PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 11 | 32--47
Tytuł artykułu

Samoświadomość turysty kulturowego a wizualność turystycznego świata, powszechność fotografii i ich wpływ na jakość turystycznego przeżywania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Self-awareness of Cultural Tourist and Visuality of the Tourist World, Universality of Photography and its Influence on the Quality of the Tourist Experience
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W prezentowanej pracy podjęto próbę wykazania, że współczesna turystyka została zdominowana przez kulturę wizualną, a sposób przeżywania wyjazdów turystycznych przez dzisiejszego człowieka sprowadza się głównie do zaliczania miejsc i ich wizualnej konsumpcji, bez rozumienia zależności kulturowych. W celu zweryfikowania postawionej tezy, która mówi, że powszechna dostępność fotografii ma zasadniczy wpływ na osłabienie kulturowego doświadczania podczas wyjazdów turystycznych przeprowadzono: po pierwsze kwerendę literaturową dotyczącą zarówno przemian związanych ze współczesną turystyką, kulturą wizualną oraz fotografią turystyczną; po drugie badania metodą sondażu diagnostycznego na temat wpływu fotografii na jakość przeżywania wyjazdów turystycznych. Analiza literatury przedmiotu umożliwiła ujęcie w teoretyczne ramy zjawiska kultury wizualnej i odniesienia go do podróży i współczesnej turystyki. Wskazano na wizualność świata turystów, współcześnie inscenizowanego, nieautentycznego i sterowanego przez mass media. Przeprowadzone badania potwierdziły, że aparat fotograficzny stanowi jeden z najistotniejszych elementów wyposażenia turysty jednocześnie osłabiając jego percepcję. (abstrakt oryginalny)
EN
The presented paper attempts to demonstrate that modern tourism has been dominated by visual culture and the way of experiencing tourist destination for today's traveler is limited mostly to ticking off places and to their visual consumption, without understanding the cultural dependance. In order to verify the thesis, which states that widespread availability of photography is of fundamental importance to the weakening of cultural experience during tourist trips, the following were carried out: first - the query of literature on both changes associated with contemporary tourism, i.e. visual culture and tourist photography; second - a diagnostic survey on the impact of photography on the quality of tourist trips experience. The analysis of the subject matter literature allowed to place the visual culture phenomenon in a theoretical framework and to refer it to travel and tourism today. It has been indicated that the visual world of tourists is nowadays staged, inauthentic and controlled by mass media. The study confirmed that the camera is one of the most important pieces of toursts' equipment, at the same time weakening their perception. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
32--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Bibliografia
 • Бажак К., 2006, Историяфотографии. Возникновение изображения, Астрель, Sankt Petersburg
 • Błaszczyk N., 2009, Fotografia-medium masowe jako materia sztuki współczesnej, praca magisterska, maszynopis, ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Grafiki i Malarstwa, Łódź
 • Gawrysiak P., 2008, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, PWN, Warszawa
 • Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, Samoświadomość turysty kulturowego, "Turystyka Kulturowa" nr 4/2012, www.turystykakulturowa.org
 • Gombrich E., 1999, The image and the eye, Phaidon Press Limited, Londyn
 • Isański J., 2004, Związki turystyki z fotografią w społeczeństwie informacyjnym. Globalne I lokalne przemiany pod wpływem rozwoju nowych technologii informacyjnych i ich wykorzystanie w turystyce [w:] Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? Tom I, [dok. elektr.] Biblioteka Główna AGH, Kraków, URL: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0095/417-427.pdf
 • Kapuściński R., 2004, Podróże z Herodotem, Wyd. Znak, Kraków
 • Kapuściński R., 2007, Lapidarium, Wyd. Czytelnik, Warszawa
 • Kapuściński R., 2008, O Fragmencie i Fotografii, Wyd. Gazeta Wyborcza, Warszawa
 • Kawecki W., Od kultury wizualnej do teologii wizualnej, "Kultura - Media - Teologia", 2010 nr 1
 • Kłoskowska A., 1964, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa
 • Kruczek Z., 2009, Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku. [w:] A. Stasiak (red.): Kultura i turystyka, razem ale jak?, Wyd. WSTH Łódź
 • Levi-Straus C., 1964, Smutek tropików, Wyd. PIW, Warszawa; za: Podemski 2005,
 • Łubowicz E., Między picture a image. Obrazy w kulturze współczesnej, "Kultura Współczesna", 2006 nr 4 (50)
 • Maj A., 2008, Oko podróżującego: dwa doświadczenia percepcyjne. O roli mediów w podróży, [w:] E. Wilk , I. Kolasińska-Pasterczyk (red.): Nowa Audiowizualność - nowy paradygmat kultury?, Wyd. UJ, Kraków
 • Olechnicki K., 2006, Fotoblog: pamiętnik z opcją przekazu, [w:] T. Ferenc [red.], Odwaga patrzenia, eseje o fotografii, Wyd. Fundacja Edukacji Wizualnej, Łódź
 • Olechnicki K., 2005, Fotografia dla każdego. Społeczne funkcje fotografii w dobie kultury konsumpcyjnej. [w:] T. Ferenc, K. Makowski (red.), Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, Galeria F5&Księgarnia Fotograficzna, Łódź
 • Poczta J., Malchrowicz-Mośko E., 2013, Kultura wizualna a powierzchowność we współczesnej turystyce, [w:] M. Baranowska-Szczepańska, M. Gołaszewski (red.): Relacje interpersonalne w badaniach młodych naukowców, Wyd. WSHiU, Poznań
 • Podemski K., 2002, Socjologia podróży, V Festiwal Nauki i Sztuki, URL, Poznań
 • Podemski K., 2005, Socjologia podróży, Wyd. Nauk. UAM w Poznaniu, Poznań
 • Podemski K., Turystyka zagraniczna jako przedmiot badań socjologii. Przegląd koncepcji. Propozycje, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1981, Zeszyt 3
 • Przecławski K., 2004, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wyd. Albis, Kraków
 • Słownik Języka Polskiego, 1996, Wyd. PWN, Warszawa
 • Sturken M., Cartwright L., 2009, Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture, Oxford University Press, Oxford
 • Sztomka P., 2005, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wyd. PWN, Warszawa
 • Tatur J., Jak powszechna dostępność fotografii zmieniła wizualność doświadczenia turystycznego. URL: http://driftergroup.blogspot.com/2006/07/jak-powszechna-dostepnosc-fotografii.html
 • Urry J., 2007, Spojrzenie turystyczne, Wyd. PWN, Warszawa
 • Winiarski R.: Zdebski J., 2008, Psychologia turystyki. Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warszawa
 • Zając T., 2011, Rzeczywistość społeczna zatrzymana w kadrze, czyli o roli fotografii w badaniach społecznych, Przemyśl , URL: http://www.pwsw.pl/download,bmV3c19maWxlcyNhOjE6e3M6NzoibmV3c19pZCI7aToyMjcxO30jMzAx.html., 24.02.2012
 • www.driftergroup.blogspot.com, data dostępu 12.05.2013
 • www.fotoslov.ru/articles/raznica.html, data dostępu: 28.05.2013
 • www.pwswp.pl, data dostępu: 15.05.2013
 • www.turystykakulturowa.org, data dostępu: 12.05.2013
 • www.winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0095/417-427.pdf , data dostępu: 12.05.2013
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171589289

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.