PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 133(1) | 123--135
Tytuł artykułu

Działania antysmogowe w Polsce i źródła ich finansowania - wybrane problemy

Autorzy
Warianty tytułu
Antismogic Actions in Poland and Sources of Financing - Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zanieczyszczenie powietrza jest aktualnie kluczowym problemem środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Polska należy pod tym względem do niechlubnej czołówki krajów Unii Europejskiej (UE). Od dwóch lat w okresie jesienno-zimowym problem walki ze smogiem jest istotnym tematem debaty publicznej. Informacje o podwyższonych lub przekroczonych stanach zanieczyszczenia powodują, że poszukuje się rozwiązań umożliwiających poprawę sytuacji. Celem opracowania jest wskazanie regulacji prawnych w zakresie ochrony powietrza, działań podejmowanych w ramach walki ze smogiem oraz wybranych źródeł finansowania programów ochrony powietrza. W artykule wykorzystano raporty Europejskiej Agencji Środowiska, Światowej Organizacji Zdrowia, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, obowiązujące akty prawne oraz inne opracowania dotyczące zanieczyszczenia powietrza(abstrakt oryginalny)
EN
Air pollution is a key environmental, social and economic issue. Poland is one of the most polluted countries of the European Union, in terms to the air pollution. For two years, during the autumn and winter period, the problem of fight against smog is dominant in a public space. Informations about increased or exceeded states of pollution caused that people are looking for solutions that will improve the situation. The main aim of the article is to indicate the legal regulations in regard to protection of ambient air, actions taken under the fight against smog and selected sources of financing the protection programmes of ambient air. In the article were used available informations about air pollution, reports of the European Environment Agency, the World Health Organisation and the Chief Inspectorate of Environmental Protection, existing legal acts (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
123--135
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego
Bibliografia
 • BGK (2018). Bank Gospodarstwa Krajowego, Informator o zasadach udzielania premii termomodernizacyjnej / remontowej / kompensacyjnej. Pobrane z: https://www.bgk.pl/files/public/ Pliki/Fundusze_i_programy/FTiR/BGK_informator_FTiR.pdf (16.07.2018).
 • Bujny, J., Maśliński, M. (2016). Ustawa antysmogowa i inne instrumenty prawne na rzecz ochrony powietrza. Pobrane z: https://sozosfera.pl/prawo/ustawa-antysmogowa-i-inne-instrumenty -prawne-na-rzecz-ochrony-powietrza/ (16.07.2018).
 • Decyzja wykonawcza Komisji 2011/850/WE z 12.11.2011 ustanawiająca zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza. Dz.Urz. UE L 335/86.
 • Dolna, J. (2017). Uchwały antysmogowe: gdzie zostały przyjęte i jaka jest sankcja za ich naruszenie. Pobrane z: http://www.rp.pl/Zadania/311129996-Uchwaly-antysmogowe-gdzie-zostalyprzyjete- i-jaka-jest-sankcja-za-ich-naruszenie.html (16.07.2018).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/81/WE z 23.10.2001 w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza. Dz.Urz. UE L 309/22.
 • Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.05.2008 w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Dz.Urz. UE L 152/1.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2010/75/WE z 24.11.2010 w sprawie emisji przemysłowych. Dz.Urz. UE L 334/17.
 • EEA (2017). European Environment Agency, Air quality in Europe - 2017 report. Pobrane z: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017 (15.06.2018).
 • Guła, A., Musiałek, P. (2017). Para w gwizdek. Połowa Polaków marznie w domach. Pobrane z: https://klubjagiellonski.pl/2017/04/19/para-w-gwizdek-polowa-polakow-marznie-w-domach/ (17.07.2018).
 • GIOŚ (2017). Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016.
 • Pobrane z: http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/GIOS_Sygnaly_2016.pdf (15.07.2018).
 • Ministerstwo Środowiska (2015). Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030). Pobrane z: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_09/e1dcdab8f1749936fd2ef53aefc3a7ba. pdf (15.07.2018).
 • Ministerstwo Środowiska (2017). Pismo nr DFE-I.070.109.2017.GG. Pobrane z: http://orka2.sejm. gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F1/%24FILE/i16274-o1.pdf (15.07.2018).
 • NFOŚiGW (2016). Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 roku. Pobrane z: http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/ files/life/sprawozdania/sprawozdanie_z__dzialalnosci_nfosigw_w_2015_r.pdf (15.07.2018).
 • Puls Biznesu (2018). Bank Ochrony Środowiska pomoże w walce ze smogiem. Pobrane z: https:// www.pb.pl/bank-ochrony-srodowiska-pomoze-w-walce-ze-smogiem-929925 (16.07.2018).
 • Pietrusiak, J. (2018). Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, jako jedno z narzędzi realizacji programu STOP SMOG. Pobrane z: https://www.atmoterm.pl/nowelizacja- ustawy-o-wspieraniu-termomodernizacji-i-remontow-jako-jedno-z-narzedzi-realizacji -zalozen-programu-stop-smog/ (16.07.2018).
 • Program "Kawka"... (2015). Program "Kawka" przynosi efekty. Pobrane z: http://www.administrator24. info/artykul/id7717,program-kawka-przynosi-efekty (16.07.2018).
 • Programy... (2018). Programy 2018 - Program Priorytetowy "Czyste Powietrze". Pobrane z: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy2018/OF (16.07.2018).
 • PWN (2018). Smog. Pobrane z: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/smog;3976775.html (15.06.2018).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2.08.2012 w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Dz.U. 2012, poz. 914.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14.08.2012 w sprawie krajowego celu redukcji narażenia. Dz.U. 2012, poz. 1030.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24.08.2012 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Dz.U. 2012, poz. 1031.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10.09.2012 w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Dz.U. 2012, poz. 1034.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11.09.2012 w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. Dz.U. 2012, poz. 1028.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.09.2012 w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji. Dz.U. 2012, poz. 1029.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.09.2012 w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. Dz.U. 2012, poz. 1032.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.08.2014 w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Dz.U. 2014, poz. 1169.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.10.2014 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Dz.U. 2014, poz. 1542.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4.11.2014 w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz z urządzeń spalania lub współspalania. Dz.U. 2014, poz. 1546.
 • Skłodowska, M. (2017). Spowici smogiem. Jak poprawić jakość powietrza w europejskich miastach? Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Ustawa z 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.
 • Ustawa z 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U. 2013, poz. 1235, z późn. zm.
 • WHO (2016). World Health Organization, WHO Global Urban Ambient Air Pollution Database. Pobrane z: http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en (15.06.2018).
 • Wielki smog... (2015). Wielki smog londyński. Pobrane z: https://historiamniejznanaizapomniana. wordpress.com/2015/12/05/wielki-smog-londynski/ (15.06.2018).
 • Województwo Śląskie (2017). Strategia komunikacji społecznej i edukacyjnej w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego. Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171582746

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.