PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 11 (63) | 259--275
Tytuł artykułu

Nowe typologie pracowników międzynarodowych w ujęciu teorii prototypów - implikacje dla MZZL

Warianty tytułu
New Typologies of International Employees in Terms of Prototype Theory - Implications for IHRM
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Migracje międzynarodowe oraz ich konsekwencje stanowią bez wątpienia bardzo istotne wyzwanie o wymiarze globalnym. Zewnętrzne czynniki kontekstowe międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi (MZZL), jakimi są globalna mobilność i migracje pracowników, wpływają na metodykę badań w zakresie terminologii. Dlatego celem artykułu jest określenie kryteriów definiowania pracowników międzynarodowych w odniesieniu do teorii prototypów. Prototyp to najpopularniejszy przedstawiciel danej kategorii, o wyrazistym "jądrze" i nieostrych brzegach na granicy między jedną kategorią a inną. Te ustalenia wzbogacają obszar teorioznawczy MZZL, a także zwiększają rzetelność prowadzonych badań nad różnymi typami pracowników międzynarodowych. Zaostrzone kryteria definicyjne pozwalają precyzyjniej określić badany podmiot i jego status w danym momencie i uzyskać pożądany zbiór danych w ujęciu strumieniowym i zasobowym, co stanowi o reprezentatywności próby badawczej, w szczególności w badaniach ilościowych.(abstrakt oryginalny)
EN
International migration and its multifaceted consequences in the economic, social, cultural and educational areas are undoubtedly one of the most important global challenges today. The purpose of this article is to define criteria for defining international employees (migrants, expatriates and others) in relation to prototype theory. The prototype is the most popular representative of a given category, with a distinct "core" and blurred edges on the border between one category and another. These findings contribute to the theoretical area of international human resource management (IHRM), as well as increase the reliability of conducted research on various types of international employees. Stricter definition criteria make it possible to precisely specify the subject of the research and its status at a given moment (eg when we examine a traditional expatriate, a business traveler or a self-initiated expatriate) and obtain a desired set of data on them in stream and resource terms, which enrich the representativeness of the research sample in particular in quantitative research.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
259--275
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ackoff, R. (1971). Towards a system of systems concepts. Management Science, (17), 661-671.
 • Anacka, M. i Okólski, M. (2018). Migracje: pojęcie i metoda. W: M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Andresen, M., Bergdolt, F. i Margenfeld J. (2013). What distinguishes self-initiated expatriates from assigned expatriates and migrants?. W: M. Andresen, A. Al Ariss, M. Walther (red.), Self-initiated expatriation. Individual, organizational, and national perspectives (s. 11-41). New York, London: Routledge.
 • Al Ariss, A. i Özbilgin, M. (2010). Understanding self-initiated expatriates:career experiences of Lebanese self-initiated expatriates. Thunderbird International Business Review, 52(4).
 • Al Ariss, A. i Syed, J. (2011). Capital mobilization of skilled migrants:a relational perspective. British Journal of Management, 22(2), 286-304.
 • Berry, D. P. (2009). Expatriates, migrants, gender, race, and class. Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 8(1), 1-6. doi: 10.5465/AMBPP.2009.44246847.
 • Castles, S. i Miller, M. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: PWN.
 • Castles, S., Miller, M. i Haas, H. (2013). The age of migration. International population movements in the modern world. New York: Palgrave Macmillan.
 • Ciesielski, M. (2014). Paradygmaty w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, (1), 3-6.
 • Czapka, E. (2018). Koncepcje i modele migracji międzynarodowych. W: S. Przytuła (red.), Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Warszawa: Difin.
 • Dabic, M., Gonzalez-Loureiro, M. i Harvey, M. (2013). Evolving reserach on expatriates (1970-2012).
 • International Journal of Human Resource Management, 26(3), 316-337.
 • Divinský, B., Zachar Podolinská, T. i in. (2018). Globe in motion. Patterns of international migration: similarities and differences, ethnological studies. Bratislava: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, Marenčin PT. Pobrano z https://doi.org/10.31577/2018.9788097097578
 • Długopolska-Mikonowicz, A. i Wojciechowska, A. (2019). Zarządzanie różnorodnością jako element CSR. W: S. Przytuła (red.), Zarządzanie różnorodnością pracowników w organizacjach międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Earley, P. i Mosakowski, E. (2000). Creating hybrid team cultures: an empirical test of transnational team functioning. Academy of Management Journal, 43(1), 26-49.
 • Eurostat. (2019). European system of integrated social protection statistics - ESSPROS. ESSPROS manual and user guidelines. Pobrano z https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-andguidelines/-/ KS-GQ-16-010
 • Fihel, A. (2018). Przyczyny migracji. W: M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Gemel, A. (2013). Kognitywna teoria prototypu - próba filozoficznej analizy. Humanistyka i Przyrodoznawstwo, (19), 75-88. Pobrano z https://doi.org/10.31648/hip.537
 • Green, N. (2009). Expatriation, expatriates and expats. The American transformation of a concept. The American Historican Review, (2), 307-328.
 • Haak-Saheem, W. i Brewster, C. (2017). "Hidden" expatriates: international mobility in the United Arab Emirates as a challenge to current understanding of expatriation. Human Resource Management Journal, 27(3), 423-439.
 • Hampton, J. (2006). Concepts as prototypes. W: B. H. Ross (Ed.), The psychology of learning and motivation: advances in research and theory (s. 79-113). San Diego: Academic Press.
 • Haslberger, A., Brewster, C. i Hippler, T. (2014). Manageing performance abroad: a new model for understanding expatriate adjustment. London: Routledge.
 • Jaźwińska, E. i Okólski, M. (2001). Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Warszawa: Scholar.
 • Kawczyńska-Butrym, Z. (2017). Mobilność i decyzje migracyjne - uwarunkowania i aktorzy. W: S. Przytuła (red.), Migracje międzynardoowe i ekspatriacja. Warszawa: Difin.
 • Klaus, W. i Szulecka, M. (2018). Migracje nieudokumentowane. W: M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kleiber, G. (2003). Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne. Kraków: Universitas.
 • Koryś, P. i Łukowski, W. (2018). Globalizacja, lokalność, migracje. W: M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach (s. 128-141). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kowaleski, J. (2000). Mobilność przestrzenna. W: Kryńska E. (red.), Mobilność zasobów pracy, Warszawa: IPiSS.
 • Masłyk-Musiał, E. (2010). Badawcze wyzwania w naukach o zarządzaniu. W: S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarzadzaniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer buisness.
 • Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A. i Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: a review and appraisal. Population and Development Review, 19(3), 431-466.
 • Massey, D. S. i Bartley, K. (2005). The changing legal status distribution of immigrants: a caution. International Migration Review, 39(2), 469-484.
 • Mayrhofer, H. Muller A. i Schmidt, A. (2010). Implications of flexpatriates' lifestyles on HRM practices. Management Review, 21(2).
 • McNulty, Y. i Brewster, C. (2017a). The concept of business expatriates. W: Y. McNulty, J. Selmer (Eds.), Reserach handbook of expatriates. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • McNulty, Y. i Brewster, C. (2017b). Theorizing the meaning(s) of "expatriate": establishing boundary conditions for business expatriates. The International Journal of Human Resource Management, 28(1), 27-61.
 • McNulty, Y. i Brewster, C. (2019). Working internationally. Expatriation, migration and other global work. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • McNulty, Y., De Cieri, H. i Hutchings, K. (2009). Do global firms measure expatriate return on investment? An empirical examination of measures, barriers and variables influencing global staffing practices. The International Journal of Human Resource Management, 20(6), 1309-1326.
 • Molloy, J. i Ployhart, R. (2012). Construct clarity: Multidisciplinary considerations and an illustration using human capital. Human Resource Management Review, (22), 152-156.
 • Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Okólski M. i Radziwinowiczówna A. (2018), Współczesne migracje na świecie. W: M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Pachocka, M. i Misiuna, J. (2015). Migracje międzynarodowe - dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych (s. 293-312). W: J. Osiński (red.), Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym politycznym i społecznym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Perruchoud, R. i Redpath-Cross, J. (Eds.). (2011). Glossary on migration. Geneva: International Organization for Migration.
 • Pocztowski, A. (red.). (2015). Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer buisness.
 • Przytuła, S. (2014). Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce. CeDeWu, Warszawa.
 • Przytuła, S. (2016). Uczenie się i samorozwój w wielokulturowym środowisku pracy. W: M. Rozkwitalska (red.), Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Przytuła, S. (2017a). Ekspatriacja tradycyjna i samoinicjowana jako formy migracji transnacjonalnej. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 1(163), 285-306.
 • Przytuła, S. (2017b). Migracja, ekspatriacja tradycyjna i samoinicjowana - charakterystyka zjawisk. W: S. Przytuła (red.), Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa. Warszawa: Difin.
 • Przytuła, S. (2017c). Samoinicjowana ekspatriacja (SIE) jako wyzwanie dla międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi (MZZL) i kierunki przyszłych badań. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(3), 73-88.
 • Przytuła, S. (2018). Inicjatywa i intencjonalność w podejmowaniu misji zagranicznej przez ekspatriantów z własnej inicjatywy (SIE). Organizacja i Kierowanie, 4(183), 169-184.
 • Przytuła, S. i Strzelec, G. (2019). Praktyka zarządzania różnorodnością pracowników a wyzwania współczesnego rynku pracy - panel ekspertów (s. 237-260). W: S. Przytuła (red.), Zarządzanie różnorodnością pracowników w warunkach globalnej mobilności i migracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Purgał-Popiela, J. (2017). Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWE.
 • Rosch, E. (1973). Natural categories. Cognitive Psychology, (4), 328-350.
 • Rosińska-Bukowska, M. (2017). Rola kapitału ludzkiego w biznesie międzynardoowym. W: S. Przytuła (red.), Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Warszawa: Difin.
 • Słownik synonimów PWN (2019). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Society for Human Resource Management [SHRM]. (2019). The global skills shortage. Bridging the Talent Gap with Education, Training and Sourcing.
 • Stahl, G. K., Maznevski M. L., Voigt A. i Jonsen K. (2009). Unraveling the effects of cultural diversity in teams: A meta-analysis of research on multicultural work groups. Journal of International Business Studies, 41(4), 690-709. doi: 10.1057/jibs.2009.85.
 • Sudoł, S. (2014), Pojęcie zarządzania, zakres i granice nauk o zarządzaniu, ich miejsce w klasyfikacji nauk oraz subdyscypliny. Organizacja i Kierowanie, 161(1).
 • Sułkowski, Ł. (2016). Paradygmaty i teorie w naukach o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Nieoczywiste.
 • Tajfel, H. (1982). Social psychology of intergroup relations, Annual Review of Psychology, (33), 1-39.
 • Thiollet, H. (red.). (2017). Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie. Kraków: Krakater.
 • Triandis, H. (1960). Cognitive similarity and communication in dyad. Human Relations, 13(2), 175-183.
 • United Nations Department of Economics and Social Affair [UNDESA]. (2017). World Population Prospects.
 • White, A., Grabowska, I., Kaczmarczyk, P. i Slany, K. (2018). The impact of migration on Poland. London: University College.
 • Williams, K. Y. i O'Reilly III, C. A. (1998). Demography and diversity in organizations: A review of 40 years of research. W: B. M. Staw, L. Cummings (red.), Research in organizational behavior, (s. 77-140). Greenwich, CT.
 • Wittgenstein, L. (2008). Dociekania filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. World Migration Report. (2018). Pobrano z https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/china/ r5_world_migration_report_2018_en.pdf
 • Zikic, J., Bonache, J. i Cerdin, J-L. (2010). Crossing national boundaries: A typology of qualified immigrants career orientations. Journal of Organizational Behavior, (31).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171598981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.