PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 9--25
Tytuł artykułu

Sprawność działania administracji samorządowej

Autorzy
Warianty tytułu
Efficiency of Territorial Self-government Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wartością administracji, jej organizacji czy metod działania, a także przepisów regulujących jej funkcjonowanie i kompetencje jest stałość. Co za tym idzie, cechą administracji samorządowej jest również jej sformalizowanie. Ustrój administracji publicznej, treść i środki jej działania oraz procedury regulowane są przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Jednakże niezbędne jest dostosowywanie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej do zmieniających się potrzeb społecznych oraz warunków otoczenia - cywilizacyjnego, społecznego, politycznego i gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The value of administration, its organization or methods of operation, as well as the provisions regulating its functioning and competence is stability. Therefore, a feature of self-government administration is also its formalization. The public administration system, content and means of its operation, as well as procedures, are regulated by the generally applicable provisions of the law. However, the organization and functioning of public administration must adapt to the changing social needs and environmental conditions - civilizational, social, political and economic. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Administracja publiczna. Zagadnienia wstępne, red. A. Pawłowska, Lublin 1999.
 • Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2002.
 • Bąkowski T., Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Warszawa 2007.
 • Biurokracja. Bureaucracy, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2006.
 • Bloch J., Leoński Z., Talejko E., Wstęp do teorii organizacji i kierownictwa, Poznań 1978.
 • Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Wrocław 2003 Boć J., Autonomia gminna (samorząd gminny) w Belgii, "Samorząd Terytorialny" 1992/3.
 • Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Związek jednostek samorządu terytorialnego jako struktura sieciowa, "Samorząd Terytorialny" 2012/1-2.
 • Crozier M., Biurokracja. Anatomia zjawiska, Warszawa 1972.
 • Dolnicki B., Kontrola zarządcza w strukturach samorządu terytorialnego, Warszawa 2019.
 • Dolnicki B., Organizacja i funkcjonowanie administracji terenowej, Katowice 1989.
 • Dolnicki B., Organizacja samorządu terytorialnego z perspektywy powierzanych mu zadań (próba określenia obszarów badawczych) [w:] Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, red. T. Bąkowski Warszawa 2015.
 • Dolnicki B., Organy monokratyczne i kolegialne w samorządzie terytorialnym [w:] Profesjonalizm w administracji publicznej, red. A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka, Białystok 2004.
 • Dolnicki B., Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy, "Samorząd Terytorialny" 2007/1-2.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2003.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2019.
 • Dolnicki B., Sprawność i demokratyzm w strukturze i działaniu polskiej administracji lokalnej [w:] Sprawność działania administracji samorządowej, red. E. Ura, Rzeszów 2006.
 • Dolnicki B., Ustrój samorządu terytorialnego w świetle standardów europejskich [w:] Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, red. Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, Wrocław 2005.
 • Dolnicki B., Wpływ nowych zasad wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na relacje z radą gminy, "Przegląd Prawa Publicznego" 2007/1-2.
 • Dolnicki B., Z rozważań nad istotą samorządu terytorialnego, "Organizacja-Metody-Technika" 1990/1.
 • Dolnicki B., Zasady jawności i dostępu do informacji publicznej jako czynnik przeciwdziałania biurokratyzowaniu się administracji [w:] Biurokracja. Bureaucracy, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2006.
 • Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne, Warszawa 2002.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania PWE, Warszawa 1981.
 • Filipek J., O podmiotowości administracyjno-prawnej, "Państwo i Prawo" 1961/2.
 • Fundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005.
 • Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Kraków 1999.
 • Hausner J., Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego [w:] Studia z zakresu zarządzania publicznego, t. II, red. J. Hausner, M. Kukiełka, Kraków 2002.
 • Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne" 2007/1.
 • Janik M., Janik E., Nowe zjawiska w administracji publicznej - zagadnienia wybrane [w:] Sprawność działania administracji samorządowej, red. E. Ura, Rzeszów 2006.
 • Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.
 • Jaxa Dębicka A., Sprawne państwo, Warszawa 2008.
 • Jeżewski J., Podział kompetencji między samorząd terytorialny a państwo we Francji, "Samorząd Terytorialny" 1992/3.
 • Karta podstawowych praw Unii Europejskiej - tekst z objaśnieniami Sekretariatu Konwencji, Kraków 2001.
 • Kasiński M., Monizm i pluralizm władzy lokalnej. Studium prawno-polityczne, Łódź 2009.
 • Kmieciak Z., Prawo do informacji a samorząd terytorialny, "Samorząd Terytorialny" 1999/4.
 • Knemeyer F.L., Bayerisches Kommunalrecht, Stuttgart-Munchen-Hannover-Berlin 1991.
 • Knosala E., New public management a sprawność administracji samorządowej [w:] Sprawność działania administracji samorządowej, red. E. Ura, Rzeszów 2006.
 • Knosala E., Zacharko L., Matan A., Nauka administracji, Kraków 1999.
 • Kontrola zarządcza w strukturach samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Warszawa 2019.
 • Kotarbiński T., Sprawność i błąd, Warszawa 1970.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum 1982.
 • Kudrycka B., W sprawie wdrażania zasad New Public Management do prawa administracyjnego [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa profesora zw. dr. hab. Józefa Filipka, red. I. Skrzydło-Niżnik, Kraków 2001.
 • Kudrycka B., Iwanowski S., Prawo obywateli do informacji o działaniach organów administracji publicznej, "Państwo i Prawo" 1999/8.
 • Kulesza M., Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, Warszawa 1987.
 • Kulesza M., Niektóre zagadnienia prawne definicji samorządu terytorialnego, "Państwo i Prawo" 1990/1.
 • Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 1970.
 • Leidinger A., Decentralizacja i wzmocnienie samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1992/10.
 • Leoński Z., Kryteria ocen administracji publicznej w naukach administracji [w:] Jakość administracji publicznej, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2004.
 • Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2004.
 • Longchamps F., O pojęciu stosunku prawnego w prawie administracyjnym, Wrocław 1964.
 • Łukasiewicz J., Natura jakości administracji publicznej [w:] Jakość administracji publicznej, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2004.
 • Łukasiewicz J., Zasada organizacyjnej elastyczności aparatu administracji publicznej, Warszawa 2006.
 • Łukasiewicz J., Kłosowska K., Uwarunkowania sprawności działania administracji samorządowej - aspekty teoretyczne i praktyczne [w:] Sprawność działania administracji samorządowej, red. E. Ura, Rzeszów 2006.
 • Miemiec W., Miemiec M., Reformowanie administracji publicznej [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.
 • Millon-Delsol Ch., Zasada pomocniczości, Kraków 1995.
 • Mucha M., Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji, Wrocław 2002.
 • Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego państwa kapitalistycznego, Warszawa 1988.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2002.
 • Pańko W., Własność komunalna a funkcje samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1991/1-2.
 • Popławska E., Zasada pomocniczości (subsydiarności) jako zasada konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej [w:] Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego, red. C. Mik, Toruń 2000.
 • Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, red. J. Stelmasiak, J. Szreniawski, Bydgoszcz-Lublin 2002.
 • Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002, red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.
 • Przedańska J., Przewartościowanie wartości nowego zarządzania publicznego [w:] Antywartości w prawie administracyjnym, red. A. Błaś, Warszawa 2016.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 1978.
 • Rabska T., Wyzwania administracji publicznej w świetle integracji z Unią Europejską [w:] Profesjonalizm w administracji publicznej, red. A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka, Białystok 2004.
 • Saint-Ouen F., Podział władzy w demokracji europejskiej, "Samorząd Terytorialny" 1991/6.
 • Schnapp T.E., Samorząd jako element polityki porządku państwowego, "Samorząd Terytorialny" 1991/7-8.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. Komentarz, Kraków 1998.
 • Skrzydło-Niżnik I., Pojęcia i kryteria sprawności działania administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego i w nauce administracji [w:] Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002, red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.
 • Staniszkis J., Patologie struktur organizacyjnych, Wrocław 1972.
 • Stefaniuk M., Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Lublin 2009.
 • Stefaniuk M., Szreniawski J., Główne reformy administracyjne w Polsce w latach 1989-2009 [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.
 • Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management [w:] Jednostka, Państwo, Administracja - nowy wymiar, red. E. Ura, Rzeszów 2004.
 • Supernat J., Odesłanie do zasad prakseologicznych w prawie administracyjnym, Wrocław 1984.
 • Szpor A., Państwo a subsydiarność jako zasada w UE i w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2001/1-2.
 • Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Lublin 2000.
 • Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Lublin 2002.
 • Szreniawski J., Wybrane zagadnienia reorganizacji i zmian w administracji publicznej [w:] Jakość administracji publicznej, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2004.
 • Tkaczyński J.W., Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht o Unii Europejskiej, "Samorząd Terytorialny" 1998/10.
 • Wrzosek S., System: administracja publiczna. Systemowe determinanty nauki administracji, Lublin 2008.
 • Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
 • Zgud Z., Zasada subsydiarności w prawie europejskim, Kraków 1999.
 • Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Warszawa 1978.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171586326

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.