documents of the Polish national central bank, which concern fiscal policy, as well as the relation between the exchange rate of Polish currency (PLN) and the national debt. Factors, which contributed to a significant improvement of the financial result of the general government sector in 2014-2017 have been indicated and the substantial contribution of the institutional subsectors to the overall financial result of the entire sector has been pointed out. The most important government initiatives are presented, which are aimed at the reduction of the structural deficit of the general government sector. An attempt has been made to identify risks that could endanger the medium-term budgetary objective (the deficit on the order of 1% of the GDP in 2021), assuming that an early identification of potential risks facilitates - if not elimination of the risks - then at least the alleviation of their adverse consequences. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
5--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Katedra Finansów i Rachunkowości
Bibliografia
 • Baran, B. (2013). Reguła średniookresowego celu budżetowego w Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, 11-12, 23-47.
 • Blanchard, O., Chouraqui, J., Hagemann, R., Sartor, N. (1990). The Sustainability of Fiscal Policy: New Answers to an Old Question. OECD Economic Studies, 15, 7-36.
 • Blanchard, O.J., Giavazzi, F. (2003). Reforms that can be done: Improving the SGP through a proper accounting of public investment. Mimeo.
 • Coeuré, B. (2017). The Transmission of the ECB's Monetary Policy in Standard and Non-Standard Times. Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170911. en.html (11.05.2018).
 • Dyrektywa Rady 2011/85/UE z 8.11.2011 w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. Dz. Urz. UE L 306/41.
 • Easterly, W., Rebelo, S. (1993). Fiscal Policy and Economic Growth. An Empirical Investigation. Journal of Monetary Economics, 3, 417-458.
 • European Commission (2006). Public finances in EMU - 2006. European Economy, 3.
 • Eurostat (2016). Manual on Government Deficit and Debt. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Institute for Advanced Studies (2017). Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2017 Final Report. TAXUD/2015/CC/13. Pobrane z: https://ec.europa.eu/taxation_ customs/sites/taxation/files/study_and_reports_on_the_vat_gap_2017.pdf (11.05.2018).
 • Jabłonowski, J., Müller, C., Raffelhüschen, B. (2010). A Fiscal Outlook for Poland Using Generational Accounts. Pobrane z: https://www.nbp.pl/badania/seminaria/18VI2010-disc.pdf (11.05.2018).
 • Kapuściński, M., Kocięcki, A., Kowalczyk, H., Łyziak, T., Przystupa, J., Stanisławska, E., Sznajderska, A., Wróbel, E. (2016). Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2015 roku? Warszawa: Instytut Ekonomiczny.
 • GUS (2018a). Główny Urząd Statystyczny, Biuletyn Statystyczny 3/2018. Pobrane z: https://stat.gov. pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/ biuletyn-statystyczny-nr-32018,4,74.html (14.05.2018).
 • GUS (2018b). Główny Urząd Statystyczny, Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/ komunikat-dotyczacy-deficytu-i-dlugu-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych-w- 2017-roku,1,26. (11.05.2018).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Konwencja Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r. Dz.U. 2005, nr 93, poz. 775.
 • Kopits, G., Symanksy, S. (1998). Fiscal Policy Rules. Occasional Paper No. 162. Washington: International Monetary Fund.
 • MF (2018). Ministerstwo Finansów, Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2018-2021. Projekt, Warszawa.
 • Mourre, G., Isbasoiu, G., Paternoster, D., Salto, M. (2013). The Cyclically-Adjusted Budget Balance Used in the EU Fiscal Framework. An Update. Economic Papers, 478.
 • NBP (2018). Narodowy Bank Polski, Wpływ stopniowej aprecjacji złotego na gospodarkę - wyniki z modelu NECMOD. Materiały wewnętrzne polskiego banku centralnego.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z 16.11.2011 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz naboru i koordynacji polityk gospodarczych. Dz. Urz. UE L 306/12.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21.05.2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej. Dz. Urz. UE L 1741.
 • Rozporządzenie Rady nr 1466/97 WE z 70.07.1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych. Dz. Urz. EU L 209/1.
 • Siekmann, H. (2006). The Burden of an Ageing Society as a Public Debt. Third Conference of the Monetary Stability Foundation. Frankfurt am Main: Institute for Monetary and Financial Stability.
 • Tiar, I., Dominique, T. (2012). On the Sustainability of Public Finances under an EU Framework. Ageing as a Threat for Luxembourg. Pobrane z: https://igss.gouvernement.lu/fr/publications/ apercus-et-cahiers/cahiers-methodologiques/2012.html (11.05.2018).
 • TFUE (2012). Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz.Urz. UE C 326/47.
 • Ustawa z 26.06.1974 Kodeks pracy. Dz.U. 2018, poz. 108, z późn. zm.
 • Ustawa z 16.11.2004 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2017, poz. 38.
 • Zalecenie Rady z 11.07.2017 w sprawie krajowego programu reform Polski na 2017 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2017 r. Dz. Urz. UE C 261/20.
 • ZUS (2017). Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Plany finansowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pobrane z: http://bip.zus.pl/documents/493361/1412780/Plany+finansowe+ FUS,+FEP+i+FRD+na+rok+2017.pdf/fbefbca5-f0c6-43a0-a80d-896d1e0535ef (18.05.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171582404

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.