PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | tom 25, nr 4 | 101--113
Tytuł artykułu

Wykluczenie emerytalne w III filarze

Autorzy
Warianty tytułu
Pension Exclusion in the Third Pillar
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba oceny wykluczenia emerytalnego w III fi larze systemu emerytalnego w Polsce. Podmiotem badań są zatem elementy wchodzące w skład III filaru emerytalnego w Polsce: Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Przedmiotem badań jest analiza wykluczenia emerytalnego w III filarze polskiego systemu emerytalnego. Autor postawił następujące pytania badawcze: 1) jakie czynniki wpływają na wykluczenie emerytalne w III filarze systemu emerytalnego w Polsce?, 2) czy ma miejsce wykluczenie emerytalne w III filarze systemu emerytalnego w Polsce?(fragment tekstu)
EN
The article is an attempt to assess pension exclusion in the third pillar of the pension system in Poland. Therefore, the subject of the research are elements that are part of the third retirement pillar in Poland - PPE, IKE, IKZE. The subject of the research is the analysis of pension exclusion in the third pillar of the Polish pension system. The following research questions have been raised: 1 What factors infl uence pension exclusion in the third pillar of the pension system in Poland? 2 Is there pension exclusion in the third pillar of the pension system in Poland? (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--113
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Ambachtsheer, K.P., Ezra, D.D. (2001). Fundusze emerytalne - jak efektywnie pomnażać majątek ich członków. Kraków: ABC.
 • Barr, N. (1992). Economic theory and the welfare state: A survey and interpretation. Journal of Economic Literature, 30(2), 741-803.
 • Bielawska, K. (2015). Skutki finansowe odwrotu od reformy emerytalnej z 1999 roku dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W: W. Sułkowska, G. Strupczewski (red.), Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń (283-292). Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Blake, D. (2006). Pension Economics. London: Pension Institute.
 • Błedowski, P. (2014). Ekonomiczne aspekty starzenia się ludności. W: J. Majkowski (red.), Wyzwania XXI wieku. Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne, t. 3 (357-367). Warszawa: Federacja Polskich Towarzystw Medycznych.
 • Chłoń-Domińczak, A. (5.12.2016). Impact of changes in multi-pillar pension systems in CEE countries on individual pension wealth. Journal of Pension Economics and Finance, 1-12. Data dostępu: 10.09.2019, https://doi.org/10.1017/S1474747216000238.
 • Chybalski, F. (2012), Skuteczność i efektywność systemu emerytalnego. Koncepcja analizy i próba pomiaru. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Czapiński, J., Góra, M. (2016). Świadomość "emerytalna" Polaków. Raport z badania ilościowego. Warszawa: Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego.
 • Daszkowska, J. (2007). Jakość życia w perspektywie pedagogicznej. Kraków: Impuls.
 • Davis, E.P. (2001). Insurance and Private Pensions Compendium for Emerging Economies. Paris: OECD Publishing.
 • Długosz, Z., Kurek, S. (2006). Demographic ageing in European Union countries. W: T. Komornicki, K. Czapiewski (red.), Europe XXI - Regional Periphery in Central and Eastern Europe (185-198). Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization.
 • Długosz, Z., Kurek, S., Kwiatek-Sołtys, A. (2011). Stan i perspektywy starzenia się ludności w Polsce i Europie. W: M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej (11-26). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 • Dybał, M. (2008). Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych. Warszawa: CeDeWu.
 • Dybał, M. (2012). Funded pensions - A remedy for an ageing society. Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, 2, nr 2, z. 2, 118. Data dostępu: 19.05.2019, http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae/article/view/41/81.
 • Dybał, M. (2013). Reformy systemów emerytalnych. Zarządzanie i Finanse, 2(5), 289-303. Data dostępu: 10.09.2019, http://www.zif.wzr.pl/pim/2013_2_5_23.pdf.
 • Dybał, M. (2016). Czynniki rozwoju prywatnych planów emerytalnych. W: J. Rutecka-Góra (red.), Długoterminowe oszczędzanie: postawy, strategie i wyzwania (271-288). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. Data dostępu: 10.09.2019, http://tinyurl.com/juq467r.
 • Dybał, M. (2017). Pracownicze programy emerytalne w Polsce. Ekonomia - Wroclaw Economic Review, 23 (3), 91-106. Data dostępu: 10.09.2019, 10.19195/2084-4093.23.3.7.
 • Dymski, G., Li, W. (2003). The macrostructure of financial exclusion: Mainstream, ethnic, and fringe banks in money space. Espace, Populations, Sociétés, 21, 183-201.
 • European Commission (2008). Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion. Brussels: European Commission.
 • European Commission (2018). The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2016-2070). Brussels: European Commission. Financial Services Authority - FSA (2000). In or out? A literature and research review. Consumer Research, 3. Data dostępu: 19.05.2019, http://www.pfrc.bris.ac.uk/Reports/In_or_out.pdf.
 • Frąckiewicz, L. (2005). Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalne. W L. Frąckiewicz (red.), Wykluczenie społeczne (11-26). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
 • Fuller, D., Jonas, A. (2002). Institutionalising future geographies of financial inclusion: National legitimacy versus local autonomy in the British credit union movement. Antipode, 34(1), 85-110.
 • Gałuszka, M. (2006). Jakość życia seniora. Przegląd wybranych koncepcji i metod badania. W: J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich (111-118), Łódź: Zakład Demografii UŁ.
 • Golini, A. (1997). Demographic trends and ageing in Europe. Prospects, problems and policies. Genus, 53, nr 3-4, 33-74.
 • Golinowska, S. (1995). Wybór reformy systemu emerytalno-rentowego dla Polski. Polityka Społeczna, 5-6, 1-7.
 • Góra, M. (2003). System emerytalny. Warszawa: PWE.
 • International Labour Organization - ILO (1993). World Labour Report 1993. Geneva: International Labour Office.
 • Iwanicz-Drozdowska, M. (red.) (2011). Edukacja i świadomość finansowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Jakubowski, S. (2013). Prawno-ekonomiczne aspekty gromadzenia i lokowania środków przez otwarty fundusz emerytalny. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
 • Janiszewska, A. (2015). Obraz starości demograficznej w krajach UE a stan zdrowia jej mieszkańców. W: A. Janiszewska (red.), Jakość życia ludzi starych - wybrane problemy (25-48). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kempson, E., Whyley, C. (1999). Kept Out or Opted Out? - Understanding and Combating Financial Exclusion. Bristol: The Policy Press.
 • KNF (2009). Indywidualne konta emerytalne w 2008 roku. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Data dostępu: 10.09.2019, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Indywidu-alne_konta_emerytalne_na_koniec_2008_10208_57972.pdf.
 • KNF (2011). Indywidualne konta emerytalne w 2010 roku. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Data dostępu: 10.09.2019, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Indywidu-alne_konta_emerytalne_na_koniec_2010_26322_57974.pdf.
 • KNF (2013). Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2012 roku. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Data dostępu: 10.09.2019, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Indywidualne_konta_emerytalne_oraz_indywidu-alne_konta_zabezpieczenia_emerytalnego_w_2012_34157_57978.pdf.
 • KNF (2014). Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2013 roku. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Data dostępu: 10.09.2019, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Indywidualne_konta_emerytalne_oraz_indywidu-alne_konta_zabezpieczenia_emerytalnego_w_2013_37673_57980.pdf.
 • KNF (2016). Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2015 roku. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Data dostępu: 10.09.2019, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Oprac_IKE_IKZE_122015_47033_56354.pdf.
 • KNF (2017a). Pracownicze Programy Emerytalne w 2016 roku. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Data dostępu: 12.09.2019, https://knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_PPE_w_2016_57222.pdf.
 • KNF (2017b). Rejestr pracowniczych programów emerytalnych. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Data dostępu: 10.09.2019, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/PPE_07_09_2017.xls.
 • KNF (2018a). Biuletyn roczny. Rynek PPE 2017. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Data dostępu: 10.09.2019, https://www.knf.gov.pl/?articleId=62284&p_id=18.
 • KNF (2018b). Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2017 roku. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Data dostępu: 10.09.2019, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/IKE_IKZE_12_2017_61392.pdf.
 • KNF (2019a). Biuletyn roczny. Rynek PPE 2018. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Data dostępu: 10.09.2019, https://www.knf.gov.pl/?articleId=66736&p_id=18.
 • KNF (2019b). Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2018 roku. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Data dostępu: 10.09.2019, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_IKE_IKZE_2018_65387.pdf.
 • Koźliński, T. (13.12.2010). Wykluczenie płatnicze w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. W Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Warszawa: NBP. Data dostępu: 10.09.2019, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/wykluczeniefinansowe/index.html.Leyshon, A.,
 • Thrift, N. (1995). Geographies of financial exclusion: Financial abandonment in Britain and United States. New Series, 20, 312-341.
 • Makarski, K., Hagemejer, J., Tyrowicz, J. (2017). Analyzing the efficiency of pension reform: The role of the welfare eff ects of fiscal closures. Macroeconomic Dynamics, 21(5), 1205-1234.
 • Marcinkiewicz, E. (2018). Uwarunkowania rozwoju dobrowolnych programów emerytalnych. Per-spektywa makro- i mikroekonomiczna. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Miłkowska, G. (2012). Poczucie jakości życia seniorów w wybranych krajach Unii Europjeskiej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, 21, 235-251.
 • Mollon, P.E., Gil, A. (2014). Edukacja a jakość życia seniorów. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • MRPiPS (2019a). IKE - limit wpłat. Data dostępu: 10.09.2019, https://www.gov.pl/web/rodzina/ike-limit-wplat
 • MRPiPS (2019b). IKZE - limit wpłat. Data dostępu: 10.09.2019, https://www.gov.pl/web/rodzina/ikze-limit-wplat.
 • Nussbaum, M., Sen, A. (red.) (1993). The Quality of Life. Oxford: Clarendon Press.
 • OECD (1998). Retirement Income Systems: The Reform Process across OECD Countries. Paris: OECD Publishing.
 • OECD (2015). Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators. Paris: OECD Publishing, Data dostępu: 19.05.2019, http://dx.doi.org/10.1787/888933301119.
 • OECD (2016). OECD Pensions Outlook 2016. Paris: OECD Publishing. Data dostępu: 19.05.2019, https://doi.org/10.1787/pens_outlook-2016-en.
 • OECD (2017). Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators. Paris: OECD Publishing. Data dostępu: 19.05.2019, https://doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en.
 • Palmer, G., Donovan, N. (1999). Meaning ful Choices: The Policy Options for Financial Exclusion. London: NPI.
 • Pokrzywa, M., Wilk, S. (red.) (2013). Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki badań.Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Queisser, M. (1999). Pension Reform: Lessons from Latin America. Paris: OECD Publishing.
 • Rutecka-Gora, J. (2017). Długoterminowe oszczędzanie: postawy, strategie i wyzwania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. Data dostępu: 10.09.2019, http://tinyurl.com/juq467r.
 • Sinclair, S. (2001). Financial Exclusion: A Introductory Survey. Edinburgh: Heriot Watt University Centre for Research into Socially Inclusive Services.
 • Stańko, D. (2003). Polish Pension Funds - Does The System Work? Cost, Efficiency and Performance Measurement Issues. London: The Pensions Institute, Cass Business School.
 • Stiglitz, J.E. (1986). Economics of Public Sector. New York: W.W. Norton.
 • Szczepański, M. (2016). The impact of Polish pension reform on present and anticipated conditions of public finances. Economy & Business, 10, 46-54.
 • Szumlicz, T. (1994). Modele polityki społecznej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • UKNUiFE (2016). Rynek pracowniczych programów emerytalnych w 2005 roku. Warszawa: KNF. Data dostępu: 19.05.2019, https://knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Pracownicze_Progra-my_Emerytalne_w_2005_4939_57896.pdf.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych, Dz.U. Nr 116, poz. 1207.
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Nr 75, poz. 398.
 • Willmore, L. (2004). Universal Pensions in Low Income Countries. Initiative for Policy Dialogue, Pensions and Social Insurance Section, Discussion Paper No. IPD-01-05. Data dostępu: 10.09.2019, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.381180.
 • World Bank (1994). Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth. New York: Oxford University Press.
 • World Bank (2010). Financial Access 2010. The State of Financial Inclusion through of Crisis. Washington: The Consultative Group to Assist the Poor.
 • World Bank (2011). Access to Financial Services and the Financial Inclusion Agenda around the World: A Cross-Country Analysis with a New Data Set. Washington: The Consultative Group to Assist the Poor.
 • World Bank (2017). Global Financial Inclusion and Consumer Protection Survey, 2017 Report. Washington, DC: World Bank.
 • Yermo, J. (2002). Revised Taxonomy for Pension Plans, Pension Funds and Pension Entities. Washington, DC: OECD Publishing.
 • Żukowski, M. (1997). Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171593645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.