PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
14 (2007) | nr 6 (55) | 20--34
Tytuł artykułu

Właściwości przeciwnowotworowe kapusty białej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Anti-Carcinogenic Properties of White Cabbage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W krajach rozwiniętych choroby nowotworowe stają się obecnie najbardziej znaczącym elementem kosztów leczenia społeczeństw oraz główną przyczyną przedwczesnych zgonów. Stąd też ogromne zainteresowanie profilaktyką przeciwnowotworową, które nabrało szczególnego znaczenia po stwierdzeniu, w wyniku badań epidemiologicznych, że żywność pochodzenia roślinnego zawiera liczne substancje przeciwdziałające powstawaniu nowotworów. Szczególnie cenne mogą być warzywa krzyżowe, w przypadku których obserwowano znaczną ujemną korelację pomiędzy poziomem spożycia a zapadalnością na nowotwory piersi, jelita grubego i płuc. W Europie Środkowej najważniejszym warzywem z rodziny krzyżowych jest kapusta biała (Brassica oleracea var. capitata), stanowiąca tradycyjny element diety krajów tego regionu. Ze względu na duże spożycie i dostępność przez cały rok, warzywo to może być potencjalnie znaczącym elementem chemoprewencji nowotworowej. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej podjęto wielokierunkowe prace mające na celu ocenę przeciwnowotworowych właściwości zarówno świeżej kapusty, jak i poddanej obróbce kulinarnej, stosując różne modele badawcze, dawki i formę preparatów warzywnych, zbliżone do rzeczywistego spożycia. Jak się powszechnie uważa, jednym z czynników uruchamiających proces kancerogenezy są reaktywne formy tlenu (ROS), które reagując z ważnymi biomolekułami zmieniają ich strukturę i funkcję, co może przyczyniać się do transformacji zdrowej komórki w nowotworową. Wiadomo także, że ROS mogą być przyczyną wielu innych chorób cywilizacyjnych oraz procesów starzenia. Jedną z linii badawczych nad przeciwnowotworowymii właściwościami kapusty, podjętych przez autorów, była ocena zdolności fitokompleksu tego warzywa do przeciwdziałania efektom ROS. Badania zostały zaplanowane tak, by umożliwić ocenę kapusty na różnych poziomach, począwszy od pomiaru właściwości przeciwutleniających in vitro i oznaczenia substancji przeciwutleniających, określenia zdolności ochrony innych składników żywności przed utlenieniem, poprzez ocenę zdolności ochrony komórek przed atakiem ROS, po wykazanie zdolności do indukcji endogennych mechanizów komórkowych niwelujących zaistniałe efekty stresu oksydacyjnego. Przedstawiona praca stanowi podsumowanie badań prowadzonych przez trzy zespoły badawacze. Stwierdzono, że składniki kapusty, zarówno świeżej, jak i poddanej obróbce kulinarnej, nie tylko chronią inne składniki żywności przed niekorzystnymi procesami termooksydacyjnymi, ale także wykazują szereg aktywności pozwalających organizmowi neutralizować reaktywne formy tlenu, a także zwalczać już zaistniałe szkodliwe efekty ich działania. (abstrakt oryginalny)
EN
Presently, in the developed countries, oncological diseases have become the most significant factor of the medical treatment costs of the populations, as well as the main reason of premature deaths. This is why there is a huge interest in anti-carcinogenic prophylaxis; this interest has become particularly substantial upon the evidence provided by epidemiological studies that plant-derived foods contained numerous phyto-chemicals capable of preventing the development of neoplasms. Cruciferous vegetables can be particularly valuable, since, in their case, an essential, negative correlation between the level of their consumption and the level of incidence of breast, colorectal and lung neoplasms was found. In Central Europe, white cabbage (Brassica oleracea var. capitata) is the most important vegetable of the cruciferous plant family; it is a traditional element of the diets in the countries in this region. Owing to its high consumption level and its availability all year round, this vegetable can be a potentially significant element in the chemoprevention against cancer diseases. At the Chemical Faculty at the Gdańsk University of Technology, multifaceted research projects were initiated and accomplished, with the purpose of assessing the anti-carcinogenic properties of both the fresh and the culinary processed cabbage. In the research projects, various experimental models, diverse doses and forms of the vegetable preparations were applied; they all were as close to the real consumption as possible. The common opinion is that reactive oxygen species (ROS) are one of the triggers of carcinogenic processes; they react with important cellular bio-molecules, change their structure and function, and, thereby, contribute to the transformation of a healthy cell into a neoplasmic one. ROS are also believed to be a cause of many other civilization diseases, as well as of the aging processes. Therefore, one of the project lines carried out by the authors of this paper and dealing with the anti-carcinogenic properties of cabbage, was the assessment of potentiality of phyto-complex of this vegetable to prevent the effects by ROS. The research project was designed so as to make it possible to assess the cabbage at different levels. To start with, its antioxidant activity was measured in vitro and antioxidant substances were determined; next, the capability of cabbage was assessed to: protect other food components against the oxidation; protect cells against the attack by ROS; and, finally, induce endogeneous mechanisms within cells that neutralize the resulting effects by oxidative stress. The paper is a summary of the investigations carried out by three research groups. It was found that the components of both the fresh and the culinary processed cabbage did not only prevent other food components against unfavourable thermo-oxidative processes, but they also developed a number of activities allowing the human organism to neutralize reactive oxygen species, and, also, to overcome damaging effects resulting from the ROS activity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
autor
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • [1] Bartoszek A.: Genotoxic food components. In: Carcinogenic and anticarcinogenic food components - ed. W. Bear-Dubowska, A. Bartoszek i D. Malejka-Giganti. Ed. CRC Taylor & Francis Group, Boca Raton 2006, pp 69-96.
 • [2] Bartoszek A.: Substancje mutagenne, rakotwórcze i przeciwrakotwórcze w żywności. W: Chemia żywności. Skład, przemiany i właściwości żywności - pod red. Z. E. Sikorskiego. WNT, Warszawa 2007, w druku.
 • [3] Bartoszek A., Forc A., Grześkowiak J.: Antioxidative properties of selected food components traditional for diets in Central Europe. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2002, 11/52. 67-70.
 • [4] Bartoszek A., Lewandowska J., Kruszyna A., Szukalska E., Tynek M.: Antioxidative activity of fresh white cabbage and sauerkraut provides essential protection of other food components (ex vivo) and cultured cells (stimulated in vivo). Proc. of 35th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society, Kos, Greece 2005, p. 133.
 • [5] Borowska A., Klajn P., Mielżyńska D., Siwińska E., Bartoszek A.: Antimutagenic activity of white cabbage, raw and processed, juices towards food mutagens MeIQx i PhIP. Proc. 29. Conf. FEBS. Eur. J. Biochem. The FEBS J., 2004, 271, 234.
 • [6] Ciska E., Pathak R. D.: Glucosinolate derivatives in stored fermented cabbage. J. Agric. Food Chem., 2004, 52, 7938-7943.
 • [7] Collins A. R.: Antioxidant intervention as a route to cancer prevention. Eur. J. Cancer, 2005, 41, 1923-1930.
 • [8] Czapiewska K.: Badanie aktywności enzymów detoksykacyjnych w komórkach ludzkiego raka wątroby HepG2 poddanych działaniu soków z kapusty. Praca dyplomowa, Katedra Technologii Leków i Biochemii, Politechnika Gdańska, (2007).
 • [9] Demarini M. D.: Inhibition of fried meat-induced DNA damage: use of cruciferous vegetables, yogurt, and chlorophyllin in a dietary intervention study in humans. Abstracts of 36th Annual Meeting of European Environmental Mutagen Society, Prague, Chech Republic 2006, p. 94.
 • [10] Eberhardt M. V., Jeffrey E. H.: Perspective. When dietary antioxidants perturb the thiol redox. J. Sci. Food Agric. 2006, 86, 1996-1998.
 • [11] Grześkowiak J.: Badanie biochemicznych i biologicznych aktywności soków z kapusty, ważnych z punktu widzenia profilaktyki przeciwnowotworowej. Praca dyplomowa, Katedra Technologii Leków i Biochemii, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2002.
 • [12] Hardy G.: Nutraceuticals and functional foods: introduction and meaning. Nutrition, 2000, 1, 688- 689.
 • [13] Hussain S. P., Hofseth L. J., Harris C. C.: Radical causes of cancer. Nature Rev. Cancer, 2003, 3, 276-285.
 • [14] IARC Handbooks of cancer prevention. Part 9: Cruciferous vegetables, isothiocyanates and indoles. IARCPress, Lyon, Francja 2004.
 • [15] Kusznierewicz B., Bartoszek A., Wolska L., Drzewiecki J., Gorinstein S., Namieśnik J.: Partial characterization of white cabbages (Brassica oleracea var. capitata f. alba) from different regions by glucosinolates, bioactive compounds, total antioxidant activities and proteins. J. Food Sci. Technol., 2008, 41, 1-9.
 • [16] Kusznierewicz B., Lewandowska J., Kruszyna A., Piasek A., Śmiechowska A., Wolska L., Namieśnik J., Bartoszek A.: Badania potencjału przeciwutleniającego kapusty białej przed i po obróbce kulinarnej oraz jej zdolności do indukowania komórkowych mechanizmów antyoksydacyjnych. Mat. Konf. Nauk. Naturalne przeciwutleniacze - od surowca do organizmu. Wyd. AR, Poznań 2007, s. 61.
 • [17] Kusznierewicz B., Śmiechowska A., Bartoszek A., Wolska L., Namieśnik J.: The effect of heating and fermenting on antioxidant properties of white cabbage. Food Chemistry (w druku DOI:10.1016/j.foodchem.2007.11.049).
 • [18] Kusznierewicz B., Śmiechowska, A., Wolska L., Bartoszek A., Namieśnik J.: The influence of culinary processes on content of bioactive compounds in white cabbage from non-organic and organic farming. Mat. Konf. Nauk. 50 Jubileuszowy Zjazd PTChem oraz SITPChem ''Chemistry, Environment & Human Activity in Civilization Development'',2007, Toruń, 2007, s. 203.
 • [19] Loo G.: Redox-sensitive mechanisms of phytochemical mediated inhibition of cancer cell proliferation (Review). J. Nutr. Biochem., 2003, 14, 64-73.
 • [20] Peto J.: Cancer epidemiology in the last century and the next decade. Nature, 2001, 411, 390-395.
 • [21] Rybaczyk-Pathak D.: Joint association of high cabbage/sauerkraut intake at 12-13 years of age and adulthood with reduced breast cancer risk in Polish migrant women: results from the US component of the Polish Women's Health Study (PWHS). Abstracts of AACR 4th Annual Conference on Frontiers in Cancer Prevention Research, Baltimore, Maryland, 2005, Abstract no 3697.
 • [22] Szaefer H., Krajka- Kuźniak V., Bartoszek A., Baer-Dubowska W.: Modulation of the expression of enzymes metabolizing xenobiotics in rat liver and kidney by oral administration of cabbage and sauerkraut juice. Mat. 15. Międzyn. Kongresu PTF. Pol. J. Pharmacol., 2004, 56 (Supl), 200-201.
 • [23] Szukalska E., Tynek M., Dębecka J., Papiernik L.: Badanie przemian oksydatywnych tłuszczu zachodzących w układzie tłuszcz-kapusta podczas obróbki termicznej. Bromat. Chem. Toksykol., 2005, XXXVII (Supl), 461-466.
 • [24] Tynek M., Papiernik L.: Aktywność przeciwutleniająca polifenoli zawartych w sokach z kapusty surowej i kiszonej podczas ich obróbki termicznej. Bromat. Chem. Toksykol., 2005, XXXVII (Supl), 171-175.
 • [25] WCRF/AICR: Food, nutrition and the prevention of cancer: a global perspective. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, Washington DC, AICR, 1997.
 • [26] Whitty J. P., Bjeldanes L. F.: The effects of dietary cabbage on xenobiotic-metabolizing enzymes and the binding of aflatoxin B1 to hepatic DNA. Food Chem. Toxicol., 1987, 8, 581-587.
 • [27] Wogan G. N., Hecht S. S., Felton J. S., Conney A. H., Loeb L.A.: Environmental and chemical carcinogenesis. Seminars in Cancer Biol., 2004, 14, 473-486.
 • [28] Yu Y. H., Carlson K. E., Sun J., Pathak D., Katzenellenbogen B. S., Katzenellenbogen J. A., Helferich W. G.: Estrogenic effects of extracts from cabbage, fermented cabbage, and acidified Brussels sprouts on growth and gene expression of estrogen-dependent human breast cancer (MCF-7) cells. J. Agric. Food Chem., 2000, 48, 4628-4634.
 • [29] Zduńczyk Z.: Przeciwodżywcze i/lub prozdrowotne właściwości wtórnych metabolitów roślin. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2001, 4 (29) (Supl), 150-155.
 • [30] Zhang Y., Callaway E. C.: High cellular accumulation of sulphoraphane, a dietary anticarcinogen, is followed by rapid transporter-mediated export as a glutathione conjugate. Biochem. J., 2002, 364, 301-307.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171599947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.