PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 133(1) | 221--233
Tytuł artykułu

Procedura tworzenia samorządowych zakładów budżetowych - ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe

Warianty tytułu
Subject-Related and Objective Criteria for the Rationing of the Creation of Self-Government Budgetary Establishments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od 1 stycznia 2010 roku mogą być tworzone samorządowe zakłady budżetowe, ale znacząco ograniczono uprawnienia organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) w zakresie ich tworzenia lub przekształcania. Ograniczenia mają aspekt podmiotowy oraz przedmiotowy. Celem opracowania jest analiza i ocena ustawodawstwa, orzecznictwa sądów i regionalnych izb obrachunkowych, a także dorobku doktryny prawa samorządu terytorialnego i prawa finansów publicznych dotyczących zakresu władztwa organów stanowiących j.s.t. w sferze tworzenia, przekształcania, łączenia oraz likwidowania samorządowych zakładów budżetowych. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że ustawodawca, wprowadzając podmiotowe i przedmiotowe ograniczenia w tworzeniu samorządowych zakładów budżetowych, pozostawił jednocześnie szeroki zakres swobody wyboru organom stanowiącym j.s.t. między formą gospodarki parabudżetowej (samorządowy zakład budżetowy) a formą gospodarki w pełni pozabudżetowej (spółka komunalna). W ten sposób dopuszcza realizację określonych zadań publicznych według reguł obowiązujących w sektorze finansów publicznych albo według zasad charakterystycznych dla sektora prywatnego. W opracowaniu zastosowano metodę dogmatycznoprawną (jako metodę podstawową) oraz uzupełniająco metodę empiryczno-analityczną (w szczególności w odniesieniu do dorobku orzeczniczego sądów i regionalnych izb obrachunkowych).(abstrakt oryginalny)
EN
Starting from January 1, 2010, self-government budgetary establishments may be created, but the powers of the bodies of local self-government units (units) have been significantly reduced in terms of their creation or transformation. The restrictions are of a subjective and objective nature. The aim of the study is to analyze and evaluate legislation, court decisions and regional accounting chambers, as well as the achievements of the doctrine of the law of local self-government and the law of public finances regarding the scope of the authority of the organs constituting the municipality, with regards to creation, transformation, merger and liquidation of self-government budgetary establishments. The hypothesis was positively verified that the legislator, introducing subjective and objective limitations in the creation of self-government budgetary establishments, left at the same time a wide range of freedom of choice to the authorities between the form of a parabudget economy (local government budget plant) and the form of a fully off-budget economy (municipal company). In this way, it allows the implementation of specific public tasks according to the rules in force in the public finance sector or according to the principles characteristic of the private sector. The paper uses the dogmatic method (as a basic method) and, additionally, the empirical and analytical method (in particular with reference to the jurisprudence of the courts and regional chambers of auditors). (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
221--233
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji
Bibliografia
 • Aromiński, K. (2012). Podmiotowość podatkowa samorządowego zakładu budżetowego, wykonującego zadania własne jednostki samorządu terytorialnego. Przegląd Prawa Publicznego, 9, 37-45.
 • Bator, M. (2010). Realizacja zadań publicznych w zakresie komunikacji lokalnej. Nowe Zeszyty Samorządowe, 5, 82-83.
 • Bąkowski, T. (2012). "Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty", "zadania własne gminy", "zakres działania gminy" oraz "sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym" w rozumieniu przepisów art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym. Gdańskie Studia Prawnicze, 2, 39-48.
 • Ciepiela, M. (2001). Formy komunalnej działalności gospodarczej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, 18-23.
 • Glumińska-Pawlic, J. (2009). Gospodarka finansowa zakładów budżetowych i spółek prawa handlowego wykonujących zadania własne gmin o charakterze użyteczności publicznej. [W:] L. Patrzałek (red.), Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia (s. 47-57). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 • Departament Analiz Ministerstwa Skarbu Państwa (2013). Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za 2012 r., Warszawa.
 • Departament Analiz Ministerstwa Skarbu Państwa (2016). Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za 2015 r., Warszawa.
 • Jagoda, J. (2012). Komentarz do art. 19. [W:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz (s. 225-226). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Jastrzębska, M. (2011). Fakultatywne zadania własne gminy w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Finanse Komunalne, 1-2, 35-42.
 • Kupis, P. (2013). Nadzór w komunalnych spółkach handlowych - uwagi na tle ustawy o gospodarce komunalnej oraz kodeksu spółek handlowych. Samorząd Terytorialny, 6, 37-47.
 • Kurkierewicz, K., Olech, Z. (2012). Konsekwencje prawne likwidacji zakładu budżetowego w kontekście kontynuacji realizacji projektów unijnych. Radca Prawny, 12, 22-24.
 • Modras, A. (2004). Status spółki komunalnej w świetle przepisów prawa administracyjnego. Samorząd Terytorialny, 7-8, 60-74.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z 18.05.2011. NK.I.4131.169.2011.SDUD. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 76, poz. 1464.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z 22.01.2014. NK-II.4131.6.2014.KK. Wspólnota 2014, 3, 58.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 26.01.2016. PN.4131.16.2016. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2016, poz. 567.
 • Stec, M. (2017). O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań i kompetencji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 33-47.
 • Szczepaniak, R. (2014). Dopuszczalny zakres działania spółki komunalnej. Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2, 449-472.
 • Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 2018, poz. 994, z późn. zm.
 • Ustawa z 30.08.1996 o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Dz.U. 2017, poz. 1055, z późn. zm.
 • Ustawa z 20.12.1996 o gospodarce komunalnej. Dz.U. 2017, poz. 827, z późn. zm.
 • Ustawa z 5.06.1998 o samorządzie powiatowym. Dz.U. 2018, poz. 995, z późn. zm.
 • Ustawa z 5.06.1998 o samorządzie województwa. Dz.U. 2018, poz. 913, z późn. zm.
 • Ustawa z 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym. Dz.U. 2016, poz. 1828, z późn. zm.
 • Ustawa z 12.03.2004 o pomocy społecznej. Dz.U. 2018, poz. 1508, z późn. zm.
 • Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn. zm.
 • Ustawa z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym. Dz.U. 2018, poz. 2016, z późn. zm.
 • Ustawa z 9.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz.U. 2018, poz. 998, z późn. zm.
 • Ustawa z 9.03.2017 o związku metropolitalnym w Województwie Śląskim. Dz.U. 2017, poz. 730.
 • Uzasadnienie projektu ustawy z 27.08.2009 o finansach publicznych, VI kadencja, druk sejm. nr 1181.
 • Wyrok NSA z 22.12.2010. II GSK 1091/09. LEX nr 1125246.
 • Wyrok NSA z 14.03.2014. II GSK 75/13. LEX nr 1488148.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z 5.02.2007. IV SA/GI 850/06. Legalis nr 107159.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z 3.06.2008. IV SA/GI 66/08. LEX nr 511460.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z 13.11.2017. IV SA/GI 391/17. Legalis nr 1697914.
 • Wyrok WSA w Opolu z 13.09.2011. II SA/Op 324/11. LEX nr 899086.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z 16.07.2014. IV SA/Po 507/14. LEX nr 1498465.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 2.12.2009. IV SA/Wa 1628/09. LEX nr 583438.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 14.11.2012. I SA/Wa 786/12. LEX nr 1248133.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 5.05.2011. III SA/Wr 110/11. LEX nr 1129377.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 24.05.2017. III SA/Wr 314/17. Legalis nr 1680817.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171583402

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.