PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 | 29--51
Tytuł artykułu

Ewolucja regulacji prawnych stanowiących podstawy współdziałania w samorządzie terytorialnym w okresie 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce

Warianty tytułu
Evolution of the Legal Regulations Constituting the Grounds for Collaboration in Territorial Self-government in the 30 Years of Territorial Self-government in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest identyfikacja i ocena głównych kierunków ewolucji prawnych podstaw współdziałania w samorządzie terytorialnym, począwszy od momentu jego restytucji w Polsce w 1990 r. Upływ 30 lat uzasadnia dokonanie określonych podsumowań w tym zakresie, ale nie oznacza, że obowiązujące regulacje prawne są doskonałe i nie wymagają już interwencji prawodawcy. Charakterystycznym zjawiskiem, zaobserwowanym na tle dokonań prawodawcy, jest stałe rozszerzanie - w aspektach ilościowych i jakościowych - różnych form współdziałania w samorządzie terytorialnym. Wynika to z różnych przyczyn: rozłożenia w czasie tworzenia wielostopniowej struktury samorządu terytorialnego, sukcesywnego zbierania doświadczeń, w tym również w toku programów eksperymentalnych i pilotażowych dotyczących sposobów realizacji zadań publicznych w samorządzie terytorialnym, jak również otwierania się granic państwa i związanej z tym intensywniejszej współpracy z udziałem społeczności lokalnych i regionalnych innych państw. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to identify and assess the main directions of the evolution of the legal grounds for collaboration in territorial self-government since its restitution in Poland in 1990. The passage of 30 years justifies drawing specific conclusions in this respect, but does not mean that the applicable legal regulations are perfect and no longer require the intervention of the lawmakers. A characteristic phenomenon observed in the light of the achievements of the lawmakers is the constant expansion - in quantitative and qualitative terms - of various forms of collaboration in territorial self-government. There are various reasons for this: the distribution over time of the establishment of a multi-level structure of territorial self-government, gradually gaining experience, including during experimental and pilot programmes on the methods of implementing public tasks in territorial self-government, as well as the opening of state borders and the related intensified cooperation with the involvement of local and regional communities of other countries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Brzeski M., Glosa do uchwały NSA z dnia 11 kwietnia 2005 r., OPS 2/04, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2006/4.
 • Ciepaj M., Nowe instytucje reprezentacji terytorialnej: sejmik samorządowy i stowarzyszenie gmin, "Zeszyty Naukowe WSI w Opolu. Nauki Społeczne" 1993-1995/36.
 • Czarnow S., Współpraca zagraniczna województw, "Państwo i Prawo" 2000/11.
 • Dolnicki B., Założenia ustawy o powiecie metropolitalnym Górnego Śląska i Zagłębia [w:] Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
 • Iwanowski S., Sitniewski P., Rola porozumień administracyjnych w działalności samorządu terytorialnego [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały Konferencji Naukowej Katedr Prawa i Postępowania administracyjnego, Łódź 2000.
 • Jagoda J., Miejska strefa usług publicznych a związek komunalny, "Samorząd Terytorialny" 1997/6.
 • Jaworska-Dębska B., Model prawny współdziałania w systemie samorządu terytorialnego [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, red. Z. Niewiadomski, Przemyśl 2000.
 • Jaworska-Dębska B., O istocie związków metropolitalnych [w:] O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, red. B. Jaworska-Dębska, Łódź 2017.
 • Jaworska-Dębska B., Podstawy prawne współdziałania samorządu terytorialnego [w:] Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, red. S. Michałowski, Lublin 2002.
 • Kiełbus M., Kudra A., Propozycje zmian przepisów dotyczących funkcjonowania związków międzygminnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2015/3.
 • Korczak J., Kierunki zmian w regulacjach prawnych stanowiących podstawy funkcjonowania gminy - z perspektywy 25-lecia samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2016/1.
 • Kulesza M., Miejski program pilotażowy reformy administracji publicznej, "Samorząd Terytorialny" 1995/12.
 • Leoński Z., Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 1995/4.
 • Lisowski P., Status związku metropolitalnego [w:] Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.
 • Łazutka P., 25 lat współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w formie związku celowego. Analiza obecnego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, red. B. Jaworska-Dębska, R. Budzisz, Warszawa 2016.
 • Łazutka P., Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w świetle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw [w:] Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi, red. A. Mezglewski, Rzeszów 2016.
 • Małecka-Łyszczek M., Znaczenie form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego dla realizacji zasady subsydiarności, "Zeszyty Naukowe" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011/868.
 • Mażewski L., O organie wykonawczym gminy w perspektywie 30. rocznicy reaktywowania w Polsce samorządu gminnego, "Samorząd Terytorialny" 2019/12.
 • Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.
 • Ofiarska M., Kształtowanie się koncepcji związku metropolitalnego w Polsce po 1990 roku, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji" 2018/114.
 • Ofiarska M., Ofiarski Z., Porozumienie komunalne w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i innych wybranych ustaw, "Finanse Komunalne" 2012/1-2.
 • Ofiarska M., Ofiarski Z., Udzielanie pomocy finansowej jako szczególna forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych [w:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. W. Miemiec, K. Sawicka, Warszawa 2014.
 • Perkowski M., Międzynarodowa współpraca województw w prawie i praktyce, Białystok 2013.
 • Piekara A., Decentralizacja i samorząd terytorialny w III RP [w:] Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, red. A. Piekara, Warszawa 2003.
 • Piekara A., Organizacja podziału terytorialnego kraju w aspekcie prawno-samorządowym [w:] Państwo - Demokracja - Samorząd. Księga jubileuszowa na sześćdziesięciopięciolecie Profesora Eugeniusza Zielińskiego, Warszawa 1999.
 • Sikora K., Nowe formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w świetle prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw, "Studia Iuridica Lublinensia" 2014/21.
 • Smoktunowicz E., Prawo zrzeszania się w Polsce, Warszawa 1992.
 • Szewc A., Ewolucja polskiego prawa samorządu terytorialnego w latach 1990-2010, "Samorząd Terytorialny" 2010/5.
 • Woźniak M., Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle prawa polskiego i standardów międzynarodowych, "Samorząd Terytorialny" 2005/4.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171586512

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.