PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 4 | 383--436
Tytuł artykułu

Do Cyclicality of Loan-loss Provisions and Income Smoothing Matter for the Capital Crunch - the Case of Commercial Banks in Poland

Warianty tytułu
Czy cykliczność rezerw na straty kredytowe oraz wygładzanie dochodów wpływają na kryzys kapitałowy - analiza banków komercyjnych w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper examines the impact of bank capital ratios on bank lending by comparing differences in loan growth to differences in capital ratios at sets of banks that are clustered based on loan-loss provisioning practices. Using a hand-collected unique quarterly dataset (of Polish commercial banks) covering the period of 2000 Q1-2012 Q4, we find that loans growth is particularly capital constrained in poorly-capitalized banks, during both non-recessionary and recessionary periods. Lending of banks with low procyclicality of loan-loss provisions (LLP) is not affected by capital ratio in recessionary periods. Low-procyclicality of LLPs does not make poorly-capitalized banks' lending immune to recessionary capital crunch. In contrast to the common view, profit stabilizing practices achieved through income smoothing do not make banks' lending resilient to capital constraints during recession, as we find that high income smoothing banks seem to suffer from increased capital pressures in their lending. This effect is also present in well-capitalized banks. The implication of our research is that decision--makers implementing new accounting standards for loan-loss allowance (the expected credit loss approach) may not be effective in reducing the procyclicality of capital regulation if they attempt to reduce recessionary capital constraints solely through profit-stabilizing income smoothing. (original abstract)
Wielu przedstawicieli zarówno środowiska naukowego, jak i praktyki uznaje, że reguły księgowości sta-nowiły jedno ze źródeł światowego kryzysu finansowego (ang. global financial crisis, GFC). O ile jednak panuje ogólne przekonanie, że standardy rachunkowości wpływają na zachowania banków (tj. na decy-zje osób zatrudnionych w bankach), o tyle nie został szczegółowo poznany mechanizm ich oddziaływania i ich interakcje ze standardami kapitałowymi. Odpowiednio skoordynowane w czasie zidentyfikowanie strat na kredytach oraz tworzenie rezerw pokrywających te straty powinno stanowić fundament bezpiecznego i zdrowego system bankowego. Adekwatne regulacje w tym zakresie są istotnym warunkiem ograniczenia procykliczności działalności kredytowej banków oraz procyklicznych efektów wskaźników kapitałowych.W odpowiedzi na rekomendacje przywódców grupy G20 oraz Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego twórcy standardów rachunkowości i księgowości (zarówno International Accounting Standards Board, IASB, jak i amerykańska Financial Accounting Standards Board, FASB) zmodyfikowali standardy tworzenia rezerw na straty kredytowe, tak by były one oceniane i uznawane wyprzedzająco (tzw. forward-looking assessment). Obecnie w wielu krajach na świecie wdrażane są zatem nowe standardy tworzenia rezerw, które zakładają stosowanie modeli oczekiwanych strat na kredytach (a n g. expected credit loss (ECL) models) zamiast stosowanych do 2017 r. modeli wyceny według wartości godziwej. Ma to miejsce również w krajach Unii Europejskiej, a zatem i w Polsce, gdzie banki wdrażają zalecenia standardu IFRS 9. Standard ten, wedle założeń opracowujących go podmiotów, powinien rozwiązać niektóre problemy regulacji ostrożnościowych (tj. problem "zbyt mało i zbyt późno" w identyfikacji strat kredytowych) i w efekcie powinien przyczynić się do stymulowania stabilności finansowej w UE. Biorąc pod uwagę fakt, że model ECL ma ograniczyć procykliczność rezerw na ryzyko kredytowe i zapewnić bankom stabilny (w ujęciu czasowym) poziom zysków, w artykule zostały postawione dwa pytania. Po pierwsze, czy banki, których model rezerw na ryzyko kredytowe cechuje się relatywnie niską procyklicznością, doświadczają łagodniejszego wpływu wskaźnika kapitałowego na działalność kredytową w porównaniu z bankami, w których proces tworzenia rezerw jest wysoce procykliczny? Po drugie, czy banki angażujące się w wygładzanie zysków przy użyciu rezerw doświadczają łagodniejszego wpływu wskaźnika kapitałowego na aktywność kredytową? W badaniu tym szczególnie interesuje nas wpływ wskaźnika kapitałowego na aktywność kredytową w okresie recesji, ponieważ to właśnie w tych okresach ograniczenie ze względu na kapitał własny jest uznawane za główne źródło procykliczności aktywności kredytowej banków. Artykuł poszerza wiedzę dostępną w literaturze przedmiotu w kilku obszarach. Po pierwsze, analizowany jest w nim bezpośrednio wpływ rezerw na ryzyko kredytowe na kryzys kapitałowy, poprzez identyfikację specyfiki cykliczności rezerw na straty kredytowe, wygładzania dochodów, niedyskrecjonalnego zarządzania zyskami oraz kapitałami w indywidualnych bankach. Aby to wykonać, w przypadku każdego banku, dla którego mamy obserwacje obejmujące minimum 36 kwartałów (tj. 9 lat, które jest okresem obejmującym pełen cykl koniunkturalny), oszacowujemy wrażliwość rezerw na: (1) cykl koniunkturalny (co identyfikuje procykliczność rezerw indywidualnego banku); (2) zyski przed opodatkowaniem i obciążeniem stratami kredytowymi (co określa wygładzanie zysków); (3) stopę wzrostu kredytów (co określa tzw. niedyskrecjonalne zarządzanie zyskami); (4) wskaźnik kapitałowy (co identyfikuje zarządzanie kapitałem własnym za pomocą rezerw). Po drugie, uwzględniamy wpływ niskiej procykliczności LLP na związek między aktywnością kapitałową i wskaźnikiem kapitałowym, odrębnie w próbie banków cechujących się bardzo dobrym dokapitalizowaniem (tj. wysokim wskaźnikiem kapitałowym) oraz w próbie banków niedokapitalizowanych. Po trzecie, biorąc pod uwagę fakt, że w literaturze przedmiotu różnie ocenia się rolę wygładzania zysków w praktyce działania banków (nie-którzy uznają je za pożądane narzędzie budowania buforów w dobrej koniunkturze, które będą "skon-sumowane" w okresie kryzysów, inni natomiast uważają, że są one źródłem podwyższonego ryzyka w działalności banków), nie jest zatem oczywiste, czy wysoki stopień wygładzania dochodów faktycznie ogranicza rolę wskaźnika kapitałowego w działalności kredytowej. Zaprezentowane badanie jest pierwszym w literaturze przedmiotu opracowaniem podejmującym ten problem z perspektywy empirycznej. Po czwarte, w odróżnieniu od dotychczas prowadzonych badań dotyczących roli wskaźnika kapitałowego w akcji kredytowej banków w tym artykule analizowana jest rola niedyskrecjonalnego zarządzania zyskami i zarządzania kapitałami przy użyciu rezerw w kształtowaniu się związku między aktywnością kredytową i wskaźnikiem kapitałowym. Na podstawie badania przeprowadzonego z zastosowaniem panelowego estymatora z ustalonymi efektami stałymi (tzw. estymator fixed-effects) na danych indywidualnych banków komercyjnych w Polsce z okresu I kwartał 2000 - IV kwartał 2012 r. stwierdzono, że aktywność kredytowa tych banków zależy istotnie ekonomicznie i statystycznie od poziomu wskaźnika kapitałowego. Wpływ tego wskaźnika jest jednak bardzo istotny w bankach słabo dokapitalizowanych w okresie recesji. Aktywność kredytowa banków, których rezerwy są mocno procykliczne, jest bardzo wrażliwa na poziom wskaźnika kapitałowego. Niski stopień procykliczności rezerw wiąże się z brakiem wpływu wskaźnika kapitałowego na aktywność kredytową w okresie recesji. Nie dotyczy to jednak banków słabo dokapitalizowanych. Dobrze dokapitalizowane banki o niskiej procykliczności rezerw cechują się natomiast większym potencjałem do udzielania kredytów. Wysoki stopień wygładzania dochodów powoduje wyższą wrażliwość aktywności kredytowej na wskaźnik kapitałowy, również w bankach bardzo dobrze do-kapitalizowanych. Niedyskrecjonalne zarządzanie zyskami nie ma istotnego wpływu na związek między działalnością kredytową i wskaźnikiem kapitałowym. Zarządzanie kapitałami ma istotne ekonomicznie znaczenie dla wpływu wskaźnika kapitałowego na kredytowanie przez banki, ponieważ banki zaangażowane w ten proces cechuje niższa wrażliwość na wskaźnik w okresie recesji. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
383--436
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warsaw
 • University of Warsaw
 • University of Warsaw
 • University of Warsaw
Bibliografia
 • Ahmed A., Takeda C., Thomas S. (1999), Bank loan loss provisions: a re-examination of capital management, earnings management and signalling effects, Journal of Accounting and Economics, 28, 1-25.
 • Altavilla C., Paries M.D., Nicoletti G. (2015), Loan supply, credit markets and the euro area financial crisis, ECB Working Paper Series, 1262.
 • Ball R., Shivakumar L. (2005), Earnings quality in UK private firms, Journal of Accounting and Economics, 39(1), 83-128.
 • BIS, FSB, IMF (2011), Macroprudential Policy Tools and Frameworks. Progress Report to G20, Bank for International Settlements, Financial Stability Board, International Monetary Fund, https://www. imf.org/external/np/g20/pdf/102711.pdf.
 • BCBS (2016), Regulatory treatment of accounting provisions, Discussion Paper, October, Basel Committee on Banking Supervision.
 • Basset W.F., Chosak M.B., Driscoll J.C., Zakrajšek E. (2014), Changes in bank lending standards and the macroeconomy, Journal of Monetary Economics, 62, 23-40.
 • Beatty A., Liao S. (2011), Do delays in expected loss recognition affect banks' willingness to lend?, Journal of Accounting and Economics, 52, 1-20.
 • Bernanke B.S., Lown C.S. (1991), The credit crunch, Brookings Papers on Economic Activity, 2.
 • Berrospide J.M., Edge R.M. (2010), The effects of bank capital on lending: What do we know? And what does it mean?, International Journal of Central Banking, 6(4), 5-54.
 • Bhat V. (1996), Banks and income smoothing. An empirical analysis, Applied Financial Economics, 6, 505-510.
 • Bikker J.A., Metzemakers P. (2005), Bank provisioning behavior and procyclicality, Journal of Financial Markets, Institutions and Money, 15, 141-157.
 • Blundell R., Bond S. (1998), Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data model, Journal of Econometrics, 87, 115-143.
 • Borio C., Furfine C., Lowe P. (2001), Procyclicality of the financial system and financial stability: issues and policy options, BIS Papers, 1, Bank for International Settlements.
 • Bouvatier V., Lepetit L. (2008), Banks' procyclical behavior: Does provisioning matter?, Journal of Financial Markets, Institutions and Money, 18, 513-526.
 • Brei M., Gambacorta L., von Peter G. (2013), Rescue packages and bank lending, Journal of Banking Finance, 37, 490-505.
 • Burroni M., Quagliariello M., Sabatiani E., Tola V. (2009), Dynamic provisioning: rationale, functioning, and prudential treatment, Questioni di Economia e Finanza, Occasional Papers, 57, November, Banca d'Italia.
 • Bushman R., Williams Ch.D. (2012), Accounting discretion, loan-loss provisioning, and discipline of banks' risk-taking, Journal of Accounting and Economics, 54, 1-18.
 • Bushman R., Williams Ch.D. (2013), Delayed expected loss recognition and the risk profile of banks, Working Paper, http://public.kenan-flagler.unc.edu/faculty/bushmanr/Final JAR_FED.pdf.
 • Carlson M., Shan H., Warusawitharana M. (2013), Capital ratios and bank lending: a matched bank approach, Journal of Financial Intermediation, 22.
 • Collins J., Shackelford D., Wahlen J. (1995b), Bank differences in the coordination of regulatory capital earnings and taxes, Journal of Accounting Research, 33(2), 263-291.
 • CGFS (2012), Operationalising the selection and application of macroprudential instruments, CGFS Papers, 48, Bank for International Settlements, Committee on the Global Financial System, http://www.bis.org/publ/cgfs48.pdf.
 • Cornett M.M., McNutt J.J., Strahan P.E., Tehranian H. (2011), Liquidity risk management and credit supply in the financial crisis, Journal of Financial Economics, 101, 297-312.
 • Curcio D., Hasan I. (2015), Earnings and capital management and signaling: the use of loan-loss provisions by European banks, The European Journal of Finance, 21(1), 26-50.
 • Daske H., Hail L., Leuz C., Verdi R. (2008), Mandatory IFRS reporting around the world: early evidence on the economic consequences, Journal of Accounting Research, 46(5), 1085-1142.
 • El Sood H.A. (2011), Loan Loss Provisioning: Regulatory Capital Management, Income Smoothing and Procyclicality, Lancaster University Management School.
 • ESRB (2014), The ESRB Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector, European Systemic Risk Board, https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/140303_esrb_handbook_ mp.en.pdf.
 • Ewert R., Wagenhofer A. (2005), Economic effects of tightening accounting standards to restrict earnings management, The Accounting Review, 80(4), 1101-1124.
 • Fillat J.L., Montoriol-Garriga J. (2010), Addressing the pro-cyclicality of capital requirements with a dynamic loan loss provision system, Working Paper, QAA10-4, Federal Reserve Bank of Boston.
 • Fonseca A.R., González F. (2008), Cross-country determinants of bank income smoothing by managing loan-loss provisions, Journal of Banking and Finance, 32, 217-228.
 • Foos D., Norden L., Weber M. (2011), Loan growth and riskiness of banks, Journal of Banking and Finance, 34, 2929-2940.
 • Francis W.B., Osborne M. (2012), Capital requirements and bank behavior in the UK: Are there lessons for international capital standards?, Journal of Banking and Finance, 36, 803-816.
 • Galai D., Sulganik E., Wiener Z. (2003), Accounting values versus market values and earnings management in banks, Working Paper, The Hebrew University of Jerusalem, https://ssrn.com/ abstract=459401 or https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.459401.
 • Gambacorta L., Marqués-Ibáñez D. (2011), The bank lending channel: lessons from the crisis, Economic Policy, 26(66), 135-182.
 • Gambacorta L., Mistrulli P.E. (2004), Does bank capital affect lending behavior?, Journal of Financial Intermediation, 13(4), 436-457.
 • Gebhardt G., Novotny-Farkas Z. (2011), Mandatory IFRS adoption and accounting quality of European banks, Journal of Business Finance & Accounting, 38(3-4), 289-333.
 • Ghosh S. (2007), Loan loss provisions, earnings, capital management and signalling: evidence from Indian banks, Global Economic Review, 36(2), 121-136.
 • Giovane Del P., Eramo G., Nobili A. (2011), Disentangling demand and supply in credit developments: a survey-based analysis for Italy, Journal of Banking & Finance, 35(10), 2719-2732.
 • Greenawalt M.B., Sinkey J.F. (1988), Bank loan-loss provisions and the income-smoothing hypothesis: an empirical analysis, 1976-1984, Journal of Financial Services Research, 1, 301-318.
 • Greenberg M.D., Helland E., Clancy N., Dertouzos J.N. (2013), Fair Value Accounting, Historical Cost Accounting, and Systemic Risk, RAND Corporation.
 • Hancock D., Wilcox J.A. (1994), Bank capital and the credit crunch: the roles of risk-weighted and unweighted capital regulation, Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association, 22, DOI: 10.1111/1540-6229.00626.
 • Healy P.M., Whalen J.M. (1999), A review of the earnings management literature and its implications for standard setting, Accounting Horizons, 13, 365-383.
 • Hempell H.S., Sørensen C.K. (2010), The impact of supply constraints on bank lending in the euro area crisis induced crunching?, ECB Working Paper Series, 1262, European Central Bank.
 • Holmström B., Tirole J. (1997), Financial intermediation, loanable funds, and the real sector, Quarterly Journal of Economics, 112(3), 663-691.
 • Illueca M., Norden L., Udell G.F. (2015), Conditional accounting conservatism and bank risk-taking, Working Paper, http://www.greta.it/credit/credit2014/PAPERS/Talks/Thursday/06_Illueca_Norden_ Udell.pdf.
 • Jiménez G., Ongena S., Peydró J.-L., Saurina J. (2012), Credit supply and monetary policy: identifying the bank balance-sheet channel with loan aplications, American Economic Review, 102(5), 2301-2326.
 • Judson R.A., Owen A.I. (1999), Estimating dynamic panel data models: a guide for macroeconomists, Economic Letters, 65, 9-15.
 • Kim D., Sohn W. (2017), The effect of bank capital on lending: Does liquidity matter?, Journal of Banking and Finance, 77, 95-107.
 • Kishan R., Opiela T. (2006), Bank capital and loan asymmetry in the transmission of monetary policy, Journal of Banking and Finance, 30, DOI:10.1016/j.jbankfin.2005.05.002.
 • Koch T.W., Wall L.D. (2000), Bank loan-loss accounting: a review of theoretical and empirical evidence, Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, 2/2000.
 • Laeven L., Majnoni G. (2003), Loan-loss provisioning and economic slowdowns: too much, too late?, Journal of Financial Intermediation, 12, 178-197.
 • Lenart Ł., Pipień M. (2013), Almost periodically correlated time series in business fluctuations analysis, Acta Physica Polonica A, 123(3), 70-86.
 • Leuz Ch., Nanda D., Wysocki P. (2003), Earnings management and investor protection, Journal of Financial Economics, 69, 505-527.
 • Leventis S., Dimitropoulos P.E., Anandarajan A. (2011), Loan loss provisions, earnings management, and capital management under IFRS: the case of EU commercial banks, Journal of Financial Services Research, 40, 103-122.
 • Li S. (2010), Does mandatory adoption of international financial reporting standards in the European Union reduce the cost of equity capital?, The Accounting Review, 85(2), 607-636.
 • Liu Ch.-Ch., Ryan G.S. (2006), Income smoothing over the business cycle: changes in banks' coordinated management of provisions for loan losses and loan charge-offs from the pre-1990 bust to the 1990s boom, The Accounting Review, 81, 421-441.
 • Liu G., Sun J. (2015), Did the mandatory adoption of IFRS affect the earnings quality of Canadian f i r m s?, Accounting Perspecitves, 14(3), 250-275.
 • Mora N., Logan A. (2012), Shocks to bank capital: evidence from UK banks at home and away, Applied Economics, 44(9), 1103 -1119.
 • Nelson M.W., Elliott J.A., Tarpley R.L. (2003), How are earnings managed? Examples from auditors, Accounting Horizons, 17(s-1), DOI10.2139/ssrn.301518.
 • Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S. (2014), Effects of capital on bank lending in large EU banks - the role of procyclicality, income smoothing, regulations and supervision, University of Warsaw, Faculty of Management Working Paper, 5.
 • Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S. (2017), What drives heterogeneity of cyclicality of loan-loss provisions in the EU?, Journal of Financial Services Research, 51, 55-96.
 • Packer F., Zhu H. (2012), Loan loss provisioning practices of Asian banks, BIS Working Papers 375, Bank for International Settlements.
 • Peek J., Rosengren E.S., Tootell M.B. (2003), Identifying the macroeconomic effect of loan supply shocks, Journal of Money, Credit and Banking, 35(6), Part 1, 931-946.
 • Peek J., Rosengren E. (1995), The capital crunch: neither a borrower nor a lender be, Journal of Money, Credit, and Banking, 27, 625-638.
 • Pérez D., Salas V., Saurina J. (2008), Earnings and capital management in alternative loan loss provision regulatory regimes, European Accounting Review, 17(3), 423-445.
 • Resti A., Sironi A. (2007), Risk Management and Shareholders' Value in Banking, Wiley and Sons.
 • Roodman D. (2006), How to do xtabond2: an introduction to 'difference' and 'system' GMM in Stata, Center for Global Development Working Paper, 103.
 • Roodman D. (2009), Practitioners corner: a note on the theme of too many instruments, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 71, 135-158.
 • Saurina J. (2009), Loan loss provisions in Spain. A working macroprudential tool, Estabilidad Financiera, 17, Banco de España.
 • Skała D. (2015), Saving on a rainy day? Income smoothing and procyclicality of loan-loss provisions in Central European banks, International Finance, 18(1), 25-46.
 • Van den Heuvel S. (2009), The bank capital channel of monetary policy, Working Paper, The Wharton School, University of Pennsylvania.
 • Van den Heuvel S. (2011), Banking conditions and the effects of monetary policy: evidence from the United States, Working Paper, Federal Reserve Board.
 • Wezel T. (2010), Dynamic loan loss provisions in Uruguay: properties, shock absorption capacity and simulations using alternative formulas, IMF Working Paper, WP/10/25, International Monetary Fund.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.