PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 11 (63) | 199--219
Tytuł artykułu

Raportowanie zintegrowane w praktyce polskich spółek - próba oceny jakości ujawnień

Warianty tytułu
Integrated Reporting in the Practice of Polish Companies - an Attempt of Assessment of the Disclosures Quality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Raport zintegrowany jest obecnie uważany za najdoskonalszą formę raportowania informacji niefinansowych. Jego zasadnicze cele stanowią połączenie informacji finansowych i niefinansowych na temat organizacji w jednym dokumencie oraz podniesienie efektywności komunikowania zewnętrznym interesariuszom informacji o tworzeniu wartości przez organizacje. Celem artykułu jest próba oceny jakości ujawnień w praktyce raportowania zintegrowanego polskich spółek w latach 2013-2017. W części empirycznej, wykorzystując analizę treści (content analysis) z zastosowaniem ważonego indeksu ujawnień (weighted disclosure index), przeprowadzono badanie jakości raportów zintegrowanych opracowanych przez 20 grup kapitałowych w rozpatrywanym okresie. Wyniki badań wskazują na stopniowe pozytywne zmiany w odniesieniu do zarówno liczby publikowanych raportów, jak i jakości niektórych obszarów ujawnień w publikowanych raportach. Pewne elementy raportów wymagają jednak poprawy i udoskonalenia.(abstrakt oryginalny)
EN
The integrated report is currently considered the most perfect form of reporting non-financial information. Its main purpose is to combine financial and non-financial information about organizations in one document and to increase the effectiveness of information communication about value creation by organizations to external stakeholders. The purpose of the article is an attempt to assess the quality of disclosures in the practice of integrated reporting of Polish companies between 2013 and 2017. In the empirical part of the article, using content analysis and weighted disclosure index, the quality of integrated reports prepared by 20 capital groups during the examined period, was examined. Research results indicate gradual positive changes both in terms of the number of published reports and the quality of some areas of disclosure in published reports. However, certain elements of reports require improvements and advancement(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
199--219
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Alshikhi O., Abdullah B., 2018, Information quality: Definitions, measurement, dimensions, and relationship with decision making, European Journal of Business and Innovation Research, vol. 6, no. 5, s. 36-42.
 • Beattie V., McInnes B., Fearnley S., 2004, A Methodology for analysing and evaluating narratives in annual reports: A comprehensive descriptive profile and metrics for disclosure quality attributes, Accounting Forum, vol. 28, no. 3, s. 205-236.
 • Beattie V., Smith S. J., 2013, Value creation and business models: Refocusing the intellectual capital debate, British Accounting Review, vol. 45 (4), s. 243-254.
 • Bek-Gaik B., 2015, Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 77, s. 479-491.
 • Bek-Gaik B., 2017, Sprawozdawczość zintegrowana - przegląd badań, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 92, s. 9-29.
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., 2015, Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych, [w:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa: uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 60-83.
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., 2016, Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 1 (79), s.767-785.
 • Berg N., Jensen J.C., 2012, Determinants of traditional sustainability reporting versus integrated reporting. An institutionalist approach, Business Strategy and the Environment, no. 21, s. 299-316.
 • Bovee M., Srivastava R., Mark B., 2003, A conceptual framework and belief-function approach to assessing overall information quality, International Journal of Intelligent Systems, vol. 18, no. 1, s. 51-74.
 • Brown J., Dillard J., 2014, Integrated reporting: On the need for broadening out and opening up, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 27, issue 7, s. 1120-1156.
 • Burke J., Clark C., 2016, The business case for integrated reporting: Insights from leading practitioners, regulators, and academics, Business Horizons, vol. 59, issue 3, s. 273-283.
 • Chakroun, Hussainey, 2014, Disclosure quality in Tunisian annual reports, Corporate Ownership & Control, vol. 11, issue 4, s. 58-80.
 • Climate change and sustainability. How sustainability has expanded the CFO's role, 2011, Ernst & Young, http://www.ey.com/US/en/Services/Specialty-Services/Climate-Change-and-Sustainability- Services/How-sustainability-hasexpanded-the-CFOs-role.
 • Czajor P., Michalak M., 2016, Jakość ujawnień dotyczących zobowiązań finansowych w sprawozdaniach finansowych spółek indeksu WIG 30, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2 (80), cz. 2, s. 431-438.
 • De Villiers C., Low M., Samkin G., 2014, The institutionalisation of mining company sustainability disclosures, Journal of Cleaner Production, no. 84, s. 51-58.
 • De Villiers C., Sharma U., 2017, A critical reflection on the future of financial, intellectual capital, sustainability and integrated reporting, Critical Perspectives on Accounting, w druku.
 • Dey C., Burns J., 2010, Integrated reporting at novo nordisk, [w:] Accounting for Sustainability: Practical Insights, A.Hopwood, J. Unerman, J. Fries (red.), London, Earthscan, s. 197-214.
 • Dragu I., Tudor-Tiron A., 2013, New corporate reporting trends. Analysis on the evolution of integrated reporting, Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, vol. 22, issue 1, s. 1221- -1228.
 • Dragu I., Tudor-Tiron A., 2014, Research agenda on integrated reporting: New emergent theory and practice. Emerging markets queries in finance and business, Procedia Economics and Finance, no. 15, s. 221-227.
 • Dumay J., 2016, A critical reflection on the future of intellectual capital: from reporting to disclosure, Journal of Intellectual Capital, vol. 17, issue 1, s. 168-184.
 • Dumay J., Bernardi C., Guthrie J., Demartini P., 2016, Integrated reporting: A structured literature review, Accounting Forum, vol. 40, issue 3, s. 166-185.
 • Dyduch J., 2018, Methods of measurement of CSR disclosure level in corporate reporting, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 520, s. 46-53.
 • Dyrektywa 2014/95/UE zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy.
 • Eccles R., Krzus M.P., Tapscott D., 2010, One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, 1st edition, Wiley Publisher.
 • Eccles R., Saltzman D., 2011, Achieving sustainability through integrated reporting, Stanford Social Innovation Review, vol. 9, no. 3, s. 56-61.
 • Eccles R., Serafeim G., 2015, Corporate and Integrated Reporting: A Functional Perspective, [w:] Corporate Stewardship: Achieving Sustainable Effectiveness, red. E. Lawler, S. Mohrman, J. O'Toole, Greenleaf.
 • Elshandidy T., Neri L., Guo Y., 2018, Determinants and impacts of risk disclosure quality: Evidence from China, Journal of Applied Accounting Research, Forthcoming, https://ssrn.com/abstract= 3206228 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3206228.
 • Fijałkowska J., Macuda M., 2019, CSR Reporting Practices in Poland, [w:] Corporate Social Responsibility in Poland, red. A. Długopolska-Mikonowicz, S. Przytuła, C. Stehr, https://link.springer. com/chapter/10.1007/978-3-030-00440-8_13.
 • Flower J., 2015, The international integrated reporting council: A story of failure, Critical Perspectives on Accounting, no. 27, s. 1-17.
 • Frias-Aceituno J.V., Rodríguez-Ariza L., García-Sanchez I.M., 2013, Is integrated reporting determined by a country's legal system? An exploratory study, Journal of Cleaner Production, vol. 44, s. 45-55.
 • García-Sánchez I.M., Rodríguez-Ariza L., Frías-Aceituno J.V., 2013, The cultural system and integrated reporting, International Business Review, no. 22, s. 828-838.
 • García-Sánchez I.M., Hussain N., Martínez-Ferrero J., Ruiz-Barbadillo E., 2019, Impact of disclosure and assurance quality of corporate sustainability reports on access to finance, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, vol. 26, s. 832-848.
 • Gerwanski J., Kordsachia O., Velte P., 2019, Determinants of materiality disclosure quality in integrated reporting: Empirical evidence from an international setting, Business Strategy and the Environment, 28, s. 750-770.
 • Gunawan J., Djajadikerta H., Smith M., 2009, An examination of corporate social disclosures in the annual reports of indonesianlisted companies, Ecu Publication Pre.
 • Gustavsson M., Wänström C., 2009, Assessing information quality in manufacturing planning and control processes, International Journal of Quality & Reliability Management, vol. 26 no. 4, s. 325-340.
 • Hammond K., Miles S., 2004, Assessing quality assessment of corporate social reporting: UK perspectives, Accounting Forum, no. 28, s. 61-79.
 • Havlová K., 2015, What integrated reporting changed: The case study of early adopters, Business Economics and Management 2015 Conference, BEM2015, Procedia Economics and Finance, no. 34, s. 231-237.
 • Hąbek P., 2018, Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności. Ocena jakości raportów CSR, CeDeWu, Warszawa.
 • Helfaya A., Whittington M., 2018, Does designing environmental sustainability disclosure quality measures make a difference?, Business Strategy and the Environment, vol. 28, issue 4, s. 525-541.
 • Helfert M., Foley O., Ge M., Cappiello C., 2009, Analysing the effect of security on information quality dimensions, ECIS 2009 - 17th European Conference on Information Systems.
 • Hendryk M., Fit M., Adamów A., 2018, Analiza ujawnień w zakresie rzeczowych aktywów trwałych na podstawie sprawozdań finansowych spółek z sektora "budownictwo" za lata 2015 i 2016, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 163, s. 165-181.
 • Hoang T.C., Abeysekera I., Ma S., 2019, Earnings quality and corporate social disclosure: The moderating role of state and foreign ownership in Vietnamese listed firms, Emerging Markets Finance & Trade, vol. 55, s. 272-288,
 • IASB, 2018, Conceptual Framework for Financial Reporting, IFRS Foundation, http://eifrs.ifrs.org/ eifrs/PdfAlone?id=21922&sidebarOption=UnaccompaniedConceptual (16.02.2019).
 • IIRC, 2011, Towards Integrated Reporting - Communicating Value in the 21st Century, http://integratedreporting. org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (20.12.2014).
 • IIRC, 2013, The International <IR> Framework, http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/ 12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (20.11.2015).
 • ISO, 2000, 1994, Quality Management and Quality Assurance. Vocabulary. ISO 84021994. International Organization for Standardization.
 • Kabalski P., 2005, Nadrzędne zasady przygotowania i prezentacji sprawozdań finansowych, Przegląd Podatkowy, nr 1.
 • Kahn B., Strong D., Wang R., 2002, Information quality benchmarks: Product and service performance, Communications of The ACM, vol. 45, no. 4, 184-192.
 • Karmańska A., 2014, The imperative of sustainable growth and reporting integration: Three eras in the corporate reporting development, Copernican Journal of Finance & Accounting vol. 3, no. 1, s. 73-82.
 • Karmańska A., Łada M., 2019, Ujawnianie obszarów i czynników ryzyka w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych - obserwacje wobec zmian regulacji prawnych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 103 (159), s. 39-61.
 • Katmon N., Mohamad Z., Norwani N., Farooque O., 2018, Comprehensive board diversity and quality of corporate social responsibility disclosure: Evidence from an emerging market, Journal of Business Ethics, 157(4), s. 447-481.
 • Kazirod A., 2002, Rola rewizji sprawozdań finansowych, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 2.
 • Kędzierska-Bujak I., 2013, Rola informacji dostarczanych przez rachunkowość w systemach motywacyjnych - wybrane zagadnienia, [w:] Nauka rachunkowości u progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Krasodomska J., 2012, Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 66 (122), SKwP, s. 101-110.
 • Krasodomska J., 2014, Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Leitoniene S., Sapkauskiene A., 2016, Information disclosure in corporate social responsibility reports. The case of Lithuanian companies, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 88 (144), s. 73-85.
 • Leopizzi R., Iazzi A., Venturelli A., Principale S., 2019, Nonfinancial risk disclosure: The "state of the art" of Italian companies, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, vol. 26, s. 1-11.
 • Li S., Liu C., 2018, Quality of corporate social responsibility disclosure and cost of equity capital: Lessons from China, Emerging Markets Finance & Trade, vol. 54, s. 2472-2494.
 • Lodhia S., 2014, Why do companies not produce sustainability reports?, Social and Environmental Accountability Journal, vol. 34 (2), s. 124-124.
 • Marcinkowska M., 2006, Ewolucja raportu: jak zaprezentować wartość przedsiębiorstwa, czyli o nowych tendencjach w sprawozdawczości biznesowej (cz. I), Nasz Rynek Kapitałowy, nr 4, s. 40-44.
 • Maroun W., Solomon J., 2012, Integrated Reporting: The Influence of King III on Social, Ethical and Environmental Reporting, The Association of Chartered Certified Accountants, London, http:// www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/integratedreporting/tech-tp-iirsa. pdf (18.05.2015).
 • Marx B., Mohammadali-Haji A., 2014, Emerging trends in reporting: An analysis of integrated reporting practices by South African top 40 listed companies, Journal of Economic and Financial Sciences, vol. 7, no. 1, s. 231-250.
 • Michalak J., 2018, Metody pomiaru i determinanty jakości informacji w raportach spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Michalczuk G., 2009, Komunikowanie na temat kapitału intelektualnego wyzwaniem dla polityki informacyjnej spółek, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1, s. 291-300.
 • Michalczuk G., Mikulska T., 2014, Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 827. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 69, s. 197-207.
 • Mio C. (red.), 2016, Integrated Reporting, a new Accounting Disclosure, Palgrave MacMillan, UK.
 • Morros J., 2016, The integrated reporting: A presentation of the current state of art and aspects of integrated reporting that need further development, Intangible Capital, vol. 12, no. 1, s. 336-356.
 • Mućko P., 2018, Jakość sprawozdań narracyjnych i jej determinanty - przegląd literatury, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, zeszyt 165, s. 155-170.
 • Mućko P., Hońko S., 2013, "Sprawozdanie z działalności" - raport z pogranicza rachunkowości, Rachunkowość, nr 10.
 • Pistoni A., Songini L. (red.), 2015, Sustainability disclosure: State of the art and new directions, Book Series: Studies in Managerial and Financial Accounting, vol. 30.
 • Pistoni A., Songini L., Bavagnoli F., 2018, Integrated reporting quality: An empirical analysis, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, no. 25, s. 489-507.
 • Rensburg R., Botha E., 2014, Is integrated reporting the silver bullet of financial communication? A stakeholder perspective from South Africa, Public Relations Review, vol. 40, s. 44-152.
 • Rezaee Z., 2016, Business sustainability research: A theoretical and integrated perspective, Journal of Accounting Literature, vol. 36, issue C, s. 48-64.
 • Roszkowska P., 2008, Wiarygodność raportów społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście relacji inwestorskich, e-Finanse, nr 4.
 • Ruiz-Lozano M., Tirado-Valencia P., 2016, Do industrial companies respond to the guiding principles of the Integrated Reporting framework? A preliminary study on the first companies joined to the initiative, Revista de Contabilidad - Spanish Accounting Review, Elsevier, vol. 19 (2), s. 252-260, DOI: 10.1016/j.rcsar.2016.02.001.
 • Samelak J., 2013, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Sierra-Garcia L., Zorio-Grima A., Garcia-Benau M.A., 2013, Stakeholder engagement, corporate social responsibility and integrated reporting: An exploratory study, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, no. 22, s. 286-304.
 • Sobczyk M., 2012, Zintegrowane raportowanie - nowy model raportowania biznesowego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIII, nr 1, s. 155-170.
 • Stacchezzini R., Melloni G., Lai A., 2016, Sustainability management and reporting: The role of integrated reporting for communicating corporate sustainability management, Journal of Cleaner Production, vol. 136, part A, s. 102-110.
 • Stępień M., 2010, Interakcja gospodarki i środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 816, s. 163-176.
 • Stubbs W., Higgins C., 2014, Integrated reporting and internal mechanisms of change, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 27, issue 7, s. 1068-1089.
 • Szadziewska A., 2013, Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań CSR, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4, s. 257-277.
 • Świderska G., 2007, W poszukiwaniu optymalnego raportu, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 1, s. 15-23.
 • Świderska G.K., Bek-Gaik B., 2016, Dokąd zmierza raportowanie biznesowe?, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 274, s. 7-16.
 • van Bommel K., 2014, Towards a legitimate compromise?: An exploration of integrated reporting in the Netherlands, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 27, no. 7, s. 1157-1189.
 • Walińska E., 2015, Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego?, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 82 (138), s. 151-165.
 • Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., 2016, Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa - w kierunku integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B., 2015, Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wang R., Strong D., 1996, Beyond accuracy: What data quality means to data consumers, Journal of Management Information Systems, vol. 12, no. 4, s. 5-33.
 • Wasilewska E., 2010, Raportowanie społeczne przedsiębiorstw: koncepcja i rola międzynarodowych standardów raportowania, Master of Business Administration, nr 4 (105), s. 93-104.
 • Wrona S., 2009, Sprawozdawczość biznesowa jako narzędzie komunikacji z inwestorami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 559 (42), s. 490-499.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171598963

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.