PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 133(1) | 41--55
Tytuł artykułu

Partnerstwo publiczno-prywatne a dyscyplina finansów publicznych - wybrane zagadnienia

Autorzy
Warianty tytułu
Public-Private Partnership (Contract for Construction Works or Services Agreement) as a Method of Implementation of Public Tasks Throught Local Government Units in the Context of Responsibility for Infringement of the Discipline of Public Finances
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) stanowi istotną formę realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego (JST). Ład i bezpieczeństwo finansów publicznych zapewnia w tym przypadku m.in. zachowanie dyscypliny w wydatkowaniu środków publicznych. Obszar badań został ograniczony do umów koncesji na roboty budowlane lub usługi zawieranych w ramach PPP przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych i partnerów prywatnych. Podstawowym celem badawczym jest określenie istoty PPP w realizacji zadań publicznych samorządu terytorialnego oraz wskazanie możliwości naruszenia podstawowych zasad gospodarowania środkami publicznymi skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Autor dochodzi do wniosku, że PPP jest bardzo atrakcyjną, bo działającą w interesie społecznym, ale niepozbawioną wad formą współpracy JST z sektorem prywatnym, choć trzeba zaznaczyć, że w latach 2013-2017 organy orzekające rozpatrywały sprawy dotyczące naruszenia umów koncesji na roboty budowlane i usługi zaledwie dwukrotnie. W opracowaniu zastosowano metody porównawczą, dogmatyczną i analizy podstawowych aktów prawnych, sprawozdań z działalności organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz poglądów wyrażonych w literaturze przedmiotu.(abstrakt oryginalny)
EN
Public-private partnership (PPP) is an important form of implementation of public tasks by local government units. The order and security of public finances are ensured, among others by discipline in spending public funds. The area of research was limited to PPP contracts concluded by self-government units of the public finance sector and private partners, including concession contracts for construction works or services, as one of the forms of PPP. The primary purpose of the research study is to determine the essence of the PPP in the implementation of public tasks by local government and identify areas of possible risks of violation of basic principles of public funds management, resulting in violation of public finance discipline. The author concludes that the PPP is very attractive, but not without flaws form of cooperation with the private sector in the public interest. In 2013-2017, violations related to contracts for concessions for construction works and services (as forms of PPP), regulated in the Act of 17.12.2004 on liability for violation of public finance discipline, were only twice subject to resolution by the adjudicating authorities in these cases violations. The study uses a comparative, dogmatic and analytical method in relation to basic legal acts, reports on the activities of adjudicating commissions in cases relating to violation of public finance discipline and views expressed in the literature on the subject(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji
Bibliografia
 • Baza orzecznictwa GKO (2018). Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ dzialalnosc/ciala-kolegialne/glowna-komisja-orzekajaca/baza-orzecznictwa-gko (10.05.2018).
 • Brzozowska, K. (2006). Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Warszawa: CeDeWu.
 • Cieślak, R. (2015). Koncesja na roboty budowlane lub usługi w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych. [W:] A. Talik, W. Robaczyński, A. Babczuk (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności (s. 213-243). Warszawa: C.H. Beck.
 • Cieślak, R. (2017). Komentarz do art. 17a uONDFP. [W:] W. Misiąg (red.), Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz 2017, Legalis pkt 3. Warszawa: C.H. Beck.
 • Cieślak, R. (red.) (2018). Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.02.2014 w sprawie udzielania koncesji. Dz.Urz. UE L 94, ze zm.
 • Filipiak, B. (2008). Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • GKO (2014). Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających pierwszej instancji w 2013 r. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/c/document_library/ get_file?uuid=f3a081c4-6dc7-4fca-8626-98021501bcb8&groupId=764034 (10.05.2018).
 • GKO (2015). Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających pierwszej instancji w 2014 r. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/c/document_library/ get_file?uuid=ae463349-4917-4b43-a922-5d75ee0989db&groupId=764034 (10.05.2018).
 • GKO (2016). Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających pierwszej instancji w 2015 r. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/c/document_ library/get_file?uuid=88618e52-72bd-4140-b4b1-dc5decf40152&groupId=764034 (10.05.2018).
 • GKO (2017). Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających pierwszej instancji w 2016 r. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/c/document_library/ get_file?uuid=c48407eb-369f-49fa-bb5b-7c56f88879b6&groupId=764034 (10.05.2018).
 • GKO (2018). Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających pierwszej instancji w 2017 r. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/c/document_ library/get_file?uuid=baf5f81a-ff56-4993-8a38-b49b9b30b72e&groupId=764034 (10.05.2018).
 • Hajdys, D. (2010). Partnerstwo publiczno-prywatne jako element zarządzania publicznego. [W:] T. Juja (red.), Dylematy i wyzwania finansów publicznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Korbus, B. (red.) (2010). Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
 • Panasiuk, A. (2009). Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 11.02.2015 w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie. Dz.U. 2015, poz. 284.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.01.2018 w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dz.U., poz. 109.
 • Sejm RP IV kadencji (2003). Rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Druk nr 1958. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/ ($vAllByUnid)/02BD56CC89D51DF9C1256D9D002D21FA/$file/1958.pdf (10.05.2018).
 • Sejm RP VIII kadencji (2016). Rządowy projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Druk 612. Pobrane z: http:/www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=612 (10.05.2018).
 • Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 2017, poz. 1875, ze zm.
 • Ustawa z 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2017, poz. 1579.
 • Ustawa z 17.12.2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dz.U. 2017, poz. 1311, ze zm.
 • Ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. 2017, poz. 1834.
 • Ustawa z 29.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2017, poz. 2077, ze zm.
 • Ustawa z 19.08.2011 o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U., nr 240, poz. 1429.
 • Ustawa z 21.10.2016 o umowie koncesji na roboty i usługi budowlane. Dz.U. 2016, poz. 1920, ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171582700

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.