PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 11 (63) | 96--114
Tytuł artykułu

Efektywność kapitału intelektualnego a wyniki finansowe przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Effectiveness of Intellectual Capital and Financial Results of the Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Żadna organizacja gospodarcza nie jest samodzielnym bytem działającym indywidualnie, niezależnie od otoczenia i systemu. Zdolność przetrwania w burzliwym i wysoce konkurencyjnym otoczeniu zależy od jej zdolności do innowacji, a także wymusza nieustanne dążenie do zwiększenia efektywności i wydajności. Ze względu na to, że głównym motorem rozwoju każdej organizacji jest kapitał intelektualny, a nie rzeczowy, oczywiste wydaje się badanie jego wpływu na wyniki finansowe. Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja efektywności kapitału intelektualnego oraz jego wpływu na wyniki finansowe badanej jednostki. Do analizy wykorzystano zmodyfikowany współczynnik Pulicia - MVAIC. Zbadano związek pomiędzy poszczególnymi komponentami współczynnika a podstawowymi miarami finansowymi badanej jednostki ROA i ROE przy zastosowaniu współczynnika korelacji r-Pearsona. Wyniki empiryczne jednoznacznie wskazują na ścisłą pozytywną zależność pomiędzy indeksem MVAIC a rentownością jednostki. Całość opracowania dopełnia przegląd literatury z badanego zakresu.(abstrakt oryginalny)
EN
No economic organisation is an independent entity operating individually, regardless of the environment and the system. The ability to survive in a turbulent and highly competitive environment depends on its ability to innovate and forces it to constantly strive to increase its efficiency and productivity. Considering the fact that the main driver of development of any organisation is intellectual capital and not material one, it seems obvious to examine its impact on financial results. The aim of this study is to verify the effectiveness of intellectual capital and its impact on the financial results of the entity in question. The analysis was based on the modified Pulića - MVAIC coefficient. The relationship between particular components of the coefficient and basic financial measures of the studied ROA and ROE units was examined using the r-Pearson correlation coefficient. Empirical results clearly indicate a close positive relationship between the MVAIC index and the unit's profitability. The whole study is complemented by a review of literature from the studied scope.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
96--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Aji R.H.S., Kurniasih K., 2015, The Intellectual Capital Effect on Financial Performances at Islamic Insurance, http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/1696 (13.06.2019).
 • Amin S., Usman M., Sohail N., Aslam S., 2018, Relationship between intellectual capital and financial performance: the moderating role of knowledge assets, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, vol. 12, no. 2, s. 521-547.
 • Andriessen D., 2004, Making Sense of Intellectual Capital. Designing a Method for the Valuation of Intangibles, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Andriessen D., 2006, On the metaphorical nature of intellectual capital: a textual analysis, Journal of Intellectual Capital, vol. 7, no. 1, s. 93-110.
 • Avci E., Nassar S., 2017, Intellectual capital and its impact on firm performance of the Turkish financial sector before and after crisis, PressAcademia Procedia (PAP), vol. 3, s. 916-924.
 • Barney J., 1991, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, vol. 17, no. 1, s. 771-792.
 • Bassi L.J., van Buren M.E., 1999, Valuing investments in intellectual capital, International Journal of Technology Management, vol. 18, no. 5-8, s. 414-432.
 • Basuki, Kusumawardhani T, 2012, Intellectual capital, financial profitability and productivity: an exploratory study of the Indonesian pharmaceutical industry, Asian Journal of Business and Accounting, vol. 5, no. 2, s. 41-68.
 • Bontis N., 1998, Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models, Management Decision, vol. 36, no. 2, s. 63-76.
 • Bontis N., 2001, Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital, International Journal of Management Reviews, vol. 3, no. 1, s. 41-60.
 • Bontis N., Chong Keow W.C., Richardson S., 2000, Intellectual capital and business performance in Malaysian industries, Journal ofd Intellectual Capital, vol. 1, no. 1, s. 85-100.
 • Bontis N., Ciambotti M., Palazzi F., Sgro F., 2018, Intellectual capital and financial performance in social cooperative enterprises, Journal of Intellectual Capital, vol. 19, no. 4, s. 712-731.
 • Bounfour A., 2002, How to measure Intellectual Capital's dynamic value: the IC-dVAL approach, The 5th World Congress on Intellectual Capital, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.
 • Campisi D., Costa R., 2008, A DEA- based method to enhance intellectual capital management, Knowledge and Process Management, vol. 15, no. 3, s. 170-183.
 • Capello R., Faggian A., 2005, Collective learning and relational proximity in local innovation processes, Regional Studies, vol. 39, no. 1, s. 75-87.
 • Carmeli A., Tishler A., 2004, The relationship between intangible organizational elements and organizational performance, Strategic Management Journal, vol. 25, no. 13, s. 1257-1278.
 • Chan K.H., 2009a, Impact of intellectual capital on organizational performance: An empirical study of companies in the Hang Seng Index (Part 1), The Learning Organization, vol. 16, no. 1, s. 4-21.
 • Chan K.H., 2009b, Impact of intellectual capital on organizational performance: An empirical study of companies in the Hang Seng Index (Part 2), The Learning Organization, vol. 16, no. 1, s. 22-39.
 • Chang W.S., Hsieh J.J., 2011, Intellectual capital and value creation - is innovation capital a missing link?, International Journal od Business and Management, vol. 6, no. 2, s. 3-12.
 • Chen M.C., Cheng S.J., Hwang Y., 2005, An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms' market value and financial performance, Journal of Intellectual Capital, vol. 6, no. 2, s. 159-176.
 • Chowdhury L.A.M., Rana T., Akter M., Hoque M., 2018, Impact of intellectual capital on financial performance: evidence from the Bangladeshi textile sector, Journal of Accounting & Organizational Change, vol. 14, no. 4, s. 429-454.
 • Chu S.K.W., Chan K.H., Wu W.W.Y., 2011, Charting intellectual capital performance of the gateway to China, Journal of Intellectual Capital, vol. 12, no. 2, s. 249-276.
 • Cohen S., Kaimenakis N., 2007, Intellectual capital and corporate performance in knowledge intensive SME's, The Learning Organization, vol. 14, no. 3, s. 241-262.
 • Daum J.H., 2003, Intangible Assets and Value Creation, John-Wiley & Sons, West Sussex.
 • Davis F.H., Cloake T.R., Fedde A.S., Horne H.A., 1940, Intangible Assets, New York Certified Public Accountant, vol. 1, no. 1, s. 33.
 • Diez J.M., Ochoa M.L., Prieto M.B., Santidrian A., 2010, Intellectual capital and value creation in Spanish firms, Journal of Intellectual Capital, vol. 11, no. 3, s. 348-367.
 • Dobija D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Dubra I., 2010, Human Capital impact on the enterprise competitiveness, http://www.su.lt/bylos/mokslo_ leidiniai/jmd/10_01_26_priedas/dubra.pdf (28.02.2019).
 • Dudycz T., 2001, Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dumay J., 2013, The third stage of IC: towards a new IC future and beyond, Journal of Intellectual Capital, vol. 14, no. 1, s. 5-9.
 • Dyktus J., Gaertner M., Malik B., 2017, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Difin, Warszawa.
 • Edvinsson L., 1997, Developing intellectual capital at Skandia, Long Range Planning, vol. 30, no. 3.
 • Edvinsson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • El-Bannany, M., 2008, A study of determinants of intellectual capital performance in banks: the UK case, Journal of Intellectual Capital, vol. 9, no. 3, s. 487-498.
 • El-Bannany M., 2015, Explanatory study about the intellectual capital performance of banks in Egypt, International Journal of Learning and Intellectual Capital, vol. 12, no. 3, s. 270-286.
 • Feiwal G.R., 1975, The Intellectual Capital of Michal Kalecki: A Study in Economic Theory and policy, The University of Tennessee Press, Knoxville, TN.
 • Firer S., Williams M., 2003, Intellectual Capital and traditional measures of corporate performance, Journal of Intellectual Capital, vol. 4, no. 3, s. 348-360.
 • Fitz-Enz J., 2001, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Fitz-Enz J., 2009, The ROI of Human Capital. Measuring the Economic Value of Employee Performance. Second Edition, AMACOM, New York.
 • Galabova L., Ahonen G., 2011, Is intellectual capital-based strategy market-based or resource-based? On sustainable strategy in a knowledge-based economy, Journal of Human Resource Costing & Accounting, vol. 15, no. 4, s. 313-327.
 • Gharoie Ahangar R., 2011, The relationship between intellectual capital and financial performance: An empirical investigation in an Iranian company, African Journal of Business Management, vol. 5, no. 1, s. 88-95, http://www.academicjournals.org/AJBM (10.03.2019).
 • Ghosh S., Mondal A., 2009, Indian software and pharmaceutical sector IC and financial performance, Journal of Intellectual Capital, vol. 10, no. 3, s. 369-388.
 • Grant R.M., 1996, Prospering in dynamically - competitive environments: organizational capability as knowledge integration, Organization Science, vol. 7, no. 4, s. 375-387.
 • Guthrie J., Petty R., Farrier F., Wells R., 1999, There is no accounting for intellectual capital in Australia: review of annual reporting practices and the internal measurement of intangibles within Australian organisations, International Symposium Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experiences, Issues and Prospects, OECD, Amsterdam.
 • Haanes, K., Lowendhal, B., 1997, The Unit of Activity: Towards an Alternative to the Theories of the Firm, [w:] H. Thomas (red.), Strategy, Structure and Style, John Wiley& Sons, New York.
 • Hall R., 1992, The strategic analysis of intangible resources, Strategic Management Journal, vol. 13, no. 2, s. 135-144.
 • Iazzolino G., Laise D., 2013, Value added intellectual coefficient (VAIC). A methodological and critical review, Journal of Intellectual Capital, vol. 14, no. 4, s. 547-563.
 • Itami H., 1991, Mobilizing Invisible Assets, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Itami H., Roehl T.W., 1987, Mobilizing Invisible Assets, Harvard University Press, Cambridge.
 • Jankowski W., 2002, Zarządzanie aktywami niematerialnymi, Harvard Management Update, no. 5.
 • Joshi M., Cahill D., SidhuJ., 2010, Intellectual capital performance in the banking sector an assessment of Australian owned banks, Journal of Human Resource Costing and Accounting, vol. 14, no. 2, s. 151-170.
 • Kamal M.H.M., Mat R.C., Rahim N.A., Husin N., Ismail I., 2011, Intellectual capital and firm performance of commercial banks in Malaysia, Asian Economic and Financial Review, vol. 2, no. 4, s. 577-590.
 • Kamath G.B., 2007, The intellectual capital performance of Indian banking sector, Journal of Intellectual Capital, vol. 8, no.1, s. 96-123.
 • Kamath G.B., 2008, Intellectual capital and corporate performance in Indian pharmaceutical industry, Journal of Intellectual Capital, vol. 9, no. 4, s. 684-704.
 • Kasiewicz, S., Rogowski, W., 2006, Stan obecny i kierunki badań w zakresie kapitału intelektualnego - studia literaturowe, e-Mmentor nr 3(15), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/15/ id/293 (06.03.2019).
 • Kędzior, M., Wójcik-Jurkiewicz, M., 2008, Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 768, s. 137-157.
 • Khanqah V.T., Khosroshahi M.A., Ghanavati E., 2012, An empirical investigation of the impact of intellectual capital on firms' market value and financial performance: evidence from Iranian companies, International Journal of Management Business Research, vol. 2, no. 1, s. 1-12.
 • Kiong Ting I.W., Lean H.H., 2009, Intellectual capital performance of financial institutions in Malaysia, Journal of Intellectual Capital, vol. 10, no. 4, s. 588-599.
 • Laing G., Dunn J., Huges-Lucas S., 2010, Applying the VAICTM model to Australian hotels, Journal of Intellectual Capital, vol. 11, no. 3, s. 269-283.
 • Lestari H.S., 2017, Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan Asuransi di Indonesia, Jurnal Manajemen, vol. 21, no 3, s. 491-509.
 • Lev B., 2003, Intangibles: Gestione, valutazione e reporting delle risorse intangibili delle aziende, Edizione Italiana a curra di Summit, Etas, Milano.
 • Maditinos D., Chatzoudes D., Tsairidis C., Theriou G., 2011, The impact of intellectual capital on firms' market value and financial performance, Journal of Intellectual Capital, vol. 12, no. 1, s. 132-151.
 • Maji S.G., Goswami M., 2017, Intellectual capital and firm performance in India: a comparative study between original and modified value added intellectual coefficient model, International Journal of Learning and Intellectual Capital, vol. 14, no. 1, s. 76-89.
 • Mavridis D.G., 2004, The intellectual capital performance of the Japanese banking sector, Journal of Intellectual Capital, vol. 5, no. 3, s. 92-115.
 • Mehralian G., Rajabzadeh A., Sadeh M.R., Rasekh H.R., 2012, Intellectual capital and corporate performance in Iranian pharmaceutical industry, Journal of Intellectual Capital, vol. 13, no. 1, s. 138-158.
 • Mesjasz Cz., 2016, Operacjonalizacja cech kapitału intelektualnego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 263, s. 19-35.
 • Michalak J., 2012, Kapitał intelektualny - trendy w pomiarze, prezentacji i badaniach, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mohammed A.A., Irbo M.M., 2018, Intellectual capital and firm performance nexus: evidence from Ethiopian private commercial banks, International Journal of Learning and Intellectual Capital, vol. 15, no. 3, s. 189-203.
 • Mondal A., 2016, Application of modified VAICTM model for measuring intellectual capital performance, International Journal of Research in Finance and Marketing, vol. 6, no. 11, s. 19-30.
 • Nakonieczny J., 2018, Raportowanie aktywów i kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - studium przypadku, Marketing i Rynek, nr 9, s. 673-688.
 • Nassar S., 2018a, The impact of intellectual capital on corporate performance of IT companies: evidence from bursa Istanbul, Journal of Accounting and Applied Business Research, vol. 1, no. 3, s. 1-9.
 • Nassar S., 2018b, The impact of intellectual capital on firm performance of the turkish real estate companies before and after the crisis, European Scientific Journal, vol. 14, no. 1, s. 29-45.
 • Niemczyk L., 2013, Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, Pacioli Institute, Rzeszów.
 • Nimtrakoon S., 2015, The relationship between intellectual capital, firms' market value and financial performance, Journal of Intellectual Capital, vol. 16, no. 3, s. 587-618.
 • Nonaka I., Takeuchi H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa.
 • Nowak E., 2017, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Petty R., Guthrie J., 2000, Intellectual capital literature review: measurement, reporting and management, Journal of Intellectual Capital, vol. 1, no. 2, s. 155-176.
 • Pukeliene V., Palumickaite J., Matuzeviciute K., 2007, IK matavimas ir vertinimas: teorinis aspektas, Taikomoji ekonomika: sisteminial tyimai - Kaunas, VDU, vol. 1, no. 1, s. 103-114.
 • Pulić A., 2004, Intellectual capital - does it create or destroy value?, Measuring Business Excellence, vol. 8, no. 1, s. 62-68.
 • Pulić A., 1998, Measuring the performance of intellectual potential in knowledge economy, The 2nd McMaster World Congress on Measuring and Managing Intellectual Capital, Austria.
 • Pulić A., 2000, VAIC - an accounting tool for IC management, International Journal of Technology Management, vol. 20, no. 5-8, s. 702-714.
 • Pulić A., 2008, The Principles of Intellectual Capital Efficiency. A Brief Description, Croatian Intellectual Capital Center, Zagreb.
 • Rahman S., 2012, The role of intellectual capital in determining differences between stock market and financial performance, International Research Journal of Finance & Economics, no. 89, s. 46-77.
 • Ramanauskaite A., Rudzioniene K., 2013, Intellectual capital valuation: methods and their classification, Ekonomika, vol. 92, no. 2, s. 79-92.
 • Riahi-Belkaoui A., 2003, Intellectual capital and firm performance of US multinational firms: a study of resource - based and stakeholder views, Journal of Intellectual Capital, vol. 4, no. 2, s. 215-226.
 • Richieri F.L., Cruz Basso L.F., Leiva Martin D.D., 2008, Intellectual capital and the creation of value in Brazilian companies, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1081849 (09.03.2019).
 • Roberts P.W., Dowling G.R., 2002, Corporate reputation and sustained superior financial performance, Strategic Management Journal, vol. 23, no. 12, s. 1077-1093.
 • Roos G., Roos J., 1997, Measuring your company's intellectual performance, Long Range Planning, vol. 30, no. 3, s. 413-426.
 • Roos J., Roos G., Dragonetti N.C., Edvinsson L., 1997, Intellectual Capital, Navigating the New Business Landscape, Macmillan Press, London.
 • Samul J., 2013, Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa - teoria a praktyka, Economics and Management, vol. 2, no. 2013, s. 230-241.
 • Setiawan R., Prawira B.Y., 2018, Intellectual Capital and the Performance of Manufacturing Companies in Indonesia, Jurnal Magister Manajemen Unram, vol. 7, no. 3, s. 13-28.
 • Soriya S., Narwal K.P., 2015, Intellectual capital performance in Indian banks: a panel data analysis, International Journal of Learning and Intellectual Capital, vol. 12, no. 2, s. 103-121.
 • Spencer J.C., Grant R.M., 1996, Knowledge and the firm: overview, Strategic Management Journal, vol. 17, no. 2, s. 5-9.
 • Stahle P., Stahle S., Aho S., 2011, Value added intellectual coefficient (VAIC): a critical analysis, Journal of Intellectual Capital, vol. 12, no. 4, s. 531-551.
 • Stewart T.A., 1997, Brain Power. How Intellectual Capital is Becoming America's Most Valuable Asset, Fortune, 3rd of June, London.
 • Sullivan P.H., 2000, Value-driven Intellectual Capital: How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value, John-Wiley & Sons, New York.
 • Sveiby K.E., 1989, The invisible Balance Sheet: Key Indicators for Accounting, Control and Valuation of Know-how Companies, Affarsvarlden/Ledarscap, Stockholm.
 • Sveiby K.E., 2010, Methods for Measuring Intangible Assets, https://www.sveiby.com/files/pdf/intangiblemethods. pdf (06.03.2019).
 • Tan H.P., Plowman D., Hancock P., 2007, Intellectual capital and financial returns of companies, Journal of Intellectual Capital, vol. 8, no. 1, s. 76-95.
 • Tessler J.F., Poker Junior J.H., Silveira M.A., Milano Filho M.A.F., Belli M.M., 2016, VAICTM and value creation in Brazilian capital intensive companies listed in BM&FBovespa, Espacios, vol. 37, no. 19, http://www.revistaespacios.com/a16v37n19/16371914.html (13.03.2019).
 • Tseng C., Goo J., 2005, Intellectual capital and corporate value in an emerging economy: empirical study of Taiwanese manufacturers, R&D Management, vol. 35, no. 2, s. 187-201.
 • Ullah I., Rehman A., Saqib R., Javed I., Mehdi M., Javaid H., Farid G., 2018, Evaluation of financial performance using intellectual capital: a case study of Pakistani banks, Science, Technology and Development, vol. 37, no. 4, s. 227-231.
 • Ulum I., 2009a, Intellectual capital dan kinerja keuangan perusahaan; sebuah perspektif sector perbankan Indinesia, Jurnal Humaniora, vol. 6, no. 2, s. 54-59.
 • Ulum I., 2009b, Intellectual capital performance sektor perbankan di Indonesia, Jurnal Akuntansi dan Keuangan (Terakreditasi Dikti), vol. 10, no. 2, s. 77-84.
 • Ulum I., 2015, Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan, dan Kinerja Organisasi, UMM Press, Malang.
 • Ulum I., Kharismawati N., Syam D., 2017, Modified value-added intellectual coefficient (MVAIC) and traditional financial performance of Indonesian biggest companies, International Journal of Learning and Intellectual Capital, vol. 14, no. 3, s. 207-219.
 • Urbanek G., Bohdanowicz L., 2011, Wpływ kapitału intelektualnego na rentowność polskich spółek publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 685, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 46, s. 647-657.
 • Wall A., Kirk R., Martin G., 2004, Intellectual Capital: measuring the immeasurable?, CIMA Publishing Elsevier, Oxford.
 • Wang, M., 2011, Measuring intellectual capital and its effect on financial performance: Evidence from the capital market in Taiwan, Frontiers of Business Research in China, vol. 5, no. 2, s. 243-265.
 • Warschat J., Wagner K., Hauss I., 1999, Measurement System for the Evaluation of R&D Knowledge in the Engineering Sector, Report on Workshop Intellectual Capital / Intangible Investment 22nd November, European Commission.
 • Wu W-Y., Tsai H-J., Cheng K-Y, Lai M., 2006, Assessment of intellectual capital management in Taiwanese IC design companies: using DEA and Malmquist productivity index, R&D Management, vol. 36, no. 5, s. 531-545.
 • Zeghal D., Maaloul A., 2010, Analysing value added as an indicator of intellectual capital and its consequences on company performance, Journal of Intellectual Capital, vol. 11, no. 1, s. 39-60.
 • Zehri C., Abdelbaki A., Bouabdellah N, 2012, How intellectual capital affects a firm's performance?, Australian Journal of Business and Management Research, vol. 2, no. 8, s. 24-31.
 • Zeng S., Wudhikarn R., 2018, The empirical study of relationship between intellectual capital, firms' market value and financial performance of logistics industry of Thailand, International Conference on Information Management and Management Sciences, Chengdu, China, s. 26-32.
 • Zou H., Chen X., Ghauri P., 2010, Antecedents and consequences of new venture grow strategy: An empirical study in China, Asia Pacific Journal of Management, vol. 27, no. 3, s. 393-421.
 • Zubac A., Hubbard G., Johnson L.W., 2010, The RBV and value creation: a managerial perspective, European Business Review, vol. 22, no. 5, s. 515-538.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171598917

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.