PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 34 | nr 2 Wybrane Problemy Rozwoju Regionalnego i Lokalnego w Polsce i Europie = Selected Problems of Regional and Local Development in Poland and Europe | 102--116
Tytuł artykułu

Dysproporcje wewnątrzregionalne w rozmieszczeniu instytucji otoczenia biznesu na przykładzie województwa dolnośląskiego

Autorzy
Warianty tytułu
Intra-Regional Disparities in the Distribution of Business Environment Institutions Based on the Example of Dolnośląskie Voivodeship in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instytucje otoczenia biznesu (IOB) odgrywają istotną rolę w rozwoju przedsiębiorczości na obszarze ich oddziaływania. Obowiązujące strategie rozwoju jednostek administracyjno-terytorialnych i regionalne programy operacyjne wspierają tworzenie tych instytucji. W praktyce jednak, wraz z powstawaniem kolejnych IOB, narastają dysproporcje przestrzenne w ich rozmieszczeniu. Celem badania była ocena dostępności przestrzennej istniejących instytucji otoczenia biznesu na obszarze województwa dolnośląskiego. Na podstawie zgromadzonych danych o istniejących IOB, rozmieszczeniu ludności i przedsiębiorstw wykonano wielowarstwowe analizy przestrzenne. Badania wykazały istotne dysproporcje przestrzenne w rozmieszczeniu IOB. Na obszarze województwa występuje kilka koncentracji przestrzennych IOB, jak i liczne obszary o niskiej i bardzo niskiej ich dostępności w stosunku do sieci osadniczej. W przypadku dalszego braku planu rozmieszczenia IOB w skali regionu istniejące dysproporcje w ich rozmieszczeniu będą się nasilać, a tym samym szanse rozwoju przedsiębiorczości na licznych obszarach o niskiej dostępności usług wspierających biznes będą coraz mniejsze. Ze względu na złożoność podjętych zagadnień ustalenia w artykule mają charakter kierunkowy i stanowią punkt wyjścia do dalszych pogłębionych badań, m.in. do wyznaczenia obszarów wskazanych do rozmieszczenia na nich nowych IOB.(abstrakt oryginalny)
EN
Business environment institutions (BEIs) play an important role in the development of entrepreneurship in their area of influence. Actual development strategies of administrative-territorial units and regional operational programmes support the creation of these institutions. In practice, however, with the emergence of subsequent BEIs, increase spatial disparities in their location. The aim of the study was to assess the spatial accessibility of existing business environment institutions in the Dolnośląske Voivodeship. On the basis of collected data on existing BEIs, distribution of population and enterprises, GIS multi-layer analysis was performed, including transport network, nature restrictions. The conducted research shows significant spatial disparities in the location of BEIs. On the territory of the voivodeship there are several spatial concentrations of BEIs, as well as numerous areas with low and very low accessibility in relation to the existing settlement network. In case of further lack of BEIs location plan on a regional scale, the existing disparities in their location will increase, and thus the chances of entrepreneurship development in numerous areas with low accessibility to business support services will decrease. Due to the complexity of the issues undertaken, the findings in the article are of a directional nature and constitute a starting point for further in-depth research, inter alia designation of areas predisposed for the location of new BEIs.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska, Polska
Bibliografia
 • Dołzbłasz, S. (2009). Instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki B+R na obszarze województwa dolnośląskiego. W: Endo- i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej strategii innowacji. Wrocław: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 • Gasidło, K. (1995). Parki Technologiczne. Próba analizy przestrzenno funkcjonalnej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura, 26.
 • GUS (2019, 19 grudnia). Bank danych lokalnych. Pozyskano z https://bdl.stat.gov.pl
 • Hołub Iwan, J., Olczak, A.B., Cheba, K. (2012). Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Instytucje otoczenia biznesu (2019, 8 grudnia). Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Pozyskano z http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/innowacje/instytucje-otoczenia-biznesu
 • Kornecki, J., Kowalczyk, A. (red.) (2010). Badanie potencjału dolnośląskich organizacji otoczenia biznesu w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych. Raport 2010. Wrocław: ARGI.
 • Ładysz, J. (2014). Spójność terytorialna Unii Europejskiej a transgraniczny rozwój zintegrowany. W: J. Potocki, J. Ładysz (red.). Gospodarka Przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 339.
 • Mapa specjalnych stref ekonomicznych (2019, 2 grudnia). Pozyskano z http://sse.mapa.info.pl/
 • Pisano, G.P., Shih, W.C. (2009). Restoring American Competitiveness. Harvard Business Review, July-August, 1-14.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (2014). Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport 2014. Warszawa.
 • PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (2019, 19 grudnia). Sieć badawcza Łukasiewicz. Pozyskano z https://www.port.org.pl/pl/kampus-prace/
 • Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2018). Wrocław: Instytut Rozwoju Terytorialnego.
 • Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska (2015). Załącznik do Regionalnej strategii innowacji dla województwa dolnośląskiego na lata 2011-2020. Wrocław: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.
 • Regionalna strategia innowacji dla województwa dolnośląskiego na lata 2011-2020 (2011, 30 sierpnia). Uchwała nr 1149/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
 • Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171596223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.