PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | 187
Tytuł artykułu

Zarządzanie jakością produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem pracy jest jakość produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym, a w szczególności problematyka jej właściwego kształtowania, która wysuwa się na czołowe miejsce we współczesnym przedsiębiorstwie przemysłowym, jest jednym z zadań sfery zarządzania. Sfera ta ma zdolność kreowania jakości produktów. Problematyka kształtowania jakości produktów przez sferę zarządzania nie znalazła jednak dotychczas należytego odzwierciedlenia w literaturze. Także praktyka zarządzania słabo promuje jakość produktów. Sprawność dotychczasowego oddziaływania tej sfery na "tworzenie" właściwej jakości produktów jest w Polsce niska. W pracy podjęto próbę zidentyfikowania możliwych oddziaływań sfery zarządzania na tworzenie właściwej jakości produktów. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
187
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Ansoff H.I., 1985: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa.
 • Arystoteles, 1975: Kategorie i hermeneutyka. PWN, Warszawa.
 • Aurich W., Schröder H.U., 1972: System der Wachstumsplanung im Unternehmen. Verlag Moderne Industrie, München.
 • Aust H.J., Dietrich H., 1989: Qualitat - nur ein Begrieff? Entwicklung und Sicherung der Erzeugnisqualität. VEB Fachbuchverlag, Leipzig.
 • Balcerowicz L., 1979: Ogólnogospodarcze skutki zwiększenia tempa odnowy produktów. PWN, Warszawa.
 • Karteczek A., Szczupak R., 1990: Ilościowe planowanie strategiczne. W: Zarys metodyki planowania strategicznego. Praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym A. Klasika. AE, Katowice.
 • Białecki K., 1987: Elementy marketingu eksportowego. PWE, Warszawa.
 • Bieniok H., Rokita J., 1984: Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa.
 • Biliński W., 1970: Ekonomiczne aspekty stosowania metody analizy wartości. W: Ekonomiczne problemy jakości. Materiały z sympozjum. PTE, CU-JiM, Warszawa.
 • Bocchino W.A., 1975: Systemy informacyjne zarządzania. Narzędzia i metody. WNT, Warszawa.
 • Bogatin J.W., Sulpowar L.B., Łomazow M.M., 1973: Kaczestwo techniki i ekonomika. Ekonomika, Moskwa.
 • Bojarski W.W., 1984: Podstawy analizy i inżynierii systemów. PWN, Warszawa.
 • Borchert H., Dietrich H., Nagel G., 1976: Intensivierung-Standardisierung-Oualitdt. Verlag die Wirtschaft, Berlin.
 • Borys T., 1984: Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej. AE, Wrocław.
 • Borys T., 1980: Elementy teorii jakości. PWN, Warszawa.
 • Borys T., 1982: Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne analizy kosztów jakości a samofinansowanie się przedsiębiorstw. W: Kwalitologia. NOT, Gdańsk, nr 9.
 • Borys T., 1989: Wprowadzenie do zagadnień jakości. AE, Wrocław.
 • Borys T., 1981: Kwalimetria. Teoria i zastosowanie. AE, Kraków.
 • Bratnicki M., Krzyś R., Stachowicz J., 1988: Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, Wrocław.
 • Buffa E.S., 1980: Modern Production. Operations Management. New York.
 • Capra F., 1987: Punkt zwrotny. PIW, Warszawa.
 • Cardozo R.N., Cagley J.W., 1971: Experimental Study of Industrial Buyer Behaviour. "Journal of Marketing Research", August.
 • Chojecki H., 1974: Optymalizacja jakości. Metody psychologiczne. PWE, Warszawa.
 • Chojecki H., 1980: Psychologiczne aspekty jakości. W: Ekonomiczne problemy sterowania jakością. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Bosiakowskiego. PWE, Warszawa.
 • Chojecki H., 1981: Zarys historyczny pojęcia jakości w gospodarce. W: Jakość a doskonalenie planowania i zarządzania gospodarką narodową. SGPiS, Warszawa.
 • Chojecki H., 1989: Okrągły stół - polski fenomen. "Problemy Jakości", nr 3.
 • Cholewicka-Goździk K., 1974: Koszty jakości - instrument zarządzania. "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 4.
 • Cholewicka-Goździk K., 1977: Rachunek ekonomiczny w programowaniu jakości. PWE, Warszawa.
 • Cholewicka-Goździk K., 1979: Czy uczciwość się opłaca. "Życie Gospodarcze", nr 36.
 • Crosby Ph.B., 1979: Quality is free. The Art of Making Ouality Certain. Mc Graw Hill Book Company, USA.
 • Crosby Ph.B., 1986: Qualitäet is Machbar. Mc Graw Hill Book Company, Hamburg.
 • Crosby Ph.B., 1986: Oualitäet bringt Gewinn. Mc Graw Hill Book Company, Hamburg.
 • Crum L.W., 1979: Analiza wartości. PWE, Warszawa.
 • Czerniak J., 1978: Informacja i zarządzanie. PWE, Warszawa.
 • Deming E.W., 1986: Out of the Crisis, MIT Center for Edvanced Engineering Study. Cambridge Massachusetts.
 • Deppe J., 1989: Zwiększanie produktywności przez wprowadzanie "Kółek jakości" w przedsiębiorstwie. W: Racjonalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. UŁ, Łódź.
 • Dietl J., 1985: Marketing. PWE, Warszawa.
 • Dietl J., I989: Uwarunkowania jakości produktów (stan obecny i perspektywy). Materiały na konferencję naukową pt. "Strategia przedsiębiorstwa przemysłowego w zakresie jakości wyrobów". UMK, Toruń.
 • Daszkowski J., 1991: Psychologiczne uwarunkowania pracy grupowej. W: Psychologiczny model efektywności pracy. Praca zbiorowa pod red. X. Gliszczyńskiej. PWN, Warszawa.
 • Dietrych J., 1987: Panowanie nad jakością. "Przegląd Techniczny", nr 40.
 • Dietrych J., 1987: Minileksykon. Politechnika Śląska, Gliwice.
 • Drucker P.F., 1976:. Skuteczne zarządzanie. Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem. PWN, Warszawa.
 • Drucker P.F., 1992: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa.
 • Dubowikow B.A., 1969: Podstawy naukowej organizacji kierowania jakością. PWE, Warszawa.
 • Dulski S., 1971: Jakość produkcji. Planowanie i zarządzanie. PWE, Warszawa.
 • Eilstein H., 1955: Rozwój jako przechodzenie do stanów jakościowo wyższych. "Myśl Filozoficzna", nr 4.
 • Eysymontt J., 1982: Informacja i język w systemie planowania. W: Informacyjne problemy planowania. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod red. W. Maciejewskiego. PWE, Warszawa.
 • Van Ettinger J., Sitting J., 1970: Lepsza jakość, większe efekty. WNT, Warszawa.
 • Fabiańska K., Rokita J., 1986: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 • Feczko J., 1988: Postępowanie konsumentów a jakość produktów. "Normalizacja", nr 6.
 • Feigenbaum A.V., 1956: Total Quality Control. "Harvard Business Review", November-December.
 • Feigenbaum A.V., 1961: Total Quality Control - Engineering and Management, New York.
 • Feigenbaum A.V., 1983: Przyszłość zarządzania. "Problemy Jakości", nr 1.
 • Feigenbaum A.V., 1983: Jakość i biznes. "Problemy Jakości", nr 3.
 • Feigenbaum A.V., 1989: Management of Quality - the Key to the Nineties In: Management of Quality. The key to the Nineties. Proceedings, 33-rd EOQC Annual Conference. Vienna.
 • Feigenbaum A.V., 1989: Jakość - klucz efektywności gospodarki. "Problemy Jakości", nr 1.
 • Galbraith J.K., 1973: Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe. PIW, Warszawa.
 • Gliszczyńska X., 1991: Poczucie własnej skuteczności w procesie pracy. W: Psychologiczny model efektywności pracy. Praca zbiorowa pod red. X. Gliszczyńskiej. PWN, Warszawa.
 • Głowacki R., 1982: Przedsiębiorstwo na rynku. PWE, Warszawa.
 • Gołębiowski T., 1986: Decyzje dotyczące produktu. W: Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie eksportującym. Praca zbiorowa pod red. A. Sznajdera. PWE, Warszawa.
 • Gordon J., 1970: Rachunek efektów a jakość wyrobów. "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 9.
 • Gorle P., Long J., 1973: Essentials of Product Planning. Mc Graw Hill Book Company. London.
 • Gościński J., 1977: Zarys teorii sterowania ekonomicznego. PWN, Warszawa.
 • Groocock J.M., 1988: Qualitätsverbesserung. Mc Graw Hill Book Company, Hamburg.
 • Gudnason C.H., 1977: O rozszerzonym pojęciu jakości wyrobu. "Problemy Jakości", nr 2.
 • Gwarek H., 1975: Sterowanie jakością w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.
 • Habr J., Veprek J., 1971: Systemowa analiza i synteza. PWE, Warszawa.
 • Haffer M., 1992: Wybór strategii przedsiębiorstwa w zakresie jakości. W: Jakość wyrobów. Strategia i sterowanie w przedsiębiorstwie przemysłowym. Praca zbiorowa pod red. T. Borysa i S. Sudoła. AE, Kraków.
 • Halst F., Fromm H., 1991: Qualität im Unternehmen. Prinzipien-Methoden-Techniken. C. Hanser Verlag, München-Vien.
 • Halpin J., 1970: Zero defektów. System pracy bezusterkowej. PWE, Warszawa.
 • Harrington J., 1989: Droga do poprawy. "Problemy Jakości", nr 2.
 • Haus B., Nowosielski S., 1987: Funkcja kontroli w kierowaniu produkcją. W: Kontrola jako funkcja zarządzania, Materiały konferencyjne, Sopot.
 • Haustein H.D., 1962: Die Oualitätssicherung in der Industrie, Verlag die Wirtschaft, Berlin.
 • Haustein H.D., Neumann K., 1970: Analiza ekonomiczna poziomu technicznego produkcji przemysłowej. PWE, Warszawa.
 • Henzel H., 1980: Metody oceny poziomu techniczno-ekonomicznego wyrobów przemysłowych. AE, Katowice.
 • Henzel H., 1991: Determinanty upowszechniania innowacji technicznych w przemyśle. AE, Katowice.
 • Herman A., 1982: Rozwój czy postęp. "Polityka", nr 10.
 • Horvath P., 1979: Controlling. F. Vahlen Verlag, München.
 • Humble J.W., 1971: Zarządzanie przez określanie celów. PWE, Warszawa.
 • Hutchins D., 1984: Organization of Company Wide Quality Control. W: The Japanese Approach to Product Quality. Its Applicability to the West. Editet by N. Sasaki and D. Hutchins, Pergamon Press, Oxford.
 • Hutchins D., 1984: In Quality Circles - The Missing Link. W: The Japanese Approach to Product Quality. Its Applicability to the West. Edited by N. Sasaki and D. Hutchins, Pergamon Press, Oxford.
 • Imai M., 1986: Kaizen (Ky'zen). The Key to Japan's Competitive Success. Random House Business Division, New York.
 • Ishikawa K., 1984: Quality Control in Japan. In: The Japanese Approach to Product Quality. Its Applicability to the West. Edited by N. Sasaki and D. Hutchins, Pergamon Press, Oxford.
 • Ishikawa K., 1985: What is Total Quality Control. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York.
 • Iwasiewicz A., 1987: Problemy niepełnej sprawności diagnostycznej w statystycznej kontroli jakości. Studium metodologiczne. AE, Kraków.
 • Juran J.M., 1974: Basic Concepts. In: Quality Control Handbook. Mc Graw Hill Book Company, New York-Toronto-London.
 • Juran J.M., 1974: Marketing of Quality. In: Quality Control Handbook. Mc Graw Book Company, New York-Toronto-London.
 • Juran J.M., Gryna F.M. Jr., 1974: Jakość, projektowanie, analiza. WN-T, Warszawa.
 • Juran J.M., 1989: Strategiczne planowanie jakości. "Problemy Jakości", nr 4-5.
 • Kalisiak J., 1975: Nowy produkt. Planowanie i organizacja. PWN, Warszawa.
 • Kapp K.W., 1982: Konsekwencje uznania gospodarki za system otwarty. W: Ekonomia w przyszłości. Praca zbiorowa pod red. K. Dopiera. PWN, Warszawa.
 • Kasprzak T., 1984: Kompleksowy model programowania produkcji. Materiały konferencyjne pt.: "Systemy produkcyjne. Teoretyczne i praktyczne problemy projektowania". Warszawa.
 • Kasprzyk S., Zbichorski Z., 1976: Ekonomika i organizacja procesu unowocześniania wyrobów. PWE, Warszawa.
 • Kasprzyk S., 1980: Innowacje. Od koncepcji do produkcji. IW CRZZ, Warszawa.
 • Kaufmann A., Fustier M., Drevet A., 1975: Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań. WN-T, Warszawa.
 • Kemball-Cook R.B., 1974: Luka organizacyjna. PWE, Warszawa.
 • Kiliński A., 1979: Jakość. WN-T, Warszawa.
 • Kindlarski E., 1983: Kontrola i sterowanie jakością. Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Kindlarski E., 1985: Jakość wyrobów w USA. IOPM, Warszawa.
 • Kindlarski E., 1988: Jakość wyrobów. PWN, Warszawa.
 • Kindlarski E., Awan G.R., 1988: Nowa filozofia jakości w przedsiębiorstwie. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 • Klasycy o jakości, 1985: Wywiad przeprowadzony z A.V. Feigenbaumem, J.M. Juranem, Ph.B. Crosbym przez redakcję Quality Progress. "Problemy Jakości", nr 3.
 • Kłapkowski B., Jankowska A., 1974: Hierarchizacja celów w procesie podejmowania decyzji. W: Współczesne problemy zarządzania. Praca zbiorowa pod red. J. Hołubca. PWN, Warszawa.
 • Kocowski T., 1982: Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa. Ossolineum, PAN, Warszawa.
 • Kolman R., 1977: Ilościowe określanie jakości. PWE, Warszawa.
 • Kolman R., 1977: Sterowanie jakością wytwarzania. Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Konariowa L.A., 1980: Kształtowanie jakości produkcji w przemyśle amerykańskim. Problemy organizacji i kierowania. Wydawnictwo Normalizacyjne, Warszawa.
 • Koontz H., 0'DonneII C., Weihrich H., 1984: Management. Mc Graw Hill Book Company, New York.
 • Korliński W., 1990: Czy istnieje pozaeksploatacyjna jakość wyrobu. "Problemy Jakości", nr 3.
 • Kornai J., 1977: Anti-equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań. PWN, Warszawa.
 • Kostrzewa A., 1974: Ekonomiczne podstawy sterowania jakością produkcji. PWN, Warszawa.
 • Kotarbiński T., 1965: Traktat o dobrej robocie. PAN, Wrocław.
 • Kownacki S., Sterniczuk H., Zach R., 1985: Zarządzanie jako sprawowanie władzy w organizacji. W: Współczesne koncepcje zarządzania. Praca zbiorowa pod red. A.K. Koźmińskiego. PAN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., 1977: Zarządzanie. Analiza systemowa procesów i struktur. PWE, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Zawiślak A.M., 1979: Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych. PWE, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., 1979: Organizacja - zbiór problemów do rozwiązania. W: Decyzje. Analiza systemowa organizacji. PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Obłój K., 1985: Strategia zarządzania. Współczesne koncepcje zarządzania. PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Obłój K., 1989: Zarys teorii równowagi organizacyjnej. PWE, Warszawa.
 • Kramer T., 1984: Badania marketingowe. W: R. Głowacki, Z. Kossut, T. Kramer: Marketing. PWN, Warszawa.
 • Kramer T., Appelt H.G., 1978: Innowacje w przemyśle. WN-T, Warszawa.
 • Kramer T., Żabiński L., 1982: Rynek w procesie zarządzania gospodarką. PWN, Warszawa.
 • Krzyczyńska J., Marszałek E., Waśko J., 1980: Ewidencja kosztów jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym. TNOiK, Bydgoszcz.
 • Krzyżanowski L., 1985: Podstawy nauki zarządzania. PWN, Warszawa.
 • Kuc B.R., 1984: Samokontrola. Metoda dobrej roboty. IWZZ, Warszawa.
 • Kürzl A., 1989: Qualität und Qualitätsmanagement. Aus der Praxis für die Praxis W. de Gruyter, Berlin.
 • Kwejt J., 1986: Metody i strategie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym. PWE, Warszawa.
 • Kwiatkowska-Wasik B., Dorosiński R., 1979: Funkcja rewizyjna w zarządzaniu poprzez jakość (Quality Management). PTE, Warszawa.
 • Leszczyński K., 1976: Teoretyczne podstawy rachunku efektywności nakładów na podnoszenie jakości produktów. W: Postęp techniczny w procesie reprodukcji. PWE, Warszawa.
 • Libal V. i zespół, 1976: Organizacja i zarządzanie produkcją. PWE, Warszawa.
 • Lisiecka K., 1978: Jakość w ujęciu systemowym. "Problemy Jakości",, nr 4.
 • Lisiecka K., 1978: Sterowanie jakością produkcji. "Przegląd Organizacji", nr 5.
 • Lisiecka K., 1979: Doskonalenie pracy służb kontroli jakości, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 • Lisiecka K., 1981: Ocena sprawności sterowania systemem jakości. "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Lisiecka K., 1986: Ocena systemu zarządzania jakością produkcji. Program badawczy RP III 42 "Racjonalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych". AE, Katowice.
 • Lisiecka K., 1987: Cele i rozwój przedsiębiorstwa. AE, Katowice.
 • Lisiecka K., 1989: Jakość - cel polityki przedsiębiorstwa. "Problemy Jakości", nr 2.
 • Lisiecka K., 1989: Przesłanki formułowania ofensywnej strategii w zakresie jakości produktów. W: Strategia przedsiębiorstwa przemysłowego w zakresie, jakości wyrobów. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń.
 • Lisiecka K., 1990: Ofensywna strategia jakości produktu jako element restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo w procesie przemian strukturalnych. Praca zbiorowa pod red. J. Rokity i K. Fabiańskiej. AE, Katowice.
 • Lisiecka K., 1991: Jakość i marketing. "Problemy Jakości", nr 1.
 • Lisiecka K., 1991: Jakość funkcją uwarunkowań kulturowych. "Problemy Jakości, nr 3.
 • Lisiecka K., 1992: Jakość a wyniki ekonomiczne wg PIMS-u. "Problemy Jakości", nr 2.
 • Lundvall D.M., 1974: Quality Costs. In: Ouality Control Handbook. Praca zbiorowa pod red. J.M. Jurana, F.M. Jr. Gryny, R.S. Jr. Binghama. Mc Graw Hill Book Company, New York.
 • Lwów D.S., 1975: Ekonomika jakości produkcji. PWE, Warszawa.
 • Machaczka J., 1984: Metoda modelowania w projektowaniu systemów zarządzania. AE, Kraków.
 • Majminas J.Z., 1974: Procesy. planowania w gospodarce narodowej. Aspekt informacyjny. PWE, Warszawa.
 • Mantura W., 1990: Teoretyczne podstawy projektowania produkcyjnych systemów sterowania jakością. Politechnika, Poznań.
 • March J.G., 1975: O podejmowaniu decyzji inaczej. "Przegląd Organizacji", nr 2.
 • Martyniak Z., 1985: Inwentyka przemysłowa. IWZZ, Warszawa.
 • Masing W., 1980: Qualitätspolitik des Unternehmens. In: Handbuch der Qualitätssicherung. Herausgegeben von W. Masing. C. Hanser Verlag, München, Wien.
 • Matczewski A., 1990: Zarządzanie produkcją przemysłową. PWE, Warszawa.
 • Mazur M., 1976: Cybernetyka i charakter. PIW, Warszawa.
 • Mc Gregor D., 1960: The Human Side of Enterprise. Mc Graw Hill Book Company, New York.
 • Micherda B., 1983: O kosztach jakości. "Życie Gospodarcze", nr 11.
 • Milnier B.Z., Jewienko L.L., Rapoport W.S., 1986: Organizacja zarządzania. Podejście systemowe. PWE, Warszawa.
 • Monks J.G., 1982: Operations Management. Theory and Problems. Mc Graw Hill Book Company, New York.
 • Mreła K., 1983: Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa. PWE, Warszawa.
 • Mynarski S., 1977: Analiza rynku. PWN, Warszawa.
 • Mynarski S., 1979: Elementy teorii systemów i cybernetyki. PWN, Warszawa.
 • Nikoletić M., 1972: Ocena efektywności systemu sterowania jakością w przedsiębiorstwie przez kwantyfikację wartości. "Problemy Jakości", nr 1-2.
 • Nixon F., 1974: Jakość i niezawodność a zarządzanie przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa.
 • Nowak S., Saczkowski R., Skibicka B., 1988: I wreszcie człowiek wynalazł koła jakości. "Przegląd Techniczny", nr 6, 7, 8.
 • Nowakowski M.K., 1990: Zarządzanie operacjami zagranicznymi przedsiębiorstw japońskich. PAN, Warszawa.
 • Obłój K., 1986: Zarządzanie. Ujęcie praktyczne. PWE, Warszawa.
 • Obłój K., 1987: Strategia przetrwania organizacji. PWN, Warszawa.
 • Oess A., 1989: Total Quality Management. Die Praxis des Qualitätsmanagements. Th. Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Olejnik T., 1982: System sterowania jakością wyrobów w przedsiębiorstwie przemysłowym. W: T. Olejnik, R. Wieczorek: Kontrola i sterowanie jakością. PWN, Warszawa.
 • Osęka M., Wipijewski J., 1985: Innowacyjność przedsiębiorstw. Ekonomiczne i organizacyjne determinanty. PWN, Warszawa.
 • Otta W.J., 1986: Zachowanie się przedsiębiorstw handlu zagranicznego. AE, Poznań.
 • Oyrzanowski B., 1982: Koncepcja wykorzystania kosztów jakości w systemie sterowania jakością. W: Kwalitologia. NOT, Gdańsk, nr 9.
 • Oyrzanowski B., 1986: Ekonomiczne przyczyny niskiego zaspokajania potrzeb w Polsce. "Problemy Ekonomiczne", nr 1.
 • Oyrzanowski B., 1991: Jakość jutra. "Problemy Jakości", nr 1.
 • Qualitaetssicherung und Standardisierung. 1980 Autorenkollektiv unter Leitung Von H. Lilie. Verlag die Wirtschaft, Berlin.
 • Paluchowskl W.J., 1981: Osobowość a działanie. PAN, Ossolineum, Wrocław.
 • Pasławski M., 1991: Zarządzanie jakością po japońsku. "Problemy Jakości", nr 3.
 • Pessemier E.A., 1977: Product Management. Strategy and organization. John Wiley and Sons, Santa Barbara.
 • Pierce R.J., 1974: Quality Planning. In: Quality Control Handbook. Praca zbiorowa pod red. J.M. Jurana, F.M. Jr. Gryny, R.S. Jr. Binghama. Mc Graw Hill Book Company, New York.
 • Pietras S., 1971: O jakości wyrobów. Ustalanie wymagań. Kryteria oceny. WN-T, Warszawa.
 • Pietrowski H., 1977: Projektowanie systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego. PWE, Warszawa.
 • Poznański K., 1979: Innowacje w gospodarce kapitalistycznej. PWN, Warszawa.
 • Przybytek A., Nowakowski A., 1985: Aktywne metody podnoszenia jakości. "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 1.
 • Rachunek kosztów jakości jako element systemu oddziaływania na jakość w resorcie przemysłu maszynowego, 1978. Ministerstwo Przemysłu Maszynowego. Ośrodek Badania i Kontroli Jakości Wyrobów Przemysłu Maszynowego, Warszawa.
 • Rokita J., 1985: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa - problemy teoretyczne i ich implikacje dla praktyki gospodarczej. W: Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. J. Rokity i H. Bienioka. AE, Katowice.
 • Rokita J., Lisiecka K., 1978: Gesteuertes System der Betrieblichen Erzeugnisguete. In: Intensivierung-Standardisierung-Qualität. Herausgegeben von H. Borchert, M. Luther Universität, Halle. Wissenschaftliche Beiträge.
 • Ratajczak Z., 1991: Historia i stan aktualny polskiej psychologii pracy. Praca zbiorowa pod red. X. Gliszczyńskiej. PWN, Warszawa.
 • Ratajczak Z., 1991: Więzi hierarchiczne w organizacji. Psychologiczna charakterystyka sytuacji kierowania. W: Psychologiczny model efektywności pracy. Praca zbiorowa pod red. X. Gliszczyńskiej. PWN, Warszawa.
 • Rudniański J., 1981: Homo cogitans. WP, Warszawa.
 • Rutkowski J., Wrzosek W., 1985: Strategia marketingowa. PWE, Warszawa.
 • Sadownik H., 1977: Doskonalenie zarządzania wielką organizacją gospodarczą. PWE, Warszawa.
 • Salto S., 1990: TQC (Total Quality Commitment). The Japanese Approach, Tokio (maszynopis).
 • Sasaki N., 1984: Commentary "From Shakespeare to Miss Olivia Newton-John". In: The Japanese Approach to Product Quality. Its Applicability to the West Edited by N. Sasaki and D. Hutchins. Pergamon Press, Oxford.
 • Schildknecht R., Ritter A., 1989: Vom Revisor zum Moderator. "Fortschrittliche Betriebsfuehrung und Industrial Engineering", nr 1.
 • Schumacher E.F., 1981: Małe jest piękne. PIW, Warszawa.
 • Seghezzi H.D., 1984: Model zarządzania jakością. "Problemy Jakości", nr 1.
 • Seghezzi H.D., 1984: Ouality as a Competitive Factor in the European Economic Space. In: Management of Quality. The Key to Ninetics. Proceedings 33-rd EOQC Annual Conference, Vienna, 18-21 September.
 • Simon H.A., March J., 1964: Teoria organizacji. PWE, Warszawa.
 • Simon H.A., 1982: Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty. PWE, Warszawa.
 • Słownik jakości, 1980. Praca zbiorowa pod red. H. Chojeckiego, L. Wasilewskiego. WN-T, Warszawa.
 • Sobociński W., 1977: O jakości bez morałów. "Zarządzanie", nr 1.
 • Solarz J., 1976: Podejmowanie decyzji w korporacjach amerykańskich. PWN, Warszawa.
 • Soućek Z., 1979: Modelowanie i projektowanie systemów gospodarczych. PWE, Warszawa.
 • Spiller K., 1982: Unternehmerssche Qualitätspolitik zur Erhaltung der Internationalen Wettbewerbsfähigkeit. W: Der Betrieb im Qualitätswettbewerb. Von der Oualitätssicherung zur Offensiven Qualitätspolitik. Praca zbiorowa pod red. J. Biethahna, E. Staudta. E. Schmidt Vertag, Berlin.
 • Stabryła A., 1978: Technika procesu zarządzania. PAN, Ossolineum, Wrocław.
 • Staniszkis J., 1985: Struktura jako rezultat procesów adaptacyjnych organizacji. W: Organizacje. Socjologia struktur, procesów i ról. Praca zbiorowa pod red. W. Morawskiego. PAN, Warszawa.
 • Staudt E., Hinterwaeller H., 1982: Forschungsprogramm für eine integrale unternehmerische Qualitätspotitik. W: Der Betrieb im Qualitätswettbewerb. Von der Qualitätssicherung zur Offensiven Qualitätspolitik. Praca zbiorowa pod red. J. Biethahna, E. Staudta. E. Schmidt Verlag, Berlin.
 • Stępowski M., 1978: Praktyka, technika i przyszłość metod wartościowania funkcji wyrobu. "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Strauch R., 1972: Dynamiczna poprawa jakości w przedsiębiorstwie. Metoda obniżenia kosztów. PWE, Warszawa.
 • Stritzky O.O., 1970: Produktpolitik. Verlag Moderne Industrie, München.
 • Suchodolski B., 1990: Edukacja - gospodarka - praca. W: Edukacja przez pracę i dla pracy. PAN, Warszawa.
 • Świerczek T., Wietecha A., 1986: Koło jakości. FSM, Bielsko-Biała.
 • Sudoł S., 1985: Strategia produktu przedsiębiorstwa przemysłowego na tle sytuacji gospodarczo-społecznej. "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 12.
 • Sudoł S., 1989: Przedsiębiorstwo przemysłowe. PWE, Warszawa.
 • Sudoł S., 1990: Produkt i jego rola w zaspokajaniu potrzeb konsumpcyjnych. W: Testowanie opinii konsumentów. Praca zbiorowa pod red. S. Sudoła i J. Szymczaka. PWE, Warszawa.
 • Sudoł S., 1991: Proilościowa a projakościowa polityka gospodarcza. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Szczepanik R., 1969: Kwantyfikacja w sterowaniu jakością procesów technologicznych i produktów. "Problemy Jakości i Miar", nr 1.
 • Szczepański J., 1981: Konsumpcja a rozwój człowieka. PWE, Warszawa.
 • Szczepański J., 1983: Zapytaj samego siebie. NK, Warszawa.
 • Sznajder A., 1992: Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym. PWN, Warszawa.
 • Toffler A., 1977: Ekospazm. Czytelnik, Warszawa.
 • Tomaszewski A., 1977: Sterowanie jakością produkcji maszyn i urządzeń. WN-T, Warszawa.
 • Townsend D., 1974: Jak zdobyć szklaną górę organizacji, czyli co robić, aby nie tłamsić ludzi i nie hamować rozwoju. KIW, Warszawa.
 • Tribus M., 1988: Deming's Way. "Mechanical Engineering", January.
 • Tsuru S., 1982: Ku nowej ekonomii politycznej. W: Ekonomia w przyszłości. Praca zbiorowa pod red. K. Dopfera. PWN, Warszawa.
 • Urabe K., 1990: Krytyka teorii japońskiego stylu zarządzania. W: Sekret japońskiego sukcesu. Praca zbiorowa pod red. E. Kostowskiej-Watanabe. WP, Warszawa.
 • Wasilewski L., 1974: Metody kontroli jakości w przedsiębiorstwach przemysłowych. PWE, Warszawa.
 • Wasilewski L., 1987: 14 zasad W. Edwarda Deminga. "Problemy Jakości", nr 3.
 • Wasilewski L., 1989: Projakościowa działalność gospodarcza. "Problemy Jakości", nr 2.
 • Wawrzyniak B. i zespół, 1984: Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje. PWE, Warszawa.
 • Wawrzyniak B., 1986: Zarządzanie jakością. "Zarządzanie", nr 4.
 • Wawrzyniak B., 1989: Polityka strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 • Webster F.E. Jr., Wind Y., 1972: Organizational Buying Behavier. Prenticehall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Wesołowski W.J., 1987: Modele decyzyjne rozwoju techniki. PWE, Warszawa.
 • Wesoły M., 1983: Arystotelesowska koncepcja prawdy. "Studia Filozoficzne", nr 1-2.
 • Whitfield P,, 1979: Innowacje w przemyśle. PWE, Warszawa.
 • Wilczyński W., 1991: Z narady ekonomistów w Belwederze. "Rzeczpospolita" z 17 maja.
 • Wild J., 1972: Product Management. Verlag Moderne Industrie, München.
 • Wild H., 1977: Koszty jakości. "Problemy Jakości", nr 2.
 • Zacher L., 1978: Sterowanie procesami rewolucji naukowo-technicznej. Przesłanki i ogólne założenia. PAN, Ossolineum, Warszawa.
 • Zawiślak A.M., 1975: Szkice o zarządzaniu. PWN, Warszawa.
 • Zawiślak A.M., 1978: Organizacja i planowanie. PWE, Warszawa.
 • Zawiślak A.M., 1982: Pułapy i pułapki zarządzania. Iskry, Warszawa.
 • Zieleniewski J., 1972: Organizacja zespołów ludzkich. PWN, Warszawa.
 • Zimniewicz K., 1984: Nauka, o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa-Poznań.
 • Zimniewicz K., 1991: Techniki zarządzania. PWE, Warszawa.
 • Ustawa z 27 listopada 1961 r. o normalizacji. "Dziennik Ustaw" nr 53, poz. 298.
 • Ustawa z 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych. "Dziennik Ustaw" nr 2, poz. 7.
 • Uchwała nr 440 Rady Ministrów z 3 listopada 1957 r. w sprawie kontroli jakości. "Monitor Polski" nr 89, poz. 531.
 • Uchwała nr 122 Rady Ministrów z 3 sierpnia 1970 r. w sprawie zasad organizacji kontroli jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym. "Monitor Polski" nr 27, poz. 222.
 • Uchwała nr 119 Rady Ministrów z 3 sierpnia 1979 r. w sprawie organizacji kontroli jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych. "Monitor Polski" nr 20, poz. 117.
 • PN-80/N-30000. Jakość wyrobów. Terminologia ogólna.
 • Norma Międzynarodowa ISO 8402. Jakość. Terminologia, 1986.
 • Norma Międzynarodowa ISO 9000. Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Wytyczne wyboru i stosowania. PKNMiJ, Warszawa 1987.
 • Norma Międzynarodowa ISO 9001. Systemy jakości. Model zapewnienia jakości podczas produkcji i obsługiwania. PKNMiJ, Warszawa 1987.
 • Norma Międzynarodowa ISO 9002. Systemy jakości. Model zapewnienia jakości podczas produkcji i instalowania. PKNMiJ, Warszawa 1987.
 • Norma Międzynarodowa ISO 9003. Systemy jakości. Model zapewnienia jakości podczas kontroli i badań ostatecznych. PKNMiJ, Warszawa 1987.
 • Norma Międzynarodowa ISO 9004. Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne. PKNMiJ, Warszawa 1987.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171599289

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.