PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 8 | 32--40
Tytuł artykułu

Skutki orzeczonej niekonstytucyjności dla obliczania ekwiwalentu urlopowego funkcjonariuszy służb : rozważania w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 7/15

Warianty tytułu
Impact of the Proclaimed Unconstitutionality on the Calculation of the Payment for Leave Not Taken of Service Officers : Considerations in the Context of the Judgement of the Polish Constitutional Tribunal in Case No. K 7/15
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest omówienie prawnych następstw wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 7/15, który podważył konstytucyjność dotychczasowych zasad ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, przysługującego policjantowi zwolnionemu ze służby. Powstała w wyniku orzeczenia luka prawna i związany z nią stan normatywnej niepewności, pogłębiony przez bezczynność prawodawcy w zakresie ustanowienia nowych regulacji, zrodziły liczne problemy dla praktyki stosowania prawa. Mierzą się z nimi obecnie już nie tylko organy administracji publicznej, lecz także sądy administracyjne. Autor stara się te problemy uchwycić i odwołując się do wypracowanego w nauce teoretycznego modelu skutków orzeczeń sądu konstytucyjnego wskazuje na możliwe sposoby ich rozwiązania. Poddawane analizie zagadnienia wykraczają poza proste konsekwencje wyroku, stąd stanowi on jedynie punkt wyjścia dla dalszych rozważań, w których posłużono się specyficznymi metodami wykładni prawa, m.in. koncepcją bezpośredniego stosowania konstytucji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the legal consequences of the judgement of the Polish Constitutional Tribunal in case no. K 7/15, which challenged the constitutionality of the existing rules for determining the amount of the payment for leave not taken of a dismissed policeman. The legal loophole and the state of normative uncertainty that have arisen as a result of the ruling, aggravated by the legislator's inaction in adopting new regulations, have caused numerous problems in the legal practice. It is not only public administration bodies, but also administrative courts that are facing them now. The author tries to point out these problems and, referring to the theoretical model of effects of constitutional court's rulings, developed in the jurisprudence, indicates some possible ways to solve them. The analysed issues go beyond the direct consequences of the judgement, and thus the latter constitutes only a starting point for further considerations, which refer to specific methods of legal interpretation, inter alia, the concept of direct application of the constitution. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
32--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, doktorant; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Bibliografia
 • Brzozowski, W. (2017). Stopniowalność naruszeń konstytucji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(4), 5-17. https://doi. org/10.14746/rpeis.2017.79.4.1
 • Florczak-Wątor, M. (2006). Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne. Poznań: Ars boni et aequi.
 • Florczak-Wątor, M. (2007). Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę. Przegląd Legislacyjny, 59(1), 46-62.
 • Florczak-Wątor, M. (2009). Roman Hauser, Janusz Trzciński, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przegląd Sejmowy, 92(3), 225-229.
 • Florczak-Wątor, M. (2013). Zmiana normatywna jako skutek negatywnego wyroku zakresowego Trybunału Konstytucyjnego. Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, 6(2), 91-110.
 • Florczak-Wątor, M. (2017). Intertemporalne skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. W: M. Laskowska (red.), Znaczenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego dla tekstu jednolitego ustawy (97-126). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Garlicki, L. (2016). Sądy a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przegląd Sądowy, (7-8), 7-25.
 • Garlicki, L. (2019). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Gonera, K. i Łętowska, E. (2003). Artykuł 190 Konstytucji i jego konsekwencje w praktyce sądowej. Państwo i Prawo, 691(9), 3-27.
 • Gonera, K. i Łętowska, E. (2008). Wieloaspektowość następstw stwierdzania niekonstytucyjności. Państwo i Prawo, 747(5), 20-37.
 • Gutowski, M. (2018). Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80(1), 93-109. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.9
 • Hauser, R. i Trzciński, J. (2010). Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warszawa: LexisNexis.
 • Jackowski, M. (2016). Następstwa wyroków Trybunału Konstytucyjnego w procesie sądowego stosowania prawa. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Jaśkowska, M. (2001). Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla procesu stosowania prawa wobec zasady bezpośredniego stosowania konstytucji. W: I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek i M. Smaga (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka (277-283). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Krzywoń, A. (2017). Konstytucyjna ochrona pracy i praw pracowniczych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kustra, A. (2011). Wyroki zakresowe Trybunału Konstytucyjnego. Przegląd Sejmowy, 105(4), 49-74.
 • Niżnik-Mucha, A. (2014). Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Osajda, K. (2013). Koncepcja orzeczenia zakresowego a wątpliwości na tle skutków orzeczeń TK. W: M. Bernatt, J. Królikowski i M. Ziółkowski (red.), Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa (293-311). Warszawa: Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego.
 • Podkowik, J. (2017). Kilka uwag na temat tzw. wyroków prawotwórczych Trybunału Konstytucyjnego. Studia i Analizy Sądu Najwyższego, (4), 82-100.
 • Podkowik, J. (2019). Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Sarnowiec-Cisłak, M. (2013). Skutki wyroków TK dla oceny zdarzeń administracyjnoprawnych. W: M. Bernatt, J. Królikowski i M. Ziółkowski (red.), Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa (41-54). Warszawa: Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego.
 • Woś, T. (2017). Formy działania administracji publicznej kontrolowane przez sądy administracyjne. W: T. Woś (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne (87-133). Warszawa: Wolters Kluwer.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171600243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.